Essay: Sportsponsoring - Essay Marketplace

Essay: Sportsponsoring

Voorwoord

Waarom hebben wij voor het onderwerp sportsponsoring Neerkandia gekozen?
Ten eerste moest het profielwerkstuk aansluiten bij ons profiel. Beiden hebben wij het profiel E&M met als keuzevak M&O. M&O sprak ons erg aan en wilden daarom een onderwerp wat we met dit vak konden combineren.
In het begin zijn we op internet gaan zoeken naar onderwerpen voor de vakken economie en M&O. De onderwerpen die we in eerste instantie hadden gekozen waren sportsponsoring en bijbaantjes.
Deze onderwerpen spraken ons beiden aan, omdat we allebei een bijbaan hebben en bij een voetbalclub spelen. Het leek ons toch leuker om voor het onderwerp sportsponsoring te gaan aangezien dat het onderwerp was dat bij het vak M&O hoorde. Het onderwerp moesten we nog wat verkleinen van de leraar M&O en vandaar dat we het specifiek gericht hebben op een vereniging: v.v. Neerkandia. We wonen allebei in het dorp Neerkant, dus dachten wij dat het gemakkelijk zou zijn om ons onderwerp aan deze vereniging te koppelen. Sportsponsoring sprak ons ook aan, omdat we veel sport kijken op tv en er veel geld uitgegeven wordt in de sport wereld.
We willen ook een aantal mensen bedanken voor het helpen bij ons profielwerkstuk. Met name een aantal bestuursleden van Neerkandia voor het geven van informatie. Dit zijn Frans Fransen(penningmeester), Harrie Petit(sponsorzaken), Peter Janssen(ledenadministratie). We willen ook onze begeleider Willy van Stipdonk bedanken en de medewerker van Kuijten voor ons interview: Johan Janssen.

Inleiding

Wij hebben als opdracht gekregen om een profielwerkstuk te maken. We wisten in het begin nog niet precies wat we wilden, maar we zijn uitgekomen op sportsponsoring. Er komt veel meer bij sportsponsoring kijken dan dat je in eerste instantie denkt. Dat kun je ook zien aan onze deelvragen. De hoofdvraag die wij gaan onderzoeken is:

– Hoe kan V.V. Neerkandia haar financi??le positie verbeteren, voornamelijk door middel van sportsponsoring?

Hierbij hebben we enkele deelvragen gekozen die we konden gebruiken om onze hoofdvraag te beantwoorden, maar ook hebben we deze gekozen om meer over het onderwerp te weten te komen.

De deelvragen zijn:
– Wat is sportsponsoring?
– Wat zijn de voor- en nadelen van sportsponsoring?
– Wat zijn de gegevens van Neerkandia van seizoen 2004-2005, met name sportsponsoring, financi??le positie, ledenaantal en vrijwilligers?
– Wat zijn de gegevens van Neerkandia van seizoen 2013-2014, met name sportsponsoring, financi??le positie, ledenaantal en vrijwilligers?
– Hoe kunnen we in de loop van de jaren deze punten verbeteren?

Eerst gaan we informatie opzoeken over sportsponsoring. We zijn ook mensen gaan zoeken die veel met sportsponsoring te maken hadden. We hebben de penningmeester, het bestuurslid dat sportsponsoringszaken behandeld en het bestuurslid dat zich bezig houdt met ledenadministratie bij Neerkandia bezocht. We hebben ook een interview naar de hoofdsponsor van V.V. Neerkandia: Kuijten gestuurd. Verder hebben we nog dingen op internet opgezocht en veel uit de informatieboekjes van Neerkandia gehaald. Deze informatie samen met het beantwoorden van de deelvragen hebben we uiteindelijk verwerkt tot ons profielwerkstuk.

Wat is sportsponsoring?

Inleiding
Omdat ons profielwerkstuk over sportsponsoring gaat en we hierover een onderzoek gaan beginnen, geven we eerst even een kleine uitleg over wat sportsponsoring inhoudt.

”Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf. Dit bedrijf sponsort een activiteit, een individu, een gebeurtenis of een groep personen door geld of andere middelen ter beschikking te stellen. In ruil hiervoor krijgen ze publiciteit als tegenprestatie.” De bedoeling is dat beide partijen er de voordelen uithalen en er dus op vooruit gaan. Het komt veel voor in de takken sport, cultuur en media. Veel van deze organisaties in de genoemde branches kunnen slechts bestaan door de van ‘?n of meerdere sponsors en het afhaken van een belangrijke sponsor kan het einde betekenen van een sportploeg of evenement. Men kan in veel gevallen de begroting dus niet meer sluitend krijgen zonder de sponsoring van een bedrijf.

Datgene wat het bedrijf voor het sponsoren terugkrijgt: de publiciteit wordt onder andere verkregen door de naam van de sponsor op de kleding van de sporters te vermelden. In andere gevallen wordt de naam verbonden aan een ploeg of evenement. De bedoeling van de sponsor is dat hij zoveel mogelijk ‘zichtbaarheid’ of wel exposure verkrijgt. Dit gebeurt voornamelijk door middel van televisie-uitzendingen. Dit verklaart ook dat evenementen die geen groot publiek aantrekken of nauwelijks op televisie komen het moeilijker hebben om sponsors aan te trekken en een beroep moet doen op subsidies.

Je hebt ook nog een andere vorm van sponsoring. Het inzamelen van geld voor een ‘goed doel’ in ruil voor een bepaalde tegenprestatie. Het geld dat verzameld wordt, wordt dan aan het goede doel gegeven.

