Abortus - Essay Marketplace

Abortus

voor 1990: (Silke)
Een paar weten die er waren voor 1990:

– Hij die, al dan niet geneesheer, door spijzen, dranken, artsenijen, door geweld of door enig ander middel opzettelijk vruchtafdrijving veroorzaakt bij een vrouw die daarin niet heeft toegestemd, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.

– Hij die door spijzen, dranken, artsenijen, door geweld of door enig ander middel opzettelijk vruchtafdrijving veroorzaakt bij een vrouw die daarin heeft toegestemd, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.

Vanaf 1990: (Emilia)

Een paar wetten die ontstaan zijn in 1990:

‘ Een vrouw die abortus wilt plegen moet een verklaring geven waarom ze dat wil en aangeven of een het noodsituatie is. De abortus wet geeft niet aan wat een noodsituatie is. De vrouw is de enige die mag beslissen of ze een abortus wil of niet en zij alleen beslist of het een noodsituatie is of niet. Er mag niemand op de hoogte zijn van de abortus behalve de vrouw zelf.

‘ Als de vrouw voor het eerst op consult gaat moet de situatie grondig besproken worden. Als de vrouw beslist om een abortus uit te laten voeren, dan moet ze waarschijnlijk opgevangen worden. De mogelijkheden worden besproken tijdens het consult. Als de vrouw beslist voor de abortus moet deze beslissing vastgelegd worden op papier.

‘ Iedere vrouw, ook een minderjarige vrouw heeft het recht om een abortus te laten uitvoeren. De minderjarige heeft geen toestemming van haar ouders nodig om een abortus te laten uitvoeren. Het recht gaat ervan uit dat jongeren van 14 ?? 15 jarige hierover zelf kunnen beslissen.

‘ Een arts mag en kan om bepaalde gewetensredenen weigeren om een vrouw verder te helpen, maar hij is wel verplicht om haar dat vanaf het eerste gesprek mee te delen. Als de arts zou weigeren, is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen men een andere arts of met iemand van de abortuscentra.

Sinds de wet van 3 april 1990 is abortus in Belgi?? niet meer strafbaar. Een vrouw kan dus gewoon naar een dokter gaan en hem vragen om haar te laten doorverwijzen voor een abortus.

vanaf 2000: (Silke)
Door de invoering van de abortuspil in Belgi?? in juli 2000 hebben vrouwen nu meerdere methodes om abortus te laten uitvoeren.

Voor 2000 konden vrouwen alleen kiezen voor abortus via de techniek van zuigcurettage. Maar sinds juli 2000 bestaat er dus ook de abortuspil, deze is alleen te gebruiken in een vroeg stadium van de zwangerschap. Beide methodes zijn veilig en werken goed, en hebben zowel voor- als nadelen.

Cijfermateriaal: (Silke)
Abortus is geen typische verschijnsel van de 20e eeuw , al zien we op de grafieken dat het aantal abortussen vorige eeuw sterk is toegenomen. Tot in 1918-1939 was abortus in het westen (onder invloed van het Romeinse keizerrijk en het Christendom) was abortus bij de wet verboden en dit was zo voor bijna 2000 jaar. In andere samenlevingen en tijdens de Romeinse republiek (meer dan 2000 jaar geleden) werd abortus wel aanvaard, ook het recht van de vader of de gemeenschap om te beslissen of het kind levend of dood zal zijn werd aanvaard.

Met deze grafiek kan je duidelijk afleiden dat het aantal abortussen gestegen is. Tussen 13145 abortussen in 1993 en 16653 abortussen in 2003 is zeer groot.

Besluit:(Silke)
Doorheen de jaren is er een verhoogde tolerantie. Vroeger mocht je in geen enkel geval abortus laten uitvoeren en nu is dit meestal geen probleem. Voor 1990 waren er zelfs wetten voor dat abortus zeker niet kon uitgevoerd worden. In onze tijd bestaan er verschillende mogelijkheden om abortus uit te voeren. Deze verandering is ook te zien in het cijfermateriaal: het aantal abortussen per jaar is duidelijk gestegen.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.