Essay: Cerebro Vascular Accident

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: February 6, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Cerebro Vascular Accident
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 668 words. Download the full version above.

Bij een CVA (Cerebro Vasculair Accident, in de volksmond ook wel beroerte genoemd) gaat er iets mis in de hersenen waarbij voor een kortere of langere tijd een deel van de hersenen geen zuurstof krijgt. Dit kan ontstaan door verschillende redenen: een bloedvat is afgesloten door een bloedpropje, een bloedvat is opengebarsten of er is een kortdurende afsluiting van een bloedvat door een vernauwing (Hartstichting, z.d.). De gevolgen van een CVA kunnen heel verschillend zijn op lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig of cognitief gebied (Hersenletsel door beroerte/ CVA, z.d.).
De Nederlandse Hartstichting schat dat er op 1 januari 2017 300.000 Nederlanders waren die ooit een CVA hebben doorgemaakt. De incidentie, het jaarlijks aantal nieuwe patiënten, was in 2016 ongeveer 41.000 Nederlanders (Bots, Buddeke, Van Dis, Vaartjes & Visseren, 2016), dat zijn er gemiddeld 112 per dag. De verwachting is dat de prevalentie van 2010 tot 2025 zal stijgen met veertig procent naarmate de vergrijzing toeneemt (Groet & Ford, 2014).

Wanneer iemand intensieve en persoonlijke zorg nodig heeft, kan men er ook voor kiezen om de zorg thuis te krijgen en ook thuis te revalideren. Dit wordt dan ook wel ‘thuiszorg’ of ‘extramurale zorg’ genoemd (Zorgkaart Nederland, 2014). Drie kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg ervaart een toename van zorgvragers in verschillende domeinen. Meer dan de helft ziet ook een toename in patiënten die zelfredzaamheid erg belangrijk vinden en meer dan twee derde ervaart een toename in patiënten die eigen regie belangrijk vinden (Francke, Maurits & De Veer, 2016). De toenemende werkdruk in de thuiszorg en de behoefte aan zelfredzaamheid en eigen regie vormen een probleem waarvoor e-health een mogelijke oplossing zou kunnen zijn.

Het gebruik van technologie ter verbetering of ondersteuning van de gezondheidszorg en de gezondheid noemen we e-health. Patiënten zijn in staat om regie te nemen over hun gezondheid dankzij e-health en ook het zelfmanagement wordt gestimuleerd, wat patiënten in de thuiszorg vaak erg belangrijk vinden (Zorgvisie, z.d.). Voordelen van e-health zijn bijvoorbeeld: tijdsbesparing en minder administratieve belasting voor verpleegkundigen.
Voor patiënten is het voordeel dat zij toegang hebben tot informatie over hun eigen gezondheid, zij krijgen hierdoor ook meer inzicht in de voor- of achteruitgang hiervan (Rijksoverheid, z.d.-b).
De overheid probeert de zorgsector steeds meer te stimuleren om e-health toe te passen, het draagt niet alleen bij aan de gezondheid van mensen maar het helpt ook om de zorg betaalbaar te houden (Rijksoverheid, z.d.-a).

De levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger en de uitgaven in de zorg groeien steeds sneller. Door meer, betere en duurdere zorg zullen de zorguitgaven stijgen naar negentien tot 31 procent in 2040 (Van Erp, Van der Horst & De Jong, 2011). Volgens Anna van Poucke van KPMG komt de houdbaarheid van het zorgstelsel in gevaar (Zorgvisie, 2018). Dit komt door de toenemende zorgvraag, tekorten op de arbeidsmarkt en de voortdurend stijgende kosten van de zorg.
Eén van de belangrijkste oorzaken is volgens Van Poucke de onvoldoende inzet van data en technologie in de huidige zorgpraktijk. Het kabinet in Nederland stelt tot 2021 een bedrag van veertig miljoen euro beschikbaar voor de inzet van technologie in de zorg.

Door een tekort aan verpleegkundigen moeten minder verpleegkundigen voor steeds meer patiënten zorg leveren. Door een toenemend aantal CVA patiënten is de kans groot dat bijna alle verpleegkundigen met CVA patiënten in aanraking komen. Het tekort aan verpleegkundigen, de vergrijzing, toenemende zorgkosten en de opkomst en het belang van e-health in de gezondheidszorg maken dat de onderzoekers de volgende onderzoeksvraag hebben opgesteld: ‘Welke e-health toepassingen kunnen door de verpleegkundige worden ingezet bij de revalidatiezorg van een CVA-patiënt in de thuissituatie?’.

Met deze theoretische onderbouwing willen de onderzoekers hun eigen deskundigheid en de deskundigheid van andere verpleegkundigen bevorderen door het antwoord op de probleemstelling te delen, waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. De onderzoekers leren met behulp van deze opdracht om op een evidence based wijze een antwoord te formuleren op de probleemstelling.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Cerebro Vascular Accident. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/cerebro-vascular-accident/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.