Essay: Essay: Hoe komt Nederland uit de huidige Economische crisis

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 28 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 12, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Hoe komt Nederland uit de huidige Economische crisis
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 8528 words. Download the full version above.

Inleiding:

Tegenwoordig kent iedereen het woord ”Economische crisis” het is bekend in Nederland maar ook in andere landen in de wereld. Iedere dag zie je het wel ergens of het nu in het nieuws is of in de krant het zal er altijd zijn tenzij we er nu iets met zijn alle aan doen.

Maar wat moet gedaan worden om de economische crisis in Nederland op te lossen? Of lost de crisis zich vanzelf op?

Daarom luidt de Hoofdvraag van dit profielwerkstuk als volgt: ”Hoe komt Nederland uit de huidige Economische crisis?

Dat is de Hoofdvraag die wij aan het eind van dit profielwerkstuk willen beantwoorden.

De deelvragen die hierbij word gebruikt luiden als volgt:
‘ Oorzaken ontstaan economische crisis in Europa.
‘ Hoe is de Crisis ontstaan? (globaal).
‘ Wat waren de gevolgen van de crisis voor Nederland en de rest van de wereld’? Wie zijn de slachtoffers van de Crisis’? Welke rol speelt de Nederlandse overheid in de crisis?

Ontstaan Economische crisis (globaal)

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het ontstaan van de economische crisis in Amerika beschreven. Dit gebeurt aan de hand van een aantal paragraven. In de eerste paragraaf wordt de situatie voor de crisis omschreven terwijl in de tweede paragraaf aandacht wordt besteed aan de situatie tijdens de economische crisis. De laatste paragraaf omvat dan een korte samenvatting en conclusie.

??1.1 Voor de crisis

De economische crisis is ontstaan doordat er in de VS heel veel huizenbezitters hun dure hypotheek niet meer konden afbetalen. De huizenkopers in Amerika keken veel te ”makkelijk” als het ging om het kopen van een huis.
Voordat de crisis was uitgebroken was het lenen van geld een gemakkelijke aangelegenheid in Amerika(keken de mensen veel te gemakkelijk naar een huis ze dachten ”de prijs stijgt toch wel”)
Bij de aankoop van een huis, neemt de gemiddelde koper, die de aankoopprijs niet zelf voorhanden heeft een hypothecaire lening om zo zijn huis te kunnen financieren( Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, ofwel hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient. Als iemand geld leent voor de koop van een huis, en hij geeft het huis als onderpand, is hij eigenaar van het pand, geldnemer en hypotheekgever. De geldgever, meestal een financi??le instelling, is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het recht van hypotheek: eerste recht van verkoop). De bank is dus ‘hypotheekhouder’)1

De banken leenden in die tijd grote bedragen uit zonder echt de kredietwaardigheid(als je in staat bent om de rente en de aflossingstermijnen van je schulden te betalen) van de geldnemer te controleren. Zij gingen van een steeds hogere verkoopprijs van de huizen uit, waardoor als de geldnemer, in gebreke bleef, zijn rente en aflossing niet betaalde, de bank het recht van hypotheek toepaste. Dit betekent dat de bank het huis verkocht en zich uit de opbrengst voldeed. Bij stijgende huizenprijzen bleek dat de bank het huis steeds kon verkopen voor een hogere prijs als de waarde van de schulden van de geldnemer. Echter de huizenprijzen stegen niet meer en naast de dalende woningprijzen was er een dalende groei in de economie die werkeloosheid veroorzaakte. veel huizenbezitters, geldnemers, konden rente(omdat die was gestegen in 2007) en aflossing niet meer betalen en de banken pasten het recht van hypotheek toe; zij verkochten de huizen. Door een dalende prijs van de huizen en veel aanbod maar nauwelijks vraag zorgde weer voor een verdere daling van de huizenprijzen.

1) Hypothecaire lening(n.d.) in Wikipedia gepakt 30-11- 2014 van http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothecaire_lening

Wat dit met zich meebracht was dat de opbrengst van de huizen die de banken verkochten niet genoeg was om de schulden van de hypotheeknemers te betalen. Het resultaat was een groot verlies voor de Amerikaanse banken. De twee grootste hypotheekbedrijven genaamd: Fannie Mae & Freddie Mac, samen goed voor bijna 50% van alle hypotheken begonnen last te krijgen van de problemen die betrekking hadden op de dure hypotheken. En kwamen tot de conclusie dat als deze bedrijven zouden ”omvallen” dat er een zeer grote kans zou kunnen zijn dat de crisis niet meer onder controle zou kunnen worden gehouden.
De Amerikaanse overheid besloot de twee hypotheekbedrijven Fannie Mae & Freddie Mac onder toezicht te plaatsen en de ”top” van de twee bedrijven te vernieuwen.
Conclusie is:
omdat de Kredietwaardigheid van de mensen die een hypotheek aanschafte niet gecontroleerd werd door de Amerikaanse banken kregen de banken nooit hun geld(rente & aflossingstermijnen van de schuld) terug.
En als dan ook nog de rente steeg na afloop van rente periode zaten ze al helemaal in de problemen. omdat ze dan de opge??iste onderpanden van de hypothecaire lening niet verkocht kregen met als gevolg daarvan een groot verliest voor de Amerikaanse banken.

Toen de twee grote hypotheekbedrijven dit zagen gebeuren bedachten zij een oplossing:
Zij gingen pakketten maken van de hypotheken, waarbij in ieder pakket een aantal hypotheken zouden zitten. De bank verkocht de pakketten aan Europese banken, die dachten met dat pakket goede hypotheken te kopen waarop ze winst zouden kunnen maken. Dat in zo’n pakket meer dan 50% hypotheken zaten waarvan de kredietwaardigheid van de hypotheekgever niet gecontroleerd was, vergaten de Amerikaanse banken erbij te vermelden. Dat bovendien de huizenprijzen daalde was ook niet bekend. Toen de klap kwam, kwamen aardig wat hypotheken en banken in de problemen.

??1.2 Tijdens de crisis

Tijdens de crisis kwam de wereld in een neergaande spiraal; de huizenprijzen daalde; veel huizen waren onder water ( de hypotheek is hoger dan de huidige prijs van het betreffende huis), de bouw, de motor van de economie, kwam stil te liggen, er kwam werkeloosheid, de hoogste in jaren en de banken, wijs geworden door de hypotheek pakketten wantrouwden elkaar en waren erg voorzichtig met het uitlenen van geld. Dit laatste kwam een opleving van de economie ook niet te goede.
het is meestal zo als je weinig geld hebt en je gaat een huis kopen dat het huis wel in zijn waarde stijgt en daar gaat bijna iedereen van uit inclusief de banken.
Dan neem je meestal een hypotheek zodat je dat geld eenvoudig kunt terug betalen als je het geld niet rechtstreeks hebt.
De bank leent jou dat geld omdat ze in die tijd toch dachten dat de waarde van dat huis zou gaan stijgen en dan hebben zij een goed onderpand.
Maar op het moment dat de prijzen van de huizen niet meer stijgen is er een heel groot probleem en dat werd na een tijdje het geval. Met als gevolg de mensen dat de huizen kopers die een hypotheek hadden aangeschaft diep in de problemen kwamen omdat ze hun hypotheek niet meer konden terug betalen. En als dat het geval is neemt de bank het onderpand ”jou huis” dus terug en kom jij zonder huis te zitten dit was bij vele mensen het geval in Amerika. Zo kwamen al die huizen leeg te staan en daalde de prijzen van de huizen nog meer omdat er zo veel huizen opeens vrijstaan.
Ook de banken komen hierdoor in de problemen ze krijgen namelijk wel het onderpand maar niet het geld en de banken gebruiken dat geld om lening bij andere banken af te sluiten en dat kan dan niet meer. En zo zitten ze dus met onafbetaalde hypotheken die dus waardeloos zijn.
Omdat die hypotheken vaak ook in pakketten werden verhandeld met andere banken (onder andere banken in Europa) kregen banken over de hele wereld hier last van met als gevolg de banken vertrouwde elkaar niet meer en konden en durfde nauwelijks tot geen geld meer te lenen van elkaar.
Zo is dit de hele tijd in een slechte spiraal naar beneden gelopen en tot op het punt dat het niet slechter meer kan.

