Essay on Service Hospitality and Tourism Management

Essay on Service Hospitality and Tourism Management

Bibliography

Springeren
Maritimt Oplevelsescenter

Indledning:
Jeg har afholdt min praktik hos Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter i Aalborg. Derfor har denne opgave til form??l, at beskrive Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter, l??se en problemformulering, som er relevant herfor, samt med det l??rte p?? mit studie som service??konom.
Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter ??bnede sine d??re for f??rste gang i maj 1992, dengang under navnet ‘Aalborg S??farts- og Marinemuseum’.
Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter, oplevede drastiske ??ndringer efter en brand i september 2011. Branden opstod i et styrehus, som er en del af museet. Her er der opsat en sejlsimulator, hvis computer overophedede, og derved startede branden, som gav store skader p?? hele museet. Dette resulterede i, at museet m??tte lukke i n??sten et ??r.
Efter ombygning, restaurering, nye samlinger og et nyt navn samt logo kunne museet atter, ??bne for g??ster den 4. august 2012. Udover disse ??ndringer stod gen??bningen ogs?? p?? en ny direkt??r, nemlig Mads S??lver Pedersen. Efter gen??bningen stod Springeren – Maritimt Oplevelsescenter overfor den udfordring, at de nu skulle ud, og skabe bevidsthed omkring de ??ndringer, der var sket p?? museet samt, at de var ??bnet for g??ster igen. Dette skabte bredere markedsf??ring i ??bnings??ret. Nu har stormen lagt sig, og de skal nu, kunne bevare interessen samtidigt med, at der skal sk??res ned for markedsf??ringen.
Problemstilling:
Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter skiftede i forbindelse med deres gen??bning den 4. august 2012 direkt??r. Dermed mistede de den eneste medarbejder, som hidtil havde arbejdet med deres markedsf??ring. Ingen af de resterende medarbejdere har haft hverken kvalifikationer eller tid til, at overtage opgaven og varetage markedsf??ringen for Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter. Dette er derved ikke blevet analyseret, eller ??ndret p?? siden da.
Problemformulering:
Hvordan kan Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter, markedsf??re sig bedre og dermed tiltr??kke flere g??ster?
Metode:
Teknik:
Denne opgave er baseret p?? desk research af l??reb??ger fra 1. og 2. semester fra service??konom uddannelsen p?? UCN. Udover denne prim??re litteratur er der indsamlet sekund??r litteratur b??de i l??reb??ger samt relevante hjemmesider. Der er ogs?? lavet field research i form af sp??rgeskema til markedsunders??gelsen.
Som kildehenvisning er Chicago metoden anvendt.
Struktur:
For at svarer p?? problemformuleringen, er der brugt forskellige teorier og modeller, som jeg her vil gennemg??, samt hvorfor jeg finder dem relevante.
Der startes med en virksomhedsbeskrivelse og en analyse af de fire oplevelsesdom??ner for, at f?? et indblik i, hvordan oplevelsen er sat sammen, og hvor st??rk oplevelsen er samt for, at give l??seren et indblik i hvad Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter, fremover bare Springeren, har at tilbyde deres g??ster.
Derefter f??lger marketing mixet, som skal give et indtryk af, hvordan Springerens nuv??rende situation ser ud. Dette er for, at analyserer p?? hvordan det eventuelt kan forbedres og skabe l??sningsforslag.
Herefter vil jeg lave en markedsanalyse. I denne forbindelse er der lavet en sp??rgeskemaunders??gelse, som skal give et indblik i hvor stort et kendskab, de lokale i Aalborg og omegn har til Springeren. Jeg vil komme n??rmere ind p?? baggrunden for denne i selve afsnittet. Herefter vil jeg komme med nogle l??sningsforslag, som jeg bagefter vil vurderer, og til sidst komme med en konklusion b??de p?? l??sningsforslagene og hele opgaven.
Efter hvert afsnit vil jeg lave en delkonklusion p?? afsnittet, som skal give l??seren en bedre forst??else for hvad, jeg har f??et ud af analysen.
Under praktikken lavede jeg et sp??rgeskema for Springeren til deres g??ster, som havde til form??l, at finde ud af hvor de kendte til Springeren fra. Disse samt de resterende sp??rgsm??l kan ses p?? bilag 1. Der blev ikke fundet nok svar i tide til, at bruge dem alle i opgaven, men jeg har valgt at bruge nogle af svarene til, at st??tte op om opgaven.
Begrebsafklaring:
Word of mouth er en markedsf??ringsform som kunderne skaber for en virksomhed. Disse kunder er s?? tilfredse med en virksomheds ydelser, at de anbefaler dem til venner og familie og bliver derved ambassad??rer for virksomheden .
I opgaven n??vner jeg flere gange betegnelsen ‘Aalborg og omegn’, hvorfor jeg vil definerer hvad omegn skal betyde i denne opgave. Jeg har valgt, at illustrerer det ved billede 2.
Springerens kunder har jeg valgt igennem opgaven at definerer som g??ster, da de er bes??gende p?? museet og medarbejderne ser dem som g??ster ikke som kunder.
Som tidligere n??vnt vil Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter fremover blive betegnet som Springeren. Hvis ub??den ‘Springeren’ bliver omtalt vil det ske med anf??relsestegn.
Afgr??nsning:
Jeg har i opgaven undladt at bruge Porters Five Forces og PEST analyserne da jeg ikke ser dem som relevante for problemformuleringen. Derudover inddrager jeg ikke PLC kurven da jeg ikke kunne f?? nok informationer til, at illustrerer kurven rigtigt og har derfor vurderet, at det ikke vil blive brugbart. Jeg undlader ogs??, at inddrage en segmentanalyse, da Springeren nyligt har besluttet, at fokuserer p?? segmentet b??rnefamilier.