Wel moet van tevoren bekend staan dat sponsoring iets anders is dan liefdadigheid. Een sponsor zal dan ook nooit anoniem blijven. Integendeel, hij wil juist zijn naamsbekendheid vergroten. Tegenwoordig heb je ook steeds meer ‘zakelijke’ overeenkomsten waarin beide partijen, de sponsor en de gesponsorde, verplicht zijn bepaalde prestaties te leveren. De gesponsorde organisatie of persoon biedt als tegenprestatie meestal de naam van de sponsor te dragen of maakt ruimte voor reclameborden. Zo helpt hij de naam van de sponsor in de media te krijgen.

Voordat bedrijven een sponsorcontract opstellen gaan ze eerst na of ze er wel op vooruit gaan op de manier waarop zij dat willen. Het bedrijf wil uiteindelijk een voordeel aan sponsoring overhouden. Dit kan naamsbekendheid zijn maar ook de verhoging van de winst speelt hierin een rol. De consument wordt iedere dag bedolven onder reclame en laat zich er door be??nvloeden. Om tot de doelgroep door te dringen moeten reclamemakers er alles aan doen anders en beter te zijn dan de concurrent. Dit gebeurt op twee manieren: met de boodschap en met de manier waarop deze onder de aandacht wordt gebracht. Een sponsor zal voor zijn of haar logo/product ook meerdere malen reclame moet maken aangezien niet iedere boodschap tot de consument doordringt.

Met het geld dat omgaat in de wereld van sponsoring proberen bedrijven die daadwerkelijk sponsoren de volgende drie doelen te bereiken:

Naamsbekendheid vergroten ‘ bedrijven of merken hebben door shirtsponsoring hun naam- of merkbekendheid aanzienlijk vergroot. Sponsoring zorgt ervoor dat een bekend merk niet veroudert. Ook zorgt sponsoring ervoor dat een nieuw product gemakkelijker ge??ntroduceerd kan worden, omdat dit onder de al bestaande merknaam gebeurt.

Merkimago verbeteren ‘ ondernemingen kiezen meestal voor een type sponsoring dat overeenkomt met het imago dat zij willen uitstralen.

Goodwill kweken ‘ het sponsoren van organisaties die een goed doel nastreven of die financi??le steun nodig hebben om te overleven, zien velen als een sympathiek gebaar. (heeft veel met merkimago verbeteren te maken)

Conclusie
Je hebt natuurlijk nog wel enkele andere factoren die meespelen met het besluit tot wel of geen sponsoring, maar de bovengenoemde factoren zijn voor bedrijven het belangrijkst. Men zal dus bij het sponsorcontract kijken of de bovenstaande factoren in het sponsorcontract opgenomen zijn.

De voor- en nadelen van (sport)sponsoring

Inleiding
Een bepaalde manier van sponsoren kan natuurlijk niet alleen maar voordelen hebben. Daarom hierbij een kijk op de voor- en de nadelen van (sport)sponsoring. We bekijken het een beetje in het algemeen, omdat sportsponsoring nauw samenvalt met sponsoring in een andere soort branche. Bij sportsponsoring tellen de prestaties van de sporters of sportorganisaties die je sponsort.

Sportsponsoring heeft dus voor- en nadelen. Dit zijn natuurlijk punten waar je naar kijkt als je begint met sponsoren. Het gaat in wezen om mensen buiten je eigen organisatie om, die er door middel van sponsoren iets mee te maken krijgen. Stel nou, je hebt deze sponsorbedragen nodig om het financieel op orde te houden. Het risico zit er altijd in dat een sponsor kenbaar maakt te willen stoppen als het contract afloopt. Je zult dan in een rap tempo naar een nieuwe sponsor moeten zoeken.
Sponsors zullen bij elk verzoek om sponsoring een afweging maken tussen de voor- en nadelen die aan de sponsoring verbonden zijn. Het is belangrijk dat ook de gesponsorde de voor- en nadelen van de sponsoring op een rijtje zet. Hieronder zullen de voor- en nadelen in het algemeen worden weergegeven. De voor- en nadelen zullen in de praktijk van situatie tot situatie verschillen. Het ligt immers altijd aan wat de twee partijen met elkaar afspreken.

Ten eerste zullen we de voordelen voor de gesponsorde gaan bekijken. Dat is dus de organisatie, het bedrijf of de sporter die gesponsord wordt. Er zijn verschillende voordelen de we hieronder gaan bekijken en toelichten:

Voordelen
1. Verbetering van de financi??le positie, in het algemeen kan men zeggen dat de financi??le positie van de gesponsorde verbetert, ongeacht of er sprake is van financi??le of materi??le sponsoring. Als er sprake is van financi??le sponsoring krijgt de ‘gesponsorde’ geld, waardoor de financi??le positie, vanzelfsprekend vooruitgaat. Als er sprake is van materi??le sponsoring geeft de sponsor materialen aan de ‘gesponsorde’. Hierdoor gaat de financi??le positie van de ‘gesponsorde’ vooruit, want als ze het zelf hadden moeten kopen kostte het natuurlijk geld. De verbetering van de financi??le positie komt tot uiting in verschillende dingen: beter materiaal, training, begeleiding en evenementen.

2. Zekerheid van de sponsor, je kunt zo altijd evenementen organiseren waarbij je eigenlijk altijd aan kunt kloppen bij de sponsor. Eigenlijk is het ook een financi??le zekerheid.