??1.3 samenvatting & conclusie

Samenvatting

De economische crisis is ontstaan doordat in de VS heel veel huizenbezitters hun dure hypotheek niet meer konden betalen. Dit kwam onder andere door het feit dat de banken in de VS niet keken of de hypotheek nemer daadwerkelijk zijn/haar hypotheek kon terugbetalen.(kredietwaardigheid).
Zij gingen van een steeds hogere verkoopprijs van de huizen uit, waardoor als de geldnemer, in gebreke bleef, zijn rente en aflossing niet betaalde, de bank het recht van hypotheek toepaste. Dit betekent dat de bank het huis verkocht en zich uit de opbrengst voldeed. Bij stijgende huizenprijzen bleek dat de bank het huis steeds kon verkopen voor een hogere prijs als de waarde van de schulden van de geldnemer. Echter de huizenprijzen stegen niet meer en naast de dalende woningprijzen was er een dalende groei in de economie die werkeloosheid en verslechtering van de huizenmarkt veroorzaakte. Om dit op te lossen besloten ze pakketten te maken van de hypotheken waarbij in ieder pakket een aantal hypotheken zouden zitten en op de duur verkochte ze deze aan banken over de hele wereld die dachten hiermee winst te maken maar dit was niet het geval met als gevolg hun economie ook instortte.

Conclusie:

Als de banken in de VS eerst de kredietwaardigheid van de hypotheek nemers hadden gecheckt in plaats van zo snel te handelen. Want dan zouden we nu niet zo diep in de crisis zitten.
Ook is het dom van de banken om te denken dat ze dikke winst zouden maken met de ”goede pakketten” die de twee grote hypotheekbedrijven maakte zonder eerst te onderzoeken of ze wel degelijk winst zouden maken met die hypotheek pakketten.
Het gevolg van te vlug willen handelen is in dit geval een hele grote crisis, die simpel weg niet had hoeven ontstaan als de banken in de VS en in de rest van de wereld gewoon hun zaken op orde hadden.

Oorzaken ontstaan economische crisis in Europa.

Inleiding

In dit hoofdstuk nemen we in de eerste paragraaf nog even een terugblik op de hoofdoorzaak van de economische crisis. Daarna zullen we in de tweede paragraaf andere oorzaken uitleggen die betrekking hebben op het ontstaan van een economische crisis in een land/werelddeel in dit geval Europa.

?? 2.1 Hoofd oorzaak:

Sinds 2008 is de wereldwijde crisis in een dal beland. Eind 2007 waren de eerste tekenen van een recessie(=achteruitgang) toen de huizenmarkt in de Verenigde Staten totaal instorten. De Amerikaanse burgers konden hun maandelijkse en jaarlijkse hypotheeklasten(Hypotheeklasten de aantoonbare financi??le maandlasten die voortvloeien uit uw hypotheek.)1 niet meer betalen doordat in 2007 de rente was gestegen. hierdoor kwamen veel hypotheken en banken op het randje van het faillissement. dit kwam mede door de pakketten die gemaakt waren door de Amerikaanse hypotheken. waarbij in een pakket een aantal hypotheken zouden zitten. De bank verkocht de pakketten aan Europese banken, die dachten met dat pakket goede hypotheken te kopen waarop ze winst zouden kunnen maken. Dat in zo’n pakket meer dan 50% hypotheken zaten waarvan de kredietwaardigheid van de hypotheekgever niet gecontroleerd was, vergaten de Amerikaanse banken erbij te vermelden. Dat bovendien de huizenprijzen daalde was ook niet bekend. dit alles zorgde ervoor dat de economische crisis in Nederland(Europa) en Azi?? terecht kwam.
Door problemen bij de banken kwamen ook bedrijven in de problemen, hierdoor nam het vertrouwen in de economie af.

Doordat veel Europese banken waaronder Nederlandse banken, de volgens de Amerikanen ‘goede leningen’ van hen over kochten kwamen zij zelf in hetzelfde dal terecht als de Amerikaanse banken. Het probleem is namelijk dat zij met de leningen zaten die niet afbetaald konden worden, zo kwamen veel Nederlandse banken in grote problemen en nam het vertrouwen in de banken af. Niemand wilde meer een lening aanschaffen, in plaats daarvan wilde iedereen liever het geld sparen en het weer uitgeven of investeren als de banken weer uit het dal zijn gekropen en de economie weer was verbeterd.

?? 2.2 Overige oorzaken:

zoals iedereen weet is Nederland een verzorgingsstaat dit is een staat waarin de regering goed voor haar burgers zorgt bij ongelukken bijvoorbeeld als iemand zijn of haar benen breekt en geopereerd moet worden of bij ziekte zodat ze goed opgevangen kunnen worden in een ziekenhuis.
Maar dit alles kost de overheid jaarlijks zeer veel geld. Ook is het zo dat de overheid veel uitkeringen moet bieden aan degene die dat verdienen bijvoorbeeld AOW.
Als dit ervoor zorgt dat de overheid jaarlijks meer kwijt is dan dat ze binnen krijgen ontstaan er een overheidsschuld(De staatsschuld of overheidsschuld omvat het totaal van de schulden van de centrale overheid, de niet-centrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen. Formeel is de tweede naam juister dan de eerste, daar de staatsschuld officieel een naam is voor alleen de bruto schuld van het Rijk.)2 dit probeert de overheid te compenseren met het verhogen van de belastingen maar niet altijd werkt dat want je moet ook rekening houden met het inkomen van de burgers en je de koopkracht. Dit kan een van de oorzaken zijn van de economische crisis.

