Essay: Essay: De Europese Unie

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 11, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: De Europese Unie
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1420 words. Download the full version above.

Omdat er na de oorlog veel gebeuren moest in Europa hadden 6 landen het initiatief genomen om te gaan samenwerken. Die landen waren Nederland, Duitsland, Belgi??, Luxemburg, Frankrijk en Itali??.

Onder andere kwam aan bod dat de handel in kolen en staal tussen deze landen vrij moest zijn want zo konden zij de vrede bewaren binnen Europa. Deze samenwerking werd de EGKS genoemd (Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal)

In 1967 kwam de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Euratom erbij. Hierbij werd afgesproken dat de handel tussen alle producten vrij was (door de EEG) en er werden afspraken gemaakt over de atoomenergie (door de Euratom).

Deze drie organisaties werden samengevoegd en zo ontstond de Europese Gemeenschap (EG). Hierdoor kwam er steeds meer samenwerking met meer dan alleen op het economische vlak zoals bijvoorbeeld vrij reizen in alle EG landen.

In 1993 werd besloten dat de EG voortaan door zou gaan als de Europese Unie (EU). Dit kwam omdat de EG enorm groeide in een korte tijd. Steeds meer Europese landen sloten zich aan bij de EG en de EG kreeg een steeds grotere bevoegdheid tegenover de wereld.
Met ingang van 1 januari 2002 werd de nieuwe munteenheid ingevoerd binnen de Europese Unie. Vanaf dit moment zou elk land dat lid is van de Europese Unie gaan betalen met de Euro. Dit had men besloten omdat een gemeenschappelijke munt veel voordeliger was dan dat elk lid een eigen munteenheid had. Niet alle Europese landen zijn lid van de EU en gebruiken dus ook niet de Euro. De zestien van de achtentwintig landen die de Euro als betaalmiddel gebruiken worden de Europese Monetaire Unie genoemd (EMU)

Uitbreiding

Vanaf de geboorte van de EU heeft de Europese Unie zich alleen maar uitgebreid, meerdere landen werden lid, ze kregen een eigen munt eenheid genaam de Euro en ze werden steeds minder afhankelijk van de VS. Niet alleen vroeger was de EU bezig met zich uitbreiden, maar nu nog steeds. Landelijk krijgen ze nieuwe lidstaten doordat de landen zich voelen aangetrokken naar de EU omdat het zo goed gaat. Het toekomst beeld qua uitbreiding is dus eigeblijk om door te gaan met het uitbreiden van de EU. Om zo een enorm groot iets nog groter te maken.

De Euro

Omdat de zuid europese landen zoals Griekenland, Italie, Portugal en ook Frankrijk fors moeten bezuiningen om hun begrotingstekort op orde te krijgen is er veel verzet en onzekerheid in deze landen. Vooral in Griekenland zijn de problemen erg groot. In dat land wordt veel gestaakt en wil een groot deel van de bevolling uit de Euro stappen. Hierin is het toekomstbeeld van de Europese Unie om alles weer op orde te stellen.

Verdere ontwikkelingen
De samenwerking op het gebied van landbouw, energie, veiligheid, assiel en migratie zal door verdere samenwerking tussen de euro landen worden uitgebreidt. Dit zal uiteindelijk ook de stabiliteit in europa bevorderen.
Het toekomstbeeld in verdere ontwikkelingen is dus eigenlijk om de ontwikkelingen die al gaande zijn nog verder uit te breiden. Zo heeft de EU dus in 2013 het project Galileo operationeel gemaakt. Een verdere ontwikkeling hierop kan zijn om bijvoorbeeld nog meer satelieten de ruimte in te sturen.

Net als Amerika
Het uiteindelijke doel van Europa, is om een veilig Europa te krijgen waar iedereen leeft onder dezelfde regels en iedereen dezelfde belastingen moet betalen. Zo gaat het ook in de VS en dat wilt de EU. De Eu wilt net zo zijn als de VS. Net als de VS wilt de EU ook een heel sterk continent vormen.

Economie
De EU wilt graag ervoor zorgen dat de crisis ophoud, dit doen ze door elkaars inkomsten en uitgaven in de gaten te houden. Als ze dan meer uitgaven hebben dan inkomsten hebben kan dit sneller worden recht getrokken, omdat de Europesche Centrale bank dit controleert en optijd kan inspringen.
De EU landen geven elkaar ook steun, ze leende bijvoorbeeld geld uit aan Griekenlan omdat de Grieken heel veel last hadden van de finaciele crisis. Griekenland moet dit geld natuurlijk allemaal terug betalen en daarom bezuinigen ze nu ook zo veel. Het volk is dat zat en staakt. Dit brengt de Euro in gevaar.

