Product standaardisatie - Essay Marketplace

Product standaardisatie

Samenvatting
Van Egten BV is op 9 mei 2017 verkocht aan Anne Wiersma en Wout Schipper. De voormalig eigenaren ‘Jan Geerts en Bé van Egten’ werkten veelal met kennis vanuit hun hoofd. Omdat er regelmatig dezelfde producten of vrijwel dezelfde producten zoals trappen, leuningen, bordessen en kooiladders geproduceerd worden met verschillende afmetingen willen Anne Wiersma en Wout Schipper graag deze producten gestandaardiseerd hebben. Om zo deze verschillende afmetingen te voorkomen. En daarnaast om sneller te kunnen werken bij zowel de engineering als de werkvoorbereiding en de calculatie. Om deze standaarden op een goede en overzichtelijke manier weer te geven is het eerst noodzakelijk om de veel gebruikte afmetingen inzichtelijk te maken en deze vervolgens te verwerken in standaarden. Deze standaarden krijgen vervolgens een codering waaraan het halffabricaat te herkennen is. De CAD tekening hiervan wordt met dezelfde codering in een bibliotheek geplaatst waaruit de engineering gemakkelijk de halffabricaten kan integreren in een nieuwe opdracht. De hoofdvraag in dit rapport is daarom “Hoe kunnen de standaard producten en halffabricaten inzichtelijk gemaakt worden?”
De kern van het rapport bestaan uit het onderzoek naar de normen, wetten en klant specifieke eisen met betrekking tot trappen, leuningen, bordessen en kooiladders. Deze normen, wetten en eisen zijn vergeleken met al afgeronde projecten om zo te kijken of de juist afmetingen gehanteerd worden. Het rapport bestaat voor een groot deel uit informatie, omdat deze informatie nodig is om op een goede manier de standaardisatie uit te kunnen voeren.
De standaarden zijn uiteindelijk verwerkt in een “bibliotheek” waar de CAD bestanden van deze producten en halffabricaten staan. Naast deze CAD 3D bestanden staan ook de werktekeningen hierbij. Om de bibliotheek overzichtelijk en geordend te houden zijn de standaard producten en halffabricaten voorzien van een karakteristieke codering. Deze codering refereert naar de producten en halffabricaten. Daarnaast zijn de standaarden verwerkt in het ERP pakket (Ridder). Hierdoor kunnen de calculaties sneller en gemakkelijker gedaan worden, dit door alleen de stuklijsten te kopiëren in het nieuwe project.

Van Egten BV
Van Egten BV is een machinefabriek werkzaam in verschillende sectoren, zo worden er constructies ontworpen en geproduceerd voor de industrie (Zuivel&voeding), bouw (ondersteunende constructies), overheid (onderhoud bruggen) machinebouw en speciale projecten (o.a. kunst &skatebanen). Het bedrijf is in 1940 ontstaan als eenvoudige dorpssmederij, door de jaren heen is het steeds verder uitgegroeid tot een professionele organisatie. Het bedrijf bestaat uit een kantoor- en een werkplaatgedeelte, daarnaast is er ook een buitendienst met (service) monteurs. Het bedrijf bestaat uit ongeveer 45 werknemers, een klein gedeelte hiervan is in dienst via een uitzendbureau.
Op dit moment worden er vooral veel trappen, leuningen, bordessen en dergelijke gemaakt. Maar ook wordt er gedaan aan machinebouw. Over het algemeen is dit speciaal bouw, dit wil zeggen dat er per klant en per project gekeken wordt naar een passende oplossing. In de richting van machinebouw is op dit moment een duidelijk groei te ontdekken.
Het bedrijf heeft te maken met een aantal normen met betrekking tot het produceren van trappen, leuningen, bordessen en dergelijke. Deze zijn hieronder weergegeven:
• Bouwbesluit afdeling 2.5. trap §2.5.1. nieuwbouw
• NEN-EN-ISO 14122 delen 1 t/m 4
• NEN-EN 12811-2
• DIN 14094-1
• NEN-EN 795:2012 en.
Bij van Egten BV wordt er vooral resultaat- en innovatiegericht gewerkt. Dit is omdat er vooral klant specifiek gewerkt wordt, door deze klant specifieke aanpak is het mogelijk om snel te kunnen schakelen op het moment dat de omstandigheden veranderen. Tijdens het engineerproces wordt er ook voortdurend nagedacht over een mogelijk betere/nieuwere of simpelere oplossing. De directie stimuleert de tekenkamer daarom ook om na te denken over een creatieve oplossing. Doordat er bij van Egten vaak een relatief simpele maar functionele oplossing wordt bedacht voor het probleem komen klanten vaak terug. Sinds de overname in mei 2017 worden er door de nieuwe eigenaren vele veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen worden gedaan om met de tijd mee te gaan en ervoor te zorgen dat van Egten BV ook in de toekomst uniek en concurrerend blijft.
De organisatie bij van Egten is op te delen in twee lagen, de directie als bovenste laag en daaronder alle andere werknemers, omdat er niet zozeer werknemers boven elkaar staan (zie ook figuur 1). Er wordt overlegd met elke medewerker. Echter, is het wel zo dat er één iemand bij de montage en één iemand bij de werkplaats aangewezen is die het overzicht bewaard en de taken verdeeld. De nieuwe eigenaren proberen langzamerhand wel een ondersteunende laag aan te brengen, dit om zo de communicatie en de processen beter en soepeler te laten verlopen.