Een andere oorzaak kan zijn dat er geen evenwicht is tussen de import en de export van een land.
Als een land meer importeer dan dat zij exporteert zal dat land na een tijd verlies gaan maken.
(je kunt niet meer kopen dan dat je geld hebt met als gevolg dat je moet gaan lenen en als je het dan niet aanpakt komt een land in de schulden terecht.)
met als gevolg een land moet bepaalde dingen opofferen om toch aan dat geld te komen.
Bijvoorbeeld een land moet een streep zetten door het vernieuwen van de infrastructuur (snelwegen ect…)

weer een andere oorzaak kan zijn dat werknemers meer loon vragen voor hun arbeid. Inflatie kan hiervoor de rede zijn: Inflatie (Inflatie is een stijging van het algemeen prijsniveau. Door inflatie neemt de re??le waarde van het geld af, met dezelfde hoeveelheid geld kan minder worden gekocht)3 Omdat bedrijven winst gevend willen blijven moeten zij als gevolg hiervan op zoek naar goedkopere werknemers bijvoorbeeld werknemers uit lageloonlanden zoals (Polen, Mexico, China en India)
het gevolg daarvan is dat de huidige werknemers ontslagen worden omdat ze te duur zijn vergeleken met die werknemers uit lageloonlanden. Hierdoor worden bestaande werknemers ontslagen en werkeloos en hebben ze een veel lager inkomen ook daalt hun koopkracht. Ook ontvangen bedrijven minder geld van de overheid omdat ze goedkope werknemers hebben gehaald uit laagloonlanden en uiteindelijk raakt een land hierdoor ook in een economische crisis.

Ook is het zo als een land een tijd lang een stabiele economie heeft gehad kan het gebeuren dat de bevolking ”verwend raakt” omdat ze gewend zijn veel te kunnen kopen/besteden maar als die groei opeens stopt en producten duurder worden daalt hij koopkracht ze kunnen dus minder kopen met als gevolg dat de vraag naar producten daalt en zo ook de productie daalt en ook de omzet van bedrijven omdat ze niet genoeg producten kunnen verkopen. Als dit zich blijft herhalen en niet word opgelost kan er ook een economische crisis in dat land ontstaan.

?? 2.3 Samenvatting & conclusie deelvraag.

Samenvatting:
De hoofdoorzaak van het ontstaan van de economische crisis in Europa is vrij duidelijk geworden. De crisis in Europa is ontstaan doordat de Amerikaanse burgers hun maandelijkse en jaarlijkse hypotheeklasten niet meer konden betalen omdat de rente was gestegen. Dit zou ervoor zorgen dat veel hypotheken failliet zouden gaan, daarom werden er ”slechte pakketten” gemaakt die een paar ”slechte hypotheken” bevatten en deze pakketten werden verkocht aan banken over de hele wereld. Met als gevolg dat die ook er op achteruit gingen. Natuurlijk is dit de hoofdoorzaak maar als je naar een oorzaak gaat kijken, kijk je niet alleen naar de hoofdoorzaak maar ook naar de overige oorzaken. En in dit geval zijn de overige oorzaken van de economische crisis namelijk: inflatie, overheidsschuld, verwende bevolking en slecht import en export evenwicht.

Conclusie:
Als je naar de oorzaken van een land of werelddeel gaat kijken moet je niet alleen rekening houden met de hoofdoorzaak maar ook met de overige oorzaken want het kan zo zijn dat de overige oorzaken een beter beeld geven van de situatie dan de hoofdoorzaak.
Zeker als je in dit geval gaat kijken naar de oorzaken van de crisis.
De overige oorzaken kunnen een grotere invloed hebben op de uitkomst van de crisis dan de hoofdoorzaak.

1) hypotheeklasten (n.d) in hypotheeklasten gepakt op 2-12-14 van http://www.allesoverhypotheekbescherming.nl/woordenboek

2) overheidsschuld (n.d) in Wikipedia gepakt op 2-12-13 van http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld

3) inflatie (n.d) in ecoyclopedie gepakt op 2-12-13 van http://home.zonnet.nl/fjreedijk/econot/gel06.htm

Wat waren de gevolgen van de crisis voor Nederland en de rest van de wereld.

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we bespreken wat de directe gevolgen waren voor Nederland. In de 1e paragraaf gaan we het hebben over de gevolgen van de economische crisis voor Nederland en in de 2e paragraaf gaan we het hebben over de gevolgen van de economische crisis in de rest van de wereld.

??3.1 gevolgen van de crisis voor Nederland.

Als je kijkt naar de economische crisis zijn veel landen daar de dupe van.
Een van die landen die daar de dupe van is, is Nederland.
Ook al probeert de regering er alles aan om de gevolgen zo min mogelijk te maken, toch zijn de gevolgen zeer goed zichtbaar.
Een manier van de regering om de gevolgen aan te pakken is door te bezuinigen, verlaging van lonen, verkleining ziekenfondsen en minder overheidsbestedingen.

In een economische crisis gaan er veel banen verloren met als gevolg dat mensen zonder werk zitten. Dit banenverlies komt doordat bedrijven minder geld hebben om te besteden met als gevolg dat productie daalt en werkgevers werknemers moeten ontslaan; het gevolg hiervan is dat er veel mensen zonder werk zitten en de werkloosheid stijgt dus. Maar dit is niet het enige gevolg. Ook veel eenmanszaken gaan failliet of moeten stoppen omdat ze door de economische crisis de concurrentie met andere bedrijven niet aankunnen. (Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij ‘?n persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming, en wel rechtstreeks, niet zoals eigenaar/bestuurder van een besloten vennootschap (BV). De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, het is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft.)1
Een ander gevolg van de economische crisis is dat studenten die klaar zijn met hun vervolg opleiding nauwelijks aan een baan komen omdat ze die simpel weg niet kunnen vinden.
Ook heeft de economische crisis het consumenten vertrouwen flink aangetast.
Het is namelijk zo dat de consumenten door de economische crisis veel minder uitgeven en veel meer sparen. Dit komt door het voorzorg motief. Dit houdt in dat mensen geld achterhouden (sparen) omdat ze rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst. De reden hiervoor is erg simpel. De producten zijn simpelweg te duur en als de producten te duur zijn houd je het geld liever op zak en besteed je het als de producten weer goedkoper worden. Ook is het zo dat mensen hun aandelen verkopen want de waarde van de aandelen daalt tijdens een crisis alleen maar door het aanhoudende verlies van het bedrijf. hierdoor maken bedrijven en mensen veel verlies. Dit is een voorbeeld van het afnemend consumenten vertrouwen.
Dit kun je in het dagelijks leven makkelijk terug zien. Mensen geven veel minder uit als ze op stap gaan of als ze ergens op vakantie zijn. Winkels verliezen hierdoor veel vertrouwde klanten. Deze klanten proberen ze nog wel terug te krijgen door middel van flinke korting te geven. Dit zie je terug bij supermarkten zoals de: Albert Heijn, Plus, C1000, Aldi enzovoorts ze gaan allemaal prijzenoorlogen aan met elkaar om te concurreren en zo toch hun klanten terug te krijgen.
Het nadeel hiervan is dat alle supermarkt ketens hier aan mee moeten doen anders gaan ze na een tijdje failliet omdat de geen klanten meer kunnen aantrekken.
Door de economische crisis wordt ook in het onderwijs en in de zorg hier en daar wat bezuinigd.
Ook kun je zien dat door de economische crisis de koopkracht van de leraren in het onderwijs daalt terwijl de lonen in sommige gevallen zelfs stegen maar door de stijgende inflatie stijgt de koopkracht niet maar daalt hij soms zelfs. (zie bronnen)

Figuur 1
Onderwijs: november 2014: 102,7
Onderwijs: november 2013: 101.5
(102.7/101.5) x 100= 101.18 ‘ 1,18 gestegen
Figuur 2
(101.18/102,5) x 100= 98,7 ‘ daling van 1.3

??3.2 gevolgen van de economische crisis voor de rest van de wereld.

