Essay: Artikel 4: Schumpeter: a new green wave - Essay Marketplace

Essay: Artikel 4: Schumpeter: a new green wave

4.1 Woordenlijst:
Sustainbility: duurzaamheid
Inequality: ongelijkheid
Enviroment: milieu
Regardless: ongeacht
to consist: bestaan uit
Argues: argumenteren, beweren
to reward: belonen

4.2 Samenvatting:
De laatste jaren zijn bedrijven steeds serieuzer bezig met duurzaamheid. Het was aantal jaar geleden vooral een hype, ook was duurzaamheid in een bedrijf een vaag begrip. Ook werd duurzaamheid vooral gebruikt om kosten te besparen. Zo paste een bedrijf dan haar logistiek aan. Doordat de logistiek handiger wordt ingedeeld, hoeven er minder vrachtwagens te rijden of boten te varen. Dat betekende minder belasting voor het milieu en zou was een bedrijf ook nog eens met duurzaamheid bezig. Dit is echter niet waar, dit deed het bedrijf alleen om kosten te besparen. De kanttekeningen van dit soort duurzaamheid in een bedrijf waren dan ook: meer gericht of efficiency (1), nauwelijks effect op people en planet (2) en vooral gericht op kostenbesparing (3).
Jane Nelson, directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), laat ook weten dat dit soort inspanningen kenmerkend zijn voor een nieuwe golf van duurzaamheid. Dat er zelf een directeur van MVO is, maakt al duidelijk dat een bedrijf serieus met duurzaamheid bezig is.
Kortom: er hebben zich twee golven plaatsgevonden in de duurzaamheid van bedrijven:
Eerste golf: vooral kostenbesparing, dus van TW (totale winst) = TK (totale kosten) – TO (totale omzet), gaat TK omlaag waardoor TW stijgt.
Tweede, huidige, golf:
Fundamenten bedrijf stijgen.
inspelen op (koop)gedrag van de consument.
Ethisch moreel handelen
Ook is duurzaamheid goed voor de beleggingen. Het bedrijf wordt meer op de kaart gezet, en er zijn veel beleggers die willen investeren in juiste, duurzame, groene bedrijven.

4.3 Koppeling lesstof: 1 A4
Doordat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de eerste golf vooral gefocust was op kosten besparen, is het nog zinvol om de kosten, opbrengsten en winst even te herhalen. De algemene formule winst, ofwel de winstvergelijking is dan ook: Totale winst = totale opbrengsten x totale kosten. Ofwel: TW = TO x TK. Door zo de TK minder te laten doen worden, stijgt de TW, dus de totale winst.
Dit artikel is ook goed te koppelen aan de stof van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een ondernemingsstrategie die op lange termijn streeft naar een optimale combinatie van het economische rendement, de gevolgen voor de mens binnen en buiten de onderneming en de effecten op het natuurlijk milieu. Daarbij zijn de drie p’s van toepassing:
Profit: TW= TO – TK, dus wat ik net in de samenvatting in 4.2 al vertelde: door duurzaamheid in het maatschappelijk verantwoord ondernemen kan de TK (TVK+TCK) worden verminderd. Doordat er minder kosten zijn, moeten er minder kosten van de omzet afgetrokken worden waardoor de TW, totale winst, stijgt. Bij profit gaat het dus vooral om de financi??le prestaties van de ondernemingen. Beleggers houden de winst van een bedrijf in de gaten door naar de shareholders value te kijken. Het begrip shareholders value wordt gebruikt om aan te geven of een onderneming ten behoeve van de eigenaars ‘extra waarde’ cre??ert. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen ga je langzamerhand van een shareholder benadering naar een stakeholder benadering.
shareholder: belegger staat centraal
stakeholder: belanghebbende zoals de buren of de werknemers staan centraal.
Planet: doordat er bij maatschappelijk verantwoord ondernemen bijvoorbeeld minder water gebruikt wordt of er minder afval geproduceerd wordt, is dit beter voor het milieu en valt dat dus samen bij planet. Het aspect planet gaat dus vooral over de prestaties van de onderneming op het gebied van milieu in de ruimste zin. De milieuzorg moet in het gehele bedrijfsproces een rol spelen, dus niet pas op het einde als het product klaar is de vraag stellen: ‘Waar laten we eigenlijk het afval’?.
People: Alle andere sociale aspecten worden samengevat in het begrip ‘people’. Het gaat dan met name over de prestaties op sociaal-etnisch gebied. De onderneming let zowel bij people op intern en extern. Dus een goede arbeidsverhouding in het bedrijf is zeer belangrijk. Bij extern wordt vooral gelet op het cre??ren van een goede en fijne leefomgeving, zoals buren of omwonenden.
De ‘triple P’, is gebaseerd op solidariteit.
Ook in het artikel van the Economist wordt gesproken over people, planet en profit. Deze begrippen worden niet zo genoemd, maar wordt wel beschreven. Ook wordt in het artikel beschreven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet zomaar een afdeling moet zijn waar het een beetje geregeld wordt. Nee, het moet echt in de kern van het bedrijf geregeld worden, de hele bedrijfsvoering moet er op aangepast worden. Zo werkt dat ook bij planet, niet aan het einde van het productieproces je afvragen ‘Waar laten we het afval’?, nee in de gehele bedrijfsvoering.

