De geschiedenis - Essay Marketplace

De geschiedenis

van de
islam

Steven & Yannick, V4B

18 mei 2016

STB


Inhoudsopgave

Inleiding – p. 3

Deelvraag 1: Hoe ontstond de islam en met welk doel? – p. 4

Deelvraag 2: Hoe verliep de ontwikkeling en uitbreiding van de islam? – p. 6

Deelvraag 3: Wat is het verschil tussen soennieten en sjiieten en – p. 8
waarom zijn er nog conflicten tussen deze stromingen?

Antwoord hoofdvraag: hoe en waar is de islam ontstaan en hoe heeft – p. 10
het zich ontwikkeld?

Inleiding

Ons onderzoek gaat over de geschiedenis van de Islam. We gaan het onder andere hebben over het ontstaan van deze godsdienst, over hoe het zich verspreidde en ontwikkelde en wat de belangrijkste momenten waren uit de islamitische geschiedenis. Ook gaan we in op het verschil tussen soennieten en sjiieten. We hebben dit onderwerp gekozen omdat we ons afvroegen hoe deze godsdienst zo groot kon worden en omdat er nog regelmatig iets in het nieuws is over soennieten en sjiieten en wij wilden weten waar deze spanningen vandaan komen.

Onze hoofdvraag is: hoe en waar is de islam ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld?
We hebben ons onderwerp opgedeeld in drie deelvragen:
• Hoe begon de Islam en met welk doel?
• Hoe verliep de ontwikkeling en verspreiding van de islam?
• Wat is het verschil tussen soennieten en sjiieten en waarom zijn er nu nog conflicten tussen deze stromingen?
We gaan proberen zo uitgebreid en duidelijk mogelijk antwoord te geven op deze vragen in dit onderzoek.


1. Hoe ontstond de islam en met welk doel?

De islam is tegenwoordig na het christendom wereldwijd de grootste godsdienst. De voorspelling is dat dit over 50 jaar omgekeerd zal zijn en dat de islam daarmee de religie met de meeste aanhangers zal worden. Er zijn nu al ongeveer 1,5 miljard moslims, wat ongeveer 23% van de wereldbevolking is. Er zijn ongeveer 2 miljard christenen op de wereld, wat bijna 31% van de wereldbevolking voorstelt, maar dit zal dus veranderen.
In veel landen is de islam de enige godsdienst, en word je gestraft als je een andere godsdienst aanhoudt. In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld, is 100% van de inwoners islamitisch.
Dat de islam nu al zo groot is, is best bijzonder, aangezien het een relatief jonge religie is. Het is pas eeuwen later ontstaan dan het christendom, en toch zal de islam over een jaar of 30 deze religie al hebben ingehaald. Maar waar en hoe is het allemaal begonnen?

Mohammed en het ontstaan van de islam
De islam is begonnen met de profeet Mohammed. Hij werd geboren in het jaar 570, in Mekka. Hij groeide op in armoede en was door de dood van beide ouders vanaf zijn zesde al wees. Over zijn ouders is dan ook weinig bekend. Toen hij jong was werkte hij als schapenherder, totdat hij koopman werd. Dit gebeurde nadat hij Chadidja had ontmoet. Hij was toen 25 jaar en hij werd haar handelsvertegenwoordiger. Door het handelen kwam hij in contact met andere gebieden en andere culturen, en dus ook oudere godsdiensten zoals het jodendom en het christendom. In Mekka kwamen veel handelaren samen, omdat het een belangrijke handelsplaats was en ook een soort overgang tussen de Europese en de Arabische wereld.

