Guide: Essay: Welke soorten geweld zijn er?

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 18 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 23, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Welke soorten geweld zijn er?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 5098 words. Download the full version above.

Welke soorten geweld zijn er?
Er zijn heel veel soorten geweld in Nederland, om een beter overzicht te geven hiervan hebben wij een onderverdeling gemaakt.
– Fysiek geweld
– Mentaal geweld
– Vandalisme

Fysiek geweld
Onder fysiek geweld wordt het opzettelijk lichamelijk mishandelen met of zonder hulp van voorwerp, wapen of substantie (zoals een giftige stof).
Voorbeelden van fysiek geweld zijn; seksueel geweld, mishandeling

Seksueel geweld

Wat is seksueel geweld?
Onder seksueel geweld wordt verstaan alle seksuele handelingen die iemand gedwongen moet uitvoeren of getuige hiervan moet zijn.

Ministerie van Justitie definieert seksueel geweld als
“alle gebeurtenissen waarbij mensen tegen hun wil geconfronteerd worden met seksuele of seksueel geladen handelingen van derden en waarbij de ongelijke machtsverhouding tussen de betrokkenen en/of de machtsongelijkheid tussen de seksen een rol speelt”

Er zijn vier wettelijk te onderscheiden vormen:
Verkrachting
Poging tot verkrachting
Andere ongewenste intimiteiten
Misbruik in huiselijke sfeer
Zinloos geweld
Als er over zinloos geweld wordt gesproken gaat het om een spontane vorm van geweld waarbij het doel iemand verwonden of zelfs doden is, verder is een kenmerk dat het slachtoffer vaak willekeurig gekozen is door de dader. ‘Zinloos geweld’ is geen aparte categorie in het strafrecht maar een benaming door de maatschappij die veel verontwaardiging oproept.
Mishandeling
Het opzettelijk toebrengen van pijn schade of verwondingen aan een persoon, een vorm van mishandeling die tegenwoordig steeds vaker voorkomt is het geweld tijdens het uitgaan.

De omvang.
Geweld tijd het uitgaan wordt veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden, een van de voornaamste oorzaken is overmatig alcohol- en drugsgebruik van jongeren. Dit geweld komt voornamelijk voor rondom:
1. Kroeg/caf??
2. Discotheek/club
3. Festival/danceparty
Er is sprake van agressie wanneer er doelbewust en op een gewelddadige manier schade aan een persoon wordt toegebracht.
Het 1V (EenVandaag) jongerenpanel is een onderzoek gestart naar de agressie van jongeren tijdens het uitgaan.
Dit onderzoek is afgenomen onder ruim 2.100 jongeren.
In dit onderzoek wordt onder agressief gedrag verstaan:
Het bedreigen, fysiek geweld toepassen, uitschelden, duwen of trekken. Het belangrijkste is dat dit gedrag de grenzen overschrijdt van wat acceptabel is.

Uit het onderzoek van het EenVandaag jongerenpanel blijkt dat 21% van de ondervraagde jongeren bijna elke keer tijdens het uitgaan een vechtpartij ziet
47% van deze mensen zegt dat de agressie hetzelfde is gebleven en 17% spreekt van een toename.
Maar slechts 8% geeft aan het idee te hebben dat de agressie is afgenomen.
Van alle deelnemers aan dit onderzoek gaf 81% aan minimaal ‘?n keer in het afgelopen jaar getuige te zijn geweest van geweld op een stapavond. Vaak is dit verbaal geweld maar 62% gaf ook aan gezien te hebben dat er werd geslagen en/of geschopt.
De mate waarin de deelnemers zelf slachtoffer waren van uitgaansgeweld is ook meer dan de helft (56%). Deze mensen zijn in het afgelopen jaar zelf geconfronteerd met agressief gedrag, het gaat hier dan voornamelijk om het duwen en trekken (fysiek geweld) maar ook om verbaal geweld.
Verder gaf 11% aan zich vaak onveilig te voelen tijdens het uitgaan.
(bron CBS)

Mentaal geweld
Onder mentaal of emotioneel geweld kan worden verstaan het opsluiten of vastbinden van een persoon, kleineren uitschelden of bedreigen maar ook het opzettelijk vernielen van spullen waar een persoon waarde aan hecht. Ook kan het toedienen van alcohol of kalmerende middelen, uitbuiting en het opzettelijk onthouden van basisbehoeften worden gezien als mentaal geweld.
Vormen van mentaal geweld

Emotionele mishandeling
‘ Kleineren
‘ Schuldgevoel geven
‘ Vernederen

Dwang en bedreigen
‘ Met dwang iets laten uitvoeren
‘ Dreigen met geweld

Intimidatie en manipulatie
‘ Spullen vernielen
‘ Dreigende gebaren maken

Vandalisme
Vandalisme is het opzettelijk vernietigen of beschadigen van voorwerpen van een ander, de naam vandalisme komt van het vroegere Romeinse volk de Vandalen deze trokken plunderend door Europa naar Noord-Afrika.

