Essay: In het veiligheidshuis zijn verschillende actoren aanwezig….

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 9 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 28, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • In het veiligheidshuis zijn verschillende actoren aanwezig....
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2437 words. Download the full version above.

In het veiligheidshuis zijn verschillende actoren aanwezig. Die actoren werken samen om een complexe situatie goed te kunnen berechten. Youssef zijn situatie is zeer complex en de volgende actoren moeten een balans vinden tussen het strafrecht en zorg en elkaar kunnen aanvullen. Hieronder bespreken we welke actoren in het veiligheidshuis aanwezig zijn.

Alle actoren:

1. Het Openbaar Ministerie

2. Reclassering Nederland

3. Novadic-Kentron

4. Reinier van Arkel Groep (voormalig GGZ)

5. De politie

6. Divers welzijn ondernemen

7. Penitentiaire Inrichtingen Vught

8. Pompestichting, polikliniek Kairos

9. Gemeente

10. Raad voor de Kinderbescherming

11. Dienst Justitiële inrichting

12. Bureau Jeugdzorg

13. Brabant Wonen

14. Essent

1. Het Openbaar Ministerie hoort tot de rechtelijke macht. In de rechtszaal beoordeelt de rechter of het OM haar taken goed heeft uitgevoerd. De taken van het OM zijn vastgesteld in de Wet RO (Wet op de rechterlijke organisatie). De taken van het OM zijn het handhaven van wetten en het opsporen van strafbare feiten. De politie en de andere opsporingsdiensten zorgen voor de toezicht en de opsporing. Het OM geeft hierbij richtlijnen voor de wijze waarop de opsporingsambtenaren hun taken moeten invullen. De officier van justitie is de leider van het opsporingsonderzoek en geeft bevelen.

De andere taak van het OM is het opsporen van strafbare feiten. Het OM besluit op grond van het onderzoek wat de opsporingsambtenaren hebben geleverd, om wel of niet in vervolging te gaan. De zaak kan dan voor de rechter gebracht worden door middel van een dagvaarding aan de verdachte. Hierin staat wanneer de verdachte voor de rechter moet verschijnen. Zolang het onderzoek ter terechtzitting nog niet is aangevangen, kan de officier van justitie de zaak seponeren. Hij kan de zaak dus afzien van verdere vervolging.

Tot slot moet het OM kijken of de taken worden uitgevoerd, daar zijn hun de verantwoordelijke voor. Hierbij moet je denken aan de gevangenisstraffen, hechtenis of maatregelen die worden ondergaan. Hierbij vallen ook de rechterlijke boetes die geïnd moeten worden.

Wat dit voor Youssef zijn zaak betekent, is dat Youssef vervolgd kan worden door het Openbaar Ministerie, doordat hij een strafbaar feit gepleegd heeft. Hierbij moet je denken aan de mishandeling van de treinconducteur. Het Openbaar Ministerie beslist dus op grond van het onderzoek van de opsporingsambtenaren of ze Youssef gaan vervolgen of niet. Zo wel, dan zorgt het Openbaar Ministerie ervoor dat Youssef voor de rechter moet komen. Als Youssef een vonnis krijgt van de rechter, dan zorgt het Openbaar Ministerie er ook voor dat het vonnis van Youssef wordt nageleefd.

Als het OM niet in het veiligheidshuis zou zitten, dan zou er niemand zijn om richtlijnen voor de politie op te stellen over hoe ze te werk moeten zijn. Hierbij zou de politie fouten kunnen maken in het dossier van Youssef, of ze zouden Youssef niet eens te pakken krijgen. Zonder het OM is er ook niemand die het vonnis controleert, waardoor Youssef zijn vonnis nutteloos kan zijn.

2. Reclassering Nederland heeft een bijzondere positie in het proces van een verdachte. De reclassering wordt van begin tot eind betrokken bij het proces. De reclassering werkt alleen met verdachten en daders wanneer een verzoek van de officier van justitie, de rechter of de persoon zelf daar om vraagt.

