Essay: Is het nuttig om geld te geven aan goede doelen? - Essay Marketplace

Essay: Is het nuttig om geld te geven aan goede doelen?

Voorwoord 3

Wat verstaan we onder ontwikkelingshulp? 4

Welke soort organisaties zijn op het terrein van ontwikkelingshulp actief? 6

Hoe krijgen deze organisaties geld? 9

Gaan deze organisatie efficiënt met dit geld om? 10

Welke rol speelt het Nederlands ontwikkelingsbeleid in dit geheel? 13

Welke landen geven veel uit aan ontwikkelingshulp? 15

Hoe kijken verschillende partijen naar ontwikkelingshulp? 17

Heeft de ontwikkelingshulp effect? 19

Conclusie 20

Voorwoord

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik ontwikkelingshulp een interessant onderwerp vindt. Vorig jaar was ik naar Gambia geweest met school en hebben we ook wat kunnen betekenen voor een school daar. Er zijn veel goede doelen waar je aan kunt schenken en die zouden dan met dat geld in een ontwikkelingsland werk verrichten waardoor de mensen daar worden geholpen. Ik heb me altijd afgevraagd of dat geld goed terecht komt. In dit project ga ik daar hopelijk meer achter komen.

Hoofdvraag:

Is het nuttig om geld te geven aan goede doelen?

Deze vraag beantwoord ik in de conclusie aan het einde van dit project.

Wat verstaan we onder ontwikkelingshulp?

Ontwikkelingshulp is bedoeld om derdewereldlanden of ontwikkelingslanden, en vaak ook bepaalde instellingen, te helpen zich verder te ontwikkelen door de financieringen van goede doelen (zoals UNICEF en War Child)

Ontwikkelingssamenwerking is actief bij: Onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, landbouw en infrastructuur. Daarnaast is ontwikkelingshulp ook vaak bedoeld om bepaalde landen (of delen van landen) ergens meer bij betrokken te laten worden. Dus dat ze meer een een worden met de maatschappij. Dat is belangrijk zodat ze minder achter raken.

‘Ontwikkelingshulp’ en ‘ontwikkelingssamenwerking’ worden door elkaar gebruikt. Vroeger spraken we alleen van ontwikkelingshulp, maar later werd de term ontwikkelingssamenwerking geïntroduceerd. Daarmee drukken donoren uit dat zij ontvangende landen en organisaties als gelijkwaardige partners beschouwen. Dit is dus positief tegenover de ontwikkelingslanden.

Er is ook een verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp. Beide gaat het naar lage inkomenslanden/ontwikkelingslanden/derdewereldlanden. Bij noodhulp gaat het direct om het redden van levens en (natuur) rampen. Bij ontwikkelingshulp gaat het om het verbeteren van de levens van mensen en voornamelijk die van kinderen, het zorgt vaak voor verbeteringen in onderwijs en gezondheidszorg. Dus dat ze zich beter kunnen ontwikkelingen. Maar noodhulp kan ook worden geboden bij een langdurige crisis, of als er mensen levens in gevaar zijn. Meestal gaan noodhulp en ontwikkelingshulp wel om dezelfde landen alleen om andere gevallen.

De laatste jaren is het aantal gerapporteerde rampen sterk toegenomen. Tussen 1994 en 1998 werden jaarlijks gemiddeld 428 rampen genoteerd, tussen 2003 en 2007 waren het er 727 per jaar. De laatste 10 jaar zijn er 10.000 slachtoffers gevallen door rampen. Droogte en hongersnood zijn de meest dodelijke rampen. De Verenigde Naties spelen een belangrijke rol in het organiseren van noodhulp.

Zo’n 148 landen in de wereld ontvangen nu officiële ontwikkelingshulp. Daaronder vallen ook midden inkomstlanden die de laatste jaren economisch ups en downs hebben. Voorbeelden hiervan zijn Brazilië, Turkije en China. Deze hebben de laatste jaren meer hulp ontvangen. Van sommige landen bestaat zelfs meer dan 50 procent van hun Bruto Nationale Product (BNP) uit ontwikkelingshulp.