Er zijn verschillende soorten vandalisme te onderscheiden

Prestige vandalisme
Groepsdruk speelt een grote rol bij het prestigevandalisme, het wordt vaak gedaan om erbij te horen.

Wraakvandalisme
Deze vorm van vandalisme komt voort uit frustratie en woede, vaak direct gericht op de veroorzaker hiervan. Een voorbeeld hiervan is het uitten van woede tegen een school door slechte cijfers.

Diefstal door middel van vandalisme
Hierbij is het vandalisme het middel om het doel te bereiken, zoals het openbreken van parkeermeters of het inbreken in huizen of auto’s. Vandalisme wordt hier gebruikt om de inhoud te bemachtigen.

Erosievandalisme
Bij deze vorm wordt er vanuit gegaan dat als iets dat al beschadigd of kapot is, het minder erg is om te vernielen. Het doelwit is hier al beschadigd en zal men zich minder schuldig voelen het verder te vernielen of beschadigen.
Groepsvandalisme
Bij groepsvandalisme is er een grote groep daders en het vindt meestal plaats bij een groot evenement zoals een sportwedstrijd of concert. Doordat ze zich in een grote groep sterker voelen, zich mee laten slapen en het idee hebben dat ze zich makkelijk kunnen verschuilen in een groep voelen ze minder schuld.
Politiek en religieus vandalisme
Het komt vaak voor dat wanneer een groep mensen het niet eens is met politieke standpunten dit uitten bij demonstraties, als deze uit de hand lopen is er sprake van vandalisme. Een voorbeeld hiervan is het opzettelijk beschadigen van eigendommen van de politieke tegenstander.
Intimidatie
Vandalisme is vaak een vorm om een boodschap over te brengen op een dreigende manier, een voorbeeld hiervan is een baksteen met een briefje door iemand ruit gooien. Opvallend aan deze vorm van vandalisme en waarbij geen sprake is bij de rest is dat de dader zijn identiteit wel kenbaar wilt maken.
Vandalisme in het verkeer
Bij vandalisme in het verkeer moet worden gedacht aan het opzettelijk laten ontsporen van een trein of het gooien van stenen tegen een auto, vaak is de aanleiding hiervoor verveling.
Vandalisme op internet
Het opzettelijk leeghalen of bekladden van internetpagina’s
Welke factoren/actoren spelen een rol in het geweld in NL?
Als we over het onderwerp zinloos geweld praten, zijn er verschillende omgevingsfactoren die daarmee te maken hebben. Deze omgevingsfactoren zijn vaak ook de oorzaak van het zinloos geweld, voornamelijk onder de jongeren.
‘ Leeftijd
‘ Doelgroep
‘ Opvoeding
‘ Alcohol en drugs
‘ Films en games
Leeftijd:
Zinloos geweld wordt voornamelijk gepleegd door jonge mensen. Driekwart van de daders van zinloos geweld bevinden zich in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar. Als er een misdrijf gepleegd wordt, gebeurd dit vaak in een grotere groep van 3 tot 8 of zelfs meer mensen. De reden hiervoor is dat ze vaak iemand mishandelen die groter, ouder of sterker is dan zij.
Bij de leeftijd 25 jaar en ouder plegen de daders de geweldsmisdrijven voornamelijk alleen, en zij zoeken altijd iemand van gelijke leeftijd op als slachtoffer.
Doelgroep
Zinloos geweld komt voor in alle leeftijdscategorie??n, alleen komt geweld in de ene doelgroep soms vaker en/of erger dan in een andere doelgroep.
Over het algemeen zijn het jongens/mannen tussen de leeftijd van 12 tot 25 jaar die zinloos geweld plegen. Bij de meisjes/vrouwen is het 1 op de 10 van de vrouwen die zinloos geweld pleegt en dit gebeurt ook vaak in een groep.
De doelgroep die voornamelijk getroffen wordt door zinloos geweld zijn vrouwen en kinderen, vooral huiselijk geweld is een veel voorkomende vorm. Daarnaast worden er ook vrij veel mannen getroffen uit alle leeftijdscategorie??n. Uit een onderzoek is gebleken dat meer dan 40% van de Nederlandse bevolking wel eens slachtoffer is geweest van een vorm van zinloos geweld.
Opvoeding
Opvoeding is ‘?n van de belangrijkste omgevingsfactor binnen bij zinloos geweld. Wanneer een kind van jongs af aan goed wordt opgevoed zal het later minder geweld veroorzaken. Als kind ben je heel gevoelig voor het gedrag van een rolmodel, dit is meestal een van je ouders of beide, als ze een goed voorbeeld krijgen zullen zij dit later navolgen.
Tijdens het opvoeden van een kind is het belangrijk dat je het kind leert luisteren niet alleen naar de ouders, maar ook naar mensen om zich heen. Het kind moet leren begrijpen en het kind moet leren dat iedereen anders is. Discriminatie speelt een grote rol bij zinloos geweld, en als een kind van jongs af aan al leert dat dit fout is dan zal het waarschijnlijk minder snel met geweld te maken krijgen gebaseerd op discriminatie.
Een kind iets leren is niet alleen de taak van de ouder, maar ook het onderwijs speelt een belangrijke rol in de opvoeding. Kinderen hebben goede rol modellen nodig en als deze geen goed voorbeeld geven, dan zullen de kinderen dit slechte voorbeeld volgen.
De omgevingsfactoren hebben allemaal op hun eigen manier invloed op het gedrag van jongeren.
De omgevingsfactor heeft veel invloed op zinloos geweld bij jongeren, dit komt doordat jongeren in een ontwikkelingsfase zitten als ze zich bevinden in een leeftijd van 12 ‘ 25 jaar. Sommige worden be??nvloed door de televisie, willen stoer doen tegenover hun vrienden en anderen vinden het gewoon leuk om iemand anders pijn te doen.
De omgevingsfactor doelgroep heeft van invloed op het gedrag van de jeugd, omdat de jongeren elkaar vaak nadoen om erbij te horen. Als ‘?n of twee jongens of meisjes aan het veranderen zijn, kan het heel goed zijn dat de rest van hun vrienden ook gaan veranderen
De omgevingsfactor opvoeding heeft de meeste invloed op het gedrag van de jeugd. Als de ouders vroeg tijdig hulp inschakelen dan kan het allemaal nog goed komen met hun kinderen (jongeren). Zodra het kind zelf gaat veranderen kan het zijn vrienden makkelijker be??nvloeden om zich ook anders te gaan gedragen.