Kildekritik:
Der bliver i opgaven brugt en kildehenvisning til TripAdvisor. Selvom det er meningen, at det er rigtige mennesker, som skal give anmeldelser af bes??gte steder i verden har Trip Advisor modtaget kritik for, at der sker svindel med anmeldelserne . Derfor kan ikke alt indhold p?? TripAdvisor blive anset som trov??rdigt. Jeg har dog valgt, at bruge kilden p?? trods af dette, da jeg ikke mener, at denne kritik har nogen effekt p?? det jeg vil understrege.
I opgaven bliver de fire oplevelsesdom??ner gennemg??et. Iagttagelserne er taget ud fra mine egne oplevelser p?? museet. Det skal her siges, at andre godt kan opleve museet anderledes end jeg har gjort.
Teori:
De fire oplevelsesdom??ner:
Ved Pine og Gilmores model kan det ses hvor st??rk den oplevelse der bliver tilbudt g??sterne egentlig er. De mener, at des flere af elementerne underholdning, uddannelse, eskapisme og ??stetik, der er involveret des st??rkere er oplevelsen . Udover de fire dom??ner er der endnu et element som kaldes edutainment. Dette er n??r l??ring og underholdning m??des.
Markedsanalyse:
En markedsanalyse kan bruges til at indsamle relevant information, analyserer herp?? og derudfra er det muligt, at tage bedre beslutninger i relation til en virksomheds markedsf??ringen . Jeg vil fors??ge at holde mig til en pragmatisk tilgang til analysen, s??vel som i opgaven, for at opn?? en praktisk l??sning frem for, at holde p?? mine egne principper og idealer. Ved en markedsanalyse er der flere beslutninger der skal tages i forhold til hvilken slags analyse det er. Disse beslutninger vil jeg gennemg?? under markedsanalysen i opgaven.
Marketing Mix:
For at finde marketing mixet analyseres de 7 p’er, som er handlingsparametrene .
N??r der arbejdes med en serviceydelse, som er et uh??ndgribeligt produkt, er det ikke nok at analyserer p?? de 4 p’er, derfor skal de 7 P’er analyseres.’
Virksomhedsbeskrivelse og analyse:
Den selvejede institution Springeren, kom til som et resultat af, at s??v??rnet i 1985 skulle udfase en klasse af undervandsb??de. Herefter blev der fra mange sider arbejdet mod, at bevare en af undervandsb??dene til museumsform??l. Dette blev en realitet i 1990 da ub??den ‘Springeren’ blev udfaset og overdraget til Aalborg kommune.
Springerens form??l er, at fort??lle den maritime historie igennem de sidste 200 ??r, men af og til tager de s??rudstillinger ind ved jubil??er eller andre m??rkedage. Sidste ??r fik de eksempelvis lavet en model af Titanic, da det var 100 ??r siden skibet sank p?? sin jomfrurejse. Denne kan stadig ses p?? museet.
Springeren best??r af to afdelinger; et indend??rs areal p?? 1.500m2, samt et udend??rs areal p?? 13.000m2 . Det indend??rs areal best??r af pavilloner hvor der er syv afdelinger med syv forskellige temaer . Dermed g??r g??sten ind til en ny historie hver gang der tr??des ind i en ny pavillon. En af disse afdelinger er et styrehus fra en gammel trawler, hvor g??sten kan opleve, at styre en b??d ud af Aalborg havn, ved hj??lp af en sejlsimulator. Derudover har de et piratspil, hvor g??sten bliver adspurgt en r??kke sp??rgsm??l om udstillingerne p?? museet. Dette er meget brugt iblandt b??rnene der bes??ger Springeren. Man kan se en oversigt over hele Springeren p?? bilag 2.
Mission :
Springerens mission:
‘ At skabe aktuel, inddragende og engagerende formidling for s??vel byens borgere som for turister i alle aldre.
‘ At der foreg??r en levende formidling p?? oplevelsescenteret baseret p?? aktiv deltagelse og sanseoplevelse.
‘ At bevarer den maritime kulturarv.
‘ At oplevelsescentret er en aktiv medspiller i kulturlivet.
Turister vil gerne opleve kultur samt noget unikt, de er derfor med til, at bevare disse elementer . Derfor er det vigtigt for en attraktion, at tage udgangspunkt i historien samt det kulturelle, hvilket Springeren g??r godt ved, at tage udgangspunkt i Aalborg og den danske maritime historie.
Vision :
Visionen for Springeren er at v??re:
‘ En ??ben og engagerende kulturinstitution i Aalborg kommune, som via sit virke som et maritimt museum og oplevelsescenter af international klasse skal eksponere Aalborgs historie som en driftig by ved fjorden, og Danmarks historie som en stor s??fartsnation.
‘ Sammen med omr??dets ??vrige turistakt??rer at udvikle hel??rsturisme i kommunen, samt v??re et attraktivt udflugtsm??l for byens borgere.
Springeren har et m??l om, at videreudvikle p?? deres udend??rs areal. Dette tiltag kalder de Aalborg MiniMarina . Her vil de bygge et 70 m2 stort vandbassin hvor g??sterne kan lege med radiostyrede skibe. Derudover vil de g??re plads til et legeskib, som skal fungere som legeplads for b??rnene. Meningen med disse tiltag er, at skabe l??ring og at inddrage g??sterne mere i oplevelsen om den maritime verden og historie .