Maar wat exact verstaan we nou eigenlijk onder een ontwikkelingsland? Dit verschild eigenlijk ook per situatie van een land. Maar de kenmerken zijn over het algemeen hetzelfde. Het is een land dat geen hoog niveau van industrialisatie heeft bereikt in verhouding tot wel ontwikkelde landen. Ook hebben ze vaak een grote landbouwsector, kleine dienstsector, een lage levensstandaard en (vanzelfsprekend) een laag bruto nationaal product. De achterstand op economische, technologische, wetenschappelijke en medisch gebied, die als gevolg hiervan ontstaat zorgt ook voor een bepaalde armoede. Vaak leiden deze landen ook aan honger doordat ze in armoede leven.

Een paar voorbeelden van verschillende soorten goede doelen:

– Onderzoek naar behandeling van ziekten.

– Opvang voor daklozen.

– Medische hulp bij rampen.

– Bescherming van een natuurgebied.

– Bestrijding van dierenmishandeling.

– Het steunen van culturele instellingen.

– Het steunen van weeskinderen en oorlogskinderen.

Er zijn vier hoofdcategorieën die je weer kunt indelen in subcategorieën.

Gezondheid:

– Volksgezondheid

– Gehandicaptenzorg

– Blinden & slechtzienden

Welzijn en cultuur:

– Maatschappelijke en sociale doelen in het eigen land (Nederland)

– Mensenrechten

– Kunst & cultuur

– Sport & recreatie

– Onderwijs & onderzoek

– Kerk & levensbeschouwing

Internationale hulp:

– Ontwikkelingswerk

– Vluchtelingenhulp

– Slachtofferhulp

Natuur en milieu:

– Milieubelangen

– Natuurbehoud

– Dierenbelangen

Niet allemaal hebben ze te maken met ontwikkelingshulp. Maar welke dat wel en niet zijn hangt af van je definitie van ontwikkeling. De een zou zeggen dat dierenbelangen geen ontwikkelingshulp is maar de ander zou zeggen van wel. Ik denk dat dieren zich ook verder kunnen ontwikkelen in betere omstandigheden, net als de natuur en het milieu

Welke soort organisaties zijn op het terrein van ontwikkelingshulp actief?

Er zijn een aantal organisaties die bekend zijn wat ontwikkelingshulp betreft.

Een paar van deze bekende organisaties zijn:

– UNICEF

– War Child

– Artsen zonder grenzen

– Save The Children

– Plan (Nederland)

– SOS kinderdorpen

– Terre des Hommes

– Aids Fonds

– Stop Aids Now!

– Cordaid

– Kerk in actie

– Amnesty International

Wat doet UNICEF?

Unicef zet zich in vooral voor kinderen. Op het moment houden zij zich veelal bezig met de hulp van Syrische vluchteling kinderen.

Ze zorgen voor de nodige dringende hulp, zoals een dak boven hun hoofd, goede voeding en medische zorg. Ook door middel van psychosociale hulp kunnen ze hun vreselijke ervaringen die ze hebben meegemaakt verwerken. Ook moeten ze onderwijs kunnen volgen vind UNICEF. Maar wat doet UNICEF vooral in Nederland ? Ze adviseren de overheid en betrokken instanties om erop toe te zien, dus te stimuleren dat kinderen bescherming en steun krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. En ook gevluchte kinderen opvangen.

Wat doet War Child?

Zij zetten zich in voor oorlogskinderen. Ze helpen hen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen. Ook helpen ze kinderen zodat ze weer contact kunnen maken met andere mensen en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Ze begeleiden de kinderen om te leren lezen, schrijven en rekenen of een vak leren. Dit doen ze wereldwijd. Het komt dus redelijk overeen met UNICEF, alleen zet War Child zich specifiek in voor oorlogskinderen.

Wat doet Artsen zonder grenzen?

Zij werken in bijna 70 landen waar ze medische noodhulp biedt aan wie dat het meeste nodig heeft. Ze helpen in:

– Geweld

– Oorlog

– Epidemieën

– Honger

– Gebrek aan gezondheidszorg

– Natuurrampen

Ook zeggen ze dat ze iedereen bereid zijn te helpen, ongeacht Geloofsovertuiging, Politieke voorkeur, ras, geslacht en ga zo maar door.