Alcohol en drugs:
Alcohol en drugs zijn twee belangrijke factoren die meespelen bij zinloos geweld. Overmatig gebruik van alcohol en drugs kan het verstand en de zelfbeheersing ongunstig be??nvloeden. Zo kunnen mensen niet goed meer nadenken en doen snel dingen zonder er bij stil te staan. Hierdoor kan een kleine irritatie al hele grote gevolgen hebben als er alcohol en drugs bij komen kijken. Alcohol en drugs zijn twee factoren die we heel vaak zien bij het uitgaansleven.
Uit onderzoek van het Landelijk programma Aanpak geweld van de politie blijkt dat 75% van de daders van uitgaansgeweld onder invloed zijn van drugs middelen of alcohol. Van deze 75% is 86% onder invloed van alcohol en 14% onder invloed van zowel alcohol als drugs. De combinatie van het gebruik van alcohol en drugs heeft extreem gewelddadig gedrag als gevolg.
Bij vrijwel al het geweld dat gepleegd wordt tijdens het uitgaan, komt alcohol kijken want hoe meer alcohol er wordt geconsumeerd hoe agressiever mensen worden. Het is gelukkig niet zo dat iedereen die alcohol drinkt gewelddadig gedrag vertoont. Hiervoor moet er ook rekening gehouden worden met meerdere factoren zoals; de situatie waarin de persoon zich bevindt, persoonlijke omstandigheden en of degene aan een communicatiestoornis lijdt.
Alcohol en drugsgebruik verstoren de werking van de hersenen en bij overmatig gebruik kan dit leiden tot het wegvallen van remmingen en zijn driften moeilijker te onderdrukken. Twee andere factoren die een rol spelen bij geweld is iemands gemoedstoestand en zijn/haar persoonlijkheid.
Het gebruik van drugs zonder alcohol kan ook een invloed hebben op gewelddadig gedrag. Het gebruik van softdrugs leidt niet tot meer agressiviteit maar het regelmatig gebruik van harddrugs wel. Vooral coca??ne en speed zetten aan tot agressief gedrag en de drug GHB heeft net zoals alcohol een ontremmend effect en kan ook leiden tot agressiviteit.
Films en games:
Uit onderzoek blijkt dat het spelen van gewelddadige games en het bekijken van films met een gewelddadige inhoud een bepaald hersengebied activeert. Vooral jongeren die al van zichzelf problemen hebben zoals agressieve neigingen als woedeaanvallen, worden van het spelen van gewelddadige games alleen nog maar agressiever. Het blijft zo dus heel belangrijk dat ouders hun kinderen op dit gebied heel goed in de gaten houden. Door middel van kunst, cultuur en spel verwerken we onze wereld en juist voor kinderen is spel de ideale mogelijkheid om te leren om te gaan met de wereld om hun heen. Maar omdat kinderen vaak moeite hebben met het onderscheiden van fantasie en de realiteit kan het spelen van gewelddadige games of het kijken van een gewelddadige film grote invloed hebben op het gedrag.
Games zijn niet per definitie erger dan andere vormen van gewelddadige films of media. Wat wel blijkt is dat als je een game speelt je zelf de controle hebt in het spel, zo ga je er meer in op dan bij een film. Het is bij zulke soorten van ontspanning heel belangrijk dat er een passende leeftijd is. Een argument is ook dat het vooral aan de jongeren zelf ligt. Het zijn meestal de gewelddadige jongeren die zich aangetrokken voelen tot dit soort spellen. Deze jongeren die dan al gevoelig zijn voor geweld zullen zo ook eerder geweld plegen. Een voorbeeld hiervan:

Wat zijn de motieven voor geweldpleging?
Om de motieven van geweldpleging te bespreken willen wij eerst een overzicht van theorie??n over het plegen van criminaliteit weergeven.
Sociobiologische theorie
De verklaring voor crimineel gedrag in het DNA zoeken.

Aangeleerd-gedragtheorie
Iemand wordt crimineel door invloeden van het gezin, de buurt en vriendengroepen. Het criminele gedrag kan als aangeleerd worden beschouwd.

Gelegenheidtheorie
Iemand vertoont crimineel gedrag omdat de situatie hiervoor gunstig is; er is weinig controle, er is sprake van een geschikt doelwit. Het afwegen van de voor- en nadelen.

Anomietheorie
Doordat er een ongelijke verdeling in maatschappelijk aanzien is worden mensen crimineel. Op deze manier proberen ze toch hun doelen te bereiken.

Etiketteringtheorie
Door iemand het etiket ‘crimineel’ op te plakken zal deze persoon juist crimineel gedrag gaan vertonen.

Bindings- of integratietheorie
Er wordt vanuit gegaan dat iedereen van binnen crimineel is, doordat iemand geen banden heeft remt niets hun criminele gedrag af. Bij veel bindingen zoals een gezin of een baan zal een persoon dit niet willen verliezen en er juist voor kiezen geen crimineel gedrag te vertonen.

Sociale controle theorie
Door slechte formele en informele controle gaan mensen sneller crimineel gedrag vertonen.

Geweld door veranderingen in de maatschappij
Individualisering.
Individualisering is een onmisbare ontwikkeling in de afgelopen 50 jaar, doordat mensen steeds zelfstandiger zijn geworden heeft dit ook een invloed op onze samenleving. Het individualiseren van onze samenleving heeft ontzuiling als gevolg; het wegvallen van de duidelijke structuren, en een grotere gelijkheid in de verhoudingen tussen mensen. Deze aspecten hebben ervoor gezorgd dat het gezin is gemoderniseerd, er is meer democratie tussen ouders en kind en meer inspraak onder de gezinsleden. Een gevolg hiervan is de afname van de generatiekloof.
De individualisering is aangezet door de verzorgingsstaat waarin iedereen gelijk kansen moest hebben en er vooral moest worden opgekomen voor de zwakkeren in de maatschappij. Nu is er juist meer aandacht voor de afzonderlijke wensen en behoeftes van de burgers. Van gelijkheid en uniformiteit zijn we naar verscheidenheid en pluriformiteit gegaan.
Het beleid van het bestuur en politici zal nu ook steeds meer van individuele belangen moeten uitgaan, maar de aandacht voor de zwakkeren moet blijven bestaan.
Het geheel van individualisering kan dus worden gezien als iets positiefs, maar er moet worden stil gestaan bij het wegvallen van de duidelijke structuren. Doordat er steeds minder structuur is loop je het gevaar dat er te laat een grens wordt gesteld, en dit kan leiden tot meer geweld.
Informalisering.
Informalisering is niet alleen het losser worden in omgangsvorm maar ook het loslaten van de organisatievorm van vroeger. Organisaties gaan tegenwoordig meer netwerken, doordat ze gebruik maken van socialmedia.
Dit zorgt ervoor dat de basis van veel organisaties bestaan uit persoonlijke eigenschappen en voorkeuren zoals het geslacht, de leeftijd en de seksuele voorkeur in plaats van de klasse waar in je zit of je godsdienst.
Door de informalisering wordt de scheiding tussen formeel in informeel vervaagd. Dit zorgt ervoor dat respect en gezag niet meer vanzelfsprekend zijn maar het in de ogen van de burgers verdient moet worden. Een formele positie zoals politie of rechter wordt minder waarde aan gehecht dan vroeger.
De combinatie van formalisering en individualisering zorgen ervoor dat frustraties onder de burgers sneller oplopen en dit kan leiden tot een toename van agressie.
De omgangsvormen worden steeds vrijer, en de algemene gedachte is ‘respect moet je afdwingen’.