De fire oplevelsesdom??ner:
De fire oplevelsesdom??ner best??r af underholdning, uddannelse, eskapisme og ??stetik.
Underholdning:
Underholdning forbindes oftest med oplevelser , dermed er Springeren p?? forkant allerede med deres navn: Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter. P?? Springeren oplever g??sterne underholdning i flere former. Der findes underholdning i de mange udstillinger og maritime genstande der er p?? hele museet. Derudover er der underholdning samt involvering i piratspillet samt sejlsimulatoren, hvor de bes??gende b??rn bruger meget tid.
Uddannelse:
Uddannelse handler om at modtage l??ring indenfor et omr??de . Hos Springeren er der meget at l??re. G??sterne kan ved hj??lp af alle udstillingerne og informationsskiltene modtage l??ring om de mange skibe, b??de og f??rger samt deres historie. Heriblandt findes der skibe som har deltaget i 2. verdenskrig p?? den ene eller anden m??de, derved kan g??sterne ogs?? f?? l??ring herom. Derudover kan g??sterne, l??re om det gamle Aalborg, b??de som by og som havn, samt Aalborgs v??rft og hvordan det har, udviklet sig fra 1400-tallet op til nu.
Eskapisme:
Eskapismen handler om indlevelse og om, at glemme verden omkring sig . Hos Springeren er der mange historiske fort??llinger og gamle fotografier som g??r, at g??sterne bliver taget tilbage i tiden. Heri kan der skabes eskapisme da g??sten vil leve sig ind i en anden verden og m??ske pr??ve, at forestille sig hvordan det var dengang.
??stetik:
??stetik handler om det smukke . P?? Springeren eksisterer der ??stetik i de mange flotte skibsmodeller der pryder museet. Derudover er Springerens omgivelser meget ??stetiske da museet ligger lige ned til Limfjorden med udsigt til b??dhavnen samt Egholm. Her st??r mange af g??sterne og nyder udsigten inden og efter de har v??ret p?? bes??g.
Edutainment:
Ved Springeren bliver der skabt edutainment n??r g??sterne g??r brug af skibssimulatoren, her m??des l??ring og underholdning nemlig. Der eksisterer underholdning samt l??ring om hvordan et skib navigeres. Derudover findes der en stor grad af indlevelse da g??sten f??r fornemmelsen af, at v??re p?? et skib, da gulvet skr??ner og lyden af en skibsmotor er til stede ved oplevelsen. Herudover m??des de to elementer ogs?? ved piratspillet hvor g??sterne kan svarer p?? sp??rgsm??l om museets udstillinger og l??rer om den danske s??fart.
Opsummering de fire oplevelsesdom??ner:
Ud fra de fire oplevelsesdom??ner kan det ses at Springeren tilbyder en st??rk oplevelse, hvilket vil sige, at de st??r meget st??rkt i forhold til hvad de har, at tilbyde deres g??ster. N??r Springeren f??r udviklet p?? deres udend??rs areal vil der blive skabt st??rre underholdning, samt l??ring for b??rn. Dette tiltag vil derfor kun styrke oplevelsen.
Dog er det vigtigt at huske indenfor oplevelser, at alle mennesker er forskellige og to personer kan have vidt forskellige meninger om den samme oplevelse og finde v??rdi i forskellige oplevelser. Derfor kan nogle af g??sterne opleve denne st??rke oplevelse, mens andre eksempelvis kun vil opleve to af dom??nerne pr??senteret.
Marketing Mix:
Product:
Springerens produkt er en oplevelse, hvilket er et uh??ndgribeligt produkt. Oplevelsen modtager g??sterne igennem fort??llinger om den maritime historie, billeder, udstillinger med mere. Dette er grunden til g??sterne bes??ger museet. Springeren tilbyder mange periferiydelser, hvilket g??r den totale oplevelse st??rkere. To st??rke periferiydelser de tilbyder, er sejlsimulatoren og piratspillet.
Herudover tilbyder Springeren deres museum til b??rnef??dselsdage, hvor g??sterne kan blive s?? l??nge, de har lyst. De st??r selv for mad, men der kan arrangeres skattejagt af Springeren.
Price:
Prisen er 80,- kroner for voksne og 40,- kroner for b??rn. Mange g??ster har udtalt, n??r de k??ber billetten, at de synes prisen er for h??j . Men efter bes??get kan de bedre se den v??rdi, de f??r for pengene og er som regel overraskede, over hvor stort museet er, da dette ikke kan ses udefra.
Springeren er som sagt en selvejet institution, men de modtager tilskud fra kommunen, som driften er baseret p?? . Hertil kommer der tilskud fra sponsor st??tte og den indtjening, de modtager fra g??sterne. Sponsorerne kan ses p?? bilag 3.
Springeren tilbyder et ??rskort, g??sterne kan k??be for 100,- kroner. Ved en billetpris der hedder 80,- kroner per person er de penge hurtigt tjent ind for g??sten. Dog har de ingen arrangementer eller fordele i forbindelse med ??rskortholdere.
Place:
Springeren ligger i Vestbyen i Aalborg, med Friluftsbadet og Skudehavnen som naboer. De har en flot udsigt over b??de Limfjorden og havnen, som er fyldt med b??de, hvilket g??r godt i sp??nd med deres fort??lling om det maritime Danmark. Selve museet ligger lidt afsides og er ikke umiddelbart til at se f??r man kommer helt t??t p??.
