Essay: Essay: Vincent van Gogh leeft de relevante wet- en regelgeving na. …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 3, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Vincent van Gogh leeft de relevante wet- en regelgeving na. ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 698 words. Download the full version above.

3. Juridische uitgangspunten

3.1 Algemeen juridisch kader

Vincent van Gogh leeft de relevante wet- en regelgeving na. De voor het inkoopbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:
o Europese wet- en regelgeving: Wet- en regelgeving is afkomstig van de Europese Unie. Uit
het Europees Verdrag volgen principes als non-discriminatie op basis van nationaliteit en vrij
verkeer van personen en goederen. Op het gebied van aanbesteden vormen de
‘Aanbestedingsrichtlijnen’ momenteel de belangrijkste basis.
o Algemene wet bestuursrecht (Awb): Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
o Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

3.2 Algemene beginselen bij Inkoop

a. Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht
Vincent van Gogh neemt bij aanbestedingen de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in
acht:
o Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld,
tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is
verboden.
o Non-discriminatie: Geen discriminatie op grond van nationaliteit.
o Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is
een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Redelijk ge??nformeerde en
normaal zorgvuldige inschrijvers moeten in staat zijn zaken op dezelfde wijze te interpreteren.
o Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de
inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. Vincent van Gogh past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria
aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.
o Grensoverschrijdend belang: Daar waar sprake is van opdrachten met een duidelijk
grensoverschrijdend belang (opdrachten waarin ook buiten Nederland gevestigde ondernemers
interesse kunnen hebben), zal een passende mate van openbaarheid worden betracht.
b. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Vincent van Gogh neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

4. Ethische en ide??le uitgangspunten

4.1 Integriteit

a. Integriteit eigen medewerkers
Vincent van Gogh hecht er veel belang aan dat haar medewerkers integer handelen. De medewerkers
handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.
Een medewerker die een relatie met een externe partij heeft in het kader van de inkoopfunctie van
Vincent van Gogh, dient zich te conformeren aan de ‘Gedragscode voor de inkoopfunctie van Vincent van Gogh’. (Bijlage 2)
b. Vincent van Gogh contracteert enkel met integere ondernemers
Vincent van Gogh wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is gedurende het Inkoop en aanbestedingsproces in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’.

4.2 Duurzaam inkopen

Vincent van Gogh heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en schenkt hieraan in haar onderwijs, Vincent van Gogh hieraan vorm geven.
Vincent van Gogh heeft de intentie uitgesproken een duurzame organisatie te willen zijn.
In aanbestedingen wordt aangegeven dat Vincent van Gogh een actief beleid voert op het gebied duurzaam ondernemen en van inschrijvers eenzelfde opstelling verwacht. De criteria van Agentschap NL (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) worden in principe als minimumeis aangehouden.
Daarnaast zal duurzaamheid zoveel mogelijk in alle facetten van het inkoopproces een rol spelen en ook als een van de gunningcriteria worden opgenomen. Hierdoor kan een meer onderscheidend resultaat worden behaald. Als onderdeel van contractmanagement wordt gemonitord of de gemaakte afspraken op dit gebied ook worden nagekomen tijdens de looptijd van de afgesloten overeenkomsten.
Daarnaast wordt in de specificatiefase, indien mogelijk, nadrukkelijk rekening gehouden met
duurzaamheidsaspecten. Zo zullen opties als hergebruik van materialen, alternatieve mogelijkheden en duurzame innovaties worden afgewogen. Product- en marktanalyse speelt hierbij een rol, maar ook de binnen Vincent van Gogh zelf aanwezige kennis.

4.3 Innovatie

Vincent van Gogh moedigt innovatiegericht Inkopen en aanbesteden zoveel mogelijk aan. Bij innovatiegericht Inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat Vincent van Gogh ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling of andere inzet van een bestaand ‘product’. Vincent van Gogh streeft naar prestatiegericht inkopen, hierdoor zullen onnodige programma’s van eisen gaan verdwijnen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Vincent van Gogh leeft de relevante wet- en regelgeving na. …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-vincent-van-gogh-leeft-de-relevante-wet-en-regelgeving-na/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.