Essay: Professioneel wil zeggen dat de medewerkers beroepsmatig... - Essay Marketplace

Essay: Professioneel wil zeggen dat de medewerkers beroepsmatig…

Professioneel wil zeggen dat de medewerkers beroepsmatig bezig zijn met facilitaire dienstverlening. Bij professionaliteit horen termen als vakkundig, kennis, goed opgeleid, bekwaam, nauwlettendheid, nauwkeurig, volledig, duidelijk, verantwoordelijk, bedreven en klantgericht. Een organisatie is professioneel wanneer ze handelen vanuit een doordachte strategie die omgezet wordt in een meerjarenplanning. Professionaliteit blijkt uit een aantal basisfactoren die de organisatie onder de knie moet hebben. Hieronder volgen een aantal basisfactoren gevolgd met de beschrijving ervan.

Een organisatie die niet bereikbaar is voor haar klanten, maar ook niet voor leveranciers of andere belanghebbenden is niet professioneel bezig. Afwezigheid frustreert en kost tijd en geld. Daarom zorgt de professionele facilitaire organisatie voor een goede bereikbaarheid.

Om succesvol te zijn, zullen klanten de dienst moeten herkennen. Deze duidelijkheid komt tot uiting in het communiceren over wie de organisatie is en wat ze doet of kan betekenen voor de klant. Als de klant weet waarvoor, waar, bij wie en wanneer terecht kan, is de kans op afname van een product of dienst groter. Om de klant tevreden te stellen zal daarom vooraf moeten worden uitgelegd wat de klant mag verwachten. Achteraf zoekt de klant vaak bevestigingen van zijn aankoop. Ook dat moet worden geboden door de klant rechtstreeks te informeren.

5.7.3. Bekwaamheid
Een professional is iemand die uitblinkt in zijn vak, Facility Management. Het is zijn vak en daarom weet de professional wat hij doet en hoe het moet. De klant ervaart dat de leverancier competent is en waardeert dat. De klant wil kunnen vertrouwen op de leverancier en dat de juiste dingen in een keer goed gebeuren. De medewerkers van de Facilitaire dienst moeten daarom vakbekwaam zijn.

Een professional zorgt voor beheersing van facilitaire activiteiten. De professional registreert de gegevens van alle facilitaire activiteiten. Zodat veranderingen, problemen, kansen en bedreigingen kunnen worden opgevangen. Dit zorgt voor kostenreductie, duidelijkheid en overzicht over de facilitaire taken.

Professionaliteit is ten alle tijde streven naar tevreden, terugkerende klanten. Klantgerichtheid is voor een professionele organisatie een noodzaak. En deze klantgerichtheid komt dan tot uiting in het algemene gevoel dat de klant het belangrijkste aspect is voor de organisatie. Klantgerichtheid richt zich op interne activiteiten, hoe de werkzaamheden zijn georganiseerd en hoe medewerkers met elkaar omgaan. Klantgerichtheid richt zich ook op externe activiteiten, hoe het assortiment is samengesteld, hoe er met de klant en leverancier wordt omgegaan. Klantgerichtheid is dynamisch en heeft veel te maken met communiceren gedrag en houding.

5.7.6. Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid wil zeggen aansprakelijk zijn voor de handelswijze en gevolgen. De professionele organisatie neemt het werk aan, doet de klus en heeft daarbij de taak of de plicht ervoor te zorgen dat het goed, volledig en volgens afspraak wordt uitgevoerd. De professional neemt zijn verantwoordelijkheid en handelt ernaar.

5.7.7. LOOFD- competenties
De facilitair manager beschikt ook over de negen competenties die opgesteld zijn door LOOFD.
1. initi??ren en cre??ren van facilitaire producten en diensten, zelfstandig en ondernemend, ten behoeve van een organisatie;
2. ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens;
3. analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming;
4. toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie;
5. inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen;
6. analyseren van de financi??le en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken;
7. ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces;
8. sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie);
9. zelfsturende competentie (intra persoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional).

In de huidige situatie zijn de faciliteiten binnen BFG niet professioneel omdat de faciliteiten niet ondergebracht zijn bij een persoon of afdeling dus dit is zeer onduidelijk voor de medewerkers. De medewerker weer niet wat hij of zij kan verwachten van de facilitaire taken omdat ze alles op ad-hoc basis uitvoeren en geen facilitair beleid hebben. De medewerkers die zich bezig houden met de facilitaire taken hebben geen facilitaire achtergrond of kennis, ze zijn dus niet bekwaam. De medewerkers doen facilitaire taken er maar bij dus steken hier maar minimale tijd in. Dit is niet bevorderlijk voor de interne klantgerichtheid.

Conclusie
Professioneel facility management geeft invulling aan de volgende 6 eigenschappen. Als deze zes eigenschappen handvaten worden in de organisatie zal dit de professionaliteit van de organisatie bevorderen.
‘ Bereikbaarheid
‘ Duidelijkheid
‘ Bekwaamheid
‘ Beheersing van activiteiten
‘ Klantgerichtheid
‘ Verantwoordelijkheid

(Bron: Facilitaire dienstverlening doorgelicht)

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.