Promotion:
Springeren markedsf??rer sig selv ved hj??lp af flere kanaler. De markedsf??rer sig ved sommerhusomr??derne i Nordjylland ved hj??lp af Dancenter, Danland og Sol og Strand. Springeren har ogs?? et samarbejde med Visit Aalborg, som markedsf??rer dem i Danmark samt i Norge og en smule i Sverige. Derudover er Aalborg lufthavn begyndt, at udgive et blad som er gratis for dem der ankommer hertil. Her kan de ankomne tage bladet som viser hvad der er, at se og lave i Aalborg. Dette er Springeren ogs?? er en del af.
Endnu et samarbejde er med OpdagJylland, som er en organisation Springeren i sin tid, var med til, at etablere. Dennes form??l er, at samle de mindre attraktioner i Jylland og sammen skabe billigere markedsf??ring. Springeren g??r ogs?? brug af annoncer i lokale aviser i Aalborgs omegn. Teknologisk set er Springeren for nyligt begyndt at bruge nyhedsmail som kommunikationsform med sine g??ster. De har en profil p?? TripAdvisor som er oprettet af brugerne. Den er derved ikke vedligeholdt eller har haft noget at g??re med Springeren indtil videre. Derudover har de en Facebook profil som de aktivt bruger .
Herudover er de sponsorer for b??de Aalborg Freja og Aalborg Pirates .
People:
Ved Springeren er front line personalet det personale, der m??des, n??r g??sten kommer ind i butikken. G??sten bliver budt velkommen af to medarbejdere, der sidder forrest i butikken. Derudover kan forskelligt personale opleves, n??r g??sten bev??ger sig rundt p?? museet. Mange af disse medarbejdere er frivillige, og kan oftest opleves p?? det udend??rs areal. Disse medarbejdere har forskellige opgaver, som vedligeholdelse, at bygge skibsmodeller, reng??ring samt andre forfaldne opgaver fra direkt??ren.
Back stage personalet er direkt??ren, sekret??ren samt hele bestyrelsen. Direkt??ren kan dog n??sten altid findes p?? museet, og han er ogs??, at opleve front line, som sekret??ren ogs?? er. De arbejder bagved, og er med til, at f?? hele museet til, at k??re rundt, men de er ikke blege for, at g?? ud og snakke med g??sterne og fort??lle historier om det maritime. Direkt??ren giver ogs?? rundvisninger, hvis dette er blevet bestilt af g??sterne.
Processes:
For at illustrerer processerne p?? Springeren, har jeg lavet et flow diagram over den proces, kunden g??r igennem ved et bes??g hos Springeren. Jeg har taget eksempel i en b??rnefamilie, og flow diagrammet kan ses p?? bilag 4.
Nogle g??ster har sv??rt ved, at finde sejlsimulatoren, og kommer tilbage, og sp??rger hvor den st??r placeret. Dette kan v??re lidt problematisk, da mange g??ster g??r efter denne, og den har stor underholdningsv??rdi for b??rnene. Dette kan dog l??ses ved, at s??tte et skilt op p?? v??ggen, der viser vejen. Derudover vurderer jeg ud fra flow diagrammet, at processerne fungerer godt, dette sammen med den generelle oplevelse af g??sterne p?? museet.
Inden g??sten bes??ger Springeren, kan de, orientere sig p?? Springerens hjemmeside. Her kan de finde alle t??nkelige informationer om museet fra nyheder til planl??gning af bes??get, samt finde et oversigtkort, som g??r det nemt, at finde rundt. Derudover har Springeren en facebook profil, hvor g??sterne kan f??lge med i nye tiltag, samt events Springeren er i gang med.
Physical evidence:
Ved physical evidence skelnes der mellem ydre og indre faciliteter samt andre h??ndgribelige ting.
Ydre faciliteter:
Springerens ydre faciliteter er meget synlige, n??r g??sten n??rmer sig museet, og der er skiltet flere steder p?? vej til museet. Derudover findes der flere maritime elementer udenfor museet som store ankre. Springeren ligger lige ved siden af skudehavnen, som ogs?? er med til, at skabe en maritim stemning, inden g??sten tr??der ind p?? museet. Springeren har en mindre parkeringsplads udenfor, som er til fri afbenyttelse og p?? trods af dens st??rrelse, er der altid pladser.
Indre faciliteter:
P?? Springerens indre faciliteter er der altid rent og p??nt. De frivillige vedligeholder modellerne godt og passer p?? hele museet. Det er nemt, at finde rundt for g??sten, da de bare skal f??lge pavillonerne for, at komme igennem museet. Herefter kommer g??sterne til det udend??rs areal, hvor de bare f??lger stierne for, at se udstillingerne og for, at komme indenfor igen, n??r de er f??rdige.
Generelt er alle detaljer t??nk p?? hos Springeren, da hver en del der er p?? museet, har en maritim historie. Ved en af pavillonerne snor der sig en vinplante op ad et espalier udenfor, som er en gave, Fregatten Jylland fik med sig hjem til Danmark, efter de havde anl??b i Madeira i 1870’erne .
Andre h??ndgribelige ting:
Ved andre h??ndgribelige ting er der blandt andet Springerens hjemmeside, som formidler mange informationer til deres g??ster eller andre interesserede. Dog mangler der generel information om virksomheden, hvor vision eller mission heller ikke er, at finde p?? hjemmesiden. Medarbejderne b??rer ikke uniform, men de frivillige b??rer arbejdsdragt, da de som n??vnt befinder sig udenfor, og vedligeholder hele museet. Det er sikkert, at opholde sig p?? museet og de mange forskellige apparater rundt omkring p?? museet, som giver lyd fra sig, g??r, at g??sterne ikke er i tvivl om, at det er det maritime, de har med, at g??re. Dog er der nogle b??rn der bliver forskr??kkede, n??r de g??r ind i ub??den ‘Springeren’, da der her findes en alarm, som g??r af hvert kvarter for, at skabe en autentisk oplevelse for g??sten. Under brug af ub??den, fandt alarmen sted n??r de blev angrebet.