Zoals men kan zien brengt de economische crisis veel gevolgen met zich mee voor Nederland maar er zijn veel meer landen die last hebben van de crisis.
Daarom zullen wij nu een paar landen opnoemen en hierbij vervolgens noemen wat het gevolg van de economische crisis is geweest in dat land.
Landen die hier aanbod komen zijn:
1. De Verenigde Staten(VS)
2. Griekenland
3. Itali??
4. Belgi??
5. China
6. Japan

Verenigde Staten:
Het ontstaan van de economische crisis in de VS gebeurde rond: september/oktober 2008. De oorzaak was namelijk dat Amerikaanse huizenbezitters hun hypothecaire lening niet meer konden afbetalen met als gevolg dat er pakketten werden gemaakt met daarin slechte hypotheken en deze werden door banken aan andere banken over de hele wereld verkocht.
Het gevolg van de economische crisis voor Amerika is:
De huizenprijzen zijn enorm gedaald omdat het aanbod groter was dan de vraag, de dollar koers is ontzettend gedaald(zie Figuur 3) en er zijn heel veel werklozen omdat de productie van bedrijven ontzettend daalt als gevolg van de dalende vraag naar producten.
Het ontstaan van de economische crisis is begonnen in Amerika doordat de dollar daalde. Het gevolg hiervan was dat er minder werd ge??xporteerd en daardoor was de vraag naar dollar op de valuta markt gedaald maar het aanbod bleef constant.
Als beleggers weg trekken de VS stijgt het aanbod op de koers en blijft de vraag constant hierdoor daalt de koers.

Dollar koers

Figuur 3

Griekenland:
Door het ontstaan van de economische crisis in Amerika en het overslaan van de economische crisis naar Europa is niet alleen Nederland slachtoffer maar ook landen zoals bijvoorbeeld Griekenland.
Sinds het toeslaan van de crisis in Griekenland gaat het alleen maar slechter. Griekenland zelf heeft een enorme groot begrotingstekort en een enorm grote staatsschuld vergeleken met de rest van Europese landen. (zie figuur overheidsschuld.)
De angst is dat als Griekenland als land failliet gaat de euro in gevaar komt. De rede waarom Griekenland failliet zou kunnen gaan is omdat Griekenland de rente en aflossing niet meer kan betalen. Dit komt mede doordat de belastingopbrengsten te laag zijn en omdat de inwoners van Griekenland veel te vroeg met pensioen mogen gaan. In Griekenland mag je al met 55 jarige leeftijd met pensioen in Nederland is dit 67 jarige leeftijd.
Daarom moeten veel EU landen Griekenland te hulp schieten en moet Griekenland veel bezuinigen. Als bijkomend niet financieel aspect kan vermeld dat Griekenland door de economische crisis producten is gaan verkopen die niet gemaakt zijn door volwassenen maar door kinderen met als gevolg dat het kinderarbeid percentage in Griekenland is gestegen.

Figuur 4

Itali??:
Door het uitbreken van een crisis in Amerika en het overslaan ervan naar Europa is ook Itali?? in de problemen gekomen. Itali?? heeft door het toeslaan van de crisis financi??le problemen gekregen. Dit komt op de 1e plaats door de hoge staatsschuld van Itali?? die ze moeilijk kunne terug betalen. Itali?? is het 2e land met de meeste staatsschuld. Ten tweede komt dit door het feit dat Itali?? een krimpende economie heeft. De krimpende economie wordt veroorzaakt doordat de Italiaanse staat erg arm vergeleken met de inwoners van Itali??. Ook is het nog eens zo dat Itali?? een hele slechte import-export relatie heeft. De Italiaanse export is niet in evenwicht met de import met als gevolg dat Itali?? leningen moet afsluiten om toch in evenwicht te blijven. Dit zorgt ervoor dat Itali?? voorlopig in de crisis zal blijven zitten.
Het enige verschil met Griekenland is dat Itali?? nog geen hulp heeft gevraagd aan de EU in verband met haar problemen op economisch gebied. Het gevolg van de crisis voor Itali?? is dat zij nu enorme bezuinigingsplannen moeten maken. Itali?? zit eigenlijk in hetzelfde schuitje als Griekenland.

Belgi??:
Ook Belgi?? is getroffen door de economische crisis maar veel minder erg dan Itali?? en Griekenland.
Als we kijken naar de gevolgen van de economische crisis voor Belgi?? zien we dat er een dalend arbeidsaanbod is. Ook zien we dat de werkloosheid in Belgi?? is gestegen vergeleken met de jaren daarvoor. In 2012 bedroeg de werkloosheid in Belgi?? 7.6% en in 2014 bedroeg de werkloosheid 8.5%.
Het dalende arbeidsaanbod in Belgi?? komt door het ontmoedigingseffect. Dit betekent dat als de kans op het vinden van een baan erg klein is, besluiten minder mensen opzoek te gaan naar een baan. En in plaats daarvan gaan ze doorstuderen totdat zij denken weer een kans te maken op de arbeidsmarkt. hierdoor daalt het arbeidsaanbod.
China:
Tot nu toe hebben we alleen maar gekeken naar landen in Europa maar als je naar de wereld kijkt bestaat die niet alleen maar uit Europa, maar ook uit landen in Azi??.
En daarom kijken we nu naar een heel groot land genaamd China.
Als we kijken naar die oorzaak van de economische crisis dan ligt die vooral bij Amerika maar als we kijken naar de gevolgen die zie je dat bij China er ook heel veel gevolgen zijn. Een van die gevolgen is dat er heel veel fabrieken moesten sluiten toen de crisis naar China overwaaide. Dit kwam mede doordat er een tekort aan arbeiders en omdat de export van China heel erg daalde. Het gevolg van de daalde export was dat de arbeidsintensieve industrie??n de dupe hiervan waren. Ook ontstond er veel werkloosheid door de sluiting van de fabrieken. De crisis zorgde tevens ook voor een dalende vraag van producten zoals: schoenen, kleding, elektronica en speelgoed.

Japan:
De crisis in Japan is ontstaan rond 2008( dit is overigens in de meeste landen zo).
De oorzaak is ook hier dat het in Amerika is ontstaan en zo is overgevlogen naar de rest van de wereld. Het gevolg van de crisis voor Japan is eigenlijk hetzelfde als je het vergelijkt met China. De export in Japan is erg gedaald en door de afgenomen vraag naar producten kunnen en moeten Japanse bedrijven veel minder produceren. Ook is het zo dat Japan veel auto’s exporteert naar andere landen op de wereld, maar door de economische crisis is de vraag op de Japanse automarkt erg gedaald. Ook de vraag naar elektronica is hevig gedaald. Het gevolg hiervan is dat veel bedrijven verlies maken en sommige bedrijven zelfs failliet gaan.

??3.3 samenvatting & conclusie

Samenvatting:
Zoals je kunt zien hebben we in dit hoofdstuk de gevolgen van de economische crisis voor Nederland behandelt maar ook voor andere landen zoals: Verenigde Staten, Belgi??, Griekenland, Itali??, Japan en China. Zoals je ziet is de oorzaak bijna bij alle landen het zelfde. De oorzaak is het ontstaan van de crisis in de Verenigde Staten maar de gevolgen zijn voor de meeste landen verschillend. Wel hebben de meeste landen (ook de landen die hier niet staan genoemd) gemeen dat door de economische crisis de huizenmarkt is verslechterd en de werkloosheid is toegenomen omdat door de crisis de bedrijven mensen moeten ontslaan omdat het ze anders veel te duur word.