Wat doet save The Children?

Het is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, die zich inzet voor het welzijn van kinderen. Het is opgericht in Engeland en is nu wereldwijd actief in meer dan 120 landen. Ze werken aan de toekomst van kinderen en jongeren door middel van onderwijs, gezondheidszorg, bescherming tegen misbruik en uitbuiting, economische ontwikkeling, voedselhulp en noodhulp.

Wat doet plan?

Zij willen dat kinderen ook mee kunnen en mogen doen met de maatschappij, ecologische duurzaamheid, en dat er geen grote verschillen worden gemaakt tussen jongens en meisjes. Deze stichting is daarom meer gericht naar meisjes toe, maar er worden ook mannen en jongens in betrokken om bij activiteit de situatie te verbeteren. Ze willen jongens en meisjes beschermen tegen geweld en uitbuiting. Plan zet zich in voor het verminderen van meisjes misbruik, discriminatie en schadelijke tradities ( hiermee wordt bijvoorbeeld kindhuwelijk en meisjesbesnijdenis bedoeld). Ook geeft het net als de meeste andere goede doelen kinderen de kans om naar school te gaan. Ze geven voorlichtingen hoe gezinnen betere gewassen kunnen groeien, productietechnieken enz, ze geven noodhulp bij dezelfde kenmerken als Artsen zonder grenzen.

SOS kinderdorpen?

SOS kinderdorpen staat vooral bekend omdat het familieversterkend is en families bij elkaar willen houden. Ze trainen ouders voor positieve communicatie met hun kinderen, dat kinderen naar school kunnen is ook een van hun hoofdzaken. Maar de aller grootste hoofdzaak is de families bij elkaar houden in landen waar dat een groot probleem kan vormen.

Wat doet Terre des Hommes?

Terre des Hommes bevrijdt kinderen uit uitbuitingssituaties. Ze beweren dit te doen:

– Armoedebestrijding

– Bescherming

– Rechtshulp (zodat de daders niet ongestraft blijven)

– Publieke en politieke lobby (voeren campagne om publieke aandacht te vragen voor kinderrechten)

– Partnership & Participatie (werkt samen met andere instanties)

Wat doet het Aids Fonds?

Het helpt mensen met aids in Nederland en daarbuiten. Het zorgt voor geld voor wetenschappelijk onderzoek, zorgt voor preventie(dat het wordt voorkomen), behandeling en komt op voor de rechten van mensen met hiv. Ze proberen dus nationaal en internationaal aids te bestrijden. Het is partners met met Stop Aids Now!

Wat doet Stop Aids Now?

Het is een Nederlandse onafhankelijke organisatie. Ook deze zet zich wereldwijd in om de verspreiding van de besmettelijke ziekte aids te voorkomen. Door te zorgen voor opvang, medicijnen en voorlichting.

Binnen Stop Aids Now! Werken:

– Het Aids Fonds

– Cordaid Memisa

– Hivos

– ICCO

– Oxfam Novib

De vijf partners ontvangen een deel van de opbrengst, waarmee zij aidsprojecten steunen in de landen waar ze actief zijn.

Wat doet Cordaid?

Cordaid maakt het mogelijk dat duurzame ontwikkelingen kunnen plaatsvinden in gebieden waar dat lastig is. Ook willen ze dat ieder mens de kans heeft op een veilig bestaan met toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Ze zijn gespecialiseerd in ondernemers, vrouwen en jongeren. Ze werken met de lokale bevolking, omdat die weten wat er echt nodig is op de desbetreffende plek. Ze zijn een katholieke ontwikkelingsorganisatie.

Wat doet Amnesty International?

Ze komen in actie wanneer mensenrechten worden geschonden. Ze zijn bevoorbeeld tegen kindsoldaten, discriminatie, vluchtelingen die niet worden geholpen of mensen die in hele slechte omstandigheden leven of werken. Hier voeren zij actie tegen en proberen deze mensen uit vervelende situaties te helpen waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen in hun leven.