Mohammed bouwde voort op ideeën en geschriften van joden, christenen en lokale religies van de bewoners. Hij zag zichzelf als boodschapper van Allah en predikte net zoals joden en christenen het geloof in één god, in zijn geval Allah. Hij kreeg de ideeën voor de nieuwe godsdienst via openbaringen van de engel Gabriël van Allah en probeerde deze ideeën te verspreiden, om zo zijn godsdienst te laten groeien. Zijn eerste openbaring kreeg hij in het jaar 610. Sinds dat moment wist hij dat Allah hem had uitgekozen om de nieuwe godsdienst te stichten en te verspreiden.
In eerste instantie was er geen interesse in de verhalen van Mohammed, behalve van zijn eigen familie. Later bekeerden enige invloedrijke mannen zich tot Mohammeds nieuwe godsdienst, zoals Aboe Bakr en Omar. Verder had hij vooral veel tegenstanders, die hem het liefst zagen vertrekken omdat zij veel verdienden met afgoderij. Toen Mohammeds oom Aboe Bakr en Mohammeds vrouw Chadidja stierven, was het voor Mohammed helemaal niet meer vol te houden in Mekka. Daarom besloot hij naar Medina te vluchten. Hier waren de mensen veel meer geïnteresseerd en in korte tijd veranderde Medina in de eerste islamitische stad ter wereld, in het jaar 622. Voor moslims geldt dit moment als het begin van de islam en hier begint dan ook hun jaartelling.

Doel van de islam
Volgens moslims is de islam het enige juiste geloof. Zij geloven dat God al vaker zijn boodschap had overgedragen, maar dat die toen verkeerd werd geïnterpreteerd of niet goed werd opgevolgd. Allah wilde via Mohammed de mensen de goede manier van leven leren. Zijn belangrijkste boodschappen waren het geloof in een god, Allah zelf, en het zorgen voor de armen en zwakken. Ook vrede was een belangrijk doel van de nieuwe godsdienst.
Elke moslim beschouwt de leefregels van zijn godsdienst als heilige plichten en door deze regels te volgen, proberen zij te leven volgens hun religieuze voorschriften. De belangrijkste verplichtingen voor een moslim zijn de vijf zuilen. Deze zuilen motiveren de mens om het goede te doen in zijn leven, is het idee van de moslims.
• De eerste zuil is de Sjahada, ook wel de geloofsbelijdenis genoemd. Elke persoon die moslim wil worden moet het volgende uitspreken: ‘Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet’. Als er twee mensen bij zijn die al moslim zijn dan is degene een echte moslim geworden.
• De tweede zuil is de Salaat, ook wel het dagelijks gebed. Je moet als moslim elke dag vijf keer bidden, en vrijdag is de rustdag voor de moslims.
• De derde zuil is de Zakaat, het geven aan de armen. Als moslim moet je verplicht financiële hulp geven aan mensen die arm zijn.
• De vierde zuil is de Saum, het vasten tijdens ramadan. Je mag tussen zonsopgang- en ondergang niet eten, drinken en/of roken. Ook seksuele omgang is verboden.
• De laatste zuil is de Hadj. Elke moslim is verplicht een keer in zijn/haar leven naar Mekka te gaan en dan alle rituelen te doen. Andere mensen mogen ook voor je gaan, als je een beperking hebt bijvoorbeeld.
Deze zuilen zijn heel belangrijk voor de islam en dragen bij aan het doel van Mohammed en Allah, namelijk het geven om anderen en het leven volgens de regels van Allah in een vredevolle wereld.