3. Publiciteit, de publiciteit van het bedrijf zal er op vooruit gaan, als men gesponsord wordt, omdat je zo een grotere ‘kenniskring’ ontwikkelt.

4. Motivatie, sponsoring kan naast de normale motivatie door trainers, leiding en bestuur zorgen voor enige extra motivatie van de sporters/bewakers, omdat ze de gesponsorde organisatie positief wil promoten.

5. Professionaliteit, veel verenigingen krijgen dankzij sponsoring de beschikking over professionele hulpmiddelen en mensen die vanuit het bedrijf dat sponsort gebonden worden. Bedrijven stellen hun kennis en kunde ter beschikking bijvoorbeeld op het gebied van management en beleid. Hierdoor zullen de prestaties van de ‘gesponsorde’ ook weer vooruit gaan.

6. Extra activiteiten, sponsoring maakt vaak extra activiteiten mogelijk die voor de feitelijke sportuitoefening eerst niet gedaan kon worden.

Nadat we de voordelen van de partij hebben gezien die gesponsord wordt, moeten we ook de nadelen bekijken om te kunnen zien of het nuttig is voor een sponsor te nemen. Hieronder staan dus de nadelen van een sponsor, voor de partij die gesponsord wordt.

Nadelen
1. Afhankelijkheid, organisaties die gesponsord worden, kloppen als ze problemen hebben te snel bij de sponsor aan. Zo wordt men afhankelijk van de sponsor. Dit is meestal niet verstandig. Een gezonde vereniging moet kunnen draaien op andere geldstromen, die zo als normale inkomsten gaan gelden. Sponsoring moet eigenlijk beschouwd worden als iets extra’s om de begroting rond te krijgen. Als je te afhankelijk wordt en de sponsor houdt er om wat voor reden mee op, kom je misschien wel in financi??le problemen.

2. Extra werk, sponsoring vereist veel werkzaamheden en inspanningen aan de kant van de gesponsorde. Dit betekent vaak dat men extra tijd en mankracht hiervoor moet inzetten en dat heeft meestal niets te maken met de vereniging. Je moet immers dingen doen die de sponsor ‘beveelt’.

3. Gebrek aan continu??teit, aan elke vorm van sponsoring komt een eind. Soms onverwacht. Voor zowel de sponsor als de gesponsorde een nadeel. Voor de gesponsorde direct, omdat men het ineens met (veel) minder geld moet doen. Dan moeten er weer extra mensen ingezet worden om dit recht te zetten. Ook voor de sponsor zelf is dit een nadeel omdat men zo meestal negatief in publiciteit komen.

4. Prestatiedruk, de prestatiedruk wordt groter onder de druk van sponsors. Vaak is de hoogte van het sponsorbedrag of de beslissing om de sponsoring al dan niet te continueren afhankelijk van de behaalde prestaties. Dus als je goed presteert kun je meer geld verwachten.

5. Negatieve houding van de media, een aantal media probeert namen of logo’s van sponsors in de verslaggevingen en uitzendingen te vermijden. Omdat dan deze namen en logo’s niet in de media mogen komen, kan het zo zijn dat de desbetreffende vereniging die gesponsord wordt ook vermeden wordt.

6. Financi??le aspecten, enkele gesponsorden zijn niet gewend aan het omgaan met grote bedragen. Dit kan leiden tot problemen, zoals we bij de afhankelijkheid al hadden genoemd, kan het ervoor zorgen dat ze te weinig andere financi??le inkomsten hebben om de vereniging zonder sponsors ook te behouden.

Conclusie
Aan sportsponsoring zitten erg veel voordelen, daarom maken verenigingen of andere gesponsorde ook gebruik van deze sponsors. Er zijn natuurlijk ook een aantal nadelen, maar deze zijn beduidend minder dan de voordelen. Het enige waar gesponsorde voor moeten zorgen is dat je ook zonder sponsors genoeg inkomsten moet hebben.

Gegevens van Neerkandia uit seizoen 2004-2005

Inleiding
In dit hoofdstuk gaan de we gegevens van 2004-2005 op een rijtje zetten om vervolgens een conclusie van de vraag te formuleren. We gaan het onder andere hebben over de sponsoren & het sponsorinkomen, de financi??le positie, het ledenaantal en de vrijwilligers.

De sponsoren & het sponsorinkomen
De hoofdsponsor van Neerkandia in seizoen 2004-2005 was Kuijten Administratie- & Adviesburo Deurne. Hij was hoofdsponsor, maar ook shirtsponsor voor de selectie (het eerste en tweede elftal). Naast het sponseren van de shirts voor de selectie was het evenals andere sponsoren een reclamebordhouder. Hij sponsorde zo’n ‘ 5000,- aan Neerkandia.

Naast de hoofdsponsor had Neerkandia natuurlijk ook subsponsors. In het seizoen 2004-2005 telde het aantal subsponsors van Neerkandia 5 sponsors, die elk jaar ‘ 500,- sponsorden. De sponsors waren: Weer-U-Zon Horst, Bakkersland BV Neerkant, Jehabe Neerkant, Jac Verstappen Neerkant (aannemersbedrijf) en Rabobank Deurne (nu Rabobank Peelland-Zuid). Ook hadden deze bedrijven een reclamebord langs de lijn van het hoofdveld.