Inhoudsopgave
1. Inleiding 8
2. Onderzoeksplan 9
2.1 Huidige situatie 9
2.2 Toekomst 9
2.3 Stappenplan 10
3. Normen/afmetingen onderzoek 11
3.1 Wettelijk vastgestelde normen 11
3.2 Klant specifieke eisen 15
3.3 Veel gebruikte afmetingen uit orders 19
3.4 Vergelijking 21
3.5 Keuze van halffabricaten en standaardproducten 21
4. Codering producten en halffabricaten 22
4.1 Artikelbeheer 22
4.2 Stuklijstenbeheer 23
4.3 Stuklijstenbeheer halffabricaten 23
5. Standaard bibliotheek 24
6. Stuklijsten in Ridder 25
7. Revisie beheer 26
8. Tussentijdse lopende projecten 27
8.1 Pipe support 3 27
8.2 Hefbokken voor shredderwielen 28
8.3 Zakken centrifuge 28
9. Conclusie 29
10. Aanbevelingen 30
11. Bronvermelding 31

Figurenlijst
Figuur 1: Organisatieschema Van Egten BV IV
Figuur 2: Stappenplan 10
Figuur 3: Eisen kooiladders ten behoeve van dak toegang 13
Figuur 4: Normen voor toegangsmiddelen 14
Figuur 5: Gebruikte afmetingen kooiladder 20
Figuur 6: Indeling standaard bibliotheek 24
Figuur 7: Benaming standaard producten en halffabricaten 24
Figuur 8: Overzicht stuklijsten Ridder 25
Figuur 9: Work flow diagram as built informatie 26
Figuur 10: Work flow diagram wijzigingen in normen of eisen 26
Figuur 11: Werking prototype zakken centrifuge 28

Tabellenlijst
Tabel 1: Wettelijk vastgestelde normen 11
Tabel 2: Eisen Domo; Basis afmetingen 15
Tabel 3: Eisen Domo; Materialisering trap 15
Tabel 4: Eisen Domo; Bordessen, trappen en leuningen 16
Tabel 5: Eisen Domo Beilen; Basis afmetingen 17
Tabel 6: Eisen Domo Beilen; Materialisering trap 17
Tabel 7: Eisen Domo Beilen; Leuningen 18

Afkortingen
Afkorting Definitie/verklaring
CAD Computer Aided Design
CIP Cleaning In Place
ERP Enterprise Resource Planning
H.O.H Hart Op Hart
RVS Roest Vast Staal
3D Drie dimensionaal

Begrippenlijst
Begrip Definitie/verklaring
Aantrede De afstand vanaf de voorkant van de traptrede tot aan de voorkant van de volgende traptrede.
Halffabricaat Gedeeltelijk bewerkte grondstoffen die weer grondstof is voor (meerdere) eindproducten.
Handregel De bovenste buis/strip van een leuning.
Klimlijn Een denkbeeldige vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden met elkaar verbindt.
Knieregel De onderste buis/strip van een leuning.
Optrede De afstand vanaf de bovenkant van de traptrede tot aan de bovenkant van de volgende traptrede.
Zonering Het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten en mileugevoelige bestemmingen.

