Guide: Essay: Actoren in de marktomgeving van de Efteling

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 10, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Actoren in de marktomgeving van de Efteling
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 1531 words. Download the full version above.

Dit deel van het rapport beschrijft de micro-omgeving van de Efteling. De verschillende factoren, welke omschreven staan in het boek ”Principles of marketing” geschreven door P. Kotler en G. Armstrong, versie 2014, zullen ter sprake komen.

Het bedrijf

In het hiernaast afgebeelde figuur staat ook het bedrijf weergegeven, in dit geval dus in vorm van de Efteling. Daar de Efteling een onderneming van grote omvang is, heeft het binnen de micro-omgeving te maken met veel verschillende actoren. Een van de actoren, welke een rol speelt binnen het concept marketing, is de Efteling zelf. De marketingtak van het bedrijf heeft te doen met de andere takken binnen het bedrijf. De tak marketing kan het bedrijf niet beheersen maar wel be??nvloeden, daarom is het bedrijf zelf dus mede een deel van de micro-omgeving van de Efteling.

De toeleveranciers

De (toe)leveranciers van de Efteling worden ook binnen de micro-omgeving geplaatst. De Efteling heeft te maken met veel leveranciers, omdat er op het park veel verschillende diensten en producten worden aangeboden. Het park biedt niet alleen de mogelijkheid om te genieten van de verschillende attracties, maar biedt ook de mogelijkheid om te dineren en te overnachten in het nabijgelegen Efteling Bosrijk. Zowel attracties, voedsel en bijvoorbeeld toiletartikelen moeten aan de Efteling worden geleverd. Een belangrijke leveranciers voor attracties is het Nederlandse bedrijf Vekoma Rides Manufacturing (http://www.vekoma.com/index.php/info). Zij hebben een groot deel van de attracties binnen de Efteling geleverd. Niet alleen de attractieleveranciers zijn van belang voor de Efteling maar ook de kleinere leveranciers, zoals Zcard (Zcard.nl). Zij leveren de plattegrondjes waarmee de bezoekers zich een weg banen door het themapark. De Efteling is tamelijk afhankelijk van haar leveranciers, indien zij niet op tijd leveren zou het park niet optimaal kunnen werken. Daarom is het van grote noodzaak dat er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de leveranciers en het bedrijf.

Marketing Intermediairs

Deze actor is voor de Efteling een van de kleinste. De Efteling heeft een eigen afdeling welke verantwoordelijk is voor marketing. Hierdoor is het vaak niet nodig om marketing intermediairs in te schakelen. Desalniettemin heeft de Efteling in het verleden wel eens reclamebureaus ingehuurd om reclame te maken, echter komen de meeste reclames van de hand van het marketingteam van het bedrijf zelf.

Bezoekers

De Efteling is een thema- en attractiepark dat geori??nteerd is op kinderen. Desalniettemin is een groot deel van de bezoekers volwassen daar kinderen vaak samen met hun ouders of verzorgers naar het park komen. Natuurlijk zijn de kinderen van groot belang voor de marketing van het bedrijf; attracties en inrichtingen moeten kindvriendelijk en aantrekkelijk zijn voor deze groep. Voor de Efteling zijn de volwassenen echter ook van cruciaal belang, zij nemen de kinderen namelijk mee naar het park en betalen het bezoek. Daarom moet de marketing van het bedrijf ook zeker niet enkel op de kinderen gericht zijn.

Concurrenten

Een bedrijf dat valt in een categorie als de Efteling heeft vele concurrenten. De meeste concurrenten komen vanuit de zelfde markt als de Efteling: de entertainmentmarkt. Bioscopen, theaters, zwembaden, speeltuinen en andere vrijetijdsparken vormen deze concurrentie. Echter komt de concurrentie tegenwoordig ook vanuit andere bedrijfstakken welke de ”experience economy” hebben ontdekt. Zo wordt een dagje Bijenkorf (wagendorp, 2005) of meubelboulevard tegenwoordig zo amusant gemaakt dat de Efteling ook rekening moet houden met concurrentie vanuit die hoek.
Het publiek

Het publiek is een groep die een zekere of potentiele interesse heeft in de manier waarop een bedrijf zijn objectieven wil bereiken.(Kotler and Armstrong, 2014) De Efteling ziet zowel de populatie van Nederland als ook die van Belgi?? als haar publiek. Dit valt te constateren uit het feit dat Efteling actief adverteert en reclame maakt in deze landen.
Analyse van de macro-omgevingsvariabelen voor de markt

Dit deel van het rapport beschrijft de macro-omgeving van de Efteling. De verschillende factoren, welke omschreven staan in het boek ”Principles of marketing” geschreven door P. Kotler en G. Armstrong, versie 2014, zullen ter sprake komen.

Om een goed beeld te krijgen van de factoren welke op deze pagina besproken worden, staat hieronder de definitie van elk van deze factoren.