2. Hoe verliep de ontwikkeling en verspreiding van de islam?

Zoals eerder gezegd verspreidde de islam zich relatief snel over de wereld. Het begon dus allemaal in het jaar 622, waarin met Medina de eerste islamitische stad werd gesticht. Later slaagde Mohammed erin het geloof verder te verspreiden over het Arabische schiereiland. In dit gebied leefden op dat moment vooral nomadische stammen, die constant met elkaar in gevecht waren. Mohammed wilde deze stammen in vrede met elkaar laten leven door ze over zijn geloof te vertellen. De mensen bleken geïnteresseerd in Mohammeds boodschap, waardoor de religie snel groeide. Ook hielp het mee dat deze stammen niet al te sterk waren en dus vrij makkelijk waren te overheersen.
Mohammed dwong mensen niet om moslim te worden. De Arabieren veroverden grote gebieden en toen was het gevolg dat veel mensen in die gebieden zich tot de
overheersende islam bekeerden. Wel waren er bepaalde voorrechten voor moslims. Zo betaalden zij minder belasting en hadden ze meer burgerrechten. Omdat mensen niet gedwongen werden zich te bekeren, voelden ze zich vrijer en bekeerden ze zich eerder zelf. In het jaar 661 had Mohammed al een deel van zijn doel bereikt, namelijk een eenheid in het geloof in Allah. In dit jaar ontstonden echter twee verschillende groeperingen binnen de islam, de soennieten en de sjiieten. Dit onderwerp zal later nog uitgebreid worden besproken.
Ondanks deze scheiding bleef de islam zich verspreiden en kwamen er steeds meer aanhangers bij. De godsdienst ging een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven van mensen, waardoor je er als inwoner ook bijna niet meer omheen kon. Het Grieks werd bijvoorbeeld vervangen door het Arabisch, de taal van de Koran. Ook werd er een nieuwe munt ingevoerd met religieuze woorden er op. Verder werden er nieuwe gebouwen opgericht, als moskeeën en in het bijzonder de Rotskoepel in Jeruzalem. Maar misschien was het invoeren van de sharia, de islamitische wetgeving nog wel de belangrijkste ontwikkeling. De regels van Allah werden opgenomen in de rechtspraak. Bovendien verplichtte de jihad moslims om het geloof te verspreiden. Door al deze ontwikkelingen veranderde het Midden-Oosten in een echte islamitische gemeenschap.

Europa en Azië
Toch lukte het de moslims niet ook Europa te bekeren. Nadat heel Arabië en landen als Syrië, Palestina en Egypte waren veroverd, werden Spanje en Noord-Afrika het nieuwe doel. Dat lukte in eerste instantie wel, maar Spanje maakte zich in 1492 weer los van het rijk. In Europa werd de verspreiding tegengehouden in Frankrijk, bij Tours en Poitiers. Hier versloeg Karel Martel de moslims. Toen het rijk zo groot was geworden, maakten de moslims Damascus tot het nieuwe regeringscentrum. Deze stad lag veel centraler dan Medina. Mekka bleef wel het godsdienstige centrum. Ook maakten de moslims in die periode de functie van kalifaat erfelijk van vader op zoon. Een kalifaat is een staat die geregeerd wordt door een kalief, een opvolger van Mohammed.
Ondertussen drongen de Arabische legers in het oosten door tot in Perzië en India. Er is zelfs een groepje Arabieren in China aan het keizerlijk hof geweest. Het politiek centrum was dus in het begin in Mekka, toen in Damascus, en even later werd het verplaatst naar Bagdad omdat dat toen weer centraler lag. Door de verspreiding kon de Arabisch-islamitische cultuur andere culturen op veel terreinen, zoals wetenschap, techniek en bouwkunst beïnvloeden.
De bloeitijd van de Arabische cultuur duurde zo’n vijf eeuwen, van de achtste eeuw tot de dertiende eeuw. In die periode lag het niveau van wetenschap ver boven het niveau van het toenmalige West-Europa.
In de dertiende eeuw ging het steeds minder goed met Bagdad en de macht van het Arabische wereldrijk in het oosten. In 1258 verwoestten Mongoolse stammen zelfs de stad. De bevolking werd vermoord en veel mooie gebouwen werden vernietigd en leeggeroofd. Toen kwamen er verschillende soennitische rijken in het Midden-Oosten, zoals het Ottomaanse Rijk, wat later van groot belang geweest is voor de uitbreiding van de islam in Zuidoost-Europa.