Conclusie:
Zoals je ziet heeft de economische crisis veel schade gebracht aan veel landen.
En de gevolgen zijn er groot voor sommige landen. Veel kunnen de landen om dit moment niet doen daarom moeten zij op dit moment gewoon begrotingsplannen gaan maken en moeten zij veel gaan bezuinigen ook moeten landen zoals Griekenland en Itali?? hun staatsschuld niet groter maken als ze willen dat hun economie verbetert. Ook moeten de landen hopen dat hun economie van zelf ook verbetert. Meer kunnen zij op dit moment niet doen.

1) Eenmanszaak (n.d) wikipedia gepakt op 27-11-14 van http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenmanszaak

Figuur 1: lonen.
(http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/265959B3-81BA-4A58-A6E4-AEF009921421/0/201451a1pub.pdf)
Bezocht op 22-12-14

Figuur 2: inflatie
(http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/618C8998-C51B-48C2-8C79-11EA878A4AD8/0/pb14n077.pdf)
Bezocht op 22-12-14

Figuur 4: overheidsschuld
( http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/97B89256-58E2-47B4-BCD4-65FE09DF09B3/0/2010p163p19art.pdf )
Bezocht op 22-12-14

Figuur 3: koers
( http://www.belegger.nl/aandeel-Euro__b__vs_United_States_Dollar_Spot__EUR_USD_.koersen )
Bezocht op 22-12-14

Wie zijn de slachtoffers van de crisis?

Inleiding:
In dit hoofdstuk gaan wij het hebben over de directe slachtoffers van de economische crisis. In de 1e paragraaf zullen gaan kijken naar de slachtoffers van de crisis en in de 2e paragraaf zullen we twee slachtoffers van de crisis laten zien aan de hand van een paar voorbeelden. Als laatst zullen wij een samenvatting geven van dit hoofdstuk en zullen wij het afsluiten door een conclusie te geven.
??4.1 de slachtoffers van de crisis
Als je kijkt naar de slachtoffers van de crisis dan kun je er heel wat opnoemen. Denk maar eens aan hogeropgeleiden en aan mensen die net zijn afgestuurd. Deze mensen zoeken een baan maar vinden die niet. De rede hiervoor is vrij simpel, de banen zijn er gewoon niet. Dit komt doordat in de economische crisis de vraag naar werknemers steeds minder wordt. Dit komt doordat Het voor bedrijven gewoon te duur wordt om nieuwe mensen aan te nemen. Niet alleen hogeropgeleiden en afgestudeerde zijn het slachtoffers van de crisis. Ook banken zijn het slachtoffer van de economische crisis. Veel banken zoals de ING, Rabobank, ABN AMRO en nog veel meer banken maken verlies, het kan zelfs zo erg zijn dat sommige banken zelfs failliet gaan en de mensen dan daar dan hun geld hebben staan dat geld in sommige gevallen kwijt zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de DNB bank en de banken op Cyprus(in de 2e paragraaf gaan we hier verder op in.) maar dit zijn niet de enige slachtoffers van de crisis. Er zijn nog veel meer slachtoffers van de crisis denk maar eens aan het vorige hoofdstuk daar zagen we dat ook landen met zijn of haar economie slachtoffer van de economische crisis kan zijn. Denk hier maar eens aan Griekenland en Itali??. Door de economische crisis ging Griekenland bijna failliet en staat Itali?? er heel slecht voor. Maar ook huishoudens zijn het slachtoffers van de crisis. Door de crisis verliezen veel werkende hun baan met als gevolg dat ze geen inkomen meer hebben en hierdoor hun welvaartspeil daalt. En ook de overheid is slachtoffer. Door de crisis houdt de overheid veel minder geld over en kunnen ze veel minder besteden aan overheidsvoorzieningen enzovoorts.

??4.2 voorbeelden van slachtoffers (uitgewerkt)
Zoals je in die vorige paragraaf kunt zien zijn ook banken en bedrijven slachtoffer van de economische crisis in deze paragraaf zullen wij twee banken laten zien die slachtoffer zijn geworden van de economische crisis. En laten we zien wat er met bedrijven gebeurd tijdens de crisis. dit laten zien aan de hand van een paar echte gebeurde voorbeelden. Natuurlijk zijn er veel meer banken slachtoffer van de crisis. Maar deze bank vinden wij het best omdat het een goed beeld geeft van de crisis.

De bank waar wij het over gaan hebben is: Icesave ( IJslandse bank)

Icesave was de een na grootste bank op IJsland. De grootste bank op IJsland is de Kaupthing Bank. Voor dat Icesave failliet ging op 6 oktober 2008 was deze bank zeer actief in Nederland. Omdat in Nederland de rente op je spaargeld rond de 1.8% ligt, maar op de bank Icesave deze rente veel hoger was, namelijk 5% spaarde veel Nederlands in IJsland. Op een gegeven moment was de rente zelfs 5.25% deze bank was dus heel erg aantrekkelijk voor de Nederlanders omdat ze hier hartstikke veel spaargeld op konden zetten en daarover kregen ze maar liefs 5% of meer over. Begin 2008 hadden rond de 100.000-120.000 Nederlanders een spaarrekening bij Icesave bank. In totaal hadden al die spaarders een bedrag van rond de ‘1.6 miljard ingelegd.
Maar niet alleen uit Nederland waren en spaarders bij de Icesave bank, ook mensen uit Groot Brittanni??. De spaarders uit Groot Brittanni?? hadden in totaal 4.5 miljard pond ingelegd aan spaargeld. Ook was het zo dat rond de 50-60% van de grote spaarders hun geld daar hadden staan om later een huis te kopen of zelfs hun geld daar hadden staan om belasting van te betalen. Dit komt allemaal door de 5% die voor vele aantrekkelijk was. Op 7 oktober 2008 werd alles stil gelegd met betrekking tot de Icesave bank, dus ook de Nederlandse Icesave bank en de Icesave bank in Groot-Brittanni?? en de Landsbanki bank(op dat moment de grootste bank van IJsland). Mensen konden geen geld meer opnemen. Op 8 oktober werd bekend gemaakt dat Icesave bank haar verplichting niet meer kon nakomen. Dit kwam mede door de economische crisis. De moeder bank van Icesave de Landsbanki was in de problemen gekomen door de economische crisis. Dit probleem had daarom dus erge gevolgen voor de Icesave bank.
Je zult nu misschien wel denken: maar wat gebeurt er met al die spaarrekeningen die de Nederlanders hadden bij de Icesave bank?
Na het failliet gaan van de Icesave bank kwam er een depositogarantiestelsel in werking. Wat houdt dat in? Een depositogarantiestelsel houdt in dat rekening houders( in de geval de Nederlanders en de Britten) van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen hun spaargelden tot een maximum vergoed kunnen krijgen als er aan bepaalde voorwaarde is voldaan. Het maximale bedrag wat vergoedt word is in de meeste gevallen ‘100.000 per rekeninghouder per bank.