Doordat een bedrijf aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet, is er een grote kans dat er meer mensen in de onderneming willen investeren. Denk aan de Triodus Bank, hoewel dit weer niet iets anders werkt, maken zij ook reclame met hun duurzame idee??n. Je zet je geld op de bank en de bank doet er goede dingen mee. Je zou natuurlijk ook nog aandelen kunnen kopen in het bedrijf. Investeren zou je ook wel kunnen zien door kapitaal goederen aan te schaffen in het bedrijf.

4.4 koppeling eigen artikel: 1 A4

Artikel 5: Tilted marine
5.1 Woordenlijst:
Handouts: hand-out
Bounty: gave
Booming yard: opkomende werf
Policy: beleid
To provide: voorzien
Measure: maatregel
Vessels: schepen
Price-gap: prijsverschil

5.2 Samenvatting: ?? A4
Het grote containerschip is het symbool voor de globalisering, het verbindt arm en rijk met elkaar over de hele wereld. De overheid kan er voor kiezen om de scheepbouw te beschermen door middel van subsidies:
Vroeger: subsidies vooral om een sterke marine op te bouwen.
Nu: meer economisch aspect.
Het protectionisme van vroeger, is nu herleidbaar in de subsidies van nu. Nu worden de subsidies vooral ingezet om economisch gewicht op te bouwen.
De subsidies is ook een indirecte steun aan de toeleveranciers. Economen willen over het algemeen niets weten van deze subsidies, omdat er een misallocatie van middelen ontstaat. Ook kan er ineffici??nte productie ontstaan, hier kom ik bij 5.3 op terug. Maar niet alle subsidies zijn legaal. Het is lastig om achter een illegale subsidie te komen, dit kun je alleen doen door een bepaalde price-gap niet te kunnen verklaren. Doordat bijvoorbeeld een land een schip kan verkopen met grote korting. Maar, houd rekening met schaalvoordelen, massaproductie (1) en eventuele lagere arbeidskosten (2). De kosten worden wel gecorrigeerd door andere aspecten: China is 7,3 % goedkoper, 3,5% kwalitatief: dus valt er nog ?? 4% niet te verklaren. Het effect is dus: misallocatie van middelen. Als je ook andere markten in China vergelijkt kom je er achter dat er amper vrijhandel is, in dit communistische land.

5.3 Koppeling lesstof: 1 A4
Dit artikel gaat in ‘?n zin over: schade van subsidies bij de wereldhandel en uiteindelijk de ineffici??nte productie door markt ingrijpen. Dit onderwerp hangt dus samen met hoofdstuk 9: overheidsingrijpen op perfecte markten. Om duidelijk te maken wat de link tussen het artikel en de stof is, is het handig om eerst te kijken naar wat subsidies precies zijn en wat er gebeurt op de vraag-aanbodlijn.

