Malay Essays Archives - Essay Marketplace

Malay Essays

TINJAUAN LITERATUR – Sains

2.1 Pengenalan Bab ini membincangkan dengan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid. Berdasarkan kajian lepas, pengkaji cuba membincangkan lebih lanjut mengenai pembinaan instrumen, penilaian kemahiran proses sains, tahap penguasaan kemahiran proses sains dalam …

Sains

1.1 Pengenalan   Sains merupakan pengaplikasian ilmu sains dalam menjalankan eksperimen, ujikaji dan aktiviti amali. Sains juga merupakan salah satu proses yang memberi keutamaan terhadap kaedah pembelajaran inkuiri dan penyelesaian masalah (Hammann, 2008). Disamping itu, sains memberi peluang kepada kita …

Muhamamad Jamal al-Din bin Safdar

Jamaluddin Al-Afghani atau Muhamamad Jamal al-Din bin Safdar merupakan salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad ke-19. Dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1839 M, dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897M (Zain & Bakar, 2007). Ketika berusia 22 …

Kesusasteraan

Kesusasteraan adalah menyampaikan ciptaan seni yang melalui bahasa. Akar kata kesusasteraan ialah susastera dan bersama dengan imbuhan apitan ke…….an yang akan menjadi kata kesusasteraan. Perkataan “sastera” berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu castra dan castra bermaksud kitab suci. Su membawa makna …

1.0 Pengenalan

Sejak kebelakangan ini, masyarakat kita sering dikejutkan dengan pelbagai kes jenayah yang melibatkan remaja. Jenayah (t.t) merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajaan sesuatu tempat. Menurut Kamus Dewan (2016) perkataan ‘jenayah’ didefinisikan sebagai perbuatan yang jahat serta salah di sisi …

1.0 pENGENALAN

Dewasa ini jumlah remaja yang terlibat dalam kes jenayah semakin meningkat. Hampir setiap hari kes jenayah yang melibatkan remaja menjadi viral di media massa. Menurut Kamus Dewan (2016) perkataan ‘jenayah’ didefinisikan sebagai perbuatan yang jahat dan salah di sisi undang-undang. …

PENGENALAN

Mutakhir ini, kes jenayah semakin hari semakin meningkat terutamanya jenayah yang melibatkan golongan remaja menyebabkan semua lapisan masyarakat berasa khuatir. Hampir setiap hari, di dada akhbar memaparkan kisah-kisah jenayah yang melibatkan golongan remaja. Pada dasarnya kita dapat lihat, jenayah yang …

Essay: Agama Islam merupakan agama fitrah…

Agama Islam merupakan agama fitrah, yang mana Islam lebih mengetahui dan meraikan kewujudan fitrah dalam diri manusia. Contoh fitrah ialah manusia memerlukan kepada pasangan. Oleh yang demikian Allah s.w.t telah mensyariatkan nikah untuk memenuhi semua tuntutan fitrah dan kehendak manusia. …