Essay: 1. Wat is de wetenschappelijke relevantie van deze studie? - Essay Marketplace

Essay: 1. Wat is de wetenschappelijke relevantie van deze studie?

Bespreek in je antwoord de belangrijkste concepten en/of theorie??n in het theoretisch kader.
Met deze studie willen de onderzoekers het dialoog tussen het domein van de communicatie en het domein van de gedragseconomie bemoedigen. De studie wordt opgezet om te weten te komen het gebruik van metaforen in economische ‘verhalen’ betekenis draagt aan het publiek. Er wordt specifiek gekeken naar hoe het gebruik van antropomorfische metaforen invloed heeft op individuele economische besluitvorming. In andere studies is al aangetoond dat het gebruik van metaforen om economische zaken te framen de economische perceptie van consumenten vormt. Media maken gebruik van deze antropomorfische metaforen als retorisch en taalkundig middel en wordt veel gebruikt in economische nieuws. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van het ‘death’ metafoor. De kracht van een metafoor hangt af van de conclusie van de consumenten.
De prospect theorie beweert dat variatie in hoe een economisch probleem wordt geframed invloed heeft op de beslissing die gemaakt wordt, zelfs wanneer er geen substantief verschil is tussen de opties. Individuen baseren deze beslissingen op basis van frames en cues die in het bericht zitten wanneer het gaat om complexe informatie.
Het onderzoek van Huberman rapporteert een substantieve associatie tussen mediaframes en markttrends, waarbij de link wordt gelegd tussen de ‘saillantie’ opvallendheid van economische nieuwsberichten en fluctuaties in de effectenmarkt. Deze uitkomst is geobserveerd op een algemeen ‘geaggregeerd’ niveau. Echter, gerelateerde effecten kunnen waarneembaar zijn op individueel niveau en aantoonbaar kunnen zijn door de gedragskeuze van individuele consumenten. De focus zal daarom in dit onderzoek liggen het individuele niveau, vooral potenti??le effecten die zich voordoen nadat individuen blootgesteld zijn aan economisch nieuws verteld met behulp van metaforen.
Onderzoek van Shiller stelt duidelijke argumenten op om mogelijke potenti??le effecten van media op het gebied van massa economische gedrag te illustreren. Er is echter meer empirisch bewijs nodig om de link tussen media framing en economische uitkomsten vast te stellen.

2. Wat is de centrale onderzoeksvraag van deze studie?
De centrale onderzoeksvraag in deze studie is:
Heeft de blootstelling aan ‘death’ metaforen een significante invloed op de daaropvolgende individuele investeringsbeslissing?

3. Welke hypothese(s) formuleert de onderzoeker? Wat vind je van de manier waarop de hypothese(s) zijn opgesteld?
De hypothese in deze studie is:
Individuen die worden blootgesteld aan een nieuwsverhaal dat gebruik maakt van een ‘death’ metafoor om het economische verlies te beschrijven, zullen anders investeren dan diegene die worden blootgesteld aan een verhaal dat enkel het economische verlies beschrijft.
De hypothese is opgesteld naar aanleiding van gevonden literatuur door de onderzoekers. Hieruit bleek dat het gebruik van de ‘death’ metafoor in economisch nieuws de investeringsbeslissing van individuen kan vormgeven. De hypothese is dus al deels bewezen, maar dit onderzoek zal hier specifieker op in gaan en literatuur toevoegen aan de al bestaande literatuur.

4. Hoe beschrijft de auteur het design van de studie? Leg je antwoord uit.
Het design wordt beschreven als een two-group posttest design. Hierbij wordt er ‘?n groep blootgesteld aan een fictief business nieuwsbericht waarin het woord ‘dying’ wordt gebruikt. De andere groep wordt aan hetzelfde nieuwsbericht blootgesteld maar zonder metaforen. De ene groep krijgt de manipulatie en de andere groep niet. Post-test betekent dat er alleen na de behandeling een test wordt afgenomen. De participanten werd gevraagd om een keuze te maken uit een aantal investeringen.
5. Hoe zou je het bij vraag 4 genoemde design in een formule kunnen beschrijven?
De formule die het design in deze studie omschrijft is: 1×2

6. Bij deze studie is gebruik gemaakt van matching. Wat betekent dat? En, op welke variabelen is gematcht?
Matching betekent dat er gebruik gemaakt wordt van gelijkwaardige groepen door te kijken naar andere variabele die van invloed kunnen zijn op de afhankelijke variabele. Er zitten dus mensen in de controlegroep, die gelijkwaardig zijn aan mensen in de experimentele groep. Er is in dit onderzoek gematcht op de variabelen: geslacht en belangrijke demografische variabelen zoals: investeringsachtergrond, familie-inkomsten en politieke ideologie.

7. Wat is/zijn de onafhankelijke variabele(n) in deze studie en hoe worden deze geoperationaliseerd?
De onafhankelijke variabele in deze studie is fictief business nieuwsbericht.
E??n bedacht nieuwsbericht bevatte wel een ‘death’ metafoor waarin het bedrijf waarover het bericht ging wordt geassocieerd met ‘dying’ en het andere bedachte nieuwsbericht bevatte dit metafoor niet. Beide was hetzelfde nieuwsbericht.
Verder zijn de variabelen geslacht, investeringsachtergrond, familie-inkomsten en politieke ideologie ook onafhankelijk. De politieke ideologie werd gemeten op een 6-puntsschaal, met liberaal als laag en conservatief hoog. Ook de familie-inkomsten werden gemeten op een 6-puntsschaal.

8. Wat is/zijn de afhankelijke variabele(n) in deze studie en hoe worden deze geoperationaliseerd?

De afhankelijke variabele in deze studie is de individuele investeringsbeslissing. Deze variabele wordt geoperationaliseerd door respondenten vijf verschillende financi??le opties te geven (ze werden verteld dat ze 1000 euro hadden gewonnen en zelf mochten beslissen waar ze het aan uit ging geven). Uit deze vijf opties moesten ze ‘?n van de volgende gedragsacties kiezen: investeren in beleggingsfondsen, investeren in effecten, het geld sparen, het geld uitgeven of het geld doneren.

9. Wordt er een manipulatiecheck gedaan? Leg daarbij ook uit wat een manipulatiecheck inhoudt.
Nee, er wordt geen manipulatiecheck gedaan. Een manipulatiecheck meet of de experimentele stimulus ook daadwerkelijk werkt. Het gaat er om dat er wordt gecontroleerd of de participanten niet door hebben dat ze worden gemanipuleerd.

10. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van deze studie?
De belangrijkste bevindingen in deze studie zijn dat metaforen vormen economische gedragskeuzes. Blootstelling aan metaforen hebben een significant effect op de beslissing van individuen om te investeren in de markt en uit te geven Individuen die worden blootgesteld aan de ‘death’ metafoor geven meer uit, investeren meer in beleggingsfondsen, kopen minder effecten en sparen minder dan de individuen die werden blootgesteld aan het bericht zonder ‘death’ metafoor.
De blootstelling aan de ‘death’ metafoor zorgde voor een verhoogde kans van het investeren in de economie door toegenomen uitgaven.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.