Bronnen:

https://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/vluchtelingenkinderen/wat-doet-unicef-in-europa/

www.Artsenzondergrenzen.nl

https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/ontwikkelingshulp-waar-hebben-we-het-over

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodhulp

https://opschool.amnesty.nl/mensenrechten/wat-doet-amnesty-international

Hoe krijgen deze organisaties geld?

Er zijn drie soorten kosten: kosten voor fondsenwerving, kosten voor beheer en kosten voor doelbesteding. Vaak werken er bij goede doelen vrijwilligers zodat ze daar geen geld aan kwijt zijn. Natuurlijk hebben ze wel geld nodig om werk te verrichten. Ze hebben verschillende manieren hoe ze aan geld kunnen komen, grotere doelen hebben gespecialiseerde fondswervers in dienst.

De meest voorkomende methoden om geld in te zamelen zijn:

– Reclame maken voor het doel.

– Het grootschalig verzenden van verzoeken via post of e-mail.

– Collectes

– Straatwerving, speciale opgeleide wervers (vaak studenten) spreken voorbijgangers aan, meestal in winkelcentra en supermarkten. De gemiddelde donatie is 5 euro per maand (per persoon). Wel hebben ze een standplaatsvergunning nodig voor de betreffende gemeente.

– Huis-aan-huiswerving, hetzelfde als bij straatwerving, maar dan huis-aan-huis. De opbrengst is meestal hoger, soms zo’n tien euro per maand (per persoon). Hiervoor is vaak een gemeentelijke collectevergunning voor vereist.

– Telefonische werving;

– Werving van nieuwe donateurs per telefoon. Door middel van adreslijsten worden particulieren en bedrijven gebeld en verzocht donateur te worden met een vast maand bedrag.

– Bestaande donateurs worden gebeld met de vraag of ze een hoger bedrag per maand willen geven.

– Loterijen en andere dergelijke kansspellen worden georganiseerd door goede doelen om donateurs te trekken.

– Dingen verkopen, waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat.

– Via internet :

– Door in internetadvertenties om donaties te vragen.

– Door middel van sponsors die een bedrag per klik op een reclamebanner aan een goed doel ter beschikking stellen.

– Door een online-collecte; Vrijwillige collectanten plaatsen een online collectebus op hun eigen website of op hun eigen pagina op een goeden doelenwebsite, en vragen per e-mail hun kennissen om een gift.

Over het algemeen zijn dit de meest voornamelijk manieren hoe goede doelen aan hun geld komen. Hoe ze dit geld besteden is verschillend bij elk goede doel. Wel is een van de redenen als mensen niet veel geven omdat ze niet weten of het goed terecht komt of niet, dit is lastig te bepalen. Of ze efficiënt met het ontvangen/gedoneerde geld omgaan, daar ga ik verder op in in het volgende stukje.

Bronnen:

www.Emerce.nl

Gaan deze organisatie efficiënt met dit geld om?

Elk goed doel dat geld van donateurs ontvangt, hoort informatie te geven over de besteding van het geld wat ze hebben ontvangen. Er zijn veel goede doelen waarbij op de besteding van het geld toezicht wordt gehouden en gecontroleerd door toezichthouders. Veel organisaties werken daar vrijwillig aan mij. Een extern iemand (dus iemand die niet partijdig is en niks met het goede doel op zich te make heeft) controleert dit, bijvoorbeeld door middel van een keurmerk.

Van alle goede doelen die een keurmerk hebben zijn de meeste aangesloten bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Zo’n 376 organisaties hebben een keurmerk, certificaat of verklaring van het CBF. Het is een onafhankelijke organisatie die al een tijd bestaat (sinds 1925). Er is ook een raad die het CBF controleert namelijk de Raad voor Accreditatie. Naast het CBF zijn er nog 3 andere keurmerken: Het Keurmerk goede doelen, Het Keurmerk Goed Besteed en RfB-Keur (Raad voor Financiële Betrouwbaarheid). Elk keurmerk stelt zijn eigen eisen.

Goede doelen kunnen zo’n keurmerk aanvragen, daarin staan eisen waaraan het moet voldoen.