Man-vrouwverhouding.
De emancipatie van de vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld in de verhouding tussen man en vrouw, de verschillen tussen man en vrouw kunnen leiden tot grote spanningen.
Doordat vroeger grote veranderingen zijn opgetreden rondom de rechten voor vrouwen, zijn de rechten tussen man en vrouw nu ongeveer gelijk.
Toch kan deze positie van de vrouw als onrechtvaardig worden beschouwd door mannen, dit kan later leiden tot frustraties en zelfs het uiten van geweld.

Seksueel en lichamelijk geweld
‘ Ruim 200.000 vrouwen zijn ieder jaar het slachtoffer van lichamelijk en seksueel geweld.
‘ 39% van de vrouwen is ooit slachtoffer geworden van seksueel geweld.
‘ 1 op de 6 meisjes is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen.
‘ Naar schatting overlijden jaarlijks 60 tot 80 vrouwen aan de gevolgen van huiselijk geweld.

Economische ongelijkheid
‘ Mannen verdienen ongeveer 20,8% meer dan vrouwen.

Psychisch geweld
‘ 31,3% van huiselijk geweld is psychisch geweld.

Vormen van geweld
Er zijn veel soorten in het geweld tegen vrouwen. Bijvoorbeeld in een relatie, een familie, een gemeenschap waar een vrouw lid van is maar ook in de samenleving als geheel. Geweld tegen vrouwen kan op straat, het werk, thuis of andere plaatsen voorkomen. Het gaat hier om lichamelijk, seksueel en psychisch geweld.

Oorzaken
De voornaamste oorzaak van geweld tegen vrouwen is de ongelijkheid in geslacht ofwel genderongelijkheid. Dit heeft te maken met de verschillende rollen van mannen en vrouwen in de maatschappij, er heerst nog altijd een sterk stereotiepe beeld over wat mannelijk en vrouwelijk is. Een voorbeeld hiervan is dat veel mensen vinden dat een vrouw er altijd mooi uit moet zien of dat een vrouw een verkrachting zelf uitlokt door zich sexy te kleden.

Afkomst. (achtergesteldheid)
Veel buitenlandse jongeren in Nederland voelen zich niet gelijkwaardig aan de Nederlandse jeugd. Ze voelen zich minder gerespecteerd en krijgen in hun ogen geen gelijke kansen. Door het idee dat hun onrecht wordt aangedaan gaan zij zich losbandig gedragen met als doel aandacht te vragen of zelf te zorgen voor gelijkheid.

Wie worden het hardst getroffen door geweld?

Zinloos geweld is iets wat de laatste jaren steeds sneller voorkomt. Het kan al ontstaan na en klein meningsverschil, maar ook alcohol en drugs spelen een grote rol zoals eerder besproken is. Toch zien we dat geweld meer voorkomt onder bepaalde groepen mensen. Een aantal voorbeelden zijn:
‘ Homoseksuele
‘ Allochtonen
‘ politie
‘ hulpverleners
‘ vrouw (huiselijk geweld)
‘ jongeren
Homoseksuele:
We zien dat discriminatie vaak samen hangt met geweld. Dit is ook het geval bij discriminatie tegen homoseksuele. Zo heerst er ook een gevoel van onveiligheid onder de homoseksuele bevolking.
”Homoseksuelen in Nederland voelen zich vaker onveilig dan heteroseksuelen en zijn vaker het slachtoffer van geweld. Ook hebben ze vaker te maken met veelvoorkomende criminaliteit en ervaren ze meer respectloos gedrag”. Concludeert de Elsevier.
Ook blijkt uit de cijfers van het CBS dat homoseksuele vrouwen of mannen een groter onveiligheids gevoel hebben dan de vrouwen in ons land. De gevoelens van homoseksuelen als het gaat om veiligheid zijn niet onterecht, ze zijn namelijk vaker slachtoffer van geweld. Vorig jaar meldde drie op de tien homoseksuelen tegenover twee op de tien heteroseksuelen dat zij slachtoffer waren van geweld.
Vandalisme en vermogensdelicten, waaronder diefstal en inbraak, kwamen bij homoseksuelen anderhalf keer vaker voor dan bij hetero’s.
Ook kan er sneller een aanleiding zijn tot een meningsverschil. Mensen zijn het niet altijd eens met de keuzes van homoseksuele en kunnen het aanstootgevend vinden dat ze dit openlijk uiten. Deze meningsverschillen kunnen weer leiden tot zinloos geweld.