De taken van de reclassering zijn het maken van dossiers en rapporten over de verdachten en daders, het begeleiden van die verdachten en daders en het helpen van het uitvoeren van de straffen die de rechter de daders heeft opgelegd. De reclassering stelt verschillende rapporten op voor haar partners. Hierbij moet je denken aan rapporten voor de officier van justitie, de rechter-commissaris of de raadskamer.

Voor Youssef geldt dat hij al vaker in contact is geweest met de politie en dus misschien ook de reclassering. Youssef moet waarschijnlijk de justitiële keten doorlopen en dan komt hij in contact met de reclassering. Hierbij kunnen ze hem helpen met bijvoorbeeld het afkicken van zijn drugsverslaving. De reclassering zal dan ook rapport maken over Youssef zelf en zijn ontwikkeling. De reclassering zal, indien Youssef een leer- of werkstraf heeft toegelegd, de straffen die Youssef dan moet uitvoeren, organiseren. De reclassering is heel belangrijk in het geval van Youssef. Hij kan door de reclassering terugkomen in de samenleving. Hij zal waarschijnlijk verschillende trajecten volgen en de reclassering zal hem helpen in geldnoodsituaties. Zonder de reclassering zou Youssef zeer waarschijnlijk een celstraf krijgen. Zijn problemen zullen, na zijn vrijlating, nog steeds hetzelfde zijn wanneer de reclassering niet in beeld komt.

3. Novadic-Kentron is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een verslaving en aan mensen in hun directe omgeving in de vorm van voorlichting, advies en preventie. Novadic-Kentron helpt mensen die door hun verslaving in de problemen zitten. zijn

Novadic-Kentron kan een belangrijke rol spelen bij de casus van Youssef. Novadic-Kentron kan hem helpen om van zijn drugsprobleem af te komen. Ze kunnen hem advies geven en preventieve maatregelen of een speciaal traject aanbieden om van zijn verslaving af te komen. Als Youssef door Novadic-Kentron van zijn verslaving af kan komen, dan hoeft hij ook niet meer om te gaan met mensen die een slechte invloed op hem hebben, bijvoorbeeld de drugsdealers waar Youssef zijn drugs koopt. Youssef zal dan ook minder snel in geldproblemen raken, omdat hij dan geen geld uit hoeft te geven aan drugs. Zonder Novadic-Kentron blijft Youssef drugsverslaafd. Hierdoor kan hij door slechte vrienden, die ook drugsverslaafd zijn, weer in de problemen raken. Wat dit kan betekenen voor Youssef, is dat hij verder zal gaan met zijn criminele gedrag. Hij kan uiteindelijk misschien zelfs overlijden aan een overdosis.

4. Reinier van Arkel is een gezondheidsinstelling, die gespecialiseerd is in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en psychotische problemen.

Reinier van Arkel focust zich ook om de mensen rondom de client. Iedereen in de omgeving, zoals vrienden en familie, van de cliënt krijgt uitleg over de procedure van de behandeling. Bijna alle zorg die Reinier van Arkel aanbiedt, valt onder de verzekeringswet, waardoor het dus vrijwel gratis is.

Reinier van Arkel kan een rol spelen in de casus van Youssef, omdat Youssef aan psychosen lijdt. Reinier van Arkel kan Youssef met zijn ziekte begeleiden. Misschien kunnen ze verklaren waarom Youssef bepaalde dingen doet door zijn ziekte. Ze kunnen doordat ze Youssef helpen, ook in contact raken met zijn vrienden, die misschien ook wel aan psychosen lijden. Als Reinier van Arkel er niet zou zijn, dan zou Youssef nooit kunnen herstellen van zijn psychosen. Hij kan hierdoor zijn psychosen niet in bedwang houden en misschien uiteindelijk in herhaling vallen met zijn daden.

5. De politie handhaaft de veiligheid in de openbare orde. Daarnaast verlenen zij hulp en houden zij toezicht. De politie valt onder het gezag van de burgemeester van de gemeente. De strafrechtelijke taken die de politie heeft, vallen onder het gezag van de officier van justitie. De politie treedt vooral op in de fase ‘repressie’ van de veiligheidsketen. Hiermee wordt bedoeld dat ze optreden wanneer iets, ondanks de fasen daarvoor, toch fout is gegaan.

