Essay: Om wat meer inzicht te krijgen in onze bedrijfstak word.... - Essay Marketplace

Essay: Om wat meer inzicht te krijgen in onze bedrijfstak word….

Om wat meer inzicht te krijgen in onze bedrijfstak word er een DESTEP analyse uitgevoerd. Dit zijn

omgevings factoren waar wij als onderneming geen invloed op uit kunnen oefenen. De

demografische, technologische, economische, politieke en culturele factoren worden hier in kaart

gebracht.

‘ Demografische factoren

Leeftijdsopbouw van Nederland

Groei en Omvang

Nederland telt 16,8 miljoen inwoners in 2013

Op 1 januari 2013 telde Nederland 16,8 miljoen inwoners. De bevolking bestond voor een

groot deel uit mensen met leeftijden tussen 40 en 66 jaar (38% van de bevolking).

Deze mensen vormen voor het grootste deel de naoorlogse babyboom, geboren tussen 1946

en 1970. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de gehele bevolking is vrijwel in

evenwicht. Er bestaan echter wel verschillen tussen leeftijdsgroepen. Zo zijn er bijna

tweemaal zoveel vrouwen als mannen in de leeftijd van tachtig jaar of ouder.

Nederland heeft nog enige tijd te maken met bevolkingsgroei. Volgens de CBS

Bevolkingsprognose uit 2013 groeit de bevolking tot 2060 tot een omvang van bijna 17,9

miljoen inwoners (zie figuur 1). Tot 2040 stijgt de bevolking tot 17,8 miljoen mensen. Van

2040 tot 2060 zal volgens de prognose de bevolking blijven toenemen, maar heel langzaam.

In die 20 jaar gaat het om een toename van iets meer dan 70 duizend mensen (Van Duin &

Stoeldraijer, 2013).

In 2009 gemiddelde huishoudensgrootte 2,2 personen

Op 1 januari 2009 telde Nederland 7,3 miljoen huishoudens, met een gemiddelde

huishoudensgrootte van 2,2 personen. In 2009 woonden 207.000 mensen in een zogenaamd

institutioneel huishouden zoals verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en

gezinsvervangende tehuizen. De gemiddelde huishoudensgrootte van

meerpersoonshuishoudens is 2,9 personen.

Een derde van alle huishoudens bestaat uit ‘?n persoon

Een derde van alle huishoudens bestaat uit ‘?n persoon, wat neerkomt op 16% van de

bevolking. Het alleenstaan is zeer onregelmatig verdeeld over de leeftijd met verschillende

oorzaken. Voor jongvolwassenen is het meestal een tijdelijke leefvorm, tussen het verlaten

van het ouderlijk huis en het gaan samenwonen. Op middelbare leeftijd is het meestal een

gevolg van (echt)scheiding. Op hogere leeftijd is het alleenstaan meestal een gevolg van

sterfte van de partner.

In de noordwestelijke helft van Nederland wonen relatief meer alleenstaanden dan in de

zuidoostelijke helft. Daarnaast wonen vooral in de universiteitssteden relatief veel

alleenstaanden. Vergeleken met andere landen in de Europese Unie heeft Nederland een

hoog percentage alleenstaanden. Ook het percentage ongehuwd samenwonenden is in

Nederland relatief hoog.

Sterke daling gemiddelde huishoudensgrootte

Het aantal huishoudens groeide van 1,1 miljoen in 1900 tot 7,3 miljoen in 2009. Tegelijkertijd

is de gemiddelde huishoudensomvang flink teruggelopen: van 4,5 in 1900 naar 2,2 in 2009.

Het aantal eenpersoonshuishoudens steeg sterk van nog geen 100.000 in 1900 tot 2,6

miljoen in 2009.

Huishoudensgrootte zal dalen, aantal huishoudens zal stijgen

De gemiddelde huishoudensgrootte zal verder dalen van 2,2 in 2009 tot 2,1 rond 2050. Het

aantal huishoudens zal toenemen van 7,3 miljoen in 2009 tot 8,3 miljoen rond 2039, daarna

blijft het aantal huishoudens vrijwel constant. De groei van het aantal huishoudens komt

voornamelijk doordat het aantal eenpersoonshuishoudens zal toenemen.

Meer ouderen alleenstaand, minder ouderen in institutioneel huishouden

In de toekomst zijn relatief meer ouderen alleenstaand en minder ouderen samenwonend.

Ook stijgt in de toekomst het percentage ouderen dat zelfstandig woont en daalt het

percentage ouderen dat woont in een institutioneel huishouden (vooral verzorgingshuizen

en verpleeghuizen). De totale vraag naar plaatsen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen

neemt naar verwachting toe rond 2020, omdat het absolute aantal ouderen sterk zal

toenemen.

Gehuwden leven langer dan niet-gehuwden

Gehuwde mensen leven langer dan nooit-gehuwden en mensen die gescheiden of

verweduwd zijn. Voor mannen geldt dit sterker dan voor vrouwen. De lagere sterftekans

voor gehuwden geldt niet alleen voor belangrijke doodsoorzaken als kanker en

hartaanvallen, maar voor nagenoeg alle doodsoorzaken. Ook bestaan er grote verschillen in

zorggebruik afhankelijk van het type huishouden waarin mensen wonen. Gescheidenen en

leden van eenpersoonshuishoudens maken meer gebruik van de gezondheidszorg.