Neerkandia had ook nog vele andere reclamebordhouders. Deze wierven ze door meestal contact op te nemen met voornamelijk bedrijven uit Neerkant of bedrijven die op een of andere manier verbonden zijn aan de club Neerkandia. Het eerste jaar dat een bedrijf een reclamebord bij Neerkandia laat plaatsen kost het hen ‘ 170,- om het bord aan te schaffen. Het eerste jaar betalen ze dus nog niets aan de club zelf. Na het eerste jaar geeft elke bordsponsor elk jaar ‘ 55,-. In het seizoen 2004-2005 had Neerkandia 103 reclamebordsponsors.

Naast de vele sponsoren die ze hadden, had elk team ook een eigen shirtsponsor. Deze waren natuurlijk ook reclamebordhouders, want alle sponsors van Neerkandia zijn dit. We hadden net al gezien dat Kuijten Administratie- & Adviesburo Deurne de selectie sponsorde. De lagere elftallen (het 3e, 4e elftal) hadden andere shirtsponsors. Neerkandia 3 had als shirtsponsor ‘t Dorpscaf?? en Neerkandia 4 had als shirtsponsor Beijers Bouw. De Veteranen hadden ook als shirtsponsor ‘t Dorpscaf??.

De jeugdteams bij Neerkandia hadden ook gesponsorde shirts. Alle E & F teams hadden als shirtsponsor Vloerbedrijf Standaart Zuid. Daarnaast had de D1 Heitrak Beton als shirtsponsor en de C1 Joosten kuikenboerderij. De B1 & B2 hadden ook een gezamenlijke sponsor, namelijk Asfaleia. De A1 van Neerkandia had Fietsspecialist Jules de Corte als sponsor.

De sponsors betaalden het shirt en natuurlijk de vaste bedragen aan Neerkandia voor het reclamebord.

Financi??le positie

In bijlage 1 zien we de staat van baten en lasten van V.V. Neerkandia. Als je naar de bijlage kijkt, valt natuurlijk meteen op dat de kantine een grote inkomsten post is. In het seizoen 2004-2005 was de winst van de kantine zo’n ‘ 25.268,52. Dit was een van de grootste winsten voor Neerkandia.

De contributie bedroeg ongeveer 13,38 % van de totale opbrengsten. Een jeugdlid betaalde in dit seizoen zo’n ‘ 43,- als contributie en de F-pupillen betaalden ‘ 27,-. Een senior lid moest ‘ 75,- aan de club betalen. Ook hadden we rustende leden of vrijwilligers die zelfs, omdat ze iets voor de club willen betekenen, contributie betaalden. Deze leden betaalden zo’n ‘ 43,-. De donateurs betaalden ‘ 11,50 aan de club.

De sponsoring opbrengsten zie je ook in de bijlage staan. De bedragen van het reclamebord en sponsoring komen niet overheen met de hiervoor genoemde bedragen in het deelonderwerp ‘De sponsoren & het sponsorinkomen’. Dit komt omdat rekeningen vaak door bedrijven gesponsord worden. Zij betaalden dan de rekeningen en kunnen de belasting aftrekken, omdat zij dit als eigen kosten kunnen rekenen. Dit is een voordeel voor Neerkandia, want anders moeten zij de belasting natuurlijk wel betalen. Ook wordt sponsoring soms door middel van diensten verricht. Toch was het sponsorbedrag, afgezonderd van de rekeningen die niet op de winst- en verliesrekening staat, 9,58 % van de gehele opbrengsten.

De subsidies die Neerkandia in seizoen 2004-2005 kreeg, waren de jaarlijkse subsidie van de gemeente en de subsidie voor de bijdrage van de velden. Samen bedragen deze ‘ 12.834,79. Dit jaar hadden ze nog niet te maken met de subsidie: herschikking sportpark, omdat de herschikking van het sportpark in seizoen 2013-2014 plaats vond.

Ook heeft de club een aantal acties, zoals het oud-papier ophalen voor de gemeente en textielinzameling. Hier krijgen ze geld voor van de gemeente en bij de textielinzameling verkopen ze het textiel om zo ook nog een aardig centje te verdienen. Bij de kosten posten zie je deze 2 bedragen ook staan. Dit komt omdat ze dit samen doen met het koor de Veengalm. De bedragen komen bij Neerkandia binnen en deze delen ze dan met de Veengalm. De opbrengst die ze hier dus eigenlijk op maakten is ‘ 3.916,76.

De overige opbrengsten zijn Ecotax, Entree en de andere overige opbrengsten en deze bedroegen samen zo’n ‘ 6.446,11.

Neerkandia had ook nog een aantal bedrijven die hij moet betalen voor verricht werk. Dit waren van Gansewinkel, Fysiotherapie Jonker en Manders V.O.F. Er waren ook andere bedrijven die alleen inkoopkosten rekenen, omdat ze de club willen sponsoren deze bedrijven vallen onder de vrijwilligersregeling. De kosten van de 3 daarnet genoemde bedrijven waren ‘ 2.255,87.

De onderhoud en nieuwe bouwkosten bedroegen in seizoen 2004-2005 samen zo’n ‘ 30.371,10.

De overige kosten die nog niet behandeld zijn, zijn de posten: Energienota, De
Telefoon/Portokosten, de Bloemen/recepties, KNVB, Verzekeringen, Vrijwilligersregeling, Quickprint en de andere overige kosten. Deze kosten bedroegen samen ‘ 51.439,02.