Er is bekend dat sommige goede doelen hun geld niet efficiënt genoeg besteden. Zo heeft de organisatie Greenpeace een modern en groot kantoorpand in Amsterdam. Dit heeft afgelopen jaar bijna een half miljoen euro gekost aan huur. Dus maandelijks ruim 40.000 euro aan woonlasten, ze lieten het ook nog verbouwen voor ruim 2 ton. En Greenpeace is niet de enige, veel goede doelen organisaties willen op toplocatie zitten, waar ze veel geld aan kwijt zijn.

12 oktober 2015 is er een nieuwe app ontwikkeld waarop je kunt zien of geld wel goed terecht komt en de voortgang van de projecten. Zo weten de donateurs wat er met hun gedoneerde geld gebeurd en waar het terecht is gekomen of wat er mee gaat gebeuren. Je kunt foto’s en video’s bekijken van het project. De app heet Favoraid en maakt ontwikkelingsprojecten zichtbaar voor onder andere Plan Nederland en de Dierenbescherming.

De conclusie van de vraag of deze organisatie efficiënt met het gedoneerde geld omgaan is meestal ja. Als ze een keurmerk hebben en je updaten over hun projecten is het vanzelfsprekend dat ze goede dingen verrichten met het geld wat je hebt gedoneerd. Meestal wordt het bedrag tijdelijk op hun rekening gehouden en tot ze een bepaald doelbedrag hebben bereikt kunnen ze vorderen in het project.

Als er grote rampen hebben plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld de aardbeving in Nepal, wordt er vaak gevraagd om geld te doneren aan een giro in dit geval Giro555. Je gedoneerde geld komt dan binnen op een bankrekeningnummer. Vanuit daaruit wordt het verdeeld onder hulporganisaties die deelnemen aan de actie. De organisaties die meedoen moeten voor een soort toets slagen om te kijken of ze genoeg ervaring, netwerk en logistieke vaardigeden hebben om in het rampgebied snel hulp te bieden. Er worden natuurlijk ook kosten gemaakt, namelijk om de acties te voeren. Bijvoorbeeld een foto, poster, advertentie of reclamespotje om te laten zien wat er met het geld gaat gebeuren of is gebeurd. Deze kosten kunnen laag blijven omdat veel bedrijven meewerken als er zoals in dit geval een heftige ramp is gebeurd. De mensen die meegaan om hulp te bieden zijn vaak vrijwilligers dus daar zijn de organisaties ook geen kosten aan kwijt. Het blijkt dus dat de meeste kosten worden verbruikt voor de hoofdkantoren van bedrijven. Dat ze bijvoorbeeld een onderkomen hebben met veel luxe en op een mooie plek.

Maar als het geld dan wel gewoon goed wordt besteed waar zijn dan vaak de oproeren voor nodig? Het kan wel het geval zijn dat directeuren van goeden doelenorganisaties te veel verdienen.

Afgeleid uit een tabel met inkomsten van directeuren van goede doelenorganisaties blijkt dat deze directeuren een top 24 vormen (in bruto):

1. KWF Kankerbestrijding 38 uur per week: 146.486,-

2. Leger des heils 38 uur per week: 138.510,-

3. Het Nederlandse Rodekruis 40 uur per week: 133.833,-

4. Het Longfonds 36 uur per week: 133.499,-

5. De Zonnebloem 40 uur per week: 133.220,-

6. Wereld natuur fonds 40 uur per week: 132.355,-

7. Natuurmonumenten 37 uur per week: 130.000,-

8. KNCV Tuberculosefonds 38 uur per week: 127.132,-

9. Nierstichting 37 uur per week: 124.999,-

10. KNGF Geleidenhonden 38 uur per week: 124.200,-

11. UNICEF 38 uur per week: 124.038,-

12. Alzheimer Nederland 38 uur per week: 120.002,-

13. Kerk in actie 36 uur per week: 120.000,-

14. Cordaid 36 uur per week: 119.367,-

15. Vluchtelingenwerk Nederland 36 uur per week: 115.777,-

16. Nationaal fonds kinderhulp 36 uur per week: 115.740,-

17. Terre des hommes 38 uur per week: 111.760,-

18. Greenpeace 40 uur per week: 109.395,-

19. Artsen zonder grenzen 40 uur per week: 108.825,-

20. Safe The Children 38 uur per week: 107.918,-

21. Aids Fonds- Stop Aids Now!- Soa Aids Nederland 36 uur per week: 106.442,-

22. Care Nederland 38 uur per week: 104.653,-

23. Amnesty international 40 uur per week: 104.404,-

24. Oxfam Novib 36 uur per week: 104.367,-

Niet al deze goede doelen zijn voor ontwikkelingshulp, waar het in dit project wel om draait.