1. Inleiding
Van Egten BV is op 9 mei 2017 verkocht aan Anne Wiersma en Wout Schipper. De voormalig eigenaren ‘Jan Geerts en Bé van Egten’ werkten veelal met kennis vanuit hun hoofd. Omdat er regelmatig dezelfde producten of vrijwel dezelfde producten zoals trappen, leuningen, bordessen en kooiladders geproduceerd worden met verschillende afmetingen willen Anne Wiersma en Wout Schipper graag deze producten gestandaardiseerd hebben. Om zo deze verschillende afmetingen te voorkomen. En daarnaast om sneller te kunnen werken bij zowel de engineering als de werkvoorbereiding en de calculatie. Deze standaarden moeten op een zo overzichtelijk mogelijke manier worden geordend. Daarom is de hoofdvraag van dit rapport als volgt: “Hoe kunnen de standaard producten en halffabricaten inzichtelijk gemaakt worden?”
Om overzicht te krijgen in de veel gebruikte afmetingen moet er eerst gekeken worden naar de huidige situatie en werkwijze, vanuit daar moet er goed duidelijk zijn op welke wijze er in de toekomst gewerkt wil worden. Daarna kan er onderzoek gedaan worden naar de wetten en normen over de afmetingen waaraan gehouden moet worden bij het ontwerpen en de productie. Vervolgens kan er gekeken worden naar de (veel) gebruikte maten. De (veel) gebruikte maten kunnen nu vergeleken worden met de wettelijk vastgelegde afmetingen. Hierbij moet er rekening gehouden worden met de eisen van de klanten/afnemers. Wanneer de gebruikte afmetingen aan de wettelijke eisen voldoen kunnen deze vastgelegd worden in standaarden. Deze standaarden krijgen een codering en worden opgenomen in het ERP pakket en in de standaarden bibliotheek.
In hoofdstuk 2 is het onderzoeksplan uitgewerkt, eerst is er gekeken naar de huidige situatie in paragraaf 2.1, dus naar hoe er nu gewerkt wordt. Vervolgens in paragraaf 2.2 is er gekeken naar de toekomstsituatie, dit houdt in het beeld dat de werknemers maar vooral de eigenaren hebben bij de toekomst. Op welke manier zij straks zouden willen werken. Daarna is er in paragraaf 2.3 een stappenplan opgezet voor dit onderzoek. In Hoofdstuk 3 wordt er gekeken naar de normen en afmetingen, eerst worden in paragraaf 3.1 de wettelijk vastgestelde normen voor het bouwen van trappen, leuningen en bordessen weergegeven. In paragraaf 3.2 is er gekeken naar de klant specifieke eisen, omdat er bij Van Egten BV eigenlijk maar één klant is die zijn eigen eisen heeft opgesteld gaat het in deze paragraaf vooral over de Domo in Beilen. Daarna in paragraaf 3.3 is er gekeken naar de veel gebruikte afmetingen in al afgeronde projecten. Deze afmetingen zijn vergeleken met de wettelijk vastgestelde normen en de klant specifieke eisen in paragraaf 3.4. In paragraaf 3.5 is de wordt de keuze van halffabricaten en standaardproducten besproken. Daarna in hoofdstuk 4 is onderzoek gedaan naar de codering van de producten en halffabricaten. Dit is gedaan door allereerst de codering van de strekmaterialen in paragraaf 4.1 onder de loep te nemen, vervolgens is ditzelfde gedaan met de codering van het stuklijstenbeheer in paragraaf 4.2. Daarna is in paragraaf 4.3 een codering opgezet voor de standaard producten en halffabricaten. In hoofdstuk 5 is de indeling van de standaard bibliotheek terug te vinden en in hoofdstuk 6 de stuklijsten van de standaard producten en halffabricaten in het ERP pakket Ridder. Hoofdstuk 7 gaat in op het revisie beheer en hoe dit nagestreefd kan worden. In hoofdstuk 8 wordt kort ingegaan op tussentijdse projecten tijdens de stageperiode. De conclusie is terug te vinden in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 10 wordt een aanbeveling gedaan om nog efficiënter te kunnen werken en in hoofdstuk 11 is de bronvermelding opgesteld.