Een lage prijs stimuleert het gebruik van bepaalde producten. Wanneer de overheid grote waarde hecht aan het gebruik van bepaalde producten of diensten, denk aan openbaar vervoer, sociale woningbouw, gezond eten, kan zij het gebruik ervan bevorderen door met subsidies de prijs van die producten te doen verlagen. De overheid neemt zo een deel van de kosten op zich, zo wordt het product goedkoper, bieden de producenten meer en en gaan de vragers minder betalen. Door een subsidie verschuift de aanbodcurve omhoog, anders dus dan een indirecte belasting, een percentage wat bijvoorbeeld een winkelier afstaat als belasting. In de figuur 5.3A is te zien hoe de aanbodlijn omlaag schuift na een dergelijke subsidie.
Uit figuur 5.3A kunnen we de volgende conclusies trekken:
Een subsidie stimuleert de consumptie en de productie van het betreffende artikel.
De consumptieprijs daalt.
Ook noemde ik het begrip misallocatie van goederen af en toe. Misallocatie wordt in het boek niet behandeld, wel allocatie. Allocatie is in principe de verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.
Met deze theorie op zak kunnen we gaan kijken naar het daadwerkelijke proces wat er in het artikel beschreven wordt.
De overheid probeert dus door middel van subsidies hun scheepsbouw te beschermen, zo wordt een deel van de kosten die de scheep bouwer heeft gedekt en blijft het nog aantrekkelijk om schepen te bouwen. Hieruit kun je concluderen dat de overheid graag scheepsbouwers heeft, en dus schepen. Zo kunnen voorraden van bijvoorbeeld ‘Mini in the Box’ zo naar Nederland worden getransporteerd. Door deze subsidie daalt ook de prijs die de vrager betaalt en zal de vraag toenemen.
(Het gevaar is alleen dat wanneer de vraag toeneemt, het aanbod weer toeneemt, doordat het aanbod toeneemt, stijgt de prijs en neemt de vraag weer af. Dit proces noemen we de varkenscyclus van Jan Tinbergen. ) Een overheid kan ook een markt beschermen door prijsrestricties in te stellen, er kan dan worden gekozen voor bijvoorbeeld een minimum- of een maximumprijs. In het artikel wordt ook nog gesproken over illegale subsidies die kunnen worden opgemerkt door price gaps. Dit houdt eigenlijk in als bijvoorbeeld een land een schip voor erg goedkoop verkoopt, en vervolgens er een bepaald gedeelte niet kan worden geconcludeerd. Zo is een schip in China zo 7,3% goedkoper, 3,5% kun je verklaren doordat de kwaliteit minder, maar er blijft nog ongeveer een niet te verklaren 4% over. Hier zie je dus een price gap in de praktijk.

5.4 koppeling eigen artikel: 1 A4
https://drive.google.com/file/d/0B_lJ9xO7yBzbLWNGMlpoNHhJdGc/view?usp=sharing
In het artikel ‘Tilted Marine’ van The Economist wordt over China geschreven en de scheepbouw. Ook

Artikel 6: Bridges to somewhere

6.1 Woordenlijst:
Fittingly: toepasselijk
To establish: bewerkstelligen
According: volgens
To involve: betrekken
To exceed: overschrijden
Contribution: bijdrage
Underpinning: onderbouw
GDP: BBP
To undermine: ondermijnen