Dit was ons concrete voorbeeld van een slachtoffer(de bank) van de crisis. Nu zullen wij het gaan hebben over wat er met bedrijven gebeurt tijdens de economische crisis.
Tijdens een economische crisis daalt de vraag naar producten met als gevolg dat de afzet ook daalt. Hierdoor kan een bedrijf minder produceren en moeten ze gaan bezuinigen.
En als een bedrijf er toch voor kiest de zelfde hoeveelheid te produceren zullen ze dat gelijk zien aan hun winst, die daalt. Want in de tijd van een crisis wordt er veel minder gekocht omdat de koopkracht van de consumenten daalt. Dit rede hiervoor is vrij eenvoudig. Ten eerste willen Bedrijven winst maken en moeten ze dus bezuinigen op de lonen van de werknemers met als gevolg dat de werknemers minder loonkrijgen hierdoor daalt hun koopkracht. Ze moeten op dit moment dus keuzes maken en prioriteiten stellen waar ze hun geld aan willen besteden. Ten tweede is het zo dat door de stijgende prijzen van producten de koopkracht daalt en zo ook het vertrouwen van de consument. Als werknemers worden ontslagen is het precies het zelfde verhaal. De werknemers hebben minder geld om te besteden omdat ze minder inkomens bronnen hebben en moeten dus ook extra opletten waar ze hun geld aan uitgeven.
Tijdens een economische crisis zijn er veel problemen die moeten worden opgelost door bedrijven. Bedrijven moeten namelijk minder importeren en meer exporteren. Als bedrijven te veel importeren dan dat ze exporteren (dit gebeurt vaak) moeten ze leningen afsluiten om hun tekort weg te werken. En als dit niet lukt, kan het zelfs zo zijn dat bedrijven failliet gaan.
Vaak is het zo dat grotere bedrijven zich een crisis nog wel redden maar als we kijken naar kleine, beginnende bedrijven dan zien we dat eenmanszaken zich nauwelijks redden in tijd van crisis. Omdat er teveel concurrentie is en omdat ze nauwelijks geld geleend krijgen bij banken in deze tijd.
De bron hieronder toont aan dat eenmanszaken het grootste slachtoffer zijn in tijd van de crisis.

Figuur 5

??4.3 samenvatting en conclusie

Samenvatting:
Zoals je ziet zijn er nog heel wat slachtoffers als gevolg van de economische crisis.
De slachtoffers die in dit hoofdstuk aan bod zijn gekomen zijn onder andere:
1. Huishoudens; hun koopkracht daalt
2. Bedrijven; winst daalt, kunnen in de ergste gevallen failliet gaan
3. Banken; kunnen failliet verklaard worden
4. Overheid; heeft minder geld om te besteden
Dit zijn slachtoffers die aan bod zijn gekomen natuurlijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Ook zijn we in dit hoofdstuk iets dieper ingezoomd op de banken als slachtoffer van de crisis. Toen zagen we dat de bekende bank Icesave door de crisis flink hard geraakt was. Zelfs zo hard dat hij failliet verklaard werd begin oktober 2008.
Daarna hebben we nog gekeken wat de crisis met bedrijven doet. En toen zagen we dat als een bedrijf last heeft van de crisis, automatisch de huishoudens ook last hiervan hebben. Dit komt doordat de huishoudens de goederen stroom krijgt van de bedrijven.( alles wat een bedrijf maakt word verkocht aan de huishoudens in een land). Het gevolg hiervan was dat de koopkracht van de huishoudens daalt en de winst en de productie van bedrijven daalt.

Conclusie:
Wie zijn de slachtoffers van de crisis?
De slachtoffers van de crisis zijn vooral de banken en bedrijven. Maar omdat de bedrijven samenhangen met de huishoudens merken de huishoudens het gelijk wanneer het slecht gaat met bedrijven (door de crisis).

Figuur 5: faillissementen
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5034E9A3-C0C4-4B49-A8F3-F97A3B3A9BD6/0/pb14n004.pdf bezocht op 23-12-14

Welke rol speelt de Nederlandse overheid in de crisis?

Inleiding:
In dit hoofdstuk gaan we het hebben over de rol die de overheid speelt in de huidige crisis. In de eerst paragraaf gaan we kijken wat de overheid doet en in de tweede paragraaf gaan we kijken wat de overheid daadwerkelijk wel en niet moet gaan doen. Aan het eind van dit hoofdstuk geven we een samenvatting en een conclusie.
??5.1 wat doet de overheid in deze economische crisis?
Op dit moment is het zo dat de overheid helemaal niet zoveel doet als de meeste mensen verwachten. De overheid doet hier en daar wel wat maar niet zoveel. Zo heeft de overheid na het inslaan van de crisis rond 2008 spaargelden veiliggesteld en de overheid heeft bedrijfsleven, woningmarkt en bouw ondersteund ook heeft de overheid bezuinigingsplannen gemaakt. Maar meer dan dit heeft de overheid niet gedaan.
Tegenwoordig stijgt de werkloosheid in ons land heel erg. Maar de overheid doet hier bijna niets aan. Het enige wat de overheid doet is hier en daar wat banen cre??ren maar daar is het dan mee gezegd. terwijl het oplossen van de werkloosheid een hele grote vooruitgang is. Als de overheid werkloosheid weet op te lossen of werkloosheid weet te verminderen is Nederland al een stuk minder uit de crisis.

Figuur 6

Figuur 6: stijgende werkloosheid
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/65EB9989-B24E-4108-8F9D-2A20999FBC3C/0/pb14n033.pdf bezocht op 23-12-14

??5.2 wat moet de overheid doen en wat niet.
Zoals we in de vorige paragraaf hebben kunnen zien is dat de overheid om de moment nauwelijks wat doet aan de gevolgen van de economische crisis. En daar moet verandering in komen. Maar als je niet weet wat je moet doen als overheid moet je daar eerst wel achter komen. En daarom hebben we even op een rijtje gezet wat de overheid moet doen.

Wat moet de overheid doen?
De overheid moet werklozen bijscholen. De rede hiervoor is vrij simpel. Als ze de overheid de werklozen bij/her/omschoolt kunnen ze ergens gaan werken waar nog wel banen vrij zijn. Dit zorgt er ook gelijk voor dat het werkloosheid cijfer daalt.
De overheid moet gaan samen werken met landen die ook een betalingsoverschot hebben zodat ze samen tot een oplossing kunnen komen in plaats van zelf met een oplossing te komen die nooit stand houdt. Daarnaast moet de overheid meer zelf gaan doen en niet alles meer kopen van het buitenland. Zo moet de overheid zelf meer gaan investeren in hun eigen kennis zodat ze zelf met idee??n kunnen komen en die zelf kunnen gebruiken.
De overheid kan de zorgkosten laten dalen(bezuinigen) Dit kan de overheid doen door ouderen langer thuis te laten wonen en aan de infrastructuur te werken die ervoor zorgt dat mensen meer gaan bewegen. En de overheid kan de woningen aanpassen van ouderen zodat ze minder snel in een zorg tehuis moeten.