Opsummering og positionering:
Alle delene i Marketing Mix’et skal fungere b??de hver for sig, men ogs?? i forbindelse med hinanden, s?? der bliver skabt en god oplevelse for g??sten igennem alle aspekter. Derved vil hele oplevelsen blive st??rkere, og fungere mest optimalt. N??r det hele fungere, er der dog nogle punkter, som har st??rre indflydelse og som derfor, kr??ver mere opm??rksomhed.
Enhver virksomhed m?? promoverer sig selv for, at skabe bevidsthed om dem, men Springeren er i h??jere grad afh??ngig af dette grundet deres location, som er lidt udenfor Aalborg centrum. Der er ikke nogen der umiddelbart, kommer forbi museet, hvilket vil sige, at g??sterne skal, vide hvor Springeren ligger for, at finde museet. Derudover er det vigtigt i forhold til, at tiltr??kke udenlandske s??vel som indenlandske turister til museet.
N??r markedsf??ringen virker, og Springeren f??r g??ster ud af promotionen, skal de leve op til den oplevelse, de lover. Her er det produktet, som er oplevelsen, der er vigtigt. Hvis oplevelsen ikke lever op til hvad Springeren lover, bliver g??sterne skuffede, og der kan hurtigt, blive skabt et d??rligt image.
De vigtige punkter i Springerens marketing mix er dermed promotion og produkt delene. Det er ogs?? herigennem, de hovedsageligt skal positionerer sig. Ved sp??rgeskemaet, Springerens g??ster er blevet bedt om, at svarer p??, kan det ses at 95 % af g??sterne, der har besvaret sp??rgeskemaet, vil anbefale deres oplevelse til andre. Dette viser, at Springeren lever op, til det de lover, og pr??senterer en god oplevelse. Heri spiller people delen, som er medarbejderne, ogs?? en vigtig rolle, da de er med til, at skabe en positiv oplevelse for g??sterne.
Springeren f??r alts?? positioneret sig positivt i g??sternes erindring, n??r de har bes??gt museet. Derudover fokuserer Springeren p??, at promoverer til b??rnefamilier, hvilket tydeligt kan ses ud fra en del af deres markedsf??ring. P?? bilag 5 kan et eksempel herp?? ses. Dog glemmer Springeren, at markedsf??re til andre segmenter hvilket kan v??re farligt, da de kan risikerer, at tabe g??ster p?? dette.
Markedsanalyse:
Grundet Springerens tidligere holdning til ikke, at v??re en del af det lokale samfund samt, at medarbejderne p?? Springeren har udtrykt bekymring for kendskabsgraden til Springeren blandt de lokale i Aalborg og omegn, synes jeg det kunne v??re relevant, at finde ud af hvor stor kendskabsgraden er til Springeren i Aalborg og omegn. Som det kunne ses i marketing mixet skal g??sterne vide hvor Springeren ligger for, at bes??ge dem, derfor er kendskabet til deres eksistens meget vigtigt. Lokalt kendskab er ogs?? vigtigt da folk generelt tager anbefalinger fra venner og familie, samt andre g??ster, mere til sig end markedsf??ring direkte fra virksomheden . Derfor er det ogs?? vigtigt at skabe positiv word of mouth.
Derfor er denne analyses vigtigste form??l, at finde ud af hvor stor en del af de lokale i Aalborg og omegn er bekendte med Springeren.
Jeg har lavet en deskriptiv analyse da analysen har til form??l, at beskrive omfanget af problemet . Der er kun indsamlet prim??re data til analysen, da det ikke var muligt at finde sekund??re data.
Sp??rgeskema:
Da det er viden om de lokale i Aalborg og omegns kendskab til Springeren jeg s??ger, har jeg valgt, at lave en sp??rgeskemaunders??gelse. Jeg har udvalgt respondenter med f??lgende kriterier:
– Fra Aalborg eller omegn.
– I alderen 30 til 45 ??r.
– Have b??rn som ikke er ??ldre end 15 ??r.
– Bedstefor??ldre til b??rneb??rn som ikke er ??ldre end 15 ??r.
Hver respondent skal opfylde mindst et af disse kriterier for at v??re relevant for markedsanalysen, men de skal v??re fra eller bo i Aalborg og omegn. Dette er for, at skabe den h??jst mulige validitet og reliabilitet i analysen. P?? bilag 6 kan et link til sp??rgeskemaet findes som er blevet anvendt i sp??rgeskemaunders??gelsen.
47 respondenter i alle aldre deltog i sp??rgeskemaunders??gelsen.

Analyse af sp??rgeskema unders??gelsen:
Ud fra svarene kan det ses at 66 % af populationen ikke kender til Springeren. Uformelle konversationer med enkelte af respondenterne viser, at tendensen er, at Springerens location er en stor del af grunden til de lokale ikke kender til Springeren. Dette viser, at Springeren m?? v??re mere pr??cis med deres markedsf??ring for, at skabe st??rre kendskab til dem i Aalborg og omegn.
Derudover har kun 33 % af dem der kender til Springeren faktisk bes??gt museet.
Ud fra svarene af sp??rgeskemaet Springerens g??ster har besvaret kan det ses at 95 % vil anbefale deres bes??g til andre, hvilket g??r selve oplevelsen til Springerens bedste markedsf??ring.
