Essay: Essay: Algemeen doel

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 11 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Algemeen doel
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3238 words. Download the full version above.

Het ultieme doel van Al Qaida is het stichten van een verenigd volk naar het model van het voormalige kalifaat. Al Qaida richt zich daarbij naar eigen zeggen in eerste instantie op islamitische landen die in de ogen van Al Qaida onvoldoende volgens de regels van de islam geleid worden. In deze landen wil Al Qaida het regime vervangen door een op moslimfundamentalisme gebaseerd regime, wat onder andere de invoering van de sharia inhoudt. De organisatie ziet de invloed van het Westen, vooral de Verenigde Staten en Isra??l, als strijdig met dit doel; Al Qaida wil daarom alle westerse invloed uit moslimlanden verbannen. In een fatwa (Van Dale: gezaghebbende uitspraak, gebaseerd op de wet van de islam) uit 1998 roept Al Qaida elke moslim op om Amerikanen en hun bondgenoten te doden, volgens de fatwa is dat de wil van Allah en een individuele plicht van elke moslim. Volgens Al Qaida worden moslims onderdrukt door het Westen, de aanstichters van die onderdrukking zijn in de ogen van Al Qaida zionisten die gesteund worden door het Westen. Daarmee hebben Isra??l en het Westen de oorlog verklaard aan Allah en alle moslims, aldus de fatwa. De fatwa is ondertekend door Osama bin Laden, de ex-leider van Al Qaida, en door Ayman al-Zawahiri, de toenmalige leider van de Egyptische Islamitische Jihad en tegenwoordig de tweede man van Al Qaida en andere islamitische terreurorganisaties.
De beweging heeft de ambitie om de islam als fundament van de maatschappij te installeren. In hoeverre Al Qaida de islam wil verspreiden over de wereld is nog niet helemaal duidelijk. Zo wordt er onder meer gedacht dat Al Qaida de westerse wereld volledig wil vernietigen; andere bronnen vermelden dat de groep een islamitisch wereldrijk wil stichten.

Doel 9/11
Het streven van Al Qaida om een jihad te voeren komt voort uit het heersende gevoel van onvrede en frustratie over het Westen. Op verschillende manieren wil Al Qaida de VS bestrijden. Bijvoorbeeld door er naar te streven dat de VS in internationaal opzicht alleen komt te staan. Tevens beoogt zij dat de VS in economisch opzicht in een recessie komt ‘ als gevolg van hoge kosten van de oorlog tegen Al Qaida en het voorkomen van aanslagen. Verder wil zij laten zien dat de VS zwak genoeg is om aan te vallen en hoopt zij door het plegen van aanslagen een overreactie van de regering uit te lokken.
De aanslagen op de WTC-torens en het Pentagon waren aanslagen op de vrijheden en waarden waarvoor de VS en de westerse wereld staan. De westerse samenleving ontwrichten en grote onzekerheid tot stand brengen, dat was wat Al Qaida wilde, zo beweerde president Bush kort na een van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VS.
Uit de brief die Osama Bin Laden in november 2002 aan Amerika schreef blijkt dat Bush niet ver van de waarheid af zat met zijn bewering. In deze brief worden de redenen voor Al Qaida’s afkeer tegen de VS genoemd samen met de doelen die Al Qaida voor ogen had, vooral met betrekking tot aanslagen en dan in het bijzonder de aanslagen van 9/11. De redenen waarom Al Qaida zo’n afkeer heeft van het westen en dan vooral de VS zijn al eerder besproken. Hier wordt verder ingegaan op wat Al Qaida wilde bereiken met de aanslagen van 9/11.

Relevante stukken uit de brief (vertaald, voor volledige vertaling van de brief zie bijlage)

[‘]
Sommige Amerikaanse schrijvers hebben artikelen gepubliceerd met de titel ‘Op basis waarvan vechten we?’ Deze artikelen hebben een aantal reacties bewerkstelligd , waarvan sommige dichtbij de waarheid en gebaseerd op de islamitische wet, en andere absoluut niet. We wilden hier een einde maken aan de speculaties en de waarheid aan het licht brengen – als uitleg en waarschuwing ‘ hopend op Allah’s beloning, op zoek naar succes en zijn steun.