Wat moet de overheid niet doen?
De overheid moet niet nog meer de bestedingen afstoppen door middel van koopkracht daling. Dit werkt niet meer. Misschien heeft het ooit gewerkt toen er een andere crisis was maar in de huidige crisis werkt het niet meer. het enige wat gebeurt, is dat niemand meer wat durft te besteden.
De overheid moet niet ervoor zorgen dat werkende onder ons onder druk worden gezet door een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit zorgt er alleen voor dat werkende mensen ook betalen voor mensen die wel kunnen werken maar niet willen werken.
Ook moet de overheid na dat ze allemaal plannen op papier hebben gezet de plannen eens in de praktijk gaan uitvoeren. Want het heeft geen zin plannen te gaan maken en die vervolgens niet uit te voeren.

??5.3 samenvatting en conclusie

Samenvatting:
In dit hoofdstuk hebben we gezien wat de overheid op dit moment doet. Toen zijn we er achter gekomen dat de overheid eigenlijk vrij weinig doet. Vervolgens zijn we gaan kijken wat de overheid het best kan doen en wat de overheid niet moet doen.
We zijn er toen achter gekomen dat de overheid:
1. Werklozen moet bij/om/her scholen
2. Betalingsoverschot wegwerken
3. Nog meer moet bezuinigingen
Ook zijn we er achter gekomen wat de overheid niet moet doen:
1. Niet nog meer bestedingen moet afremmen
2. Werkende laten werken voor mensen die wel kunnen werken maar niet willen werken.
3. Plannen maken en die vervolgens niet uitvoeren.

Conclusie:
Omdat de overheid zo een grote rol speelt in onze samenleving moet ze wel haar verantwoordelijkheid pakken. En ze moet geen onnodige beslissingen nemen die toch niet helpen in het verbeteren van Nederland in de huidige crisis.
De overheid moet verder denken, de overheid moet beslissingen nemen die over een x aantal jaren nog steeds goed zijn.

Conclusie:
We hebben gezien dat economische crisis veel verschillende gevolgen heeft op verschillende gebieden.
Denk maar een terug aan de gevolgen voor een bedrijf: zij moeten werknemers ontslaan, de lonen verlagen willen zij toch nog winst maken in tijd van crisis. Al deze maatregelen hebben ook weer ongunstige gevolgen voor huishoudens want die kunnen vervolgens minder kopen omdat ze minder inkomen hebben om te besteden.
Maar ook op nationaal gebied zagen we dat niet alleen Nederland problemen heeft. Ook andere landen hebben die denk maar een terug aan Griekenland en Itali??, Beide landen waren bijna failliet door de crisis. En als het niet aan de EU unie had gelegen waren die nu failliet.
Maar we zagen ook dat banken zoals de DSB bank en de Icesave bank failliet zijn gegaan door de crisis.
En als laatst kwamen we bij de overheid en hier zagen we dat de overheid veel te weinig doet op dit moment wil het Nederland uit de crisis helpen. We hebben toen laten zien wat de overheid moet gaan doen wil het Nederland verbeteren.
Onze hoofdvraag luidde als volgt:
”Hoe komt Nederland uit de huidige Economische crisis?

En na dit profielwerkstuk luidt ons antwoord als volgt:
De Nederlandse overheid moet veel meer kansen cre??ren voor Nederland om er ook daadwerkelijk uit te komen. De overheid moet ten eerst zijn schuld wegwerken, daarna moet de overheid banen gaan cre??ren door middel van werklozen omscholen. Ook moet de overheid met het buitenland gaan zoeken naar oplossingen in plaats van alles zelf proberen op te lossen. En als laatste moet de overheid nog meer bezuinigen, ook al leidt dit in sommige gevallen tot meer werkloosheid. Als de overheid dit en zich zelf verbetert komt de rest later.

Onze hypothese aan het begin van dit profielwerkstuk:
Nederland moet veel meer met het buitenland gaan werken willen zij de crisis uitkomen.
Maar aan het eind van dit profielwerkstuk zijn we er achter gekomen dat slechts een deel is van het geheel. Nederland moet veel meer doen wil zij als land uit de crisis komen. Dus onze hypothese vooraf klopte niet.

Onze conclusie in het begin was dat Nederland vanzelf er wel uit zou komen en dat Nederland niet veel kan doen maar dit blijkt helemaal niet waar te zijn. Nederland kan juist wat doen net zoals ieder andere land dat nu last heeft van de crisis.

Nawoord:
het maken van een profielwerkstuk was een grote uitdaging voor ons. Omdat we aan het begin dachten dat we het profielwerkstuk eventjes snel zouden afmaken. Maar na verloop van tijd kwamen we erachter dat het niet een kwestie is van snel knip en plak werk als je de lezer geen onzin wilt verkopen. Nadat we dat doorhadden zijn we er serieuzer mee omgegaan.
Ook hebben we veel profijt gehad aan het feit dat we het profielwerkstuk met zijn twee??n deden. De rede hiervoor is omdat het soms nogal veel werk is. We hebben we het werk daarom ook netjes verdeeld en hebben we het werk ook altijd eventjes gecontroleerd.
De meeste moeite hadden we met het beantwoorden van de deelvragen omdat het antwoord soms niet 100% overeenkwam met de deelvraag. Maar omdat onze begeleidster ons goed op weg had geholpen met de eerste twee deelvragen ging dat bij de overige deelvragen zeer goed.
De samenwerking verliep goed. We hebben nooit echte problemen gehad. Soms hebben hier en daar wel wat onenigheden maar dat hoort erbij. Ook waren er sommige periode dat we bijna niets aan het profielwerkstuk konden doen bijvoorbeeld tijdens de proefwerkweek, projectweek of weken waar we een lang rooster hadden.
Maar beide kijken wij met een goed gevoel terug op de tijden dat we aan het profielwerkstuk hebben gewerkt. We zijn samen zeer tevreden over de samenwerking en de goede hulp die we van onze profielwerkstuk begeleidster hebben gekregen, maar het allermeest over het eindresultaat.
Wij willen Mevrouw Koonen, onze profielwerkstuk begeleidster bedanken voor alle begeleiding die ze ons gegeven heeft tijdens het profielwerkstuk.

Dirk Knoppen & Paolo Alberda

Logboek

Logboekformulier

Datum
Tijd
Verrichte
Werkzaamheden door wie Datum
volgende
afspraak

Afspraken gemaakt met begeleider
Paraaf
docent
Wat heb is geleerd
Donderdag, 3 juli
11:40 Beide zijn naar PWS begeleidster geweest. Na de vakantie. Eerste afspraak profielwerkstuk begeleidster. We hebben de begeleidster leren kennen.
Donderdag, 4 september
Kleine pauze Beide hebben gewerkt aan inleiding en 1e paragraaf ~30 minuten Donderdag 18 september Begin maken 1e deelvraag. Geleerd hoe je een inleiding schrijft.
Donderdag, 18 september
Kleine pauze Dirk: 1e paragraaf
Paolo: 2e paragraaf
Samen: 3e paragraaf
~120 minuten Donderdag 2 oktober 1e deelvraag af Geleerd waar je op moet letten bij het schrijven.
Donderdag, 2 oktober
Kleine pauze Dirk: inleiding
Paolo: 1e paragraaf begin
~40 minuten

Donderdag,
16 oktober 2e deelvraag begin Je niet te snel moet willen werken.
Donderdag, 16 oktober Kleine pauze Samen paragraaf 2 gemaakt en inleiding verbetert.
~30-40 minuten Donderdag, 30 oktober 2014 Deel vraag 1 en helft van deel vraag 2 met inleiding en paragraaf teken Geleerd dat je het werk goed moet verdelen.
Donderdag,
30 oktober
Kleine pauze Dirk:
samenvatting gemaakt d2
Paolo: conclusie
Geschreven d2
En deelvraag 1 nagekeken: ~30 minuten Donderdag, 20 november 2e deelvraag af Geleerd dat elke deelvraag een inleiding heeft en een middenstuk en een slot
ss
Donderdag, 20 november Kleine pauze Samen deelvraag 2 afgemaakt.

