Essay: Hoe wordt de drugshandel georganiseerd? - Essay Marketplace

Essay: Hoe wordt de drugshandel georganiseerd?

Drugshandel
Onder drugshandel wordt verstaan het telen, bereide
n, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren,
verstrekken, vervoeren en vervaardigen van soft- en
harddrugs. Met uitzondering van coffeeshops,
waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd door
de overheid.
Drugshandel (wikipedia)
De drugshandel is de min of meer georganiseerde koo
p en verkoop van illegale drugs (bijvoorbeeld
hero??ne, coca??ne, opium en hasjies) zonder toestemm
ing van de verantwoordelijke autoriteiten. Als
zodanig is het een vorm van drugscriminaliteit. Een
drugshandelaar is iemand die zich hieraan
schuldig maakt.
Omdat de meeste drugs illegaal zijn, behoren drugsh
andelaren doorgaans tot de criminelen en
kunnen zij het verdiende geld moeilijk op legale wi
jze investeren. Daarom proberen zij veelal via
financi??le constructies de herkomst van hun geld te
verdoezelen; dit wordt witwassen genoemd.
Ook staten kunnen zich bezighouden met handel in dr
ugs. Zo handelde de Nederlandse Staat in de
achttiende – en negentiende eeuw in opium die in Be
ngalen werd aangeschaft, in Amsterdam in
tubetjes werd verpakt, en in Nederlands-Indi?? onder
staatsregie werd verkocht.
Wie een aanzienlijk fortuin verwerft via drugshande
l, wordt ook wel drugsbaron genoemd.
Doorgaans komt men niet in die positie zonder de be
reidheid om in voorkomende gevallen extreem
geweld zoals intimidatie en ‘overredingstactieken’
als marteling of zelfs moord, toe te passen op
‘concurrenten’ en andere medespelers in de onderwer
eld.
Straf voor drugshandel
Alle strafbare feiten die vervolgd moeten worden en
welke straffen je kunt krijgen van drugs staat
beschreven in de Opiumwet en de richtlijnen. In de
Opiumwet staan twee lijsten van verschillende
soorten drugs. Bij drugs uit deze lijsten is het ve
rboden om deze te importeren, te exporteren, te
telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te v
erkopen, af te leveren, te verstrekken of te
vervoeren. Het bezit van drugs word niet vervolgd,
maar de politie moet het wel in beslag nemen.
Omdat je in elke stad dezelfde straf moet krijgen a
ls je iets fout hebt gedaan werkt de justitie met
een puntensysteem. Elke strafbaar feit levert een a
antal punten op. Aan de hand van verzwarende of
verlichtende factoren kan het aantal punten verhoog
d of verminderd worden. Elk punt kost je ‘
29 boete, twee uur taakstraf of 1 dag gevangenisstr
af. De straf hangt af van het soort drugs, want bij
harddrugs kost het ‘ 58 in plaats van ‘ 29 euro.
De hoogte van de straf bij drugshandel hangt dus af
van het aantal strafpunten dat je krijgt. Als je d
e
Opiumwet overtreden dan wordt het aantal strafpunte
n berekend. Dan wordt er vooral opgelet naar
het volgende.

1.
Strafbare handeling
Elke strafbare handeling levert een aantal strafpu
nten op. Per handeling is het aantal strafpunten
verschillend.
Softdrugs

Bezitten: 2 punten

Telen: 4 punten

Verkopen: 4 punten

Invoeren/uitvoeren: 4 punten.