Het ledenaantal
In dit jaar had Neerkandia 4 senioren teams, 1 veteranen team en 10 jeugdteams. Gemiddeld bestaan uit een senioren team uit 15 ?? 16 man, dus ook de veteranen. Bij de jeugdteams van de A tot en met de D is dit ook het geval. De E en de F hebben 8 ?? 9 man, omdat zij op een kleiner veld spelen. In 2004-2005 had Neerkandia 284 leden waarvan er 126 jeugdleden zijn.

De elftallen:
Neerkandia 1 en 2 (de selectie)
De selectie bestond uit 28 spelers, dit waren dus 2 teams. Elke week beslist de trainer welke spelers met het 1e elftal en met het 2e elftal mee moeten doen. De selectie had 6 begeleiders, hierbij zitten ook de verzorger en de grensrechter.

Neerkandia 3
Dit elftal bestond uit 18 spelers, dat was een groot aantal, maar het kan zo zijn dat er elke week wel een stuk of 4 mensen waren die niet kunnen. Ook hadden ze 2 trainers en een vlagger.

Neerkandia 4
Dit elftal bestond uit 17 spelers, dat was ook weer een groot aantal, misschien ook wel weer met dezelfde reden als bij het 3e elftal. Ze hadden ook 2 trainers en een vlagger.

De veteranen van Neerkandia
De veteranen hadden een zeer grote groep met maar liefst 21 man, dit is zo, omdat zij erg snel geblesseerd raken. Niet iedereen doet dus elke wedstrijd mee, sommige van de 21 doen mee als reserve als ze te weinig man hebben. Ze hebben ook 1 trainer.

Passieve leden van Neerkandia
In dit jaar had Neerkandia 78 passieve leden, dit zijn mensen die lid zijn van de vereniging maar niet actief de sport uitoefent. Zulke mensen zijn goed voor de club, zo krijgen ze alleen maar meer inkomsten en ze verrichten soms ook nog vrijwilligerswerk.

Neerkandia A1
In dit seizoen had dit team 15 spelers, wat een mooi aantal is. Dit team had toen zelfs 4 trainers en 1 vlagger, dit komt doordat niet alle coaches ook trainer zijn.

Neerkandia B1 en B2
In dit seizoen had de B1 16 spelers en maar liefst 6 begeleiders. De B2 had 15 spelers en 5 begeleiders.

Neerkandia C1
In dit seizoen had de C1 15 spelers en 6 begeleiders.

Neerkandia D1
In dit seizoen had dit team 16 spelers 5 begeleiders.

De teams waarover je nu wat gelezen hebt, spelen 11 tegen 11, vandaar dat ze zoveel spelers in een team nodig hebben. De teams die nu aan bod komen, spelen 7 tegen 7, vandaar dat er minder spelers in een team zitten.

Neerkandia E1 en E2
De E1 en E2 hebben een gezamenlijke training, ze hebben 3 trainers. De E1 had in dit seizoen 11 spelers en 2 leiders. De E2 had in dit seizoen 9 spelers en 2 leiders, dat is al wat minder als de rest van de teams.

Neerkandia F1, F2 en F3
Ook de F-pupillen trainden samen. Ze hebben 4 trainers. In dit seizoen bestond de F1 uit 9 spelers en 2 begeleiders, de F2 bestond uit 10 spelers en 2 begeleiders en de F3 bestond uit 8 spelers en 2 begeleiders.

De vrijwilligers
In dit seizoen had Neerkandia 10 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn er voor om de dagelijkse werkzaamheden te doen. Neerkandia had ook veel hulp van mensen, met name bedrijven, die iets voor de club doen, maar daar niets voor hoeven te hebben. Zoals we bij het deelonderwerp sponsoring gezien hadden, kon je dit ook beschouwen als sponsoring.

De vrijwilligers hebben een zeer belangrijke rol bij de club, natuurlijk omdat ze het sportpark beheren, maar ook omdat ze er altijd zijn en naar vele wedstrijden gaan kijken. De club is ze hier dan ook zeer dankbaar voor.

Sommige leden van Neerkandia halen het oud-papier en de textiel op. Daarnaast heeft Neerkandia een kledingcontainer in het dorp staan, wat hier in gedaan wordt, verkopen ze en krijgen ze ongeveer 2000 euro voor. De mensen die kleding in deze container doen sponsoren Neerkandia, omdat ze weten dat de club er geld voor krijgt en hun het voor niets weg doen.

Voor het ophalen van het oud papier ontvangen ze maar liefst 3000 euro. Wat natuurlijk erg gemakkelijk te verdienen is als er een paar leden even wat voor de club willen doen, dat is elk jaar toch een extra inkomst van 5000 euro.
Het oud papier en het textiel halen ze samen op met de Veengalm. Daarvoor krijgen ze ook weer een extra inkomst wat je kunt zien in de bijlage.

De club Neerkandia is in 1994 onder eigen beheer gekomen. Dit betekent een grote hoeveelheid werkzaamheden die door de vrijwilligers en leden verricht moeten worden.
Neerkandia is dan ook zeer blij dat er personen zijn die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken voor de voetbalvereniging.

De werkzaamheden die de vrijwilligers doen zijn:
– Gras maaien
– Lijnen trekken
– Cornervlaggen klaarmaken en opruimen
– Doelnetten naar beneden en omhoog doen
– Velden sproeien
– Kantinehulp
– Eventuele reparaties aan de kleedlokalen
– Beheer van de perkjes bij ‘t sportpark

Conclusie
Over het algemeen gaat er nog veel geld om in een vrij kleine vereniging als Neerkandia, dit proberen ze zoveel mogelijk te beperken door het inzetten van sponsors, vrijwilligers, maar ook leden die af en toe mee moeten helpen.

