Essay: Essay: Het ethisch dilemma

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 6 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Het ethisch dilemma
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1549 words. Download the full version above.

Mag de doodstraf gebruikt worden wanneer iemand een ernstig misdrijf heeft gepleegd?

De betrokkenen bij dit ethisch dilemma zijn eigenlijk iedereen in de maatschappij. Criminelen, familie van criminelen, de regering, ouderen en jongeren.

Geschiedenis
De doodstraf bestaat al duizenden jaren. Zelfs al toen mensen nog in stammen leefden.
Toen duizenden jaren geleden de stammen langzamerhand naties werden kwamen er ook verschillende rangen. Daardoor ontstond de behoefte aan een rechtssysteem.
Een van de oudste rechtssystemen is de Codex Hammurabi uit ongeveer 1780 v.Chr.. De straffen hingen af van de rang van de dader en van het slachtoffer. De Codex Hammurabi kende de doodstraf onder meer voor het valselijk iemand beschuldigen van moord, het ontduiken van een mobilisatieoproep, overspel en het verkrachten van een maagd.
In Europa was de doodstraf tijdens de Middeleeuwen en de periode erna een algemene straf voor veel verschillende misdrijven. In de 18e eeuw bijvoorbeeld stond in Groot-Brittanni?? de doodstraf op 222 misdrijven, waaronder het ongeoorloofd kappen van een boom of het stelen van een dier.
In de 18e eeuw werd in Frankrijk de guillotine ingevoerd om de doodstraf zo snel en pijnloos mogelijk te maken. In een aantal landen waar ophanging de manier van het voltrekken van de doodstraf was, werd de korte val vervangen door een lange val, waardoor de veroordeelde direct stierf aan een gebroken nek in plaats van langzaam te stikken.
In de Verenigde Staten werden eind 19e en 20e eeuw nieuwe methoden gezocht om veroordeelden minder pijnlijk te laten sterven. Als vervanging voor ophanging werd eerst elektrocutie met de elektrische stoel ingevoerd, daarna de gaskamer en ten slotte de dodelijke injectie. Maar van geen van deze straffen staat vast dat ze helemaal pijnloos zijn.
Ondanks dat de ‘humanere’ methoden zijn ingevoerd, kennen sommige landen nog steeds methoden die als inhumaan gelden, zoals het langzaam ophangen, het onthoofden met een zwaard en zelfs stenigen.

De uitvoeringsmethoden
Er zijn verschillende manieren om de doodstraf uit te voeren. Tegenwoordig is het in veel landen de bedoeling dat een executie zo snel en ‘humaan’ mogelijk wordt gedaan. Vroeger, maar in sommige landen nog steeds, was het juist de bedoeling dat de veroordeelde lang en erg leed om andere misdadigers af te schrikken. Daarom werden executies dan ook publiekelijk uitgevoerd. In sommige landen gebeurd dit nogsteeds.
Volgens Amnesty International wordt op dit moment de doodstraf zo uitgevoerd:
– een dodelijke injectie met gif
– elektrocutie in de elektrische stoel
– vergassing in de gaskamer
– het ombrengen met een vuurwapen (een nekschot )
– ophanging
– onthoofding
– steniging

Tussentijd
In het verleden (en in sommige landen nog steeds) was er weinig tijd tussen de veroordeling en de executie. Een misdadiger werd meestal op de dag van de berechting al ge??xecuteerd. In veel landen doorloopt de veroordeelde tegenwoordig een beroepsprocedure die jaren kan duren. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten kan het tientallen jaren duren voordat een ter dood veroordeelde ook echt ge??xecuteerd wordt.
In deze tijd blijven de veroordeelden gevangenzitten. Meestal verblijven ze in de ‘death row’, dat is een afgescheiden cellenblok voor de ter doodveroordeelden. Ze kunnen ieder moment bij de directeur geroepen worden om de mededeling te krijgen dat hun tijd gekomen is. Maar het is ook mogelijk dat een executie wordt afgelast, soms zelfs wanneer de veroordeelde al in de executieruimte is. De veroordeelden vinden de onzekerheid een grote kwelling. Het komt daarom soms ook voor dat een executie plaatsvindt op verzoek van de veroordeelde zelf. Ook doen ter doodveroordeelden vaak zelfmoordpogingen. Door de lange tijd die veroordeelden in de dodencellen doorbrengen is het ook mogelijk dat ze een natuurlijke dood sterven voordat ze worden ge??xecuteerd

Meestal wordt de veroordeelde een maand van tevoren op de hoogte gesteld van zijn executie. Tijdens deze maand kan de veroordeelde extra bezoek krijgen om afscheid te nemen. Op zijn laatste levensdag mag de veroordeelde vaak nog een of twee dierbaren ontvangen, en een geestelijke als diegene dat wil. Een ander vast ritueel is de laatste maaltijd. Ten slotte wordt de veroordeelde naar de executieruimte gebracht. Wanneer ze klaar zijn met alle voorbereidingen brengt een geestelijke de laatste sacramenten toe (als de veroordeelde dat wil) en spreekt de veroordeelde zijn laatste woorden uit.
In sommige landen wordt de veroordeelde pas enkele dagen of uren van tevoren op de hoogte gesteld van zijn executie. In deze landen gebeurt het ook dat de familieleden van de veroordeelde pas na de executie, of soms helemaal niet, op de hoogte gebracht worden.

