Essay: De aarde - Essay Marketplace

Essay: De aarde

De blauwe planeet zo wordt de aarde vaak genoemd. De naam is Vanuit de ruimte werd duidelijk dat de naam is ontleend aan de blauwe kleur veroozzakt door de oceanen waaruit het overgrote deel van de aarde uit bestaat.
van de onderwaterwereld aan ons zicht ontrokken. Een geheimzinnige mysterieuze wereld. . Een wereld met zeemonsters en legendes. Zeevaarders kwamen thuis met angstaanjagende verhalen ovver de meest vershcrikkelijk zeemonsters. Reuzenslangen, deden de ronde. De zee is een bron van leven maar boezemt ook angst in. Velen hebben het leven gegeven op zoek naar. pas sinds kort h veel geheimen zijn ontrfafelt maar veel is nog onbekend. Deze wereld wordt voordat we goed en wel in staat zijn de geheimen van deze werreld te ontaflene ernstig bedreigd. Koraalriiffen en daarmee de het oceaanleven verdwiint in rap tempo.

De apo eielanden is een kroaaleilenad wat ligt in de philipeijnen en maakt deel uit van de zogenaamde koraaldriehoek. De koraaldriehoek verwijst naar de tropiche wateren van Indonesi??, Maleisi??, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Salomonseilanden en Oost-Timor en kent een enorme biodervistiet, 75 % van alle koraalsooreten leven in dit gebied. Net zoals de koraalriffen in de koraaldriie hoek worden ook de koraalriffen rond apo eiland errnstig in hun voorbestaan bedreigd. Een groot deel van de bevokling van apo island is voor hun bestaan afhankelijk van dit koraalrif. Te weten de visvangst en het toerisme. Om te voorkomen dat het koraalrif rond apo island verdwijnt, is er een zeereservaat aangewzen, hiermee wil men bewerkstelligen dat men de belangrijkste bronnen van inlomsten te wten de visserij en het toerisme in de toekomst gewaarborgd bleven. De vraag is of het het instellen van een zeereservaat rond Apo eiland heeft geleid tot het herstel van het koraalrif en zijn daarmee de belangrijkste bronnen van inkomsten, te weten de visserij en het toerisme, op een duurzame manier gewaarborgd.

Methode

In deze theis is uitgegaan van uiteenlopende wetenschappelijke artikelen, en case studies die niet alleaan ingaan op de universele oorzaken van de achteruitgang en aantasting van het koraalrif, de gevolgen van deze aantasting en de mogelijke oplossingen, maar ook en vooral wordt ingegaan op gevolgen ,oorzaken en mogelijkespecifieke oplossinegn voor apo ieland. De gehanteerde systematiek van deze theis gaat daarom uit van een algemene analyse naar een specifieke analyse, ter beantwoording van de eerder geformuleerde vraagstelling. De thesis gaat achtereenvogens in op de universele oorzaken van de achteruitgang en aantasting van het koraalrif, de gevolgen van deze aantasting en de mogelijke oplossingen, om vervolgens in te gaan op de specifieke oorzaken, gevolgen en oplossinegn voor apo eiland

Universele, wereldwijde oorzaken aantasting koraalriffen.

Vanwege de toenmende welvaart en bevolkinsgtoename zijn de koraalriffen wereldwijd aangetast. Het koraalrif kent vele bedreigingen. De laatste 300 jaar is de bevolking explosief gestegen naar 6,5 miljard mensen. Deze mensen moeten gevoed worden. 1 miljard mensen ,voornamelijk in zuidoostazie, zijn voor hun betstaan grotendeelss afhankleijk van de visvangst. Lang was dit gezien de bperkte bevolkinsgroei geen probleem en zorgde de riffen voor een stabiele en dus duurzamen bron van inkomsten, echter de toenemende bevollkinsgroei en de daarbij behordende massale visvangst waardoor de prijs omhoog gaat werd het lucratiever om ook verafgelegen riffen leeg te vissen. Selectief ging men echter niet te werk voornamelijek de grotere vissen waren, gezien de grotere vraag, het doelwit. Deze slectieven overbevissing, waardoor alleen klienere vissioorten overbleven, tasten het ecosysteem aan woordoor het koraalrif werd overgorid met algen. Visvangst is dan ook de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het koraalrif. Niet alleen de visvangs voor de lokale markten is een bedreiging voor het koraal ook de toenemende vraag van zeldzame vissen alsmed koralen zelf bestemd voor de aquariums in de rijke westerse landen draagt bij tot een verdere aantasting van het koraalrif. werd er in een niet zover verleden gebruikt gemaakt van de traditionele vismethodes die wieinf schade toebrachten aan het koraalrif, nu daarentegen maakt men als gevolg van voorstschrienden inzichteb eb tecnniken gebruik van desructieve vimethodes. Gebruik van cyandide en dynamiet om vissen te verdoven zijn een inmiddels een gangbare en vele malen effectievere nethode, zo is gebleken, van visvangst geworden. Tot overmaat van ramp wordt het koraalrif ook gebuikt voor bouwmaterialen.

Aantasting ecosysteem.

Ook vissoorten (doktersvisssen en pagaaivissen) die een cruciale rol spelen in het fragiele ecosteem worden sytematisch weggevist. Deze vissoorten grazen het rif af en snoeien het koraalrif waardoor het rif gezond blijft. Door het wegvissen, van deze voor het evenwicht van het ecosyteem belangrijke soorten stapelt, het carbonaat zich op en wordt het ecosyteem aangetast. Daarnaas is het aantal doornkroonzeestererren, vanwege het wegvallen van prdatoren en daardoor meer voedsel voor de larven explosief gestegen. Doornzeesterren voeden zich met koraal en heeft grote delen van de riffen vernietig. Vervuiling van de zeeen als gevolg van lozingen via, rivieren, schepen en boorplatformen zorgen voor een grote concentratie aan schadelike stoffen als daar zijn pcb, lood, plastic, kunstoffen en lanbouw chemicalien. Maar ook de mijnbouw en het dumpen van rioolwater zorgt voor een toemname van concentraties bodemmateriaal en nutreinetn waardoor het evenwicht van ecosysteen uit evenwicht wordt gebracht.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.