Essay: Essay: Naam van de methode / naam van de uitgever …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 20, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Naam van de methode / naam van de uitgever ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 760 words. Download the full version above.

1. Naam van de methode/ naam van de uitgever:
De methode die er op mijn stageplaats gebruikt word tijdens het vak: Taal, is de methode: Taal in beeld. Deze methode is uitgegeven door Zwijsen.

2. Wat is de visie/ inhoud van de taalmethode?:
taal in beeld is een compacte, flexibele en opbrengstgerichte methode. Taal in beeld is een complete methode: het programma biedt alle leerstof aan die een school op basis van de kerndoelen geacht wordt aan te bieden. Scholen hebben ook ruimte voor een eigen, specifiek onderwijsaanbod. Bij de ontwikkeling van Taal in beeld is uitdrukkelijk rekening gehouden met de kerndoelen voor taal, zoals die door de overheid zijn vastgesteld. Een school die werkt met Taal in beeld is er dus van verzekerd dat het onderwijsaanbod van de methode voldoet aan de kerndoelen.

3.

4.

5. Hoe wordt er gedifferentieerd? Wordt er op eigen niveau gewerkt?
Differentiatie naar begeleidingsbehoeften: Taal in beeld biedt een breed scala aan differentiatiemogelijkheden. Sommige leerlingen of groepen kunt je meer loslaten, terwijl je andere juist veel ondersteuning wilt bieden. Om alle kinderen de begeleiding te geven die ze nodig hebben, kun je groepen in verschillende organisatievormen laten werken. Met de kinderen die veel ondersteuning nodig hebben, doorloop je de lesroute samen. De leerlingen die hier minder behoefte aan hebben, laat je meer individueel of samen met andere kinderen.
Tempodifferentiatie: Tijdens de lessen zal het vaak zo zijn dat bepaalde leerlingen eerder
klaar zijn dan andere. Dit vraagt om tempodifferentiatie, waarbij er extra werk is voor de snelle leerlingen. Allereerst kunnen zij de extra opdracht maken. Deze staat in het taalboek aan het einde van iedere les. Mochten zij daarna nog behoefte hebben aan meer stof, dan kun je hun verdiepingsstof geven in de vorm van plustaken uit Taalmaker, of laten werken met het computerprogramma Woordenschat Taal/Lezen. Taalmaker is het gedeelte van Taal in beeld dat extra taaltaken bevat in de vorm van kaarten, kopieerbladen en computerbladen.
Niveaudifferentiatie:
Aan het einde van de derde week of in de vierde week van ieder blok maken de leerlingen een toetstaak. Deze is bedoeld om vast te stellen of ze de doelen van het blok bereikt hebben. Als dit niet het geval is, krijgen ze de vierde week herhalingstaken bij de onderdelen die ze nog niet beheersen.

6. Hoe wordt er ge??valueerd en getoetst?
Er zijn verschillende manieren om de resultaten van de leerlingen te evalueren. Dit zijn: evaluatie op korte termijn, middellange termijn en lange termijn.
Korte termijn: Evaluatie op korte termijn is gericht op het vaststellen of de lesdoelen wel of niet bereikt zijn. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste door de leerlingen zelf, via de reflectieopdracht in de fase Terugkijken van de basislessen. Een tweede manier om na te gaan of de doelen bereikt zijn, is door gebruik te maken van de observatiepunten in de handleiding.
Middellange termijn: Evaluatie op middellange termijn is bedoeld om vast te stellen of de leerlingen de doelen van het blok bereikt hebben. Aan het einde van de derde of aan het begin van de vierde week van elk blok is er een toets taak die bestaat uit een aantal toets opdrachten. Deze opdrachten zijn gericht op verschillende taaldomeinen. Taalbeschouwing en woordenschat worden na ieder blok getoetst. Ook bevat Taal in beeld registratiebladen waarop de toets resultaten van de leerlingen vastgelegd kunnen worden. Tevens vind je op deze bladen de adviesnorm bij de verschillende toets opdrachten.
Evaluatie op lange termijn: Evaluatie op lange termijn staat meer in het teken van het taalniveau van een leerling in het algemeen of in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Hiervoor zijn toetsen nodig die voldoende betrouwbaar en gevalideerd zijn om een antwoord te geven op deze vraag.

7.

8.

9. Is er speciaal aandacht voor spellingonderwijs en werkwoordspelling?
Nee, er is geen speciale aandacht voor spellingonderwijs en werkwoordspelling in de methode Taal in Beeld. Dat heeft uitgeverij Zwijsen de spellingsmethode voor: Spelling in beeld.

10. Wat vind ik van de methode?
Ik vind de Methode Taal in beeld heel duidelijk en overzichtelijk. Alles is vooraf in de handleiding goed en duidelijk uitgelegd en als je net begint met het werken met deze methode, word het vrij snel duidelijk hoe de methode in elkaar steekt. Het heeft een duidelijke richtlijn en een makkelijke manier van evalueren. Ook is er genoeg extra werk voor de leerlingen die sneller werken en veel verschillende niveaus van differenti??ren waardoor de leerkracht en de leerling door kunnen met hetgene wat het beste voor die leerling werkt.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Naam van de methode / naam van de uitgever …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-naam-van-de-methode-naam-van-de-uitgever/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.