Essay: Het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn... - Essay Marketplace

Essay: Het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn…

Het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werden opgericht door de wet van 8 juli 1976 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 1976).
Het OCMW nam de plaats in van de Commissies van Openbare Onderstand (COO) die sinds 1925 in elke gemeente het doel had om
‘ de nood van behoeftigen te lenigen door middel van financi??le bijstand;
‘ de behoeftigheid tegen te gaan met preventieve maatregelen;
‘ het verzekeren van de noodzakelijke medische zorgen en de hoede over verlaten kinderen en wezen.

Er zijn meerdere redenen die aanleiding vormden om het oprichten van een nieuwe, meer aange-paste instelling in plaats van de gemeentelijke COO’s.
Zo vertoonde de hulpverlening die de COO’s boden, per gemeente onderling, sterke verschillen.
Zo had niet iedereen hetzelfde hulpverlening.
De hulp die men nu van het OCMW kan krijgen is een recht, een recht op maatschappelijke dienst-verlening voor elke burger en niet allen voor behoeftigen. Elke inwoner van een gemeente kan be-roep doen op de dienstverlening van het OCMW in zijn gemeente en als de inwoner niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW-raad, kan hij in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement.
De taak die centraal staat bij het OCMW is dat iedere burger een leven kan leiden volgens de men-selijke waardigheid.

Zo was het vroeger’
Bij de toenmalige COO’s, de Commissies van Openbare Onderstand, lag de klemtoon vooral op de materi??le dienstverlening. Ze zorgden ervoor dat iedereen eten, drinken en een bed had. Dat was het belangrijkste.
Het veranderde’
Rond 1 april 1977 werd de Commissies van de Openbare Onderstand (COO) vervangen door de Openbare Centra voor Maatschappeijk Welzijn (OCMW) met als steunpilaar het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen.
Dankzij de wet van 8 juli 1976 heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze maatschappelijke dienstverlening gaat van preventie, sociale, sociaal- begeleidende en maat-schappelijke hulpverlenende zorg tot het klinisch verzorgen van zieken, langdurige zieken en be-jaarden. Het OCMW heeft ook de opdracht om deze dienstverlening te verzekeren.
Het OCMW houdt zich al voor een tijd niet enkel meer bezig met louter materi??le en financi??le hulp, maar ook met sociale, juridische en psychologische begeleiding van de burgers.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.