2. Onderzoeksplan
Allereerst wordt er gekeken naar de huidige situatie waarin gewerkt wordt, daarna wordt er gekeken naar het gewenste toekomstbeeld. Door deze twee te vergelijken wordt er ook duidelijk wat er moet veranderen en hoe dit bereikt kan worden. Aan de hand hiervan wordt een stappenplan voor het onderzoek opgezet.

2.1 Huidige situatie
Op dit moment wordt er bij de start van een nieuw project vrijwel alles weer opnieuw bedacht en uitgetekend. Echter, is de basis van elke trap, leuning of bordes bijna elke keer hetzelfde. Daarnaast worden tekeningen van producten die vaker geleverd worden ergens uit een voorgaand project gehaald, dit kost veel tijd en vaak is het onduidelijk wanneer en voor wie deze producten destijds gemaakt zijn.
Omdat wijzigingen op de tekeningen gemaakt in de werkplaats niet worden verwerkt in de tekeningen, is het bij her productie niet duidelijk hoe de constructie geproduceerd is. Hierdoor is het proces afhankelijk van de kennis uit het hoofd van de werknemers. Ook de standaard maten zitten alleen in het hoofd bij werknemers die al langere tijd bij Van Egten werken. Omdat deze afmetingen niet vastgelegd zijn zorgt dit tevens voor onduidelijkheid bij nieuwe werknemers. Bij de engineering afdeling is een map met CAD bestanden waarin een aantal standaard materialen in verwerkt staan. In deze map met bestanden is niet een consequente notatie gebruikt.

2.2 Toekomst
In de toekomst is het de bedoeling om met een ‘bibliotheek’ met daarin CAD bestanden te werken. Hierin staan standaard producten en halffabricaten als 3D- en werktekeningen gesorteerd doormiddel van een specifieke codering. Deze codering moet verwijzen naar het product of halffabricaat. Deze bestanden zouden dan relatief gemakkelijk geïmporteerd kunnen worden in nieuwe projecten door eventueel alleen de afmetingen aan te passen. Daarnaast moeten deze standaard producten of halffabricaten verwerkt zijn in het ERP pakket (dit is een programma waarin onder andere het artikelbeheer, stuklijstenbeheer en de calculaties staan). Door deze koppeling kan de stuklijst en calculatie van deze standaard producten binnen een aantal klikken gekopieerd worden in het nieuwe project.
Ook moet er een manier opgesteld worden waarin het revisiebeheer goed geregeld is, wanneer wijzigingen vanuit de fabriek op een goede manier teruggekoppeld wordt zal dit zorgen voor meer duidelijkheid en geen/minder fouten bij een eventuele her productie.

2.3 Stappenplan
Om op een goede manier op het gewenste resultaat uit te komen moet er eerst duidelijk worden op welke manier er gewerkt moet worden. De standaardisatie kan opgesplitst worden in twee gedeelte, het normen/afmetingen onderzoek en daarnaast de productcodering. Hieronder in figuur 2 is het stappenplan van het product standaardisatie proces weergegeven, dit stappenplan geeft de afhankelijkheid van de onderlinge blokken weer. Er kan pas begonnen worden met de volgende laag/stap als de voorgaande afgerond is. Wanneer het onderstaande stappenplan aangehouden wordt zullen de juiste bouwstenen aanwezig zijn om de standaard bibliotheek op te bouwen.

In het normen/afmetingen onderzoek wordt allereerst gekeken naar de wettelijke normen, vervolgens naar de klant specifieke eisen en naar de veel gebruikte afmetingen. Deze gegevens worden met elkaar vergeleken om zo te beoordelen of de normen en eisen goed toegepast worden. Aan de hand van deze gegevens kan bepaald worden welke halffabricaten voldoen en geschikt zijn voor standaardisatie. Daarnaast bij het productcodering onderzoek wordt eerst geanalyseerd hoe de codering van het artikelbeheer en de codering van het stuklijstenbeheer zijn opgesteld. Met dat in het achterhoofd kan er vervolgens een codering voor de halffabricaten en standaard producten opgesteld worden. Aan de hand van deze codering kunnen nu de uitgekozen halffabricaten en standaard producten toegevoegd worden aan de standaard bibliotheek en kunnen er stuklijsten aangemaakt worden in Ridder. Als laatste wordt er nog gekeken naar een manier waardoor het revisiebeheer geregeld kan worden.
3. Normen/afmetingen onderzoek
Bij het bouwen van trappen, leuningen, bordessen, kooiladder etc. moet rekening gehouden worden met wettelijk vastgestelde normen en met de eisen van de klant. Om te onderzoeken of de afmetingen aan de normen en eisen voldoen, is het noodzakelijk eerst de normen en eisen inzichtelijk te krijgen. Vervolgens moet duidelijk worden welke afmetingen op dit moment in projecten gebruikt worden, de afmetingen uit de al geproduceerde projecten moeten vergeleken worden met de normen en eisen om zo te kijken of deze voldoen. Wanneer de afmetingen voldoen kan besloten worden welke halffabricaten geschikt zijn om toe te voegen aan de standaard bibliotheek.

