Essay: Technologische ontwikkeling na de watersnoodramp - Essay Marketplace

Essay: Technologische ontwikkeling na de watersnoodramp

Water heeft altijd centraal gestaan in Nederland, voor de overstroming en na de overstroming. De oppervlakte van Nederland is de afgelopen eeuwen bijna verdubbeld door inpolderen, hierdoor ligt bijna 40% van Nederland onder water. Dit hebben ze geprobeerd op te lossen door dijken aan te leggen, maar al snel bleken deze dijken niet goed genoeg’

er kwam een ernstige watersnoodramp waarbij veel mensen en dieren om het leven kwamen. Al snel na de watersnoodramp kwamen verschillende experts samen om te overleggen hoe dit beter zou kunnen. Er kwamen verschillende ontwerpen op tafel maar er was er 1 die echt absoluut de beste was: de Deltawerken.

Ze begonnen aan de bouw van de Deltawerken, dit plan moet in 25 jaar worden uitgevoerd en zou omgerekend zo’n 900 miljoen euro kosten. Er werden heel veel mensen aan het werk gezet en uiteindelijk waren de Deltawerken klaar! Zeeland was (voor zover het kon) beschermd tegen water.

De Deltawerken waren niet de enige technische ontwikkeling, Ze waren ook bezig dammen aan te leggen door steeds zand en stenen in het water te storten, maar ze stroomden steeds weg. Uiteindelijk kwam er ook voor de dammen een oplossing: de Phoenix Eenheids Caissons, dit waren grote blokken beton, die tegelijk geplaatst konden worden, zodat er een dam ontstond. Er waren ook plekken waar het niet mogelijk was dammen aan te leggen via de Phoenix Eenheids Caissons. Op die plekken hing men kabelbanen met daaraan grote blokken beton van wel 2500 KG per stuk, deze lieten ze vallen op de plek waar de dam kwam, zo kwam ook dit gebied droog te staan. Er waren echter ook grote nadelen aan al de ontwikkelingen die hierboven al genoemd zijn: eerst kon het water vrij stromen van de zee naar de rivieren/het land in, maar doordat er nu dammen zijn kan dat niet meer. Hierdoor sterven veel soorten zoutwatervissen en zee planten uit en vogels gaan naar andere gebieden, dit had gevolgen voor het milieu.

Niet alleen in Zeeland werden strenge maatregelen genomen, Langs alle kustlijnen werd veel geld ge??nvesteerd zodat Nederland veilig is tegen water. Ook in het binnenland werd ge??nvesteerd, bijvoorbeeld in stuwdammen, zodat ook de rivieren niet meer konden overstromen.Nederland is over de hele wereld bekend als waterland, en helpt ook in veel landen bij de bescherming tegen water. De technologie??n verbeteren nog regelmatig, en daarom zijn we in Nederland goed beschermd tegen water.

Duurzame ontwikkeling (2)
Wat kan de overheid doen aan de duurzame ontwikkeling?

De Rijksoverheid wil zelf een van de beste zijn in de duurzame bedrijvenwereld. Het rijk heeft grote maatschappelijke invloed. Als werkgever, beheerder en inkoper. Jaarlijks houdt de overheid een soort Duurzaamheidstest. In November 2008 werd die voor het eerst gehouden. De duurzaamheidstest moet laten zien hoe duurzaam Nederland is, ook vergelijken ze de duurzaamheid vergeleken met andere landen. Het kabinet heeft 6 Thema’s opgesteld om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.
De thema’s:
1. water en klimaatverandering
2. duurzame energie
3. biobrandstoffen en welvaartsontwikkeling
4. afvang en opslag van CO2
5. biodiversiteit, voedsel en vlees
6. duurzaam bouwen en verbouwen.
Ze hebben deze thema’s gekozen omdat ze aan de ene kant de samenhang kunnen versterken tussen de ontwikkelingssamenwerking, nieuwe idee??n, veranderingen en milieubeleid en aan de andere kant omdat ze dan kunnen inspelen op initiatieven van de andere groepen die mensen gaan be??nvloeden.

De aanleiding naar de duurzame ontwikkelingen
Nederland ligt in een laag gebied aan zee, waarin rivieren zoals de Maas, Rijn en de IJssel uitmonden. In de geschiedenis van Nederland was er een strijd tegen het water. De watersnoodramp in 1953 waakte de Nederlanders wakker. Door een noordwesterstorm en een springtij kwamen grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant onder water. Het gevolg daarvan was dat rond de 1800 mensen stierven en grote schade aan huizen en andere gebouwen. Nederland was toen niet meer veilig voor het water. De Nederlandse overheid stelde het deltaplan op, daarin werden maatregelen voorgesteld om een herhaling van de ramp te voorkomen.