Det spiller en stor rolle, at de lokale kender til Springeren, for som tidligere n??vnt er det de personlige anbefalinger, som har den st??rste effekt. Derfor er det lokale som bedst ved hvad der er v??rd at se i byen, hvilket g??r dem til de bedste ambassad??rer .
Opsummering:
Ud fra markedsanalysen kan det ses at der er mangel p?? kendskab til Springeren blandt de lokale i Aalborg og omegn. Ud af de respondenter der dog kender til Springeren er der ikke en stor procentdel der faktisk har v??ret p?? museet. Dette kan der v??re flere ??rsager til, men det stiller Springeren en stor opgave i forhold til deres markedsf??ring. Ud fra marketing mixet kunne det ses, at g??sterne der bes??ger Springeren f??rste gang ikke er klar over hvor meget Springeren har at byde p??. Dette kan v??re en af ??rsagerne til de manglende bes??gende imellem de lokale.
L??sningsforslag:
Som n??vnt under markedsanalysen er der mangel p?? kendskab til Springeren hos den lokale befolkning i Aalborg og omegn. For at forbedre Springerens markedsf??ring og derved skabe flere g??ster mener jeg de burde fokuserer mere p?? lokal markedsf??ring. Behov eksisterer allerede hos segmenterne, det er derfor op til Springeren at p??virke den enkelte fremtidige g??st til, at bruge netop deres ydelse . I det f??lgende vil jeg komme med muligheder for Springeren indenfor deres markedsf??ring.
For at investerer i product placement kan Springeren benytte sig af flere muligheder. I mange busser findes der informationssk??rme hvor virksomheder kan k??be sig til en reklame plads , derudover har de h??ngeskilte og reklame plads udenp?? busserne som kunne benyttes. Busserne er en stor reklames??jle der k??rer rundt i byen og mange mennesker enten tager bussen hver dag, eller ser flere i bybilledet.
Derudover kan radiospots v??re en mulighed for Springeren. Radio ANR d??kker hele Nordjylland og har en m??lgruppe der hedder de 18-49-??rige . Her kan Springeren v??lge at reklamerer kun i ANR Aalborg og stadig n?? ud til mange byer som det kan ses p?? billede 5. ANR har 221.000 lyttere om ugen , hvilket vil sige, at Springeren vil kunne n?? ud til rigtig mange af det ??nskede segment.
De sociale medier er blevet en nem m??de at n?? ud til mange mennesker p?? for virksomheder. Springeren har allerede en profil p?? Facebook, men de er f??rst for nyligt blevet aktive p?? herp??. Herudover kunne de se n??rmere p?? Google+ hvilket er meget nyt i Danmark, men har potentiale til at blive meget stort . Google+ forbinder alle Google produkterne i ??n. Derudover kommer virksomheder h??jere op p?? listen i Google s??gninger ved en Google+ profil. Der er placering p?? Maps, Youtube, anbefalinger og meget mere.
Studiecykler er ogs?? en god mulighed for, at blive mere synlige i bybilledet. Studeicykler.dk giver gratis cykler ud til studerende, som til geng??ld skal k??re rundt med en virksomheds budskab bag p?? cyklen . Springeren kan selv v??lge de studerende ud s??dan, at de passer bedst til den markedsf??ring de vil k??rer. I Springerens tilf??lde vil det hovedsageligt v??re ud fra geografiske kriterier. Udover disse fordele vil Springeren st??tte et godt form??l, da studiecyklerne bliver sendt til Afrika efter de er brugt i fire ??r . Hermed sendes der et positivt signal til g??sterne og dermed til Springerens image.
En mere simpel l??sning kunne v??re brug af l??besedler. Denne l??sning er billig og kr??ver ikke ret meget. Inden efter??rsferien gjorde Springeren brug af l??besedler for at skabe opm??rksomhed omkring deres begivenheder i efter??rsferien. Dette havde de stor succes med og har besluttet at bruge denne l??sning fremover. Disse l??besedler kan dog ogs?? bruges selvom der ikke er et specielt event, men ogs?? generelt for at skabe st??rre bevidsthed generelt.
Springeren har et samarbejde med Aalborg Forsvars- og garnisonsmuseum . En billet koster 100,- hvor g??sten s?? f??r adgang til begge museer. Dette tiltag kunne kopieres til andre virksomheder i Aalborg og omegn, eventuelt N??rresundby Idr??tscenters sv??mmehal eller Aalborg t??rnet, til en eventuel pris p?? 100,- kroner p?? en billet til Springeren og Sv??mmehallen eller Aalborgt??rnet.
Evaluering af l??sningsforslag:
For at skabe den bedste l??sning til Springeren har jeg valgt, at opstille en trappel??sning. Dette fordi l??sningen i praksis ville ske over l??ngere tid.
F??rste skridt i forbedringen af markedsf??ringen vil v??re, at se p?? hvordan Springeren formidler deres markedsf??ring. Som det kunne ses under pris i marketing mixet er g??sterne utilfredse med prisen da de ikke er klar over hvad Springeren har, at byde p?? inden de g??r ind p?? museet. Som det ses af bilag 7 har Springeren ved nogle tilf??lde ikke udnyttet den plads de har haft til, at formidle hvad de har, at byde p??. Derved har de haft masser af muligheder for, at fort??lle mere om oplevelsen de tilbyder, hvilket de burde forbedre p?? f??rste skridt af l??sningen.
