Guide: Essay: Algemeen Directeur

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 12, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Algemeen Directeur
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 710 words. Download the full version above.

De directeur heeft een aantal verantwoordelijkheden. Er moet voldoende omzet en rentabiliteit te behalen zijn voor het bedrijf. De sterke concurrentiepositie verwerven en behouden op de markt. Het beleid van uitvoering worden geformuleerd en bewaakt binnen het bedrijf. Het is goed voor het bedrijf als er een extern sociaalnetwerk wordt onderhouden.

Om deze verantwoordelijkheden uit te voeren, zij er activiteiten die moeten worden vervult. Daarom houdt de directeur wekelijkse directievergadering waar de managers aanwezig zijn. Na een vergadering worden de beleidsvoorstellen opgesteld en bijgesteld als het noodzakelijk is. Een belangrijk punt is het analyseren van informatie van de bedrijfsresultaten van het bedrijf.

Receptie Algemeen Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor alle ingaande en uitgaande post van de directie. Daarnaast maken zij ook de agenda van een vergadering en de notulen.

Er vallen veel activiteiten onder om de verantwoordelijkheden uit te voeren. De inkomende post van de directeur wordt geregistreerd, gelezen, gesorteerd, gearchiveerd en doorgeven aan de directeur. In opdracht van de directeur worden er brieven geschreven en verstuurd. De agenda van de directeur wordt beheert. Het secretariaat organiseert de vergaderingen en daarnaast moet de agenda worden gemaakt en notuleren tijdens de vergadering zelf. De taak om gasten te ontvangen die komen voor de directeur. Als een op een business reis gaat moet het secretariaat de vluchten en hotels regelen.

Inkoop

De inkoop manager heeft de verantwoordelijkheid om producten te bestellen. De taken die daarbij horen, is het verwerken van inkoopopdrachten tot bestelling van producten. Daarnaast moet er ook worden onderhandeld met de leverancier over de prijzen. De inkoop manager heeft ook veel contact met de magazijn manager. Pakbonnen moeten worden verwerkt van alle inkomende goederen, en moet contact opnemen met de financi??le manager.

Magazijn

De verantwoordelijkheid is om alle binnenkomende goederen te beheren en tijdelijk op te slaan.

De goederen komen binnen en de taken zijn om het op te slaan en de producten te controleren. Nadat de product zijn gecontroleerd en goedgekeurd moet de afgetekende pakbonnen naar de afdeling financieel. Deze controlen wordt aan de had van pakbonnen en leveringlijst gecontroleerd. Er wordt ook een ontvangst overzicht naar de manager van inkoop gestuurt. Er is een systeem waar de voorraadgegeven worden ingevoerd. Vanuit het magazijn wordt het product bij het filaal afgeleverd.

Verkoop

Het behalen van verkoopresultaten is de verantwoordelijkheid van de inkoopmanager. Er worden verkoopdoelen bepaald en die moeten worden behaald.

Om een goed verkoopresultaat te behalen moet er een goed werkomgeving zijn, waardoor de medewerkers optimaal gestimuleerd worden om de doelen te behalen.

Een belangrijke taak is dat het goed wordt gecoordineert, gerapporteer zodat de strategie, beleid en procedures op de afdeling worden nageleeft.

Commercieel

De commercieel manager is verantwoordelijk voor het uitvoeren en het ontwikkelen van een beleid. De ligt bij het ontwikkelen van de visie, groeistrategie??n, het verbeteren van bedrijfsprocessen, marktanalyse en het ontwikkelen van nieuwe campagnes.
De taken die daarbij horen is het verder uitbreiden van de marktpositie. Als er nieuwe kansen komen voor het bedrijf moet daar snel op in worden gespeeld. Denk aan een nieuw sport product.

Financieel beleid

De financieel manager is verantwoordelijk voor dat alle informatie wat voor jouw bedrijf belangrijk zijn wordt genalyseerd. Er moet een financieel plan worden gemaakt met een analyse visie, oplossingen en uitvoeringsvoorstel en het proces wordt gecoordineerd door de financieel manager.
De activiteiten die er worden verricht, is dat er gewerkt moet worden aan financiele oplossingen bij veranderingen of problemen in de organisatie. De financiele adminstratie wordt bijgehouden. Er wordt een begroting en een jaarrekening gemaakt. Daarnaast worden er ook nog financieel-economische analyse uitgevoerd.

Human Resource

In het bedrijf is Human Resource is de ketting tussen het bestuur en de medewerkers. De taak voor de Human Resource afdeling is het concreet maken van het bestuursbeleid en procedures voor de medewerkers dat het bedrijf uitvoert. Er worden handleidingen en adviezen gegeven aan de managers. Een doel is ook dat de medewerkers zich kunnen ontwikkelen in het bedrijf en er kansen voor hun komen. Een andere taak is het adviseren bij een werving en selectie van nieuwe medewerkers. Daarnaast hoort een reorganisatie of massaontslag ook bij de activiteiten die indien nodig worden uitgevoerd.

 

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Algemeen Directeur. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-algemeen-directeur/> [Accessed 19-09-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.