Er wordt hier gewezen op de onwetendheid van de Amerikanen over de reden waarom Al Qaida de aanslagen op 9/11 heeft gepleegd. In de brief wordt meerdere malen teruggegrepen op de Amerikaanse onwetendheid.

[‘]

f) Jullie hebben de moslims van Irak, waar kinderen elke dag sterven, uitgehongerd. Het is een wonder dat meer dan 1.5 miljoen Iraakse kinderen zijn gestorven als gevolg van de sancties, en jullie je er niet om bekommerden. Maar toen er 3000 mensen van jullie volk stierven, stijgerde de hele wereld en nu nog.

De 3000 mensen waar hier over gesproken wordt, zijn de 2997 mensen die omgekomen zijn bij de aanslagen op 9/11.

2) Deze tragedies en rampen zijn slechts een paar voorbeelden van jullie onderdrukking en agressie tegen ons. Onze godsdienst en intellect zeggen dat de onderdrukten het recht hebben om op deze agressie met agressie te reageren. Verwacht niets van ons behalve Jihad, weerstand en wraak. Is het rationeel te verwachten dat we Amerika in vrede en veiligheid laten leven, terwijl zij ons al meer dan een halve eeuw aanvalt?!!

Oog om oog, tand om tand is een van de belangrijkste redenen waarom de aanslagen van 9/11 gepleegd zijn.
3) Jullie kunnen vervolgens doen alsof jullie vinden dat al het bovenstaande de agressie tegen de burgerbevolking, voor misdaden en overtredingen die zij niet hebben begaan, niet rechtvaardigd
a) Dit argument is in tegenspraak met wat jullie voortdurend herhalen: Amerika is h??t land van vrijheid, en met haar leiders in deze wereld. Het Amerikaanse volk kiest haar regering uit eigen vrije wil; met die keuze geven zij aan het eens te zijn met het beleid dat de door hun gekozen regering wil voeren. Het Amerikaanse volk heeft gekozen, waarmee wordt ingestemd met, en steun betuigd voor de Isra??lische onderdrukking van de Palestijnen, de bezetting en de usurpatie van hun land, en de voortdurende moord, marteling, straf en verdrijving van de Palestijnen. Het Amerikaanse volk heeft de mogelijkheid en de keuze om het beleid van hun regering te weigeren en zelfs te veranderen als ze dat wil.
b) het Amerikaanse volk betaalt de belastingen die de vliegtuigen die ons bombarderen in Afghanistan; de tanks die neerstrijken en onze huizen in Palestina vernietigen; de legers die ons land in de Arabische Golf bezetten en de vloten die zorgen voor de blokkade van Irak, financieren. Deze belasting-dollars worden aan Isra??l gegeven zodat zij door kan gaan met ons aanvallen en onze landerijen doordringen. Het Amerikaanse volk is dus verantwoordelijk voor de financiering van de aanslagen tegen ons. Zij kiest de manier waarop deze gelden besteed worden, via haar gekozen kandidaten.
c) Ook bestaat het Amerikaanse leger uit Amerikaans volk. Het is ditzelfde volk dat de Joden schaamteloos helpt tegen ons te vechten.

d) Het Amerikaanse volk zorgt ervoor dat haar mannen en vrouwen in dienst kunnen gaan bij het Amerikaanse leger, dat ons aanvalt.
e) Dit is de reden dat het Amerikaanse volk niet voor onschuldig gehouden kan worden voor alle misdaden die tegen ons gepleegd zijn door Amerikanen en Joden.
f) Allah, de Almachtige, legitimeerde de machtiging en de optie om wraak te nemen. Dus, als we worden aangevallen, dan hebben wij het recht om terug aan te vallen. Vernietig onze dorpen en steden en wij hebben het recht jullie dorpen en steden te vernietigen. Steel onze rijkdommen en wij hebben het recht om jullie economie te vernietigen. En dood onze burgers en wij hebben het recht jullie burgers te doden.

Uit dit deel blijkt waarom Al Qaida zo veel burger slachtoffers heeft gemaakt. Tevens wordt er ge??nsinueerd wat de VS nog kan verwachten.

De Amerikaanse regering en media weigeren nog steeds antwoord te geven op de vraag: Waarom vallen ze ons aan in New York en Washington?
Als Sharon (Ari??l Sharon, toenmalig premier Isra??l) een man van de vrede is in de ogen van Bush, dan zijn wij ook mannen van de vrede! Amerika begrijpt de taal van manieren en principes niet, dus dan spreken wij haar aan in de taal die ze wel begrijpt.
De tweede vraag die we willen beantwoorden: Waar willen we jullie op wijzen en wat willen we van jullie?