3.1 Wettelijk vastgestelde normen
De wettelijk vastgestelde normen zijn vastgesteld in het bouwbesluit, daarnaast zijn er een aantal NEN normen waarin minimale en maximale afmetingen met betrekking tot trappen, leuningen, bordessen, kooiladders etc. beschreven staan. De wettelijk vastgestelde normen voor trappen zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Wettelijk vastgestelde normen
Afmetingen van de trap
Reguliere trap Trap uitsluitend voor ontvluchten
Woonfunctie Andere gebruiksfunctie Alle gebruiksfuncties
Minimum breedte van de trap 0,8 m 0,8 m 0,8 m
Minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 m 2,1 m 2,1 m
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 m 0,185 m 0,185 m
Maximum hoogte van een optrede 0,188 m 0,21 m 0,21 m
Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 m 0,05 m 0,05m
Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 m 0,23 m 0,23 m
Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 m 0,3 m 0,3 m
Bron: www.rijksoverheid.bouwbesluit.com
Wanneer er meer dan 4 meter hoogte overbrugt moet worden dan moeten er één of meerdere bordessen aangebracht worden in de constructies. Dit bordes moet minimaal 0,8m*0,8m bedragen. Op dit bordes moet een schoprand aanwezig zijn van minimaal 100mm hoog.
Op het moment dat de trap met een helling van 2:3 of steiler een hoogte van minimaal 1 meter moet overbruggen moet er over de gehele lengte van de trap een leuning bevestigd worden. Ook de leuning moet aan bepaalde normen voldoen. Zo moet de bovenkant van de leuning, gemeten vanaf de voorkant van het tredevlak, op een hoogte van minimaal 0,8m en maximaal 1m bevestigd worden. Daarnaast moet de leuning voldoende sterkte hebben, de leuning moet een minimale verticale puntbelasting van 125 kg en minimaal 30 kg puntbelasting in de horizontale richting aan kunnen.

Kooiladders
Een kooiladder mag gebruikt worden wanneer er een minimale hoogte van 3 meter en een maximale hoogte van 10 meter overbrugd moet worden. Wanneer de hoogte meer dan 10 meter bedraagt, moet er een rustplatform/rustbordes toegepast worden. (Norm EN ISO 14122-4:2005 nl)
Dit rustplatform moet wanneer de kooiladder als toegangsweg in machines of tot installaties gebruikt wordt, worden geplaatst op een maximale hoogte van 6 meter. Wanneer de kooiladder als vluchtweg gebruikt wordt of aan een constructie/ bouwwerk wordt bevestigd mag deze hoogte 10 meter bedragen. Daarnaast moet de ladder verspringend worden gemonteerd.
Wanneer de kooiladder aan de onderzijde bereikbaar is voor publiek moet deze worden afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van een aanhaakladder of een beschermkap.
De kooi moet 1 meter boven de bovenste trede worden doorgetrokken. Daarnaast moet de kooi minimaal 2,2 en maximaal 3 meter boven de grond bevestigd worden.
De breedte van de traptreden moet tussen de 0,4 en 0,6 meter bedragen.
De afstand tussen de traptreden moet tussen de 0,25 en 0,3 meter bedragen. De afstand tussen de traptreden moet echter wel over de gehele trap hetzelfde zijn.
De kooiladder moet minimaal 0,2 meter van de muur af bevestigd worden.
Hiernaast in figuur 3 zijn nogmaals de minimale en maximale afmetingen met betrekking tot kooiladders weergegeven.