Gegevens van Neerkandia uit seizoen 2013-2014

Inleiding
In dit hoofdstuk komen de gegevens van Neerkandia uit seizoen 2013-2014 aan bod. We gaan het over dezelfde onderwerpen hebben als het vorige hoofdstuk, zodat we in de conclusie, het laatste hoofdstuk, de deelonderwerpen kunnen vergelijken met elkaar.

De sponsoren & het sponsorinkomen
De hoofdsponsor van Neerkandia in seizoen 2013-2014 is Kuijten Administratie- & Adviesburo Deurne gebleven. Naast hoofdsponsor is hij ook nog steeds shirtsponsor voor de selectie en heeft hij een reclamebord naast het hoofdveld van Neerkandia. Het contract is niet veranderd, hij geeft nog steeds het jaarlijkse bedrag van ‘ 5000,-. Hij is nu al 23 jaar hoofdsponsor van Neerkandia.

De subsponsors zijn fors gedaald, waar Neerkandia er in seizoen 2004-2005 nog 5 had is het aantal nu gedaald naar 1. Rabobank Peelland Zuid is de enige subsponsor gebleven van de 5. Dit komt omdat Weer-U-Zon Horst en Jehabe Neerkant failliet zijn gegaan. Bakkersland BV in Neerkant is weg gegaan dus vandaar dat zij zich niet meer verbonden voelden aan de club Neerkandia. Het aannemersbedrijf Jac Verstappen is overgenomen door zijn zoon. Hij heeft het contract met Neerkandia verbroken. Rabobank Peelland Zuid is gestopt met het betalen van ‘ 500,-. Ze organiseren nu elk jaar de grote clubactie, hierbij is de bedoeling dat iedereen kan stemmen op een club uit de buurt en per stem gaat er geld naar toe. Dit is gunstiger voor Neerkandia, omdat ze vorig jaar zelfs ‘ 1750,- hebben opgehaald in plaats van de ‘ 500,- van vroeger.

De reclamebordhouders van Neerkandia zijn afgenomen met 10. Door de economische crisis zijn er toch een aantal bedrijven in Neerkant en omgeving failliet gegaan of gestopt met sponsoren, omdat ze anders zelf in de problemen kwamen. Toch heeft Neerkandia het nog redelijk stabiel gehouden. Sommige bedrijven hebben ook gezegd Neerkandia niet meer in geld te betalen, maar in diensten. Zo hebben we bijvoorbeeld Jero sport die liever iets sponsort door bijvoorbeeld ballen dan door geld of NEVAS die een complete renovatie van de kleedlokalen bij Neerkandia heeft uitgevoerd.

De shirtssponsors zijn in de loop van de jaren ook wat veranderd. Naast de selectie heeft Neerkandia in het seizoen 2013-2014 3 elftallen en de veteranen. Het 3e Elftal heeft Mennen Keukens als shirtsponsor, terwijl het 4e elftal ‘t Dorpscaf?? als sponsor hebben gekregen. Het 5e elftal heeft als shirtsponsor Isoprofs gekregen. De veteranen betalen voortaan het eigen tenue. In 2007 hebben alle elftallen nieuwe shirts gekregen. Daarbij kregen alle senioren elftallen (behalve de veteranen) ‘ 900,- van hun sponsor waarvan ze shirts, sokken en broeken konden halen.

De jeugdteams hebben in 2007 ook allemaal een nieuwe shirtsponsor gekregen. F1 heeft als shirtsponsor Hoveniersbedrijf Fred Slaats. De E2 heeft Isoprofs en de E1 Loonbedrijf Verberne als sponsor. De E en de F hebben elk ‘ 375,- gekregen in 2007. Naast de E en de F heeft de D2 Derix Special Product (DSP) als sponsor en de D1 Bouwbedrijf Werner Fransen B.V.. De C2 heeft Taxi Go??rtz als shirtsponsor en de C1 Tegelwerken Peter Slaats. Dan hebben we nog de B1 die Van Bommel Installatietechniek als sponsor heeft en de A1 die Z. van Dijk Dak- en zinkwerken heeft. Deze teams hebben elk ‘ 675,- gekregen voor de nieuwe shirtjes.

Financi??le positie

Ook de staat van baten en lasten van seizoen 2013-2014 staat in bijlage in. De inkomsten op de kantine zijn groter geworden. De winst bedraagt nu ook meer, namelijk zo’n ‘ 30471,44. Dit is nog steeds een van de grootste winsten voor Neerkandia.

De contributie is ook opgelopen, dit komt omdat de contributie gestegen is. Voor de jeugdleden en de pupillen bedraagt de contributie nu ‘ 66,-. Een senior lid betaalt nu ‘ 110,- en rustende leden of vrijwilligers betalen nu ‘ 43,-. Als je een niet-spelend lid bent, maar wel jeugdleider of trainer bent betaal je ‘ 15,-. De bedragen voor de donateurs zijn hetzelfde gebleven namelijk ‘ 11,50. De leden zijn ook toe genomen met 4 leden, dit scheelt ook in de opbrengsten.