Waar word de doodstraf nog uitgevoerd?
In de meeste westerse landen is de doodstraf niet meer in gebruik, met als uitzondering de meeste staten van de Verenigde Staten.
In de meeste Aziatische en Afrikaanse landen bestaat de doodstraf nog wel, maar hij wordt in westelijk Afrika niet meer toegepast. In de meeste Latijns-Amerikaanse landen bestaat de doodstraf officieel alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden, maar wordt hij eigenlijk nooit meer toegepast.
De doodstraf is sinds 1870 in Nederland afgeschaft. Sinds 1983 staat in de grondwet dat de doodstraf niet meer kan worden opgelegd.
42% van de Nederlanders zijn voorstanders van de doodstraf, dit blijkt uit een recent onderzoek. Er word soms nog door een politicus voorgesteld om de doodstraf weer in te voeren maar dit voorstel word door de andere politici afgekeurd.

Meeste executies in 2010:
Land Aantal
China
470+ (andere bronnen spreken van ten minste 5000)??
Iran
252+
Noord-Korea
60+
Jemen
53+
Verenigde Staten
46
Saoedi-Arabi??
27+

Doodstraf wereldwijd:
” Geen doodstraf
” Geen doodstraf in vredestijd
” Doodstraf wordt niet uitgevoerd
” Doodstraf wordt uitgevoerd

Doodstraf voor minderjarigen
Het executeren van minderjarigen (mensen die tijdens het plegen van het misdrijf nog geen 18 jaar waren) is verboden.
In maart 2005 verbood het Amerikaanse Hooggerechtshof het executeren van misdadigers die tijdens het uitvoeren van hun misdaad minderjarig waren. Hierdoor is de doodstraf voor minderjarigen in de laatste staten van VS opgeheven. Daardoor kregen ongeveer 80 veroordeelden geen doodstraf meer maar levenslange gevangenisstraf.

Doodstraf voor kinderen komt wereldwijd nog voor in Iran, Soedan, Saoedi-Arabi??, Pakistan en Jemen. Van 2005 tot 2008 werden 32 kinderen jonger dan 18 jaar ter dood gebracht. Maar of de cijfers betrouwbaar zijn, is niet bekend omdat de landen de gegevens over de doodstraf voor kinderen meestal geheim houden.

Argumenten voor de doodstraf
– Het werkt afschrikkend, voorkomt daardoor herhaling.
– Doodstraf is goedkoper dan langdurige gevangenisstraf.
– Het is niet correct dat de belastingbetalers betalen voor de kosten van het gevangenschap van zware criminelen.

Argumenten tegen de doodstraf
– De staat stelt zich dan op hetzelfde morele niveau als een moordenaar.
– Het is onherroepelijk; dat betekend dat het niet meer teruggedraaid kan worden als blijkt dat diegene toch niet schuldig was.
– In landen met de doodstraf is de criminaliteit minsten zo hoog als in landen zonder doodstraf. Er is nooit aangetoond dat een wetsysteem met doodstraf effectiever is dan zonder de doodstraf.
– Veel van de doodstraf veroordeling processen duren lang en kosten heel veel geld. Het is dus niet veel goedkoper dan een levenslange gevangenisstraf.
– Veel mensen vinden de doodstraf ook geen straf omdat de bedoeling van een straf is dat je er iets van leert, en dat is bij de doodstraf niet het geval.
– Het is een schending van de mensenrechten, het is moord en moord is altijd slecht ook al gaat het om een crimineel.

Wij zelf zijn tegen de doodstraf. Volgens de Ethiek hoor je goed te handelen. Wanneer je iemand zijn/haar leven afpakt, ook al heeft diegene een misdaad gepleegd, is dit niet menswaardig.
Misschien is Economisch gezien is de doodstraf beter dan iemand levenslang in een cel te laten zitten. Maar ik vind niet dat dit af moet hangen van een economische kwestie. Je kan wel iemand de doodstraf geven maar ik denk dat als je iemand 30 jaar in een gevangenis zet, zonder televisie, nauwelijks contant met de buitenwereld en geen lekker voedsel dat je diegene er meer mee hebt dan dat je zijn/haar leven eindigt.
Wanneer zou iemand dan de doodstraf krijgen? Bij welke misdaad? Hierover zou ook lang moeten worden gediscussieerd want iemand zijn leven afnemen is niet niks. Het zou veel handiger zijn om een bepaalde tijd in de gevangenis vast te stellen dan de keuze voor wel of geen doodstraf.
Als je kijkt naar de doodslag is het niet bepaald liefdadig. Er word geen rekening gehouden met naastenliefde. Diegene heeft misschien wel een erg misdrijf gepleegd maar ik vind nog steeds niet dat je dan zijn/haar leven moet eindigen. Misschien heeft diegene wel kinderen, een vrouw en goede vrienden. Je laat niet alleen de dader lijden maar je doet de familie en de vrienden er ook heel erg pijn mee. Terwijl de naasten van diegene er helemaal niks mee hebben te maken.

De 7 tot 10 zinnen die je moet weten over ons onderwerp:

In Nederland was de doodstraf al in 1870 afgeschaft, maar werd in 1945 opnieuw ingevoerd voor de bestraffing van oorlogsmisdadigers. De laatste doodstraf in Nederland is uitgevoerd in 1952. 42% van de Nederlanders zijn voor het terugbrengen van de doodstraf. Met de doodstraf straf je niet alleen de misdadigers maar ook de naasten van diegene, die helemaal niks misdaan hebben. Het leven afnemen van iemand is niet niks. Het is moeilijk te bepalen wanneer iemand wel of geen doodstraf zou krijgen. Daarom is het beter om iedereen gewoon een celstraf te geven. Ondanks het economische voordeel is en blijft het beter dat de doodstraf NIET terug komt.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Het ethisch dilemma. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-het-ethisch-dilemma/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.