‘ Economische factoren

Groei

Voor het jaar 2014 wordt een economische groei van 0.2% geschat. Door steeds meer

ontwikkelende binnenlandse bestedingen loopt de economische groei eind dit jaar tot 1.6%. Dit

percentage blijft constant tot het jaar 2016.

werkloosheid

Het arbeidsaanbod neemt matig af medio 2014, jongeren raken ongemotiveerd om te zoeken

naar banen door de kleine kansen op het vinden van een baan. Na 2015 verminderd de werkloos

jaarlijks met 0,6%.

Inflatie

Door lage prijsontwikkeling op grondstofmarkten is de

inflatie verlaagd. Er wordt verwacht dat de inflatie laag

blijft, het loopt in 2016 maximaal tot 1 procent op.

‘ Sociaal culturele factoren

Zoals aan de tabel te zien is zijn niet alleen de hoeveelheid mensen met een computer in hun huis

gegroeid maar ook de frequentie waarin ze de computer gebruiken. Mensen gaan steeds meer en

meer met computers doen. De kennis van computers is wel meer maar deze kennis gaat niet verder

dan het comprimeren/zippen van bestanden. Voor een webshop betekent dit goed nieuws aangezien

meer gebruikers ook meer potentiele klanten betekent.

‘ Technologische factoren

In Nederland heeft iedereen de mogelijkheid om op internet te komen. De

communicatiemogelijkheden hebben een grote ontwikkeling meegemaakt. Het internet is

veel sneller geworden dan een aantal jaar geleden. Via wifi of een mobiel netwerk is er

tegenwoordig de mogelijkheid om op ieder moment op internet te komen. Door deze

ontwikkeling wordt er veel vaker op webshops gekeken en worden daardoor ook meer

producten via internet verkocht.

De betalingsmogelijkheden zijn de laatste jaren veel verbeterd, hierdoor hebben mensen

meer vertrouwen gekregen om via internet betalingen te doen. Doordat webshops het

thuiswinkel waarborg krijgen voelen mensen zich veiliger om bij een bepaalde site producten

te kopen dan bij webshops zonder deze waarborg.

Door de ontwikkeling van social media is het gemakkelijker geworden om meer mensen te

bereiken als je reclame maakt. Hierdoor zullen mensen meer aankopen doen bij een

webshop.

‘ Ecologische factoren

In Nederland is er een gematigd zeeklimaat. Dit houdt in dat we milde winters en koele

zomers hebben. 7% van de tijd valt er neerslag in Nederland, dit is redelijk veel.

Het weer in is erg onvoorspelbaar door de ligging aan zee, het ontbreken van bergen en het

feit dat we op een scheiding van warm en kouder weer liggen. Hieronder twee tabellen van

het gemiddelde klimaat in Nederland per maand. (Nederland weer & klimaat – alles over het

klimaat in Nederland, sd)

Figuur 1

Figuur 2

Ondanks de vele neerslag in Nederland is het weer en klimaat stabiel. Er is geen risico voor

natuurrampen. Er moet wel rekening gehouden worden met de hoeveelheid neerslag. Dit

kan problemen geven met de opslag van onze producten.

Wij produceren zelfs niets, dus wij hoeven geen rekening te houden met de milieufactoren.

‘ Politiek-juridische factoren

De belangrijkste wet voor een webwinkelier is de “Wet koop op afstand” Dit is een consumentenwet

die klanten van webwinkels beschermt. Bijvoorbeeld om ongewilde transacties of aankopen te

voorkomen. De volgende verplichtingen binden zich aan de wet Koop op afstand.

Verplichte informatie op de website:

‘ De naam van de onderneming

‘ Het adres van de onerneming

‘ Telefoonnummer (eventueel faxnummer)

‘ e-mailadres

‘ Registratienummer van de Kamer van Koophandel

‘ BTW-indentificatienummer

‘ De prijs van het product inclusief belastingen

‘ Duidelijke beschrijving van het product

‘ De kosten van aflevering

‘ De wijze van betaling

‘ Termijn voor aanvaarding bod

‘ De verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met

herstelmogelijkheden om ongewilde handelingen ongedaan te maken

‘ De algemene voorwaarden

‘ De bedenktijd

Bij verkoop van producten op afstand hebben klanten bijna altijd het recht op bedenktijd. Ook wel

zichttermijn genoemd. Dit is geldig voor verkoop via internet, e-mail, postorderbedrijf, telefoon en

bestelbonnen. De bedenktijd is de periode waarin de klant het aangeschafte product zonder opgave

van een reden of enige verplichting terug kan sturen. Je mag hierbij als winkelier geen kosten in

rekening brengen of eisen dat de verpakking ongeopend moet zijn. De periode moet minimaal 7

werkdagen bedragen en als er niks vermeld staat word dit automatisch 3 maanden.