Allochtonen

Ook allochtonen komen vaker in aanraking met geweld, ze zijn niet alleen slachtoffers van geweld maar worden ook vaak als de daders gezien. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een deel van de Nederlandse jongeren zich bedreigd voelt door allochtonen. Die bedreiging komt vooral tot uiting wanneer Nederlandse jongeren allochtone jongeren tegenkomen op straat, in het uitgaansleven, op school en in jongerencentra.

Maar waarom worden Allochtonen eerder als daders van zinloos geweld bezien dan de slachtoffers?
Uit de cijfers blijkt wel dat niet-westerse allochtonen eerder en vaker in aanraking met de politie komen dan de Nederlandse inwoners.
Er kunnen hier verschillende redenen voor zijn:
‘ Allochtonen komen uit een andere cultuur en hebben andere godsdiensten.
Deze factoren spelen ook mee want, zo is het moeilijker voor de allochtonen om te wennen aan hun nieuwe land en cultuur.
‘ Allochtonen komen vaak uit een lagere sociaaleconomische positie.
Doordat deze allochtonen jongeren uit een lagere sociale economische positie komen, komen deze jongeren ook in contact met negatieve rolmodellen.

Maar toch is de lagere sociale ‘ economische positie van allochtonen niet doorslag gevend, want Nederlanders uit dezelfde sociale klassen komen minder in aanrakingen de politie dan allochtonen.

Doordat allochtonen vaker crimineel actief zijn dan Nederlanders komen ze vaker in aanraking met de politie, zo komen ze ook vaker in aanraking met zinloos geweld als dader maar ook als slachtoffer.

Cijfers CBS.
Politie
De politie is verantwoordelijk voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid. Maar de laatste jaren is het geweld tegen politie sterk toegenomen, waardoor de politie minder goed haar taken kan uitvoeren. De politie krijgt steeds vaker te maken met burgers die zich tegen de politie keren en zelfs geweld gebruiken.

Het percentage agenten dat te maken had met agressie en geweld steeg van 51% in 2011 naar 61% in 2012. Dat blijkt uit een brief die minister van Binnenlandse zaken naar de 2de kamer heeft gestuurd.

Hulpverleners

Hulpverleners kunnen het slachtoffer worden van ongewenst gedrag, waardoor ze hun werkniet goed meer kunnen uitvoeren. Het is de laatste tijd dan ook vaker in het nieuws dat hulpverleners te maken krijgen met geweld. Zo werd op 1 oktober 2011 nog een ambulancechauffeur neergestoken voor de deur van het ziekenhuis in Delft. Over 2011 is bekend dat 75% van de verpleegkundigen, 73% van de agenten, 44% van de brandweermannen en 75% van het ziekenhuispersoneel te maken hebben gehad met agressie.
Hoe wordt geweld aan gepakt?
Het voorkomen van geweld is beter dan het aanpakken van geweld. Daarom is er een preventief beleid nodig, om de factoren die geweld bevorderen tegen te gaan en potenti??le geweldplegers op te sporen en te begeleiden.

Het gezin speelt een hele grote rol als we het hebben over crimineel gedrag. Het over brengen van normen en waarden gebeurt in het gezin, als deze normen en waarden verkeerd worden overgebracht heeft dit effect op het gedrag van een persoon. Veel geweldplegers blijken thuis ook een ongelukkige, liefdeloze jeugd te hebben gehad. Veel geweldplegers komen uit onvolledige gezinnen (geen goede vader als rolmodel) of lage sociale milieus, waar de ouders niet goed weten hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Veel ouders zoeken steun bij consultatiebureaus of iets dergelijks voor de opvoeding van hun kinderen.

De overheid helpt ook bij de aanpak van criminaliteit en geweld. Om te voorkomen dat jongeren gewelddadig of crimineel gedrag vertonen neemt de overheid verschillende maatregelen.
Jeugdagenten zijn veel op straat en op scholen en merken daardoor al vroeg of jongeren of kinderen probleemgedrag vertonen of in situaties verkeren die problemen kunnen veroorzaken. Ook zijn in veel steden ‘Jeugdpreventieprojecten’. In deze projecten biedt de politie (vaak samen met een jeugdhulpverlener) jongeren die problemen veroorzaken de mogelijkheid om weer op het rechte pad te komen. Mocht een jongere toch de fout in gaan dan zijn er andere maatregelen.