6.2 Samenvatting: ?? A4
De variabele voordelen van infrastructuur: waar het produceren van goederen en diensten mogelijk zijn. Twee soorten:
Hard: goederen die je echt kunt aanraken, denk aan: wegen, het spoor.
Soft: die je niet kunt aanraken, denk aan: wetten, ICT e.d.
De 4 opkomende landen (Brazili??, Rusland, India en China) richten een bank op. Dit zijn de zo geheten BRIC-landen. De bank richt zich op leningen voor infrastructuur aan armere landen. Er is ook zo’n soort bank voor alleen Aziatische landen en China exporteert daarmee een belangrijk kenmerk van zijn ontwikkelingsmodel. Als er een stuk weg zomaar wordt aangelegd, of een halve brug waar je feitelijk niets aan hebt (vandaar de titel: bridges to somewhere) dan stijgt het BBP altijd. Vooral China doet hier graag aan mee. Daarom noemen we ook wel hele mooie grote snelwegen in een arm land ook wel Chinese wegen. In het programma Top Gear bijvoorbeeld reden Clarkson, May en Hammond over een enorme negenbaans (9 banen naar noord, 9 banen naar zuid, dus totaal 18 banen!) snelweg in Thailand, en zij waren de enige op die weg!
Ook is er met de groei van het BBP een interessant causaal verband te zien: zorgen de wegen voor de groei van het BBP of is er door economische groei meer behoefte aan nieuwe wegen? Tibet is een goede plek om dit soort onderzoek te verrichten, omdat dit gebied ge??soleerd ligt. Er kwam een spoorweg naar dit gebied, en het BBP steeg meteen!
Kanttekeningen:
Rendement kan snel wegzakken: na een bepaalde tijd heeft iedereen dat goed.
Concurreren met andere regio’s.
Vorm investering: rondwegen trekken de stad leeg doordat er zich een nieuw centrum bij de rondwegen vormt.
Dus: investeringen op lange termijn goed, maar geen garantie.

6.3 Koppeling lesstof: 1 A4
Investeren betekent eigenlijk letterlijk: kapitaalgoederen aanschaffen. China investeert in arme landen door snelwegen aan te leggen, dus door kapitaalgoederen aan te schaffen. Bij zowel productie, consumptie, sparen en investeren hebben allemaal betrekking op het economisch proces, er worden goederen en diensten voortgebracht. Het begrip investeren is een stroomgrootheid, dit betekent dat het per tijdseenheid gemeten wordt. Investeringen zijn bijvoorbeeld verschillend per jaar. In de tekst komt ook naar voren dat investeringen op lange termijn goed zijn, maar dat het geen garantie meer is. Dit doet mij erg denken aan artikel ‘Wealth by degrees’ uit The Economist. Daar wordt ook beschreven dat een opleiding nog een prima investering is voor de toekomst, maar dat het door het toenemende aanbod geen garantie meer is voor de toekomst.

6.4 koppeling eigen artikel: 1 A4

Artikel 8: sun, wind and drain

8.1 Woordenlijst:
Conventional: conventioneel
To generate: genereren, produceren
To dispose: beschikken
Summarises: vat
To determine: bepalen
Uninsurable: onverzekerbaar
To provide: voorzien
Mothballing: stilleggen
Levelised cost: netto contante waarde
Cost of intermittency: er wordt niet de hele tijd elektriciteit geleverd.

8.2 Samenvatting: ?? A4
Wind- en zonne-energie is naar verhouding duur. Ook staat de subsidie ter discussie. Er worden miljarden euro’s in Duitsland uitgegeven aan zonne- en wind-energie, om zo de kooldioxide in de atmosfeer te doen verminderen. De kosten van een zonnepaneel is eenvoudig te berekenen, dat van elektriciteit is lastiger. Het hangt niet alleen af van de brandstof die gebruikt wordt, maar ook de kosten van bijvoorbeeld de energiecentrales. De onderzoeker Franks beweert ook dat zonne-energie ‘?n van de duurste manieren is om koolstofdioxide in de atmosfeer te doen verminderen.,

Verschillende kosten van elektriciteit:
brandstof
kapitaal kosten
om hoeveel % draait het?
levert het tijdens piekmoment ook?

Ook zijn er diverse kosten om fluctuaties in het weer op te vangen:
Als er bijvoorbeeld geen wind is, windenergie wordt dan niet opgewekt.
In de nacht, er wordt dan geen zonne-energie opgewekt.

Vooraf is er een kosten-batenanalyse gemaakt. De resultaten:
Werkelijke productie capaciteit:
Kernenergie: 90%
Windenergie: 25%
Zonne-energie: 15%
Duurst: zon/wind/hydro(water)
Goedkoopst: Kern en gas
Maar: gas = weer CO2 die je juist niet wilde en kern = kans op nucleaire ramp.