1) het eerste waar we jullie op willen wijzen is de Islam.
[‘]

Het is deze religie waarop we jullie wijzen; het zegel van de voorgaande religies. Het is de religie van de eenwording van God, oprechtheid, het beste van manieren, gerechtigheid, genade, eer, zuiverheid en vroomheid. Het is de religie van vriendelijkheid tonen aan anderen, het vestigen van rechtvaardigheid tussen hen, hen rechten toe kennen, en de verdediging van de onderdrukten en de vervolgden. Het is de religie van het opleggen van het goede en het verbieden van het kwaad met de hand, tong en hart. Het is de religie van de Jihad op de manier van Allah, zodat Allah’s woord en religie superieur zijn. En het is de religie van eenheid en overeenstemming over de gehoorzaamheid aan Allah en totale gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun kleur, geslacht, of taal.

[‘]

2) het tweede waar we jullie op willen wijzen, is om te stoppen met jullie onderdrukking, leugens, de immoraliteit en de losbandigheid die zich heeft verspreid onder jullie.
a)Wij roepen jullie op een volk van manieren, principes,eer, en zuiverheid te worden; om de immorele daden van ontucht, homoseksualiteit, bedwelmende middelen, gokken en de handel af te wijzen.
Wij willen jullie wijzen op dat je kan worden bevrijd van dat waarin je verzeild bent geraakt; dat je kan worden bevrijd van de misleidende leugen dat jullie een grote natie zijn, die door jullie leiders onder jullie verspreid wordt om de verachtelijke staat die jullie hebben bereikt te verbergen.

[‘]

3) Waar we jullie ten derde op willen wijzen is dat jullie eens eerlijk tegenover jullie zelf moeten zijn – ik betwijfel of jullie dat zullen doen – om er achter te komen dat jullie een natie zonder principes of manieren zijn, en dat normen en waarden voor jullie iets zijn wat jullie slechts van anderen eisen, maar waar jullie je zelf niet aan hoeven te houden.

4) Wij adviseren jullie ook om te stoppen met het steunen van Isra??l, de Indi??rs in Kasjmir, de Russen tegen de Tsjetsjenen en om af te zien van het steunen van de regering van Manilla tegen de moslims in het zuiden van de Filippijnen
5) Wij raden jullie ook aan te vertrekken uit onze landen. Wij wensen jullie goedheid, begeleiding en gerechtigheid, dus dwing ons niet om jullie terug te sturen in doodskisten.
6) Ten zesde, verzoeken wij jullie te stoppen met het steunen van de corrupte leiders in onze landen. Bemoei jullie niet met onze politiek en methoden van onderwijs. Laat ons met rust, of verwacht ons in New York en Washington
7) Wij roepen jullie ook op tot interactie met ons op basis van wederzijdse belangen en voordelen, in plaats van het beleid van dwang, diefstal en bezetting, en stop met het steunen van de Joden, want dit zal resulteren in nog meer rampen voor jullie

Als Julie niet aan deze eisen voldoen, dan bereidt jullie voor op oorlog met de islamitische natie. De natie van monothe??sme, die volledig vertrouwt op Allah en niets vreest dan Hem. De natie die wordt behandeld in de Quran met de woorden: “bent u bang voor ze? Allah heeft gelijk dat u hem meer moet vrezen als u gelovig bent. Vecht tegen hen zodat Allah hen door uw handen zal straffen en hen schande en u overwinning zal geven en de gelovigen zal genezen. En de woede van hun (gelovigen) harten verwijderen. Allah accepteert de bekering van wie hij wil. Allah is Alwetend, en wijs.” [Koran 9:13-1]
De natie van eer en respect
[‘]
De natie van martelaren; de natie die meer naar de dood verlangt dan jullie naar het leven verlangen:

[‘]