Efter de har forbedret deres formidling, mener jeg Springeren skal fokuserer p?? at f?? realiseret deres planer om, at f?? en st??rre aktivitet p?? deres udend??rs areal ved deres tiltag Aalborg MiniMarina. Dette vil tage sin tid, da de i ??jeblikket venter p?? st??tte til projektet. Dog vil dette tiltag skabe flere aktiviteter for b??rn hvilket har stor betydning for kendskabsgraden i Aalborg og omegn.

P?? tredje trin kan de begynde at fokuserer p?? at markedsf??rer sig mere lokalt. Ved markedsanalysen kunne det ses, at Springeren med fordel kan markedsf??rer sig mere lokalt for, at ??ge kendskabsgraden i Aalborg og omegn. For at ramme de lokale bedst og ramme flest mulige g??ster, burde Springeren markedsf??re sig igennem infosk??rmene i busserne, som er n??vnt under l??sningsforslag, samt g??re brug af radiospots op til h??js??sonen. Derudover ville de ved at g??re brug af studiecykler kunne ramme et andet segment end de normalt fokuserer p?? og ogs?? v??re synlige i bybilledet. De sociale medier burde Springeren ogs?? s??tte h??rdere ind p??, da det er en gratis mulighed de kan g??re brug af. P?? det tredje trin i l??sningen burde Springeren g?? intenst ind og markedsf??re i Aalborg og omegn, da jeg vurderer, at kendskabsgraden er s?? lav, at Springeren med fordel kan ??ge denne med en intens kampagne.
I ??jeblikket er kendskabsgraden s?? lav til Springeren i Aalborg og omegn at Springeren i f??rste omgang skal g?? st??rkt ind p?? dette omr??de og n??r de s?? kan m??rke hvordan kendskabsgraden ??ges kan de stoppe den intense kampagne og markedsf??re sig lokalt op til events og h??js??soner.
L??besedlerne kan bruges ??ret rundt af Springeren, da det er en nem markedsf??ringsform der hverken koster eller kr??ver s??rlig meget. Hermed sagt er det ogs?? vigtigt at Springeren deltager i de events der finder sted i Aalborg som Regatta, Tall Ship Race, B??rnekulturmesse med mere. Her kan de nemlig st?? ansigt til ansigt med deres glemte segment og f?? formidlet deres budskab.
Konklusion:
Igennem arbejdet med denne opgave har det hele tiden v??ret tydeligt at kendskabsgraden til Springeren er en af de st??rste udfordringer Springeren har. De laver et godt stykke arbejde p?? museet, men deres location og nylige navne??ndring er en udfordring for dem. Efter branden lagde Springeren stor v??gt p??, at markedsf??rer mere og brugte over dobbelt s?? mange markedsf??ringspenge end normalt, dog har det ikke haft den store effekt p?? kendskabsgraden i Aalborg og omegn, da lokale stadig ringer for at h??re om museet er ??ben igen efter branden.
Herudover er den st??rste klage deres g??ster udtrykker deres pris p?? billetten grundet manglende viden til hvad Springeren har at byde p?? og hvor stort museet egentlig er.
Jeg mener, at hvis Springeren ville g??re brug af l??sningstrappen ville de kunne komme disse problemer til livs. Dog har de et budget som skal overholdes, samt udviklingsid??er til museet som med tiden skal g??re det mere attraktivt at bes??ge Springeren og f?? en sjov dag med familien. M??rkatet som museum vil Springeren gerne til livs, dette er blandt en af grundene til deres navne??ndring til oplevelsescenter . Det vil v??re en udfordring for Springeren at udf??re disse l??sninger i praksis. Dog mener jeg, at hvis Springeren vil udfordre storcenteret, som de mener, er deres st??rste konkurrent, b??r de fokusere p??, at ??ge kendskabsgraden i Aalborg og omegn. Springeren har et godt udgangspunkt, da 95 % af deres g??ster som besvarede det tidligere n??vnte sp??rgeskema, vil anbefale deres oplevelse til andre. Derudover synes 79 % af de bes??gende, at den samlede oplevelse var meget god. Anmeldelserne p?? TripAdvisor st??tter op om disse svar da her kun findes positive anmeldelser af Springeren.
En anden faktor der spiller ind i forhold til antal bes??gende er vejret. Hvis sommeren er god, som den var i ??r, svigter g??sterne og Springeren taber penge. Her kunne Springeren tage intiativ til at lave nogle af de tidligere omtalte l??besedler og g?? ned i friluftsbadet og dele disse ud.
Der findes mange andre relevante l??sninger der kunne bruges i denne opgave, men jeg har fors??gt at holde mig indenfor de mest realistiske bud i forhold til Springerens st??rrelse og budget.’
Litteraturliste:
B??ger:
Madsen, J. H. (2010). Oplevelses ??konomi (1 udg.). SYSTIME, ISBN 978-87-616-2614-1.
Andersen, F. R. (2011). International Markedsf??ring (4. udg.). TROJKA, ISBN 978-87-92098-46-7.
Schnoor, P. (2006). Afs??tning (1. udg.). Ventus, ISBN: 87-7681-107-7.
Folder:
Springeren, Maritimt Oplevelsescenter. Aalborg MiniMarina.
