In 2011 zijn in Nederland ongeveer 136.000 mensen overleden... - Essay Marketplace

In 2011 zijn in Nederland ongeveer 136.000 mensen overleden…

In 2011 zijn in Nederland ongeveer 136.000 mensen overleden. De sterfte zal door de bevolkingsgroei en de vergrijzing stijgen. De komende jaren neemt het aantal 65-plussers toe. Waarschijnlijk is de vergrijzing rond 2040 op zijn hoogtepunt. Vanaf 2025 neemt ook het aantal 80-plussers toe. De levensverwachting zal de komende jaren blijven stijgen. De levensverwachting op 65-jarige leeftijd neemt over de periode 2012-2060 voor mannen toe met 5,9 jaar en voor vrouwen met 5,1 jaar. Door de vooruitgang van de medische wetenschap en door de vergrijzing zal het aantal mensen met een chronische ziekte toenemen. In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte. Multimorbiditeit komt vooral voor onder hogere leeftijdsgroepen (vanaf 55 jaar). Vanaf de leeftijd van 55 jaar groeit het aantal patiënten met chronische aandoeningen sterk. Patiënten met een chronische ziekte hebben op een gegeven moment een vorm van palliatieve zorg nodig. (Middelburg-Hebly, et al., 2014) Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen thuis willen sterven. (Gomes, Calanzani, Gysels, Hall, & Higginson, 2013)

De World Health Organization (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie opgesteld van het begrip palliatieve zorg. Deze luidt als volgt: ‘een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en ander problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’ (Eskens, Houwelingen, & Nus-Stad, 2012)

In 2014 is er een rapport uitgegeven door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Professionals in de zorg zijn matig positief over aspecten in de palliatieve zorg. Deze aspecten zijn het tijdig herkennen van de palliatieve fase, het gebruik van richtlijnen, consultatie en het anticiperen op complicaties. Het IKNL beveelt derhalve aan om onder andere bestaande richtlijnen meer bekend te maken bij zorgverleners. (Galesloot, Kwast, Steutel, Lokker, & Krol, 2014)

Het IKNL heeft richtlijnen opgesteld voor de palliatieve zorg. Binnen de palliatieve zorg bestaan voor veel handelingen geen evidence. De richtlijnen zijn opgesteld met de inbreng van professionals en zijn multidisciplinair. Het IKNL heeft de ervaringen van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden gebruikt. (Integraal Kankercentrum Nederland, 2015)

Buurtzorg Nederland is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. De organisatie bestaat uit zelfsturende teams. De teams bestaan uit maximaal tien tot vijftien (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de zorg voor hun cliënten en kunnen bepalen wat ze nodig hebben. (Veer, Brandt, Schellevis, & Francke, 2008)

Eén van de diensten van Buurtzorg is het geven van palliatieve zorg. (Professionale Wijkverpleging van Buurtzorg, 2015). Naar aanleiding van het rapport van het IKNL is de vraag hoe positief de zorgverleners van Buurtzorg zijn over palliatieve zorg: Wat zijn de ervaringen van de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden binnen de thuiszorg van Buurtzorg over de palliatieve zorg die zij geven?

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.