De sponsorbijdrage staan ook weer gegeven in de bijlage, ook hier nemen we de posten sponsoring en reclamebord als de sponsorbijdrage. Zoals net al uitgelegd, komen de sponsorbijdrage niet overheen met de werkelijke sponsoring bij het deelonderwerp ‘De sponsoren & het sponsorinkomen’. De sponsoring is erg gedaald ten opzichte van het seizoen 2004-2005. Dit hebben we ook al gezien onder het vorige deelonderwerp. Het sponsorbedrag in 2013-2014 is 6,15 % van de opbrengsten .

De subsidies zijn in 2013-2014 opgelopen, omdat Neerkandia bezig was met een renovatie van het sportpark, dit zie je ook doordat er een post bij is gekomen, namelijk ‘Herschikking Sportpark’. Ook de post ‘Bijdrage Velden’ is omhoog gegaan. De subsidies samen bedragen in seizoen 2013-2014 ‘ 30.843,-.

De acties van de club zijn gelijk gebleven, maar ze hebben veel meer textiel ingezameld dan in de afgelopen seizoenen. Ook deze kosten zijn samen met de Veengalm gedeeld. Als je de kosten van de opbrengsten afhaalt, halen ze toch nog wel wat op, terwijl er maar een paar vrijwilligers af en toe een vrije zaterdagmiddag moeten in plannen. De winst in het seizoen 2013-2014 is ‘ 4.894,25.

De overige opbrengsten zijn Ecotax, Winterbonus en de andere overige opbrengsten en deze bedragen samen zo’n ‘ 9.298,25.

Het onderhoud en nieuwe bouwkosten bedragen in dit seizoen ‘ 36.091,-. Omdat ze een renovatie van de kleedlokalen hebben gedaan, is voor de kostenpost ‘Terein,spel,mat.kos.’ erg hoog. Dit is zoals net al gezegd bij de subsidies voor een deel vergoed met de post ‘Herschikking Sportpark’ en de post ‘Bijdrage Velden’ die omhoog is gegaan.

De kosten die Neerkandia in het seizoen 2013-2014 moet betalen aan de bedrijven: van Gansewinkel, Fysiotherapie Jonker en Manders V.O.F bedraagt ‘ 1.638,70.

De overige kosten die nog niet behandeld zijn, zijn de posten: Energienota, De Telefoon/Portokosten, de Bloemen/recepties, KNVB, Verzekeringen, Vrijwilligersregeling, Quickprint en de andere overige kosten. Deze kosten bedragen samen ‘ 66.689,43.

Het ledenaantal
In dit jaar had Neerkandia 5 senioren teams, 1 veteranen team en 9 jeugdteams. In dit jaar zijn de gemiddelde spelers in een team hetzelfde. Het zou daarom ook wel ongeveer hetzelfde aantal leden hebben.
In 2013-2014 had Neerkandia 288 leden, die bestonden uit 92 seniorenleden, 108 jeugdleden en 88 passieve leden.

De elftallen:
Neerkandia 1 en 2 (de selectie)
De selectie bestaat uit maar liefst 31 spelers, maar dit zijn wel 2 teams, waaruit de trainer wekelijks de beslissing maakt wie in welk elftal speelt. Ook had de selectie 6 begeleiders, waaruit ook weer een verzorger en een grensrechter.

Neerkandia 3
Dit seizoen had dit team 14 spelers en 2 trainers en een vlagger.

Neerkandia 4
In dit seizoen had dit team 13 spelers en 2 trainers en een vlagger.

Neerkandia 5
In dit seizoen had dit team 14 spelers en 3 begeleiders. In het seizoen 2004-2005 had Neerkandia geen 5e elftal, dit seizoen dus wel.

De veteranen van Neerkandia
Dit team had 20 spelers en 2 leiders en een vlagger, dat is een zeer groot aantal, maar deze mannen zijn ook wel een paar jaartjes ouder.

Passieve leden van Neerkandia
In dit jaar had Neerkandia 88 passieve leden, wat ook weer een mooi bedrag is voor de vereniging, zo krijgen ze toch een grotere inkomstenpost.

Neerkandia A1
In dit seizoen had dit team 14 spelers en 6 begeleiders, met name trainers.

Neerkandia B1
In dit seizoen had dit team 13 spelers en 3 begeleiders.

Neerkandia C1 en C2
In dit seizoen had dit team, de C1, 13 spelers en 2 trainers die ook leiders zijn, de C2 had in dit seizoen 14 spelers en 6 begeleiders, waarvan enkele trainers.

Neerkandia D1 en D2
In dit seizoen had de D1 van Neerkandia 13 spelers en 4 begeleiders, de D2 had in dit seizoen 12 spelers en 4 begeleiders.

Neerkandia E1 en E2
In dit seizoen had de E 2 trainers. De E1 had 9 spelers en 2 leiders, de E2 had 10 spelers en 2 leiders.

Neerkandia F1
In dit seizoen had de F1 10 spelers en 2 begeleiders.

De vrijwilligers
In dit seizoen had Neerkandia 15 vrijwilligers. Waarvan nog 4 dezelfde als in het seizoen 2004-2005. Het vrijwilligers aantal is dus toegenomen, dit is erg fijn voor Neerkandia. De hulp van bedrijven is ook nog erg groot en vallen onder de vrijwilligersregeling die een kostenpost is op de winst- en verliesrekening van Neerkandia.

In dit seizoen hebben de vrijwilligers natuurlijk dezelfde werkzaamheden als in het seizoen 2004-2005.