Demografie: De studie naar de bevolking met betrekking tot grootte, dichtheid, locatie, leeftijd, geslacht, afkomst, beroep en andere statistische gegevens. (Kotler en Armstrong, blz.96, 2014)
Economie: Economische factoren welke invloed hebben op de bestedingskracht en uitgavepatronen van de consument.
Natuur: De fysieke omgeving en natuurlijke grondstoffen welke nodig zijn als input voor de marketeers of worden be??nvloed door marketingactiviteiten (Kotler en Armstrong, blz.104, 2014)
Technologie: Krachten welke nieuwe technologie teweegbrengen, nieuwe producten maken en marktkansen vergroten. (Kotler en Armstrong blz.106, 2014)
Politiek: Wetten, overheidsorganen en pressiegroepen die verschillende organisaties be??nvloeden en limiteren in een bepaalde gemeenschap. (Kotler en Armstrong blz.107, 2014)
Cultuur: instituties en andere krachten die algemeen geldende waardes, denkwijzen, voorkeuren en gedrag beinvloeden. (Kotler en Armstrong blz.110, 2014)

Demografie
De eerste te bespreken factor is demografie. De Efteling is een park vooral gericht op kinderen. In Nederland doet zich al enkele jaren een sterke trend van vergrijzing voor. (cbs, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-083-pb.htm) Dit houdt in dat de bevolking gemiddeld ouder wordt en er ten opzichte van jongeren, steeds meer ouderen wonen in Nederland. Dit kan een gevaar zijn voor de entertainmentmarkt en dus ook voor de Efteling omdat zij het moeten hebben van kinderen die het park bezoeken. Als de trend van vergrijzing doorzet zal de Efteling op termijn steeds meer klanten kunnen verliezen omdat de potentiele klantenkring kleiner zal worden. Tevens kan ook een ander demografisch gegeven, zoals de samenstelling van de bevolking, van belang zijn voor de Efteling. De Efteling is een park dat sprookjes tot leven wil laten komen. Kinderen in Nederland groeien veelal op met sprookjes die volwassenen aan hen vertellen of welke zij zien op televisie. Kinderen van andere afkomst kennen deze sprookjes vaak niet en zijn daarom minder aangetrokken tot een park dat deze sprookjes sterk laat terugkomen in de aankleding. Indien er binnen de bevolking meer kinderen van andere afkomst komen, welke de sprookjes niet kennen, zou het bezoekersaantal van de Efteling kunnen krimpen. Algemene bevolkingskrimp zou voor de Efteling betekenen dat hun publiek kleiner zou worden, iets wat ook kan zorgen voor minder bezoekers

Economie
Economie is ook een zeer zwaar wegende factor voor de Efteling. Om de Efteling te kunnen bezoeken, moet de consument entreegeld betalen. Indien de consument minder te besteden heeft, door bijvoorbeeld een hoge inflatie, zal de consument minder geld uit (willen) geven aan entertainment. Hierdoor zullen minder mensen de Efteling bezoeken waardoor de bezoekersaantallen zullen teruglopen. Over het algemeen is aan te nemen dat de bezoekersaantallen zullen oplopen wanneer het goed gaat met de economie en de bezoekersaantallen zullen teruglopen als het met de economie niet goed gaat, bijvoorbeeld als er sprake is van een recessie.

Natuur
De locatie van de Efteling ligt niet centraal in Nederland, namelijk in Kaatsheuvel in het Zuiden des lands. Daarom moeten vele bezoekers gebruik maken van de auto om het park te kunnen bereiken. Het gebruik van de auto brengt de verbranding van brandstof met zich mee wat invloed heeft op het milieu. Tevens zijn er om de bouw van de Efteling te kunnen realiseren bomen gekapt. Deze bomen droegen bij aan de zuurstofkringloop op aarde.

technologie
Technologie is zeker een belangrijke factor in de macro-omgeving van de Efteling. Indien de ontwikkeling van technologie zich doorzet is het de vraag of de consument nog wel ge??nteresseerd is in een park als de Efteling. Een goed voorbeeld van een bedreiging voor de Efteling op het gebied van technologie is de Oculus Rift. (www.oculusvr.com) Deze virtual reality brillen brengen de drager in een 3d wereld waarin de drager zich een weg kan banen. Als een bril de consument in welke omgeving dan ook kan brengen, zou de consument hoogstwaarschijnlijk minder snel fysiek een attractiepark bezoeken. Techniek is daarom een niet te vergeten factor in de macro-omgeving van de Efteling.

Politiek
Wetten, overheidsorganen en pressiegroepen zijn ook een factor voor de Efteling. Zo kan de gemeente Loon op Zand, waar de Efteling zich bevindt, wetten uitvaardigen waarin staat dat er in het gebied rond het park niet meer gebouwd mag worden. Dit zou ervoor zorgen dat de Efteling niet meer kan uitbreiden. Eveneens kan de gemeente bouwvergunningen niet uitgeven aan het park waardoor de Efteling geen nieuwe attracties kan bouwen welke zouden kunnen zorgen voor de toestroom van nieuwe bezoekers.

cultuur
de laatst te behandelen factor is cultuur. Smaken en voorkeuren veranderen door je jaren. Sprookjes die 100 jaar geleden gezien werden als interessant en spannend, kunnen tegenwoordig gezien worden als oninteressant. De Efteling moet proberen om met haar tijd mee te gaan. Indien de Efteling geen oog heeft voor de factor cultuur zou het kunnen leiden tot een daling van de bezoekersaantallen omdat de dan huidige generatie niet ge??nteresseerd zou kunnen zijn in oude sprookjes.

bronnen:
‘ http://www.vekoma.com/index.php/info
‘ www.oculusvr.com
‘ http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-083-pb.htm
‘ P. Kotler en Gary Armstrong, Principles of Merketing, 15e editie,

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Actoren in de marktomgeving van de Efteling. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-actoren-in-de-marktomgeving-van-de-efteling/> [Accessed 03-07-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.