Leger des heils, Vluchtelingenwerk, Terre des hommes, Safe the children, Aids fonds- Stop Aids Now!- Soa Aids Nederland, Amnesty International, Care Nederland, Cordaid, Artsen zonder grenzen, UNICEF en Kerk in actie zijn de ontwikkelingshulporganisaties die hoog aan de lijst staan met een goed betaalde directeur.

Het gemiddelde inkomen van een werkende burger in Nederland is zo’n 34.600,- euro per jaar. Dat betekent dat de inkomens van directeuren van goede doelen organisaties er flink boven zit. Het zou logisch zijn als zij juist weinig verdienen omdat zij nobel werk doen waarbij ze juist andere op de eerste plaats zetten. Het onderzoek is afgenomen bij 16.778.025, dus (bijna) alle inwoners uit Nederland.

Bronnen:

http://www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkomen/

http://www.goededoelen.nl/keurmerken

http://amsterdamtoday.eu/wat-weten-we-nou-echt-van-goede-doelen/

Welke rol speelt het Nederlands ontwikkelingsbeleid in dit geheel?

Nederland wil economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen.

Ontwikkelingssamenwerking valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2008 en 2009 werd er in Nederland ongeveer 4,7 miljard euro per jaar besteed aan ontwikkelingshulp. In 2004 was dit nog 3,7

Ook werkt Nederland samen met andere landen als ze ontwikkelingswerk verrichten.

Ze hebben 3 soorten relaties met partnerlanden:

– Hulprelaties. Nederland helpt bij de landen die zo in de armoede zitten dat ze die niet zelf meer kunnen oplossen. Of landen waar oorlog heeft plaatsgevonden. Ook in landen waar een slecht bestuur is, die kunnen niet zonder hulp. Bijvoorbeeld deze landen hebben daarbij hulp nodig: Afghanistan, Burundi, Mali, Jemen, Rwanda, Zuid-Sudan en de Palestijnse gebieden.

– Overgangsrelaties. Nederland helpt landen met lage inkomens door de armoede te bestrijden en ze economisch erbovenop te helpen. Nederland helpt ze ook om weer betrokken te raken bij de markt. Nederland doet dit werk in: Bangladesh, Benin, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mozambique en Uganda.

– Handelsrelaties. Bij deze relaties richt Nederland zich op dingen die vooral zorgen voor de groei van onze economie en werkgelegenheid. De relatie is een handelsrelatie waarbij allebei de partijen voordeel hebben. Bijvoorbeeld: Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia.

Partnerlanden zijn landen die hulp krijgen van Nederland.

Nederland richt zich op een aantal dingen:

– Veiligheid en rechtscontrole.

– Water

– Voedselzekerheid

– Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dit houdt in dat iedereen recht heeft op voorbehoedsmiddelen en aidsremmers.

Maar Nederland kan niet elk land helpen door ontwikkelingshulp, hier moeten we onderscheid in maken. Dit doet Nederland door te kijken naar een aantal punten

Namelijk de volgende punten:

1. Continuïteit van beleid. Hiermee wordt bedoeld dat ze landen alleen hulp kunnen bieden als ze er zeker van zijn dat de landen die hulp zouden ontvangen wel betrouwbaar zijn. De meeste landen waar Nederland nu hulp aan bied hebben al ervaring met Nederland dus dan kunnen ze er van uit gaan dat ze elkaar kunnen vertrouwen.

2. Mate van armoede, hierbij gaat het erom hoe erg een land eraan toe is. Hele arme landen krijgen dan natuurlijk voorrang.