Kortom: kijk dus naar verschillende manieren om emissie gassen omlaag te krijgen, in plaats van er maar naar een paar te kijken.

8.3 Koppeling lesstof: 1 A4

8.4 koppeling eigen artikel: 1 A4
https://drive.google.com/file/d/0B_lJ9xO7yBzbSDhjUlBRVnlyMmc/view?usp=sharing
In het artikel van The Economist wordt beschreven dat duurzame energie erg duur is om te produceren. Het rendement wat daarbij behaald wordt is nihil. In het artikel wat ik gevonden heb uit het ‘Financieele Dagblad’ komt een man aan het woord die groot onderzoek doet in de VS om zonne-energie goedkoper te maken. Frank van Mierlo werkt in de buurt van Boston op zijn terrein hard aan het maken van betere zonnepanelen. Zijn bedrijf: ‘1366 Technologies’. In deze onderneming heeft hij een techniek ontwikkeld waarmee hij stroomproducerende zonnecellen goedkoper maakt dan zoals nu met de bestaande productiemethoden wordt gedaan. Van Mierlo haalde al $100 miljoen dollar als financiering op bij de Amerikaanse overheid. Hieraan kun je concluderen dat de US Government echt iets ziet in zijn onderneming en ontwikkelingen. Zo’n financiering is voor de overheid riskant, als een onderneming failliet gaat en er zit veel geld in de onderneming, dan is dit geld verloren. Er kan dan onrecht ontstaan bij de burgers van het land. In het artikel wordt ook gesproken over de term ‘Cost of Intermittency’ wat betekent dat er niet de hele tijd energie kan worden geleverd. Zo wordt er bijvoorbeeld op een rustige dag geen windenergie opgewekt en in de nacht geen zonne-energie. Helaas heeft Van Mierlo hier dan weer geen oplossing voor, wel verwacht hij dat zijn zogenoemde miljardenbedrijf eind 2016 naar de beurs zal gaan, dat dan weer wel.
Hij trok veel mensen ook in de private sector aan met zijn slogan: ‘Schone zonne-energie voor de prijs van vuile kolen.’ Wat dus betekent dat hij de al schone zonne-energie wil laten produceren voor dezelfde, lage, prijs van vuile kolen.
Wat de theorie van Van Mierlo en zijn zakenpartner Sachs zo bekend maakt, is dat zij halffabrikaat direct smelten uit zuiver silicium in plaats van een blok te verzagen, zoals de oude manier. Zo wordt er bespaard op de helft van de kosten! Door middel van zonnecellen wordt zonlicht het meest effici??nt omgezet naar elektriciteit.
In het artikel ‘Sun, wind and drain’ van The Economist wordt ook beschreven dat zonne-energie dus de duurste manier is van duurzame energie. Door de uitvinden en ontwikkelingen van Van Mierlo zal hier dus verandering in brengen. Helaas is nu nog gas- en kernenergie nog de goedkoopste manier van produceren. Het nadeel hier van is dat bij gas toch nog een beetje CO2 vrijkomt, bij kernenergie heb je het gevaar op een grote nucleaire ramp, denk aan Tsjernobyl in 1986.
De conclusie van het artikel in The Economist is: kijk naar verschillende manieren om emissie van gassen omlaag te krijgen, in plaats van te richten op ‘?n of twee. Wat Van Mierlo doet zou dus fout zijn, misschien zou Van Mierlo er goed aan doen, als we uitgaan van de bevindingen van The Economist, om samen te werken met een andere voorloper van duurzamere energie in bijvoorbeeld wind- of hydro-energie.
Van Mierlo verwacht in 2016, als zijn bedrijf helemaal op stoom is, om ongeveer 250 miljoen watt per jaar te kunnen gaan produceren met zijn nieuwe ontwikkeling. Zelf zegt hij ook dat hij nog even wacht met schaalvergroting. ‘Iedereen wil zo snel mogelijk schaalvergroten om zo rendabel te worden en relevant te worden voor concurrentie te zijn.’ Hij wil daar nog even mee wachten, als het bedrijf niet op stoom komt, zijn de kosten van de productiecapaciteit erg hoog. Het gaat dus om timing.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.