De kooi moet ook aan bepaalde afmetingen voldoen. Zo moet de diameter van de kooi tussen de 650 en 800mm bedragen. Daarnaast mag de afstand tussen de stijlen van de kooi niet meer dan 300mm zijn. Ook de afstand tussen de ringen van de kooi mag niet meer bedragen dan 1500mm.
De opening aan de bovenkant van de kooiladder moet minimaal 1100mm hoog zijn.
Bron: www.ascali.be
Zie ook figuur 4 voor de afmetingen.

Figuur 4: Normen voor toegangsmiddelen
Bron: www.engineersonline.nl

3.2 Klant specifieke eisen
Er zijn ook klanten die zelf eisen stellen aan constructies. Bij Van Egten BV is er op dit moment één klant die zelf eisen vastgesteld heeft. Dit is de Domo (Friesland Campina). Deze eisen zijn opgenomen in ‘Ingredients Engineering Standards’. Daarnaast heeft de vestiging in Beilen weer zijn eigen standaarden vastgesteld, deze zijn opgenomen in ‘LS04 BWK standards Beilen’.
Hieronder in de tabellen 2, 3 en 4 zijn de eisen van de Domo weergegeven.
De eisen van de Domo in Beilen zijn weergeven in de tabellen 5, 6 en 7.
De cellen in de tabellen die groen gemarkeerd zijn geven de overeenkomende maten weer bij alle Domo vestigingen.
Tabel 2: Eisen Domo; Basis afmetingen
Optrede Maximaal 200 mm
Aantrede Minimaal 200 mm -> bij voorkeur 230 mm
Maximale traphoogte 4 meter, daarboven moet een tussenbordes geplaatst worden.
Minimale breedte traptreden 850 mm
Minimale ruimte tussen het aangrenzende deel (muur, installatie o.i.d.) en de leuning 65 mm
Minimale breedte traptrede 230 mm
Bron: Ingredients Engineering Standards

Tabel 3: Eisen Domo; Materialisering trap
Materialisering trap
Omgeving Binnen Buiten
Zonering Basic care Medium care wet Medium care dry of high care Basic care
Conservering Thermisch verzinkt RVS 304 RVS 304 Thermisch verzinkt
Trapbomen Stripstaal Stripstaal Stripstaal Stripstaal/recht hoekig of UNP
Treden Thermisch verzinkte traanplaat RVS traanplaat RVS traanplaat Thermisch verzinkte roostertreden
Opmerkingen Mogelijk aansluitend bestaande trappen in ruimte Ook CIP-Ruimtes Trap volledig aflassen
Bron: Ingredients Engineering Standards

Tabel 4: Eisen Domo; Bordessen, trappen en leuningen
Bordessen, trappen en leuningen
Omgeving Binnen Buiten
Zonering Basic care Medium care wet Medium care dry of high care Basic care
Conservering Thermisch verzinkt RVS 304 RVS 304 Thermisch verzinkt
Handregel RVS Zuivelbuis Ø40 mm RVS Zuivelbuis Ø40 mm RVS Zuivelbuis Ø40 mm Buis Ø48,3 mm
Valhoogte <12 m 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Valhoogte >12 m 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Stijl RVS Stripstaal 60×12 h.o.h. 1500 max RVS strip 60×12 h.o.h. 1500 max geborsteld 240k RVS strip 60×12 h.o.h. 1500 max geborsteld 240k Buis Ø48,3 mm
Knieregel RVS Stripstaal 40×15 RVS strip 40×15 geborsteld 240k RVS strip 40×15 geborsteld 240k Buis Ø42,4 mm
Schoprand 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Bordes Tranenplaat, Thermisch verzinkt staal 1. Vlakke plaat, RVS 304, finish 2b, geglaspareld tot RA 1,5-1,8 mµ of
2. Tranenplaat, RVS 304 1. Vlakke plaat, RVS 304, finish 2b, geglaspareld tot RA 1,5-1,8 mµ of
2. Tranenplaat, RVS 304 – Tranenplaat, thermisch verzinkt staal
– DEJO rooster (of vergelijkbaar, thermisch verzinkt staal)
Bron: Ingredients Engineering Standards
Kooiladders mogen alleen gebruikt worden voor incidentele toegankelijkheid en na toestemming van de opdrachtgever. De maximale verticale stijghoogte bedraagt 5 meter.