Het Ottomaanse rijk
Een andere reden voor de vermindering van de macht van moslims kwam door de christenen die kruistochten gingen organiseren met als doel het veroveren van Jeruzalem. Een kruistocht is een religieuze tocht die als doel heeft om heilige plaatsen te veroveren. Dit zorgde voor veel onrust, maar de moslims slaagden er toch weer in het geloof verder te verspreiden. Zo werd in 1453 Constantinopel veroverd door Turkse legers.
Daarmee werd het christelijke Oost-Romeinse rijk gestopt, dat lang weerstand had geboden aan de veroveringen van de islam.
Het Ottomaanse rijk kwam tot bloei onder leiding van Suleiman I. Het was een enorm rijk dat uitstrekte over Noord-Afrika, Europa en Azië. Suleiman noemde Constantinopel voortaan Istanboel. Suleiman veroverde veel gebieden en breidde zijn rijk uit tot aan Boedapest in het westen, de Perzische golf in het oosten en de Sahara in het zuiden. Hij voerde het Arabische schrift in en zo vormde de koran de basis van het onderwijs. Suleiman was een man die niet-moslims niet ging vervolgen. Men kon als christen dus in relatieve rust leven. Na de dood van Suleiman in 1566 had het Ottomaanse rijk zijn hoogtepunt bereikt. De Turkse legers hadden al Griekenland, Bulgarije, Albanië, Servië en Hongarije veroverd. In 1683 probeerden ze Wenen te belegeren, maar dat liep niet goed af; ze werden verdreven en verslagen. Vanaf dat moment ging het slechter en werden ze verslagen in veel gebieden. In enkele van deze landen is een deel van de bevolking islamitisch gebleven.

3. Wat is het verschil tussen soennieten en sjiieten en waarom zijn er nu nog conflicten tussen deze stromingen?

Toen Mohammed stierf in 632 wisten de aanhangers van Mohammed niet wie de profeet zou moeten opvolgen. Mohammed had niets gezegd over wie er eventueel opvolger zou moeten worden. Er ontstonden toen twee partijen, de soennieten en de sjiieten. De soennieten zijn de aanhangers van Aboe Bakr nadat Mohammed stierf. Zij zijn veruit de grootste groep en vormen ongeveer 90% van alle moslims. De soennieten zijn volgelingen van de kaliefen. De eerste kalief was de schoonvader van Mohammed, namelijk Aboe Bakr. De sjiieten zijn de mensen die Ali ibn Aboe Talib hebben gesteund, een andere kalief. Het verschil in hoe de soennieten en sjiieten denken is dat de soennieten denken dat je kalief kan zijn als je leiding kan geven in overeenstemming met de koran en soenna (=traditie). De sjiieten echter, denken dat je alleen een kalief kan worden als je uit de familie van Mohammed afstamt.

Conflicten
Er zijn dus sinds de dood van Mohammed altijd conflicten geweest tussen deze stromingen en ook nu is dat nog het geval. Vooral in Irak, Syrië en Saudi-Arabië zijn er nog vaak gevechten die samengaan met veel dodelijke slachtoffers. Een paar van de grootste huidige conflicten zijn de Libanese burgeroorlog, de islamitische revolutie in Iran en de Syrische burgeroorlog. De burgeroorlog in Libië duurde van 1975 tot 1985 en kostte aan ongeveer 250.000 mensen het leven. Na de burgeroorlog zijn bijna een miljoen mensen uit het land gevlucht. De bevolking van Libië bestond op dat moment uit veel verschillende religies, waaronder christenen, soennieten en sjiieten en na meerdere aanslagen over en weer leidde dit tot een enorme burgeroorlog.
Tijdens de islamitische revolutie in Iran werd de sjah Mohammad Reza Pahlavi vervangen door een islamitische republiek, geleid door ayatollah Ruhollah Khomeini. De sjah wilde Iran graag laten verwesteren, maar de bevolking wilde liever een islamitische uitstraling. Na deze revolutie kwam er steeds meer belangstelling voor het sjiisme.
In de Syrische burgeroorlog kwam de bevolking in opstand tegen Assad, die tegen de soennieten was. Deze burgeroorlog vond nog heel recent plaats en er zijn nog steeds veel spanningen. De oorlog tussen soennieten en sjiieten lijkt dus een eindeloos conflict, dat ook niet op korte termijn opgelost zal zijn.

