Essay: Beschrijving van de maatregel

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Beschrijving van de maatregel
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 941 words. Download the full version above.

In 2015 vond de transitie jeugdwet plaats. De verschillende domeinen binnen de Wet op Jeugdzorg werden ondergebracht in één jeugdwet. Dus alle jeugd met verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of psychiatrische aandoeningen, moeten sinds 2015 beroep doen op de jeugdwet. Denk aan de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de gesloten jeugdzorg (jeugdzorgPlus), de jeugd-GGz en de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-LVB). Wat dit betekent is dat alle zorg die eerst werd bekostigd door de algemene Wet Bijzondere ziektekosten (Awbz) vanaf 1 januari 2015 bekostigd wordt door de jeugdwet. Dit betekent dus dat alle taken die normaal gesproken op een grotere schaal besloten werden, nu naar de lokale gemeente werd gestuurd. Wat deze transitie dus eigenlijk inhoud is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor al deze zaken. Enkele doelen van de transitie van de jeugdwet heb ik hieronder opgesomd om een beter beeld te geven waarom de jeugdwet veranderd is:

• Het is de bedoeling dat er meer gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van bijv. de jeugdigen, maar ook ouders en hun sociale netwerk. Hier komt de participatiewet ook in terug, het is belangrijk dat de cliënten regie houden over hun eigen leven en dat ze samen met de sociale omgeving en professionals naar oplossingen zoeken.

• Er wordt geprobeerd om minder snel medicijnen voor te schrijven en om de zorgvraag terug te dringen.

• Doordat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft is de zorg meer centraal. Dit kan zorgen voor eerder hulp op maat voor kwetsbare kinderen.

• Net zoals bij het vorige puntje is het belangrijk dat de zorg meer centraal is en er dus minder sprake is van decentralisaties. Dit zorgt ervoor dat duidelijk is welk gezin bij welk plan hoort en wie daarbij de zorgverleners zijn.

• Door de transitie is er meer ruimte voor de professionals en zorgt dit voor een verminderde regeldruk bij hun werk.

Er worden wijzigingen aangebracht in de jeugdhulp op drie niveaus:

Financieel: Door de bundeling van financieringsstromen, harmonisatie van het bekostigingssystemen en de invoering van een jeugdzorg brede eigen bijdrage, wordt er financieel een hoop geld bespaard.

Inhoudelijk: een omslag van een complexe zorg naar eenvoudige ondersteuning en zorg dichtbij. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de preventie van het nodig hebben van jeugdzorg.

Bestuurlijk: De verantwoordelijkheden verschuiven van ministeries van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport), provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten.

De hoofdtaak kwam dus bij de gemeente te liggen. Doordat de verantwoordelijkheid van de gemeente toeneemt, betekent dit dat de gemeente een actor op macro niveau is. De gemeente zorgt ervoor dat er op tijd hulp bij de jeugd komt en dat de vraag naar hulp zoveel mogelijk wordt voorkomen. De taken van de gemeente bestaan onder meer uit:

• Jeugdhulpaanbieders zoeken van goede kwaliteit;

• Een beleidsplan maken voor de preventie, ondersteuning, hulp en zorg;

• De gemeente is verplicht voor voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht)

• Ze moeten meedenken over jeugdbeschermingsmaatregelingen en jeugdreclassering en dit ook helpen uitvoeren.

• Ze moeten meedenken over maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling.

• Ze moeten de samenwerking aangaan met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie.

• Er moeten vertrouwenspersonen aanwezig zijn voor jeugdigen en hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.

De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke zorg voor de jeugdigen, zijn de zorginstellingen. Deze zijn een actor op meso niveau. De zorginstelling WIJEindhoven is een belangrijke schakel in Eindhoven. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen onder de regie van gemeente Eindhoven. WijEindhoven is gevestigd in verschillende wijken en wil met deze samenwerking dat mensen de controle kunnen houden over hun leven. Dit is een actor op meso niveau omdat het een organisatie is die zich vestigt binnen een gemeente, en de focus legt op een wijk

De actoren op micro niveau zijn de cliënten, ouders, familie en omstanders. Het beleid is uiteindelijk gefocust op hen. Het is een geringe groep waardoor het dus een actor op micro niveau betreft. De gemeente behoort te communiceren met de cliënten en de familie van de cliënten voordat zij een besluit kunnen maken over hoe deze behandeld wordt

Beleidscyclus en theoretische onderbouwing

Agendavorming

Binnen de oude jeugdzorg wet die tot 2015 gold, waren er teveel problemen waardoor er verandering nodig was. Zo waren er binnen een gezin bijvoorbeeld meerde aanspreekpunten waardoor het erg onduidelijk werd wie wat deed, er was een tekortschietende samenwerking tussen de verschillende partijen. De visie van de nieuwe Jeugdwet is dat er in één gezin, één regisseur is. De verschillende financieringsstromen kostte teveel geld waardoor de regering wilde bezuinigen. Een ander doel van de nieuwe jeugdwet is dat er meer aandacht wordt besteed aan preventie.

Op 9 april 2010 heeft het demissionaire kabinet Balkenende IV haar visie gepresenteerd over de toekomst van de zorg en ondersteuning van jeugdigen. Een korte samenvatting van deze visie is: het versterken van de eigen kracht, meer ondersteuning en zorg van hoge kwaliteit die snel en dichtbij beschikbaar is. De bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt bij de gemeente gelegd om de zorg voor de jeugd zo goed en eenvoudig mogelijk te organiseren.

Beleidsvoorbereiding

Om meer inzicht te krijgen in wat er nou allemaal speelt in de jeugdzorg, is er in November 2009 de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg ingesteld. Ze wilde inzicht krijgen in de aanbevelingen en conclusies uit eerder uitgevoerde of nog uit te voeren onderzoeken op het terrein van de jeugdzorg. De werkgroep sprak met deskundigen en vertegenwoordigers van organisaties die direct betrokken zijn bij de jeugdzorg. Op 1 September 2010 hebben minister Rouvout van Jeugd en Gezin en minister Hirsch Ballin van Justitie in een brief gereageerd op het eindrapport van de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Beschrijving van de maatregel. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/beschrijving-van-de-maatregel/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.