Mijn toekomstbeeld van de EU

-Ik denk dat de EU in de loop der jaren steeds meer op de VS gaat lijken. Ik denk zelfs dat het zo erg word dat de EU uiteindelijk de Verenigde Staten van Europa gaat heten. Dit houd dus in dat alle landen die lid zijn van de Europese Unie straks geen landen meer zijn maar staten. (net zoals in de VS.)

-Ik denk dat de VS en de EU over een paar jaar hele groten concurenten zijn van elkaar.

-Ik denk dat als alle landen van de EU zich aan de afspraken houden van de EU en hun eigen bevolking kan overtuigen dat Europa goed is voor hen. Dat het dan alleen maar beter kan gaan in Europa want de lidstaten hebben elkaar nodig.

-Ik denk dat als Rusland zich aan zal sluiten bij de EU dat de EU dan in een keer net zo groot of misschien nog wel groter is dan de VS. (maar dat zal niet zo snel gebeuren.)
Zoals je in het vorige hoofdstuk hebt kunnen lezen, heeft de Europese Unie zich in de loop der jaren al behoorlijk ontwikkeld. Maar nu nog steeds ontwikkelt de EU zich. Er sluit zich elk jaar wel een nieuw land aan bij de EU, zo is sinds 1 januari 2015 Moldavie een lidstaat van de EU geworden. Maar de EU ontwikkelt zich niet alleen maar met meerdere landen die zich aansluiten, hieronder staan een paar voorbeelden waar de EU zich nog meer in ontwikkeld of al in ontwikkeld is.

De ontwikkeling in de landbouw
De ontwikkeling van de landbouw was een van de eerste ontwikkelingen van de EU. Toen de EU net bestond werd er een systeem van een ‘prijssteun’ opgezet, zo kregen de producenten van de landbouwproducten eerlijke minimum prijzen voor hun producten. De overschotten werden opgekocht door de EU. Na de oorlog kwamen de overschotten goed uit, want zo konden de tekorten aan voedsel worden aangevuld. Toen de tekorten die door de oorlog waren ontstaan, botstte het systeem al snel tegen zijn limieten aan. Er waren veel te veel overschotten aan voedsel, deze overschotten werden ook wel de Boterberg, Melkplas en Wijnzee genoemd. Tussen 1990 en 2000 kwamen daar verranderingen in want met dit systeem kon het niet verder. De veranderingen die werden doorgevoerd waren:
Steun aan de boeren, deze steun werd gekoppeld aan voorwaarden omdat er anders te veel overshotten bleven.
Bij voedselveiligheid en dierenwelzijn is de steun niet meer betrokken aan de geproduceerde hoeveelheid.
Sinds deze verranderingen is het Europese landbouwbeleid ook gelijk aan de regels van de Wereldhandelorganisatie.
De ontwikkeling in de infrastuctuur
Omdat er zoveel landen binnen Europa gaan samen werken, moet van de EU de infrastructuur worden verbeterd zodat de landen elkaar makkelijker kunnen bereiken. Daarom leggen ze trans Europese Netwerken aan (TEN). Dat zijn telefoon en energie verbindingen die de hele EU gebruik van kan maken.
Een ander netwerk waar de EU zich in heeft ontwikkeld is het satelietnavigatiesysteem genaamd Galileo. Dit project deed de EU in samenwerking met de Europese Ruimtevaarorganistatie (ESA). In 2013 was het project afgerond er waren maarliefst 30 satelieten de ruimet ingestuurd zodat er een betere navigatie was in Europa. De EU had Galileo met namen opgebouwd zodat de afhankelijkheid aan de VS minder groot zal zijn voor de EU. De VS heeft namelijk totaal de macht over het Global Positioning System (GPS). Dankzij Galileo hoefde de EU dus geen GPS meer te gebruiken maar maar konden ze hun eiegn systeem gebruiken. Dit was natuurlijk een enrome ontwikkeling voor de EU. Wat de EU hier ook sterk maakte was de gezamelijke ruimtevaart.
Ontwikkeling in arm en rijk
Nog steeds bestaan er binnen de EU groten verschillen tussen arm en rijk. Je hebt goed welvarende lidstaten in de EU maar je hebt ook lidstaten die een slechte welvaart hebben. Het zijn zeer groten verschillen, tussend de rijkste en armste lidstaat zit een verschil met een factor van 10. Om deze verschillen te verkleinen word er gebruik gemaakt van structuurfondsen* en het Cohesiefonds*.
Structuurfondsen* zijn fondsen die zich bezig houden met het verkleinen van economische verschillen binnen de EU. Sinds 1 januarie 2007 zijn er twee structuur fondsen in Europa waar de lidstaten gebruik van kunnen maken
Het Cohesiefonds* help minder welvarende lidstaten van de EU met het welvarender maken van het land

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De Europese Unie. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-europese-unie/> [Accessed 05-08-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.