Relatie tussen IS, soennieten en sjiieten
In Irak is de spanning heel erg opgelopen tussen soennieten en sjiieten door IS. IS-strijders zijn namelijk soennitisch, en hebben een grote afkeer van sjiieten. De religieuze verschillen zijn niet een heel groot probleem voor IS-strijders. Het probleem voor hen was meer dat ze een einde wilden aan de heerschappij van de sjiitische premier in Irak, Al-Maliki. Hij discrimineerde soennieten, en volgens IS was het stichten van een soennitisch kalifaat de enige manier om hem uit de weg te ruimen.
Mensen werden in vrachtwagens ondervraagd door IS strijders of ze soennitisch waren. Als ze sjiitisch waren, werden ze vermoord. Mensen die het overleefd hebben, zijn geïnterviewd. Hen is gevraagd wat de vragen waren om te controleren of ze sjiitisch waren.
De vragen waren:
• Hoe heet je?
• Waar woon je?
• Hoe bid je?
• Welke muziek luister je?
Op de vraag hoe je heette, moest je een naam zeggen die niet sjiitisch is. Als je bijvoorbeeld zei dat je Hassan heette, had je een nadeel omdat dat een sjiitische naam is. Als je een sjiitische wijk noemde op de vraag waar je woonde, had je ook een grotere kans om vermoord te worden. Het gebed van een sjiiet is anders dan het gebed van een soenniet. Sjiieten laten namelijk hun armen hangen tijdens het bidden en soennieten vouwen hun handen. De soennieten en sjiieten hebben ook beide muziektradities. De radiozender waar je naar luisterde, moest je dus uitzetten als je niet vermoord wilde worden.

Natuurlijk is IS niet alleen in conflict met de sjiieten, maar ook met niet-moslims. Omdat zij één groot islamitisch rijk willen, proberen ze tegenwoordig ook in het voornamelijk christelijke Europa mensen bang te maken in een poging ze tot de islam te laten bekeren.


Antwoord hoofdvraag: hoe en waar is de islam ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld?

De islam ontstond in Medina, in 622, nadat Mohammed via de engel Gabriël openbaringen had gekregen van Allah. Medina werd de eerste islamitische stad ter wereld. Hierna ging het snel. In 3 fases werd de islam verspreid. Eerst door heel Arabië, toen naar de wat noordelijker gelegen landen en als laatste richting Noord-Afrika en Spanje en Portugal. In deze landen werd de cultuur steeds meer islamitisch, bijvoorbeeld in taal en wetgeving. Mensen werden niet gedwongen moslim te worden, maar hadden dan wel minder rechten. Zo bekeerden veel mensen zich toch en kon de islam uiteindelijk doorgroeien tot een van de grootste religies.
Mohammed wilde door de islam eenheid creëren, met mensen die op de goede manier leefden. Dit lukte niet helemaal, want al snel ontstonden er twee stromingen binnen de islam, de soennieten en sjiieten. Zij zijn nog steeds constant met elkaar in gevecht. Tegenwoordig heeft de islam heel veel aanhangers, zoveel zelfs dat het over ongeveer 30 jaar waarschijnlijk de grootste godsdienst is, maar vanwege al het geweld van onder andere IS, zijn er ook veel mensen die de islam zien als een bedreiging, terwijl het doel van Mohammed ooit was: een vredevolle godsdienst.

P.S.: Alle plaatjes die in dit verslag zijn gebruikt, komen van Google afbeeldingen. Dit zijn de links:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Djibriel#/media/File:Mohammed_receiving_revelation_from_the_angel_Gabriel.jpg
http://www.nu.nl/buitenland/3915302/liefde-al-qaida-en-islamitische-staat-zeker-niet-bekoeld.html
http://blogs.dunyanews.tv/12607/counter-narrative-islam-fight-talibanisation-isis/
http://www.vanderkaap.org/histoforum/2009/tijdvak3.html
2892 woorden

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.