Maatregelen
De watersnoodramp van 1953 maakte de Nederlandse bevolking wakker, daardoor kwamen veel Nederlanders in actie en zo versnelde de uitvoering van de plannen voor de afsluiting van de rivieren in Zuiden en Westen van Nederland en de versterkingen van de waterkeringen langs de Westerschelde. De ministers van Verkeer en Waterstaat stellen de Deltacommissie op. De Deltacommissie moet de maatregelen voorstellen. De maatregelen vormen samen het deltaplan. Het doel van het Deltaplan is de veiligheid van Nederland en de kustlijn te vergroten en te versterken. De maatregelen zijn in 1958 vastgelegd in de deltawet. De belangrijkste maatregelen uit de Deltawet zijn:

‘ De aanleg van grote basis dammen die een lengte hebben van ongeveer 30 kilometer in vier zee stukken tussen de Westerschelde en de Nieuwe waterweg, die samen voor een kustverkorting van 700 kilometer zorgen.
‘ In de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde komen geen dammer, Dat doen ze omdat de havens van Rotterdam en Antwerpen vrij toegankelijk moet blijven. De waterkering wordt daarom versterkt.
‘ Drie meer in het land gelegen dammen zorgen dat de bouw van de basis dammen mogelijk wordt. De dammen hebben ook als functie om water een soort van te ordenen. Als scheidingsdammen tussen zoute en zoete meren en tussen watergebieden met verschillende waterpeilen.

Duurzame ontwikkeling (1)
Een manier om klimaatverandering en stijging van de zeespiegel te beperken is duurzame ontwikkeling.
Wat kan je zelf doen? Wat doe jij aan duurzaamheid?

Problemen in Nederland
In Nederland is de kwaliteit van de bodem, water en lucht in de laatste jaren sterk verbeterd. Maar toch vervuilen we nog wel genoeg natuur en gezondheid. Maar de grootste zorgen zijn de klimaatsverandering het verliezen van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen. Het is heel lastig want voor de oplossingen is er een internationale aanpak nodig. In de Nederlandse natuur is op het land nog maar 15% van het oorspronkelijke aantal soorten planten en dieren over. Vooral als gevolg van de landbouw. Nederland geeft daarom ook veel geld uit aan de natuurlijke hulpbronnen van andere landen. Het uitbreiden van landbouwgronden leidt in veel gevallen tot verlies van leefgebieden voor wilde planten en dieren.

Voorbeelden van duurzame ontwikkeling:
door alle jaren heen zijn voor van alle activiteiten en producten duurzame ontwikkelingen ontstaan. Bijvoorbeeld: duurzaam hout, koffie, bouwen en klussen, bankieren, energie en duurzame elektriciteit

oplossingen duurzame ontwikkeling.
Maar wat kan je nu zelf doen aan duurzame ontwikkeling? Dat is lastig maar toch zijn er oplossingen bijvoorbeeld:
Afname van de bevolkingsomvang.
De consumptie van materi??le goederen aanpassen, ook wel Consuminderen genoemd.
Bij Duurzame energie dan help je ook al goed mee aan de duurzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld: zonne-energie (zonnepanelen), wind energie(windmolens), waterkracht(waterrad).
Maar ook bijvoorbeeld van een mattenklopper naar een stofzuiger is al duurzame ontwikkeling want met mattenkloppen breng je stoffen in de lucht de stofzuiger zuigt het juist op.
Maar boeren doen ook aan duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld: mest in de grond brengen (injectie) in plaats van over het land heen sproeien zo heb je minder last van ammoniak in de lucht.
Afval en plastic recyclen is ook al een vorm van duurzame ontwikkeling. Daardoor kun je veel meer hergebruiken. Ook afval netjes opruimen kan al helpen en niet zomaar alles in de berm.

Oplossingen Watersnoodramp:
Doordat er meer dan 1800 stierven in 1953 moest er een oplossing komen. De oplossing was het delta plan. Direct na de ramp installeerde de minister van Waterstaat een commissie van deskundigen om hem te adviseren hoe de getroffen provincies het beste tegen het water konden worden beschermd. Een jaar later brachten zij hun advies uit: het afsluiten van de Hollandse IJssel, Oosterschelde, het Brouwershavense Gat, het Haringvliet en de Zandkreek. Deze gigantische afdammingen zouden nieuwe overstromingen onmogelijk moeten maken. Met de nodige kennis werd begonnen met de uitvoering van dit Deltaplan. In 1958 werd een beweegbare stormvloedkering in de Hollandse IJssel geopend om de Randstad te beveiligen. Vervolgens werden in de jaren 1960 en 1970 onder andere het Volkerak en het Haringvliet afgesloten. De geplande afdamming van de Oosterschelde begon in de jaren 1970 echter steeds meer mensen tegen te staan. De regering zocht daarom naar andere oplossingen. Uiteindelijk werd in 1976 besloten om in de geplande dam schuifdeuren aan te brengen. Deze deuren staan onder normale omstandigheden open, maar kunnen bij zware storm dicht. De instroom van zout water en getijdenwerking, en daarmee het unieke leefmilieu in de Oosterschelde werden daarmee behouden. In 1986 werd de dam opgeleverd. 11 jaar later waren de Deltawerken met de oplevering van de Maeslantstormvloedkering( zo noemen ze dat in zeeland) in de Nieuwe Waterweg, definitief voltooid.

Slot
Wij vonden het leuk om deze opdracht te doen want het is wat anders dat steeds iets uit het boek leren. En we hebben er ook nog wat van geleerd.

Taakverdeling
Dennis heeft technologische ontwikkeling na de watersnoodramp gedaan
Luuk heeft duurzame ontwikkeling 1 gedaan
Jop vrerink heeft duurzame ontwikkeling 2 gedaan
Martijn heeft alles in elkaar gezet en informatie helpen opzoeken

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.