De natie van overwinning en succes die Allah heeft beloofd
[‘]
De islamitische natie, die in staat was om vorige kwade rijken als jullie te vernietigen; de natie die jullie aanslagen afslaat, wenst jullie kwaad te verwijderen en bereid is tegen jullie te vechten. Julie weten heel goed dat de islamitische natie, vanuit het diepste van haar ziel, jullie overmoed en arrogantie veracht.
Als de Amerikanen weigeren te luisteren naar ons advies en de goedheid, begeleiding en gerechtigheid waar wij ze tot oproepen, dan ben je ervan bewust dat jullie deze kruistocht die Bush begon zullen verliezen, net als de andere eerdere kruistochten waarin jullie werden vernederd door de handen van de moedjahedien, vluchtend naar jullie huis in de grote stilte en schande. Als de Amerikanen niet reageren, zal hun lot dat zijn van de Sovjets die gevlucht zijn uit Afghanistan om om te gaan met hun militaire nederlaag, politieke uiteenvallen, ideologische ondergang en economische faillissement.

Dit is onze boodschap aan de Amerikanen, als antwoord op die van hun. Weten ze nu waarom we ze aanvallen en door welke vorm van onwetendheid, met de toestemming van Allah, we zullen zegevieren?
Conclusie doel
Volgens deze brief was het doel van de aanslagen van 9/11 de Amerikanen waarschuwen; duidelijk maken dat er met de Islamitische natie niet te sollen valt en duidelijk maken dat de problemen tussen beide partijen op te lossen zijn, maar natuurlijk wel op Al Qaida’s voorwaarden.

Al Qaida wil dat de VS stoppen met het steunen van partijen die moslims belemmeren in hun bestaan, zoals Isra??l. Daarnaast wil ze dat Amerika stopt met stelen van wat aan de moslims toebehoort en dat Amerika stopt met haar bemoeienis in de Islamitische landen en zich onmiddellijk uit deze landen terugtrekt.
Tevens zegt Osama Bin Laden heel duidelijk dat Amerika en haar burgers geholpen en bevrijd kunnen worden. Het bekeren tot de Islam is hierbij een belangrijke stap. De Islam is volgens hem namelijk de religie van principes, manieren, normen en waarden: precies dat wat de VS niet hebben.
Wordt aan deze eisen geen gehoor gegeven dan zullen de consequenties voor de VS zeer duidelijk zijn: militaire nederlaag, politiek uiteenvallen, ideologische ondergang, economisch faillissement en meer aanslagen.

Al Qaida pleegde de aanslagen op 9/11 dus om Amerika te waarschuwen, wraak te nemen en om onderliggende doelstellingen te bereiken.

Reactie van de VS op de aanslagen van 9/11

In de toespraak die president George W. Bush 9 dagen na de aanslagen op 11 september hield, ‘Address to the Nation’, werd duidelijk wat de VS van plan was te gaan doen tegen Al Qaida en andere terroristische organisaties:

”Vanavond stellen de Verenigde Staten de volgende eisen aan de Talibaan:
Lever alle leiders van Al-Qaida die zich in uw land schuilhouden uit aan de autoriteiten van de Verenigde Staten.
Laat alle buitenlanders vrij, ook Amerikaanse burgers, die u ten onrechte gevangen heeft gezet.
Bescherm buitenlandse journalisten, diplomaten en hulpverleners in uw land.
Sluit elk terroristisch kamp in Afghanistan onmiddellijk en voor altijd, en draag elke terrorist en iedereen in hun netwerk over aan de betreffende autoriteiten.
Verleen de Verenigde Staten ongehinderde toegang tot terroristische trainingskampen, zodat we zeker weten dat ze niet langer actief zijn.
Over deze eisen kan niet onderhandeld of gepraat worden. De Talibaan moeten optreden, en wel onmiddellijk. Ze moeten de terroristen uitleveren of ze zullen hun lot delen. Ik wil me vandaag ook direct richten tot de moslims in de wereld. We respecteren jullie geloof. Miljoenen Amerikanen belijden het in vrijheid, en vele miljoenen meer doen dat ook in de landen die Amerika als zijn vrienden beschouwt. De leer is goed en vredig, en zij die kwaad doen in de naam van Allah, misbruiken Zijn naam. De terroristen verraden hun eigen geloof, en proberen in feite de islam zelf te gijzelen.
De vijanden van Amerika zijn niet onze vele moslimvrienden, noch onze vele Arabische vrienden. Onze vijand bestaat uit een radicaal netwerk van terroristen, en elke regering die hen ondersteunt. Onze oorlog tegen terreur begint met Al-Qaida, maar zal daar niet eindigen. Zij zal niet eindigen voordat elke terroristische groep met een internationaal bereik is gevonden, gestopt en verslagen.
Amerikanen vragen zich af: waarom haten ze ons? Ze haten ons om precies datgene wat in dit Huis te zien is, een democratisch gekozen regering. Hun eigen leiders hebben zichzelf benoemd. Ze haten onze vrijheden, onze vrijheid van godsdienst, onze vrijheid van meningsuiting, onze vrijheid om te stemmen, om bijeen te komen en om het met elkaar oneens te zijn. […]

