Essay: Essay: Het is bekend dat adolescenten over het algemeen vaker risico’s…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 20, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Het is bekend dat adolescenten over het algemeen vaker risico's...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 728 words. Download the full version above.

Het is bekend dat adolescenten over het algemeen vaker risico’s nemen dan kinderen en volwassenen. Het sterfte- en ziektecijfer onder adolescenten is 200% hoger dan bij jongere kinderen en deze toename is te wijten aan de hogere percentages risicogedrag van adolescenten (Reyna & Farley, 2006). Verschillende wetenschappers hebben geprobeerd de toename van risicogedrag gedurende de adolescentie te verklaren.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er geen verschil in risicowaarneming en beoordeling is onder individuen ouder dan 13 jaar. Adolescenten blijken dus erg op volwassen te lijken in de manier waarop ze informatie verwerken (Cauffman, Steinberg, & Woolard, 2002, zoals besproken in Steinberg, 2004). Hiermee kan de toename van risicogedrag in de adolescentie dus niet worden verklaard. De vraag is nu dus wat er tijdens de adolescentie wel verandert en wat de toename van risicogedrag zou kunnen verklaren.
Risicogedrag wordt vaak onderzocht door participanten een economische keuzesituatie te geven, waarbij de participant bij de ene optie een hoge kans op een beetje winst heeft (de ‘veilige’ keuze) en bij de andere optie een lage kans op veel winst heeft (de ‘risicovolle’ keuze) (Tymula et al., 2012). Wanneer iemand dus voor de optie met een lage kans op veel winst kiest, vertoont die persoon risicogedrag. Risicovolle opties hebben meestal een slechtere ‘worst outcome’ dan de ‘veilige’ opties (Figner & Weber, 2011).
Een belangrijke verklaring voor de toename van risicogedrag onder adolescenten is de hogere gevoeligheid voor leeftijdsgenoten onder adolescenten. Het is gebleken dat de invloed van leeftijdsgenoten op risicogedrag en risicovolle besluitvorming sterker is onder adolescenten dan volwassenen (Gardner & Steinberg, 2005). Ook is er in een onderzoek van Crone (2013) naar voren gekomen dat bij besluitvorming in de adolescentie de rol van leeftijdsgenoten steeds groter wordt. In de vroege adolescentie (12-14 jaar) zijn adolescenten tamelijk gefocust op zichzelf en dit verschuift gedurende de adolescentie naar een focus op anderen (Crone, 2013). Adolescenten zullen dus sneller geneigd zijn om mee te gaan met hun leeftijdsgenoten in het nemen van beslissingen. Adolescenten zullen sneller luisteren naar leeftijdsgenoten en meegaan met beslissingen van leeftijdsgenoten ongeacht of het de verstandigste keuze is. Verder is er gebleken dat zelfs wanneer specifieke informatie over de kansen op positieve en negatieve uitkomsten wordt verstrekt, de aanwezigheid van leeftijdsgenoten risicogedrag kan laten toenemen onder adolescenten (Smith, Chein, Steinberg, 2014). Wanneer de kans op winst of verlies duidelijk is, kunnen individuen dus toch be??nvloedt worden door leeftijdsgenoten en meer risicogedrag vertonen. In dit onderzoek zal onderzocht worden hoe dit proces verloopt bij situaties waarin de kans op verlies of winst onduidelijk, ofwel ambigu is.
Het is van groot belang om hier onderzoek naar te doen. In het dagelijks leven is het namelijk niet altijd zo duidelijk wat de kans op winst en verliezen is en zijn de gevolgen van een bepaalde keuze dus niet altijd duidelijk. Wanneer men bijvoorbeeld bij een kruispunt door het oranje licht rijdt, weet men niet precies wat de kans op een botsing en wat de kans op veilig oversteken is en daardoor eerder op de plaats van bestemming te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat adolescenten bijvoorbeeld meer risicovol rijgedrag laten zien in aanwezigheid van leeftijdsgenoten (Simons-Morton, Lerner, & Songer, 2005).
Daarnaast is er uit een onderzoek van Tymula en zijn collega’s (2012) gebleken dat adolescenten ondanks de toename van risicogedrag zich meer afkeren van duidelijke risico’s waar de kans op verlies en winst duidelijk is dan jongere leeftijdsgenoten. Adolescenten zijn meer bereid om situaties waarin de kans op winnen of verliezen onbekend is te accepteren dan volwassenen. Ze blijken dus een hogere tolerantie voor onzekerheid te hebben (Tymula et al., 2012).
Verder is er alleen onderzoek gedaan naar risicogedrag onder adolescenten en de sociale context in ‘duidelijke’ situaties (situaties waarbij de kansen bekend zijn). Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wat de invloed van leeftijdsgenoten zal zijn als individuen zich in een ‘onduidelijke’, of ambigue, situatie bevinden en hoe risicogedrag zich dan ontwikkelt. In dit onderzoek zal daarom de invloed van leeftijdsgenoten op risicogedrag in ambigue situaties worden onderzocht. Er zal dus worden gekeken of er een verschil zit tussen de ambigue en duidelijke situaties wat betreft het meegaan met de keuzes van leeftijdsgenoten. Naast adolescenten zal er dus ook gekeken worden naar jongere kinderen en jongvolwassenen zodat er kan worden onderzoekt of er ook werkelijk in de adolescentie een sterkere invloed van leeftijdsgenoten is.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Het is bekend dat adolescenten over het algemeen vaker risico’s…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-het-is-bekend-dat-adolescenten-over-het-algemeen-vaker-risicos/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.