3. Kwaliteit van het bestuur van de landen die het ontvangen. Als Nederland een land helpt wil het wel dat het goed terecht komt. Deze kans is groter als het land goed wordt bestuurd.

4. Bereik en bijgevoegde waarde van de Nederlandse hulp.

5. Het Nederlandse buitenlandbeleid. Als een land wat hulp nodig heeft als een eerder hulp heeft gehad van Nederland en dus een partner is, krijgt het eerder en makkelijk opnieuw hulp als ze weten dat het goed is aangekomen en heeft geholpen.

Bronnen:

– http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/619-ontwikkelingshulp.html

– https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/inhoud/partnerlanden-en-focuslanden

Welke landen geven veel uit aan ontwikkelingshulp?

Een tabel met de top 10 landen die het meest uitgeven aan ontwikkelingshulp.

Zweden

1,10%

Luxemburg

1,07%

Noorwegen

0,99%

Denemarken

0,85%

Verenigd Koninkrijk

0,71%

Nederland

0,64%

Finland

0,60%

Zwitserland

0,49%

België

0,45%

Duitsland

0,41%

Dit is het aantal procent van het bnp (Bruto nationaal product). Maar als je bekijkt welke landen het grootste bedrag uitgeven is het weer iets anders. Dit is ook natuurlijk meer als het land groter is. De bedragen die zijn uitgegeven in 2013 aan ontwikkelingshulp zijn in dollars aangegeven in de tabel hieronder.

Verenigde Staten

$86,66 miljard

Verenigd koninkrijk

$17,88 miljard

Duitsland

$14,06 miljard

Japan

$11,79 miljard

Frankrijk

$11,38 miljard

Zweden

$5,83 miljard

Noorwegen

$5,58 miljard

Nederland

$5,44 miljard

Canada

$4,91 miljard

Australië

$4,85 miljard

Italië

$3,25 miljard

Zwitserland

$3,20 miljard

Denemarken

$2,93 miljard

België

$2,28 miljard

Spanje

$2,20 miljard

Zuid-Korea

$1,74 miljard

Finland

$1,44 miljard

Oostenrijk

$1,17 miljard

Ierland

$0,82 miljard

Portugal

$0,84 miljard

Polen

$0,47 miljard

Nieuw Zeeland

$0,46 miljard

Luxemburg

$0,43 miljard

Griekenland

$0,31 miljard

Tsjechië

$0,21 miljard

Slovakije

$0,09 miljard

Slovenië

$0,06 miljard

Uit deze resultaten blijkt dat als het op bedragen aan komt De Verenigde Staten het meest uitgeven aan ontwikkelingshulp ze worden opgevolgd door het Verenigd Koninkrijk. En op de derde plek Duitsland. Dit is natuurlijk niet eerlijk als je deze landen vergelijkt met kleinere landen als Nederland. Daarom is de 1e tabel nuttig, daarin zie je echt welke landen het meest uitgeven samenhangend met hun aantal inwoners en hun inkomens. Hierin staat Zweden bovenaan, Luxemburg op nummer 2 en Noorwegen op de derde plek.

Bronnen:

– http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/455079/deze-landen-geven-de-meeste-ontwikkelingshulp.html

– https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_governments_by_development_aid

– www.Wellingelichtekringen.nl

– Economie boek

– https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-behoren-tot-de-europese-unie-eu-en-de-europese-economische-ruimte-eer

Hoe kijken verschillende partijen naar ontwikkelingshulp?

Van alle politieke partijen in Nederland hebben de VVD en PVV het meest tegen ontwikkelingshulp. De VVD wil minder ontwikkelingshulp geven. De PVV wil de hulp zelfs helemaal afschaffen. Ze zouden alleen verder gaan met noodhulp. De partijen die het meest aan ontwikkelingshulp uit willen geven zijn de christelijke en de linkse partijen.

Wat vinden de verschillende partijen precies van ontwikkelingshulp?