Deze terroristen doden niet om levens te be??indigen, maar om een manier van leven te verstoren en te be??indigen. Met elke wandaad hopen ze dat de angst in Amerika groeit, dat wij ons uit de wereld terugtrekken en dat we onze vrienden in de steek laten. Zij staan tegenover ons, omdat wij hen in de weg staan. [‘] We worden niet misleid door hun vertoon van vroomheid. We hebben hun soort eerder gezien. Ze zijn de erfgenamen van alle moorddadige ideologie??n van de twintigste eeuw. Door mensenlevens op te offeren aan hun radicale opvattingen, door alle waarden op te geven behalve hun machtshonger, treden ze in de voetsporen van het fascisme, het nazisme en het totalitarisme. En ze volgen die weg tot het einde, tot in het anonieme graf van de geschiedenis waarin de afgedankte leugens rusten. […]
Deze oorlog zal anders zijn dan de oorlog tegen Irak tien jaar geleden, met zijn beslissende bevrijding van grondgebied en zijn snelle afloop. Hij zal er anders uitzien dan de luchtoorlog boven Kosovo van twee jaar geleden, toen er geen grondtroepen werden ingezet en toen er geen enkele Amerikaan omkwam in de strijd. […]
Amerikanen moeten niet rekenen op een veldslag, maar op een langdurige campagne, anders dan alle andere die we tot nu toe hebben gezien. Er kunnen dramatische aanvallen bij zitten, die te zien zijn op televisie, en geheime operaties, waarvan zelfs het succes geheim blijft. We ervoor zorgen dat de financi??le bronnen van de terroristen opdrogen, ze tegen elkaar opzetten en ze van hot naar her drijven, totdat ze geen schuilplaats en geen rust meer hebben. En we zullen landen vervolgen die hulp of een schuilplaats bieden aan het terrorisme. Elk land, in elke regio, moet nu een beslissing nemen. Of u kiest voor ons, of u kiest voor de terroristen.
Vanaf vandaag zal ieder land dat doorgaat met het verbergen en ondersteunen van terroristen, door de Verenigde Staten worden beschouwd als een vijandig regime. […] Maar dit is niet alleen de strijd van Amerika. En wat er op het spel staat is niet alleen de vrijheid van Amerika. Dit is de strijd van de wereld. Dit is de strijd van de beschaving. Dit is de strijd van allen die geloven in vooruitgang en pluralisme, in tolerantie en vrijheid. […] De beschaafde wereld zal aan Amerika’s kant staan. Ze begrijpen dat als deze terreur ongestraft blijft, hun eigen steden, hun eigen burgers hierna aan de beurt zijn. Onbeantwoorde terreur kan niet alleen gebouwen doen instorten, het kan ook de stabiliteit van wettige regeringen bedreigen. […]
Na alles dat onlangs is gebeurd, alle slachtoffers die zijn gevallen, en alle mogelijkheden en hoop die met hen zijn gestorven, is het normaal om te vragen of de toekomst van Amerika er ‘?n is van angst. Sommigen spreken van een tijdperk van terreur. Ik weet dat er gevechten en gevaren in het vooruitzicht liggen. Maar dit land zal onze tijd bepalen, niet erdoor bepaald worden. Als de Verenigde Staten van Amerika verenigd en sterk zijn, dan wordt dit geen tijd van terrorisme; dit wordt een tijd van vrijheid, hier en overal ter wereld. […] Het verloop van dit conflict is niet bekend, maar de afloop wel. Vrijheid en angst, rechtvaardigheid en wreedheid zijn altijd in oorlog geweest, en we weten dat God daar tussenin geen neutrale plaats inneemt.”

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Algemeen doel. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-algemeen-doel/> [Accessed 06-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.