Donderdag, 27 november. Deelvraag 2 af, begin deelvraag 3. Dat er heel veel gevolgen zijn van de crisis.
Donderdag,
27 november Kleine pauze Dirk: inleiding deelvraag 3
Paolo: 1e paragraaf. Deelvraag 3 Donderdag,
18 december Deelvraag 3 af
Begin deelvraag 4 We meer bronnen mogen gebruiken
Donderdag 18 december Kleine pauze Samen deelvraag 3 af gemaakt en samen inleiding gemaakt deelvraag4 ~ 130 minuten Na de vakantie Pws af. Om te laten zien na de vakantie. Denk aan bronnen ect en geen plagiaat. Werk beter moeten verdelen
Maandag 22 december ‘s middags Samen afgesproken en deel vraag 4 afgemaakt ~ 180-200 minuten met pauzes Dinsdag 23 december De overheid grote rol heeft
Dinsdag 23 december ‘s middags Deelvraag 4 nagekeken en deelvraag 5 gemaakt maar nog geen conclusie en samenvatting.
~150 minuten
Ook weer met pauze.
En nog 30 minuten aan lay-out en indeling ect.
PWS= af
En doorgestuurd. De overheid ook een grote rol speelt in de economische crisis.
Zondag 11 januari 2015
En zaterdag 10 januari 2015. ‘s middags Profiel werkstuk aangepast nadat profiel werkstuk begeleidster het had doorgelezen. Niet te snel willen werken

‘ Alle vraag stelling die in het profielwerkstuk naar voorkomen hebben we samen gekozen voordat we aan het profielwerkstuk zijn gaan werken. (tijdens de VE lessen)
We hebben deze gekozen door te brainstormen en door al gemaakte profielwerkstukken te bekijken.
‘ We hebben niks uit boeken gehaald maar alles via internet sites ( zie bronnen lijst)
‘ We zijn tijdens het profielwerkstuk nauwelijks problemen tegen gekomen.
De enige problemen die we zijn tegengekomen waren een paar onenigheden maar dat hoort erbij.
‘ Tijdens dit profielwerkstuk hebben we geleerd dat er geen eenvoudige antwoorden bestaan en dat je de antwoorden die nodig hebt ook nooit eenvoudig kunt vinden. Als je een vraagt moet beantwoorden moet je altijd zoeken naar een nog beter antwoord ook al denk je dat je een goed antwoord hebt. Ook zijn er erg blij dat we dit met zijn twee??n hebben gedaan want zonder de ander was het waarschijnlijk niet gelukt.

Naam leerling(en): Paolo Alberda & Dirk Knoppen
Paraaf begeleider:
Datum: 23-12-14.

Bronnenlijst:

‘ Bureaudehelling: Jos kok (n.d) overheid neem je verantwoordelijkheid.
Geraadpleegd 24-12-14
http://bureaudehelling.nl/artikel/overheid-neem-je-verantwoordelijkheid

‘ Belegger.nl (n.d) koers Euro vs United States dollar spot.
Geraadpleegd 22-12-14
http://www.belegger.nl/aandeel-Euro__b__vs_United_States_Dollar_Spot__EUR_USD_.koersen
‘ Economie-Macht-Maatschappij,(n.d) De Italiaanse economie; een geval apart.
Geraadpleegd op 10-1-15
http://www.economie-macht-maatschappij.com/italiaanse-economie.html
‘ Eenmanszaak (n.d) wikipedia
geraadpleegd op 27-11-14
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenmanszaak
‘ Eurostat Unemployment (07/01/15) rate- annual data.
Geraadpleegd op 11-1-15
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tipsun20
‘ Europa-Nu (n.d) begroting en staatsschuld Griekenland.
Geraadpleegd 22-12-14
http://www.europa-nu.nl/id/viccj7o2p7ug/begrotingstekort_en_staatsschuld
‘ Europa-Nu (n.d) begroting en staatsschuld Itali??.
Geraadpleegd 22-12-14
http://www.europa-nu.nl/id/viqyfsaad8z7/begrotingstekort_en_staatsschuld_italie

‘ Europa-nu (n.d) economische crisis.
Geraadpleegd 22-12-14
http://www.europa-nu.nl/id/vhrtcvh0wnip/economische_crisis#p1

‘ Figuur 1: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/265959B3-81BA-4A58-A6E4-AEF009921421/0/201451a1pub.pdf geraadpleegd op 22-12-14

‘ Figuur 2: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/618C8998-C51B-48C2-8C79-11EA878A4AD8/0/pb14n077.pdf geraadpleegd op 22-12-14

‘ Figuur 3: http://www.belegger.nl/aandeel-Euro__b__vs_United_States_Dollar_Spot__EUR_USD_.koersen geraadpleegd op 22-12-14

‘ Figuur 4: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/97B89256-58E2-47B4-BCD4-65FE09DF09B3/0/2010p163p19art.pdf geraadpleegd op 22-12-14

‘ Figuur 5: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5034E9A3-C0C4-4B49-A8F3-F97A3B3A9BD6/0/pb14n004.pdf geraadpleegd op 23-12-14

‘ Figuur 6: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/65EB9989-B24E-4108-8F9D-2A20999FBC3C/0/pb14n033.pdf geraadpleegd op 23-11-14

‘ Hypotheeklasten (n.d) in hypotheeklasten
geraadpleegd op 2-12-14
http://www.allesoverhypotheekbescherming.nl/woordenboek
‘ Inflatie (n.d) in ecoyclopedie
gepakt op 2-12-13
http://home.zonnet.nl/fjreedijk/econot/gel06.htm

‘ Infonu.nl (n.d) de financi??le crisis in IJsland.
Geraadpleegd 22-12-14
http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/financieel/25970-de-financiele-crisis-in-ijsland.html
‘ Kredietcrisis (n.d) krediet crisis.
Geraadpleegd 23-12-14
http://www.kredietcrisis.org/
‘ Overheidsschuld (n.d) in Wikipedia
Geraadpleegd op 2-12-13
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld

‘ Solidariteit (n.d) gevolgen krediet crisis voor arbeiders in China
Geraadpleegd op 23-12-14
http://www.solidariteit.nl/extra/2009/gevolgen_kredietcrisis_voor_arbeiders_in_china.html

‘ Volkskrant: redactie (11-6-13) kinderarbeid in Griekenland door economische crisis.
Geraadpleegd 22-12-14
http://www.volkskrant.nl/dossier-schuldencrisis/kinderarbeid-in-griekenland-door-economische-crisis~a3456800/

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Hoe komt Nederland uit de huidige Economische crisis. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hoe-komt-nederland-uit-de-huidige-economische-crisis/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.