De VVD

De VVD vindt dat ontwikkelingshulp en dus armoedebestrijding het beste werkt als er een goede samenwerking is tussen:

– Veiligheid/evenwicht

– Noodhulp

– Economische ontwikkelingen

De ChristenUnie

De ChristenUnie vindt ontwikkelingshulp wel goed en is ervoor en niet ertegen. Ze vinden dat er een gespecialiseerde minister voor ontwikkelingssamenwerking moet zijn/blijven. Ook denken ze dat het aantal procent van het BBP dat we als Nederland uitgeven aan ontwikkelingshulp verhoogd moet worden naar 1%, voormalig 64% (tabel onder het kopje: welke landen geven veel uit aan ontwikkelingshulp?). Zij willen landen hulp bieden als ze een goed bestuur hebben en vrije uiting van godsdienst hebben.

De PvdA

De PvdA is ook voor ontwikkelingshulp. Ze denken dat als iedereen genoeg meeleeft en deelt zodat iedereen genoeg heeft.

De SGP

De SGP is een voorstander van ontwikkelingssamenwerking. Hun Bijbelse achtergrond heeft daar invloed op. Daar staat onder andere in dat je altijd naar je naaste moet omkijken en goed voor je naaste zorgen. Ze willen als christelijke gemeente die taak uitvoeren. Ze willen samenwerken met kerken zodat de kerken er niet alleen voor staan. Ze zijn van mening dat alleen geld schenken niet voldoende is omdat je dan mensen onzelfstandig maakt. De mensen moeten zelf hun land ontwikkelen, en daar is natuurlijk geld voor nodig. Scholing is buiten geld ook een belangrijk punt. Ze proberen ook hun christelijke standpunten en waarden bij andere over te brengen.

GroenLinks

Net als de ChristenUnie vindt ook GroenLinks dat de ontwikkelingssamenwerking weer omhoog moet naar 1%. Het kabinet wil allerlei stukken van vredesmissies en dergelijke militaire veiligheidstaken gaan bekostigen. Dit willen zij doen door gebruik te maken van het geld voor ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks is ervoor dat vredesmissies en andere veiligheidstaken aandacht en support verdienen, alleen moet dat wel uit een andere pot worden betaald. Ze vinden dat het geld besteed moet worden aan alle dingen die echt armoede bestrijden. En als alles wordt uitgegeven aan vredesmissies en veiligheidstaken blijft er nog maar weinig over voor dingen als bestrijding van HIV/aids, voorzieningen voor schoon drinkwater, onderwijs en goed bestuur bevorderen.

Bronnen:

– https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingshulp_door_Nederland

– http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/619-ontwikkelingshulp.html

Heeft de ontwikkelingshulp effect?

Heeft de ontwikkelingshulp die we bieden effect en helpt het? Veel mensen beweren dat ontwikkelingshulp weinig tot geen nut heeft en een verspilling is van geld. Het heeft maximaal een positieve invloed verder niks. Wel denk ik dat ontwikkelingsnoodhulp nut heeft, als er een ramp heeft plaatsgevonden kan geld nuttig zijn om een land er weer bovenop te helpen.

Rechtse partijen stellen dat ontwikkelingshulp geen effect heeft, geld wordt volgens hun verspild. Terwijl linkse partijen vinden dat bestedingen die geen effect hebben wel bestreden moeten worden, er moet veel meer armoedebestrijding gedaan worden. Ze zijn het er dus over eens dat ontwikkelingshulp weinig invloed heeft. Noodhulp is wel nodig.

Bronnen:

– http://vorige.nrc.nl//opinie/article2035387.ece/Hulp_aan_arme_landen_heeft_zo_geen_zin

Conclusie

Is het nuttig om geld te geven aan goede doelen?

Dit is eigenlijk een persoonlijke voorkeur. Meestal als je politiek links bent geef je de voorkeur aan wel geld schenken aan goede doelen. En als je rechts bent minder. Maar is het nou nuttig om dit te doen? Als je het aan doelen schenkt die goed bekent staan en voldoende keurmerken hebben is het goed, je kunt dus beter niet schenken aan kleinere doelen zonder bekendheid. Ontwikkelingshulp op zich heeft niet veel nut in een aantal jaar, misschien kijken we daar anders naar over een jaar of 20. Ik denk dat het beste is om aan noodhulp te schenken, dan help je mensen echt uit de brand als ze er anders niet meer bovenop kunnen komen.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.