De afmetingen die bij de vestiging in Beilen gebruikt dienen te worden zijn:
Tabel 5: Eisen Domo Beilen; Basis afmetingen
Optrede Maximaal 200 mm
Aantrede Minimaal 200 mm -> bij voorkeur 230 mm
Maximale traphoogte 4 meter, daarboven moet een tussenbordes geplaatst worden.
Minimale breedte traptreden 800 mm
Minimale ruimte tussen het aangrenzende deel (muur, installatie o.i.d.) en de leuning 65 mm
Minimale breedte traptrede 230 mm
Bron: LS 04 BWK standards Beilen

Tabel 6: Eisen Domo Beilen; Materialisering trap
Materialisering trap
Omgeving Binnen Buiten
Zonering Basic care Productieruimte-wet Productieruimte-dry Basic care
Conservering RVS 304 RVS 304 Thermisch verzinkt
Trapbomen Stripstaal Strip/rechthoekig UNP
Treden Fabricaat stabag type O3, gebeitst, d=2 mm RVS traanplaat Thermisch verzinkte roostertreden
Opmerkingen Trap volledig aflassen
Bron: LS 04 BWK standards Beilen

Aanvullingen
• De keuze van de soort traptreden is afhankelijk van de plaats waar de omstandigheden waaronder de trap gebruikt wordt.
• Buitentrappen
o Thermisch verzinkte roostertreden gebruiken met antislip voorzijde.
o De trede moet berekend zijn op een puntlast van 300kg.
o In geen geval de maximale doorbuiging 1/500 van de trapbreedte overschrijden.
o Treden mogen niet voorbij de trapboom steken.

Tabel 7: Eisen Domo Beilen; Leuningen
Leuningen
Omgeving Binnen Buiten
Zonering Basic care Medium care High care Basic care
Conservering Thermisch verzinkt / Natlak verfsysteem (dry) RVS 304 RVS 304 Thermisch verzinkt
Handregel Buis Ø38 mm RVS stripstaal b=40×15 RVS stripstaal b=40×15 Buis Ø42/48 mm
Hoogte handregel (mm)
<7000 mm t.o.v. P. 900 900
>7000 mm t.o.v. P. 1200 1200
Bordessen 1100 1100
Knieregel Buis Ø38 mm RVS stripstaal b=40×10 RVS stripstaal b=40×10 Buis Ø42/48 mm
Maximale baluster afstand (mm) 1500 1500
Schoprand 100 mm 100 mm 100 mm 100
Bron: LS 04 BWK standards Beilen

Aanvullingen:
• Massief RVS stripstaal dient te zijn geborsteld, korrel 80
• De leuning wordt uitgevoerd in overeenstemming met de principetekening
• Er dient minimaal 65 mm ruimte te zijn tussen leuning en aangrenzend deel (muur, installatie o.i.d.)
Aangaande vluchttrappen, bouwen conform bouwbesluit.
Wanneer er geen eisen/normen door de Domo zijn opgesteld moet er aan de wettelijke normen gehouden worden.

3.3 Veel gebruikte afmetingen uit orders
De veel gebruikte maten uit de tekeningen van afgeronde projecten zijn hieronder weergegeven, hierbij is onderscheid gemaakt tussen de maten uit de tekeningen voor Domo en de maten uit de orders voor andere bedrijven.
Domo (Beilen)
Diameter bovenregel: 42,4mm Strip onderregel: 40×10 mm
Bij de helling/trap
De totale hoogte van de leuning vanaf de traptrede tot de bovenkant van de bovenregel: 1135mm
Afstand vanaf de bovenkant van de traptrede tot de onderregel: 320mm
Afstand vanaf de onderregel tot de bovenregel: 330mm
Aantrede: 230mm
Optrede: 200mm
Trapboom:200mm
Schuinte: 45 graden
Treden: 780mm
Hoogte totale baluster: 1100mm
– Strip 40x10mm
– Schuinte 45 graden
Bordessen
De totale hoogte van de leuning vanaf de vloerplaat tot de bovenkant van de leuning: 1100 mm
Afstand vanaf de schoprand van het bordes tot de onderregel: 461mm
Afstand vanaf de onderregel tot de bovenregel: 480mm
Hoogte schoprand: 95mm
Hoogte totale baluster: 1100mm
– Strip: 40x10mm
Overige bedrijven
Diameter bovenregel: 42,4mm Diameter onderregel: 33,7mm
Breedte*dikte strip leuningen bij RVS trappen 15*40mm
Bij de helling-trap:
De totale hoogte van de leuning vanaf de traptrede tot de bovenkant van de bovenregel: 1000mm
De afstand vanaf de bovenkant van de traptrede tot de onderregel: 326mm
Afstand vanaf de onderregel tot de bovenregel: 315mm
Aantrede: 200mm
Optrede: 200mm
Trapboom: 200mm of 180mm
Schuinte: 45 graden
Treden: 800mm
Hoogte totale baluster:967mm
– Diameter: 42,4mm
– Diameter bovenste 55mm: 12mm
– Schuinte: 45 graden
Bij het bordes:
De totale hoogte van de leuning vanaf de traptrede tot de bovenkant van de leuning: 1100mm
Afstand vanaf de bovenkant van het bordes tot de onderregel: 512mm
Afstand vanaf de onderregel tot de bovenregel: 512mm
Hoogte schoprand: 80mm
Hoogte totale baluster: 1058mm (Staal) -> 1050mm(RVS)
– Diameter: 42,4mm (Staal)
– Diameter bovenste 55mm: 12mm (Staal)
– Breedte*dikte(RVS): 60*12mm