In dit seizoen staan bij de vrijwilligers nog steeds de inkomstenposten van de textielinzameling en de oud-papier inzameling hoog op de winst- en verliesrekening. Daarnaast verdienen ze ook nog aan de kledingcontainer een flink bedrag. Dit is in de afgelopen jaren gelijk gebleven. Alleen de textielinzameling is omhoog gegaan.

Conclusie
Er gaat steeds meer geld in een vereniging om. De leden en vrijwilligers zijn nog steeds goed op peil. Ook hebben ze een goede Algemene reserve. Alles ziet er dus goed uit voor de toekomst.

Conclusie: Vergelijking seizoen 2004-2005 met seizoen 2013-2014

Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we de gegevens vergelijken van het seizoen van het seizoen 2004-2005 met het seizoen 2013-2014. Hierbij maken we gebruik van dezelfde tussenkopjes als bij de vorige twee hoofdstukken, de sponsoren & het sponsorinkomen, de financi??le positie, het ledenaantal en de vrijwilligers.
De sponsoren & het sponsorinkomen
De hoofdsponsor is in de seizoenen hetzelfde gebleven. In het seizoen 2013-2014 zijn de subsponsors ten opzichte van het seizoen 2004-2005 wel afgenomen. Ze hebben de bedragen nog enigszins kunnen handhaven, omdat de Rabobank niet meer ‘ 500,- sponsort. Ze sponsoren nu door middel van de clubkasactie, hierbij ontvangen ze toch nog ‘ 1.750,-.

Het is verstandig om in deze tijden sponsors te handhaven, in plaats van nieuwe te zoeken. Vooral in deze tijden is dat zeer moeilijk, omdat de bedrijven het toch al moeilijk genoeg hebben met hun eigen financi??n. Ze kunnen meer contact opnemen met de sponsors, zodat sponsors zich betrokken blijven voelen tot de club.

De financi??le positie
De financi??le positie is in deze jaren beter geworden. De algemene reserve is ook meer geworden. Het is van ‘ 50.548,65 naar ‘ 122,596,60 gegaan, dat wil zeggen, dat ze voor de komende jaren niet hoeven te vrezen voor haar financi??le positie. Dit kunnen ze misschien verbeteren door meer inzet van leden die helpen met bepaalde zaken in de vereniging.

Het ledenaantal
Het ledenaantal is toch redelijk stabiel gebleven, ondanks dat er steeds minder kinderen worden geboren(zie bijlage 3). Ze kunnen in de toekomst natuurlijk naar een fusie gaan kijken, door de junioren samen te voegen met andere verenigingen. Het is ooit een voorstel geweest om junioren van Neerkandia samen te voegen met SV Helenaveen. Dit is niet doorgegaan, omdat V.V. Neerkandia toen nog een enorm aantal junioren had. SV Helenaveen heeft sinds dien de junioren samengevoegd met RKSV Griendtsveen.

De vrijwilligers
De vrijwilligers van het seizoen 2004-2005 ten opzichte van het seizoen 2013-2014 zijn toegenomen. In de loop van de jaren kunnen we dit verbeteren. De leden kunnen ingezet worden om ‘?n keer in de zoveel tijd werkzaamheden voor de club te doen, zoals sportparkonderhoud, kantinemedewerking, textielinzameling en oud-papier ophalen enzovoort.

Conclusie
Al met al gaat het niet zo slecht met de financi??le positie van V.V. Neerkandia. De verbeterpunten zijn namelijk ook niet erg groot. Ze moeten de sponsors handhaven. Ze kunnen meer vrijwilligers inzetten en voor de toekomst kunnen ze misschien gaan kijken naar een fusie met de junioren.

Bijlages
Bijlage 1

Bijlage 2

Interview Kuijten

– Waarom sponsort Kuijten Neerkandia en geen andere organisatie?
De oorsprong ligt bij de betrokkenheid van een van de eigenaren van het bedrijf bij de voetbalclub in Neerkant.

– Zijn de negatieve resultaten van Neerkandia slecht voor het bedrijf?
Nee, die hebben daar geen invloed op.

– Wat is/zijn de doelen van de sponsoring?
Het doel is tweeledig ; enerzijds naamsbekendheid, anderzijds maatschappelijke betrokkenheid.

– Welke tegenprestatie ontvangt Kuijten voor het sponsoren / hoe verdient Kuijten het gesponsorde bedrag terug?
De tegenprestaties zijn in de vorm van shirtsponsoring, naam uitingen en bordreclame.

– Zijn de sponsorovereenkomsten succesvol geweest voor Kuijten? ( Waarom wel of waarom niet )?
Ja, de naamsbekendheid is mede hierdoor vergroot.

– Biedt Kuijten sponsorcontracten aan, of wordt Kuijten gevraagd door een bepaalde organisatie?
In het verenigingsleven worden bedrijven bijna altijd gevraagd.

– Stel een organisatie vraagt aan Kuijten of jullie ze willen sponsoren. Aan welke eisen moet de organisatie voldoen wil het in aanmerking komen voor sponsoring?
De organisatie moet een positieve uitstraling hebben.

– Is er door de kredietcrisis een lager budget voor sportsponsoring gereserveerd, of word daarop bezuinigd?
Nee

– Kunnen de hedendaagse sportorganisaties nog wel financieel gezond blijven zonder sponsoring?
Nee

Bijlage 3

Bron: CBS (Centraal Bureau Statistiek)

In deze bevolkingspiramides zien we dat er in 2004 meer kinderen geboren werden dan in 2014.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.