Websites:
Word of mouth markedsf??ring. 27. oktober 2013.
http://thomasbigum.dk/2012/04/word-of-mouth-markedsforing/
Om Tripadvisor. 4. september 2013.
http://www.tripadvisor.dk/pages/about_us.html
Eksperter: Brug fornuften p?? Tripadvisor. 4. september 2013.
http://politiken.dk/rejser/rejsenyt/storbyogkultur/ECE1527191/eksperter-brug-fornuften-paa-tripadvisor/
Omr??det. 23. september 2013.
http://springeren-maritimt.dk/planlaeg-dit-besoeg/omraadet
God turisme bevarer lokale traditioner. 4. september 2013.
http://videnskab.dk/kultur-samfund/god-turisme-bevarer-lokale-traditioner
Aalborg Marinemuseum. 10. september 2013.
http://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g189529-d243816-Reviews-Aalborg_Marinemuseum-Aalborg_Aalborg_Municipality_North_Jutland_Jutland.html
Sponsorguide. 24. september 2013.
http://www.aalborgfreja.dk/index.php/sponsorer/233-sponsorguide
Sponsorer. 24. september 2013.
http://aalborgpirates.dk/sponsorer
Business Social Networking Online. 24. oktober 2013
http://www.social-networking-success.com/business-social-networking.html
Oplev Danmark. Turismens dag. 30. september 2013.
http://www.danskturismefremme.dk/sites/default/files/asp/danskturismefremme/Turismenyheder/pressemeddelelseturismensdag2012.pdf
Nordjyske medier. Infosk??rme i busser. 14. oktober 2013.
http://nmstatic01.nordjyske.dk/nordjyskemedier.dk/Aktuel/Bus_og_infoskaerm/Infoskaerme_i_busser.pdf
On-air, online and on-the-go. 4. oktober 2013.
http://nordjyskemedier.dk/erhverv/medier/radio-og-tv/anr.aspx
Google Plus has potential to overtake other social media. 27. oktober 2013.
http://www.seo-alien.com/articles/google-potential-overtake-social-media/
Konceptet. 28. oktober 2013.
http://www.studiecykel.dk/konceptet.aspx
Studiecykel.dk ‘ st??tte til de studerende, milj??et og Afrika. 28. oktober 2013.
http://aarhus.lokalavisen.dk/studiecykeldk—stoette-til-de-studerende-miljoeet-og-afrika-/20110713/studieliv/712079997/1449
Informationen. 14. oktober 2013.
http://www.forsvarsmuseum.dk/dansk/information.html
Youtube er verdens st??rste n??stst??rste s??gemaskine. 16. oktober 2013.
http://webjoiners.dk/yotube-sogemaskine/
F?? mere ud f Google+ – Tips og tricks til at forbedre din og dine followers oplevelse p?? Google+. 16. oktober 2013.
http://www.aw-media.dk/blog/faa-mere-ud-af-google-tips-og-tricks-til-forbedre-din-og-dine-followers-oplevelse-paa-google
Springeren parat il ny ??ra. 4. september 2013.
http://nordjyske.dk/mobil-artikel/springeren-parat-til-en-ny-aera/50c99237-ed19-41c5-b5e5-fc011c51574f/1591
Filer fra websites:
Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter. PDF-fil.’
Bilag 1:
Sp??rgeskema:
Dette sp??rgeskema skal give os et bedre indblik i hvilken markedsf??ring der passer bedst til os og hvilken der er effektiv. Derudover skal det give os et indblik i hvordan den generelle tilfredshed er med Springeren.
S??t venligst en ring om det svar du mener passer bedst p?? dig.
Mange tak for hj??lpen, h??ber du har nydt Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter.

Giv en samlet vurdering af din oplevelse p?? en skala fra 1 til 5 (1: meget d??rlig og 5: meget god).
1 2 3 4 5
Hvor tilfreds er du med serviceniveauet?
1 2 3 4 5
Hvor tilfreds er du med prisen i forhold til den samlede oplevelse?
1 2 3 4 5
Hvor lang tid brugte du p?? museet i dag?__________________________________________
Vil du anbefale din oplevelse her i dag til andre?
Ja Nej Ved ikke
Hvor har du h??rt om Springeren ‘ maritimt oplevelsescenter?
Brochurer Annonce Internettet Turistbureau Venner/familie Har v??ret her f??r
Hvis du kender til Springeren gennem en annonce eller brochurer, hvor har du s?? set denne?

Hvad er dit k??n? ____”’?_______ Alder?_______________ Postnummer?_________________________
Har nogle gode r??d eller forslag til Springeren?
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________Tak for hj??lpen og husk at synes godt om os p?? facebook!’
Bilag 2:


Bilag 3:


Bilag 4:
Flow diagram over processen b??rnefamilie ved Springeren g??r igennem ved et bes??g:


Bilag 5:

Bilag 6:
1. Bor du p.t. i Aalborg eller omegn?
Ja Nej
2. Hvis nej, kommer du s?? oprindeligt fra Aalborg eller omegn?
Ja Nej
3. Kender du til Springeren ‘ Maritimt Oplevelsescenter?
Ja Nej Ved ikke
4. Hvis ja, hvorfra kender du til Springeren?
Brochurer Annonce Internettet Turistbureau Venner/familie Har v??ret her f??r
5. Hvis annonce, hvor har du set denne?_____________________________________________
6. Hvis brochure, hvor har du set denne?_____________________________________________
7. Har du v??ret p?? Springeren f??r? Ja Nej
8. Hvad er din alder?____________________________________________________________
9. Hvad er dit k??n? Mand Kvinde
10. Hvis du har b??rn, hvor mange b??rn er der i din husstand under 15 ??r?____________________
Et link til sp??rgeskemaet er hovedsageligt blevet brugt:
https://docs.google.com/forms/d/1JTvlarvydtcxhc5txQwBqNfABm9KBKGk9kLwWnQoL20/viewform

Bilag 7:

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.