Vervaardigen: 2 punten
Harddrugs

Bezitten: 10 punten

Bereiden: 20 punten

Verkopen: 20 punten

Voorbereiden handel: 10 punten

Voorbereiden invoer/uitvoer: 15 punten

Invoeren/uitvoeren: 30 punten
2
.
De grootte van de partij drugs
Bij de grootte van de partij drugs gaat het om dat
je bij een grote partij drugs meer strafpunten krij
gt
dan wanneer het om een kleine partij drugs gaat.
De drugs hoeveelheden zijn ingedeeld in 4 schijven.
Hoe hoger de schijf hoe meer strafpunten. Er
wordt een onderscheid gemaakt in softdrugs en hardd
rugs.
Softdrugs
1.
30 tot 1000 gram (of 6 tot 200 planten)
2.
1000 gram – 5 kg (of 200 tot 1000 planten)
3.
5 kg – 25 kg (of 1000 tot 5000 planten)
4.
Meer dan 25 kg (of meer dan 5000 planten).
Harddrugs
1.
1-60 pillen (of 0,5 tot 30 gram)
2.
60 tot 2000 pillen (of 30 tot 1000 gram)
3.
2000 tot 10.000 pillen (of 1000 tot 5000 gram)
4.
boven de 10.000 pillen (of meer dan 5000 gram)
Bij elke schijf wordt een ander aantal punten toege
voegd.

Eigen gebruik (softdrugs)
Een hoeveelheid tot 5 gram cannabis of 5 planten wo
rdt gezien als een hoeveelheid bedoeld voor
eigen gebruik. Er is dan geen reden om te denken da
t je handelt in drugs. Er volgt dan afstand met
sepot. Dat wil zeggen dat als de politie je met dez
e hoeveelheid betrapt je de softdrugs moet afstaan
en geen boete krijgt.
Eigen gebruik (harddrugs)
Tot 1 pil of 0,5 gram wordt gezien als hoeveelheid
voor eigen gebruik. Dit hoeft niet gericht
opgespoord te worden. In de regel geldt afstand met
sepot. Je moet de drug afstaan, maar je krijgt
geen boete.
3
.
V
erlichtende of verzwarende factoren
Er zijn ook verlichtende of verzwarende die meetell
en bij de hoogte van de straf. Je straf kan dus
verminderen of zwaarder worden. Er wordt dan gekeke
n of je de hoofddader bent of alleen
medeplichtig. Ook maakt uit of je de misdaad voor h
et eerst gepleegd hebt of dat je het al een keer
eerder hebt gedaan.
De verzwarende of verlichtende factoren worden uitg
edrukt in een percentage. Als je medeplichtig
bent en geen dader, dan wordt 33% van het puntentot
aal afgetrokken. Heb je al een keer eerder het
strafbare feit gepleegd dan wordt 10% van het punte
naantal erbij opgeteld. Heb je het meermalen
gedaan dan wordt er 20% bij opgeteld.
Aanpak drugshandel
Internationale aanpak drugshandel en criminaliteit
Nederland werkt samen met andere landen om internat
ionale drugshandel en georganiseerde
criminaliteit tegen te gaan.
Samenwerken met andere landen
Nederland spoort samen met andere landen criminalit
eit en drugshandel op. Ook werkt Nederland
mee aan internationale rechtshulpverzoeken. Verder
bestaat de samenwerking uit:
Elkaar snel informeren als er een nieuwe synthetisc
he drug op de markt komt, Bijvoorbeeld elkaar
informeren over de gezondheidsrisico’s en de behand
eling van gebruikers. Hiervoor is er het Early
warning system.
De straffen voor drugshandel in de verschillende la
nden beter op elkaar afstemmen. Zo mag de
maximumstraf voor drugshandel niet lager zijn dan d
e lidstaten met elkaar hebben afgesproken.
Voor het bezit van cannabis voor eigen gebruik, gel
dt dit niet.
Drugs in de Europese landen met elkaar vergelijken
om gezamenlijk op te kunnen trekken. Hiervoor
is er het European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction. Dit instituut verzamelt,
analyseert en verstrekt informatie over drugs en dr
uggebruik in Europa.

G
edoogbeleid
Door de verkoop van cannabis te gedogen en streng o
p te treden tegen de verkoop van harddrugs,
worden deze twee markten uit elkaar getrokken. Dit
wordt het gedoogbeleid genoemd. Door de
handel in harddrugs en cannabis van elkaar te schei
den, kunnen gebruikers van cannabis beter
worden afgeschermd van drugs die veel schadelijker
voor de gezondheid zijn. Tegelijkertijd wordt het
bezit of de verkoop van harddrugs harder aangepakt.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.