Om te voorkomen dat jongeren weer de fout in gaat richt de overheid zich op:
‘ Persoonsgerichte aanpak
Omdat iedereen uniek is verdiend iedereen een andere en eigen aanpak.
‘ Scholings- en trainingsprogramma’s
Als een jongere uit een jeugdgevangenisjeugdinrichting komt, dan moet hij weer gaan meedraaien in de samenleving: op school, met een studie of met werk.
‘ Goede nazorg en begeleiding
Na vrijlating wordt er voor de jongeren onderdak, inkomen, scholing en/of werk geregeld. Justiti??le jeugdinrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en gemeenten werken hierin samen.

Ook een mogelijkheid om de positie van het gezin te versterken is om aan financi??le regelingen te denken, zoals kinderbijslag. Gezinsondersteuning moet vooral gegeven worden aan sociaal-zwakke gezinnen in achterstandsbuurten, waarbij maatschappelijk werk of voogdijinstellingen wellicht een rol van betekenis zijn.

Gewelddadig en crimineel gedrag komt zeker niet alleen bij jongeren voor. Toch is het wel zo dat jongeren met een crimineel verleden vaak verder de criminaliteit in gaan, mochten ze niet goed geholpen worden.

Omdat gewelddadig gedrag iets is wat we steeds meer zien, worden er ook meer maatregelen voor genomen. Zo bevorderd het kabinet dat de politiecapaciteit wordt uitgebreid en dat politiemensen vaker kunnen worden ingezet op die uren en plaatsen waar de risico’s voor burgers relatief groot zijn. Zo hoopt de politie om gewelddadig gedrag af te schrikken, en het te voorkomen.
Hoe wordt geweld afgespiegeld in de media?

Tegenwoordig maken we allemaal gebruik van media, maar wat verstaan we nou onder media?
Media is eigenlijk een ander woord voor communicatie, via media word er informatie doorgegeven. Meestal wordt media gebruikt voor massamedia, via massamedia word informatie doorgegeven aan een grote groep mensen.

Er zijn drie verschillende soorten media:
‘ gedrukte media ‘ kranten en boeken
‘ audiovisuele media ‘ films en radio
‘ nieuwe media ‘ social media d.m.v internet

De opkomst van social media is flink gestegen de laatste jaren. Mensen gebruiken het om contacten te onderhouden, voor tijdverdrijf maar ook als informatie bron. De mensen van nu kunnen over meerdere nieuwsbronnen beschikken dan vroeger. Maar wat is de impact van deze nieuwsbronnen en hoe betrouwbaar zijn ze?

De impact van media is vrij groot, aangezien mensen er dagelijks mee bezig zijn. Toch blijkt dat het vertrouwen in de media is afgenomen. Het is wel vaker gebleken dat de media halve waarheden naar buiten heeft gebracht. De traditionele media, zoals het nieuws op tv wordt wel nog altijd als meest betrouw bezien.

De media heeft ook een bagatelliserende rol als het op geweld aankomt. Dit wil zeggen dat de media ervoor zorgt dat geweld als iets heel normaals wordt bezien. In meerdere films en games wordt geweld zelfs verheerlijkt en als iets goeds bezien. Geweld wordt goed gepraat in de media, vaak omdat er gewezen wordt naar zelf verdediging. Maar geweld is niet goed te praten alleen als je uit zelf verdediging het moet gebruiken en er ook geen andere optie is.

ww.cyberpesten.be
Zijn er nieuwe soorten geweld ontstaan?
Doordat er door de jaren heen steeds meer technologische vernieuwingen zijn, is er ook zeker sprake van een nieuwe vorm van geweld.
Een al zeer bekend en nog steeds uitbreidende vorm van pestgeweld is het cyberpesten.
Cyberpesten
Deze vorm van pesten houdt in dat er gepest wordt via het internet, dit komt zowel onder tieners als volwassenen voor. Deze vorm van pesten is vaak via mailtjes, vervelende sms-berichten of zelfs het plaatsen van foto’s op het internet.
Vaak is deze vorm van pesten veel ingrijpender doordat er veel meer mensen het meekrijgen, het internet is erg groot, en doordat de dader anoniem kan blijven en zich verschuilt achter zijn computer. Verder is het zo dat berichten of foto’s die op internet zijn geplaatst een lange tijd zullen blijven staan waardoor de herinnering aan het pesten lang door blijft werken.
Doordat het internet en het hebben van een mobiele telefoon een heel normaal verschijnsel is tegenwoordig is het ook steeds makkelijker om op deze manier anderen te bereiken en kan pestgedrag zich snel uitbreiden.