Afmetingen in kooiladders:

Lengte van de ringen in de ronding van de kooi: 2154mm > 4185mm > 5100mm
Afstand tussen de treden:
278,5mm > 281mm > 269,2mm > 253,6mm > 290,6mm
Afstand tussen de ringen van de kooi:
1004mm > 649mm >875mm
Hoogte van de grond tot aan de kooi:
2200mm > 2140mm > 2461mm > 2203mm > 2290mm > 2867mm > 2554mm
Trede breedte:
450mm
Diameter kooi:
750mm

Zoals hierboven in figuur 5 te zien is wordt er gebruik gemaakt van een straal voor de kooi van 375mm. Dit zorgt voor een diameter van 750mm. Daarnaast is de breedte van de trede van 450mm gebruikt. Deze afmetingen zorgen voor een hoek tussen de staande spijlen van 45 graden.

3.4 Vergelijking
De eerder weergegeven afmetingen kunnen nu vergeleken worden met de wettelijke normen en de eisen die Domo gesteld heeft. Deze vergelijking is terug te vinden in bijlage B: ‘Vergelijking gebruikte afmetingen en normen’. Uit deze vergelijking volgt dat de gebruikte afmetingen behalve de schoprand voldoen aan de normen.
Bij de kooiladders volgt uit de vergelijking dat de gebruikte afmetingen voldoen aan de vastgestelde norm. De meest gebruikte hoogte van de grond tot aan de kooi is 2200mm. De afmetingen die gebruikt worden voor de afstand tussen de treden en de afstand tussen de ringen van de kooi kunnen niet vastgesteld worden op een bepaalde afmeting. Dit omdat deze tussenafstanden aangepast worden aan de totale hoogte van de constructie, de totale lengte verschild per opdracht.

3.5 Keuze van halffabricaten en standaardproducten
De veel gebruikte afmetingen zijn nu bekend en vergeleken met de normen en eisen, nu kan er een keuze gemaakt worden welke halffabricaten opgenomen worden in de standaard bibliotheek. Hierbij wordt vooral gekeken naar welke onderdelen veel terugkomen in projecten. Bij trappen komt bijvoorbeeld de baluster bij elke constructie terug. De hoogte van de balusters is bij elk project het zelfde omdat dit een vastgestelde norm is. Dit zorgt ervoor dat de leuning ook toegevoegd kan worden aan de bibliotheek. De leuningen hebben bij elk project dezelfde hoogte alleen een andere lengte. Deze kan eenvoudig aangepast worden en dan daardoor ook toegevoegd worden. Op deze manier worden de constructies die op dit moment gemaakt worden maar ook voorgaande projecten geanalyseerd en de veel voorkomende onderdelen worden toegevoegd aan de standaard bibliotheek.
Naast de halffabricaten worden er ook standaard producten toegevoegd aan de bibliotheek. Producten die regelmatig besteld en geproduceerd worden, worden opgenomen in de standaard bibliotheek. Om erachter te komen om welke producten dit gaat, wordt gewacht tot er weer een aanvraag of order binnenkomt. Op dat moment gaat er bij de werknemers een lampje branden dat dit product vaker voorkomt en deze in de standaarden thuis hoort. De laatste revisie van deze standaard wordt vervolgens toegevoegd aan de bibliotheek.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.