Informatie bij levering:

‘ De garantie

‘ De serviceverlening

‘ Mogelijkheid en wijze waarop de consument kan ontbinden (schriftelijk)

‘ Adres als het nog niet vermeld is (bezoekadres niet postadres)

‘ Het telefoonnummer van de helpdesk

‘ De automatische ontbinding van een eventuele betalingsregeling, mocht de klant het

product retourneren en zijn geld terugvragen

De klant mag in bepaalde gevallen de overeenkomst ontbinden. Dit is het geval wanneer de

overeenkomst is gesloten als gevolg van een onduidelijk stappenplan. Ook moet je klanten na de

koop zo snel mogelijk een bevestiging van de order toesturen. Per automatische e-mail kan dit al

binnen enkele seconden. Zolang de klant nog geen bevestiging heeft ontvangen, heeft deze het recht

de overeenkomst te ontbinden

1.3 Marktfactoren

‘ Marktomvang

Onze potenti??le markt is in Nederland, in deze markt hebben wij volgens statistieken van Facebook

ongeveer 172.000 Coca-cola fans verspreid over Nederland. Dit zijn potenti??le afnemers die

ge??nteresseerd zijn in onze producten.

‘ Marktgroei

Statistieken laten zien dat Coca-cola in de jaren steeds populairder is geworden, waardoor er ook

steeds meer interesse komt in andere producten van Coca-cola buiten de drank.

Ook wordt Coca-cola steeds populairder onder Social media gebruikers. Zo heeft Coca-cola

wereldwijd 34 miljoen fans op Facebook . Het aantal fans is van augustus 2014 tot nu met 2.6

miljoen gestegen, 10 % procent hiervan komt uit Nederland.

1.3 Concurentie analyse

Huidige concurrenten:

De grootste concurrentie die we kunnen verwachten is de concurrentie van de internationale Coca-

Cola webshop. Deze webshop is officieel onderdeel van Coca-Cola en richt zich hoofdzakelijk op de

Amerikaanse markt.

Een tweede concurrent is Colacorner, deze webshop heeft ook een fysieke winkel ingericht met de

Coca-Cola producten. Daarnaast worden de producten die in de fysieke winkel aanwezig zijn ook

online verkocht.

Substituten

De gebruikelijke substituten voor ons producten zijn de reguliere tegenhangers zoals normale

dekbedovertrekken. Aangezien we in een breed scala van producten zitten is het aanbod van

substituten voor onze producten groot.

Nieuwe concurrenten

De toegang van nieuwe toetreders op de markt is laag. Hierbij zijn een aantal belemmerende

factoren zoals het gebruik van de Coca-Cola merknaam en het verkrijgen van de producten. Hierin is

het voor nieuwe toetreders vooral op juridisch vlak het probleem dat de Coca-Cola merknaam op

geen enkele manier gebruikt mag worden. Hiervoor zal eerst schriftelijke toestemming moeten

worden aangevraagd bij Coca-Cola.

Leveranciers

Er zijn voor de Coca-Cola merchandise producten weinig leveranciers, nagenoeg alleen Coca-Cola

maakt het mogelijk deze producten te verkrijgen. Hierbij nemen we wel een groot risico aangezien

we volledig afhankelijk zijn van Coca Cola. Mogelijkheid hierin is wel dat we de producten gaan kopen

bij verzamelaars die de producten in de uitverkoop doen.

Afnemers

http://www.colashop.nl Verzamelaar die zijn producten in de

verkoop heeft gezet.

Kan een goedkopere prijs

hanteren dan onze webshop.

Op = op

De afnemers waar wij ons op richten zijn de jongeren tussen 18-32. Gezien de stabiele merkwaarde

van Coca-Cola en de hippe uitstraling willen we deze jongeren, die in een levensfase zitten waarin ze

op zichzelf gaan wonen, interesseren in het gebruik van Coca Cola merchandising. Deze jongeren

willen over het algemeen niet teveel betalen voor de producten maar aangezien dit een exclusief

product is zijn de klanten naar verwachting bereid meer te betalen

Conclusie

Na het uitvoeren van bovenstaande analyses zijn we tot de conclusie gekomen dat deze markt

gunstig ligt voor onze onderneming. De economie groeit ieder jaar met 1.6 procent en de

werkloosheid neemt langzaam af met 0,6 procent per jaar. Volgens statistieken gaan ook steeds

meer mensen in Nederland gebruik maken van computers, gevolg hiervan is dat er steeds meer

potenti??le klanten zijn. Het internet wordt ook steeds toegankelijker en steeds sneller, waardoor

mensen eenvoudiger op onze webshop kunnen komen.

De markt groeit, Coca-cola wordt volgens statistieken steeds populairder waardoor er meer

potenti??le klanten zijn voor onze producten. Het nadeel is dat de concurrentie hoog is, onze grootste

concurrent is de offici??le Coca-cola store uit Amerika. Het voordeel hiervan is dat dit in Amerika is

waardoor afnemers van onze markt eerder bij onze webshop kopen. Daarnaast zijn er 2 andere Coca-

cola webshops in Nederland die kleinschalig opereren. Deze hebben kleine invloed op onze

onderneming.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.