Uitgaansgeweld
Een andere vrij nieuwe vorm is het geweld tijdens het uitgaan, vechtpartijen waren er altijd al maar in de nieuwe generaties is het uitgaan steeds meer opgekomen en dat brengt meer gewelddadigheid met zich mee.
De meest genoemde vormen van uitgaansgeweld:
1. Vernieling en vandalisme;
2. Dreigen met fysiek geweld;
3. Fysiek geweld.

De meest genoemde locaties van uitgaansgeweld:
1. Op straat bij een horecagelegenheid;
2. Op straat van en naar een horecagelegenheid.

Het tijdstip waarop uitgaansgeweld vooral voorkomt volgens de respondenten:
1. Zaterdag, na middernacht;
2. Vrijdag, na middernacht.

De aanleiding van uitgaansgeweld:
1. Dronkenschap;
2. Doorgeschoten assertiviteit (‘kort lontje’);
3. Een conflict dat uit de hand loopt.

De volgende risicofactoren voor het ontstaan van uitgaansgeweld worden het meest
Genoemd:
1. Alcohol;
2. Combinatiegebruik;
3. Drugs.

(Hest, 2009)

Geweld tijdens voetbal wedstrijden
Steeds vaker komt in het nieuws iets over geweld tijdens voetbalwedstrijden, door supporters of zelfs door de spelers.
In een samenvatting van de KNVB over de aanpak van excessen in 2012 zijn de volgende cijfers te vinden, deze cijfers hebben betrekking op geweldpleging door leden van een voetbalclub in 2012.

Een bekend voorval op het voetbalveld is de zaak over Richard Nieuwenhuizen uit Almere, hij was de grensrechter van zijn club ‘de buitenboys’. Tijdens deze wedstrijd ontstond een gevecht waarbij hij tegen zijn hoofd en rek werd getrapt, later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Geweld tegen hulpverleners
Dit is geen geheel nieuwe vorm van geweld maar er zijn in de afgelopen jaren steeds meer berichten over agressie tegenover hulpverleners. Dit geldt voor ambulancehulpverleners, politie en brandweer.
Over 2011 is bekend dat 75% van de verpleegkundigen, 73% van de agenten, 44% van de brandweermannen en 75% van het ziekenhuispersoneel te maken hebben gehad met agressie.
Over het algemeen is er vrijwel niemand in Nederland die dit geweld vindt meevallen of van mening is dat het tot het beroepsrisico behoort.
Met behulp van een aantal statistieken wil ik de aard en de gevolgen van dit soort geweld weergeven.

De aanpak van criminaliteit in de Europese Unie.
Europol
Nederland is lid van de Europese unie, het samenwerkingsverband van de politiediensten heet de European Police Office ( Europol). Het hoofdkwartier van deze dienst is gevestigd in Den Haag.
Europol zorgt voor de uitwisseling van informatie over politiediensten tussen de 27 lidstaten van de Europese Unie. Het doel van deze organisatie is zware internationale misdaden bestrijden, het is niet zo dat Europol bevoegdheden heeft in onderzoeken wel kan zij informatie uitwisselen en analyseren.
De taak van Europol is het ondersteunen van opsporing en vervolging van de volgende misdrijven:
‘ illegale handel in verdovende middelen
‘ illegale immigratienetwerken
‘ illegale handel in motorvoertuigen
‘ mensenhandel
‘ valsemunterij en vervalsing van betaalmiddelen
‘ illegale handel in radioactieve en nucleaire stoffen
‘ terrorisme
‘ kapitaal verkregen door criminele activiteiten (witwassen)
‘ cybercriminaliteit

Interpol
De International Criminal Police Organisation (Interpol) ondersteunt politieorganisaties bij het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, de hoofdtaak hierin is het uitwisselen van informatie van politiediensten tussen de aangesloten landen. Het hoofdkantoor van deze dienst in gevestigd in Lyon, verder hebben alle aangesloten landen een Nationaal Centraal Bureau (NCB). Dit bureau onderhoudt het contact met het hoofdkantoor en andere NCB’s.
Verschil
Het verschil tussen de instellingen Interpol en Europol is dat ze anders in elkaar zitten en daarom andere mogelijkheden tot internationale samenwerking bieden. Interpol is een netwerk van politie-instanties in landen over de hele wereld maar bij Europol gaat het om ondersteuning van EU-lidstaten. Interpol en Europol hebben dezelfde doelen als het om bestrijden van georganiseerde misdaden gaat, hierdoor is er geen concurrentie. Om de samenwerking in rechtshandhaving te versterken is er in 2001 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Welke soorten geweld zijn er?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-welke-soorten-geweld-zijn-er/> [Accessed 16-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.