De politie speelt een van de grootste rollen in de casus van Youssef. Youssef heeft meerdere strafbare feiten gepleegd, waardoor de politie Youssef mocht aanhouden. Doordat Youssef werd aangehouden, begon zijn proces. Als de politie niet in het veiligheidshuis zou zitten, dan was er minder achtergrondinformatie over Youssef. Hierdoor zouden ook belangrijke informatiestromen van de politie naar de rest van het veiligheidshuis stilvallen en zou Youssef niet goed berecht kunnen worden.

6. Divers welzijn ondernemen is een organisatie voor vrijwilligerswerk. Het is een organisatie die ervoor probeert te zorgen dat daders van strafbare feiten van hun crimineel gedrag afkomen door middel van vrijwilligerswerk. Divers heeft een signalerende rol ten aanzien van groepen of individuen die disfunctioneren. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. Divers speelt vooral een rol bij gedragspreventie. Ze verzamelen informatie en formuleren een aanpak om crimineel gedrag te voorkomen. Divers wil met haar inspanningen ervoor zorgen dat de burgers voor hun eigen welzijn deelnemen. Ze stimuleren de burger ook mee te helpen van een medeverantwoordelijkheid voor een fijne leefomgeving.

Divers kan Youssef zijn criminele gedrag laten verminderen door aan de trajecten van Divers mee te doen. Divers kan verschillend maatschappelijk werk aan hem voorstellen. Youssef kan dan contact leggen met andere mensen. Hiermee kan Youssef nieuwe mensen leren kennen en voortaan daarmee omgaan. Zonder Divers zou Youssef na zijn straf nog steeds last hebben van crimineel gedrag. Hierdoor is de kans steeds groter dat Youssef in herhaling valt, waardoor zijn eerdere straf dan niet gewerkt.

7. Penitentiaire inrichting Vught levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door het uitvoeren van vrijheidsstraffen, vrijheidsbenemende maatregelen en door gedetineerden een kans te geven om terug te keren in de samenleving. Penitentiaire inrichting Vught heeft twee hoofddoelen. De eerste is om een straf uit te voeren die toebehoort aan de daad die dader heeft gepleegd. Hierbij wordt de maatschappij in bescherming gehouden. Ten tweede willen ze ervoor zorgen dat, nadat een gedetineerde weer op vrije voeten rondloopt, hij of zij niet weer de fout in gaat.

Deze actor speelt geen rol in de casus Youssef, want Youssef is zelf geen gedetineerde geweest. Zonder de Penitentiaire inrichting is er voor Youssef niets aan de hand, maar zodra hij in de gevangenis beland, zal hij hier wel mee te maken krijgen. Youssef wordt dan geholpen om terug te keren in de samenleving door middel van een traject die hem opgelegd zal worden.

8. Pompestichting, polikliniek Kairos biedt forensisch psychiatrische hulp aan patiënten uit onder andere de regio Noord-Brabant. De Pompestichting richt zich vooral op het voorkomen van delicten en het behandelen van mensen die als gevolg van psychiatrische problemen in aanraking (dreigen te) komen met justitie.

Pompestichting behandelt haar patiënten in drie verschillende groepen. De eerste groep bestaat uit mensen die nog geen of nog geen ernstig delict hebben gepleegd, maar wel door hun psychische problemen de neiging krijgen delict gedrag te gaan vertonen. Die mensen worden voor een korte tijd behandeld in een kliniek. Zij worden daarnaast ook niet tegen hun wil gedwongen om in een kliniek te verblijven. De tweede groep bestaat uit mensen die een ernstig delict hebben gepleegd, waarvoor de rechter hen tbs heeft opgelegd. Deze mensen verblijven gedwongen in een kliniek en worden behandeld, totdat de terugkeer in de maatschappij verantwoord is. De derde groep bestaat uit tbs-gestelden, die zulke erge gevallen zijn, dat ze zeer waarschijnlijk voor de rest van hun leven in een kliniek verblijven.

Youssef leidt onder psychosen en heeft al verschillende strafbare feiten gepleegd. Hierdoor kan Pompestichting een belangrijke rol spelen in de casus Youssef. Zij kunnen Youssef helpen, waarbij hij in de eerste groep zal vallen. Hij heeft een niet al te zwaar delict gepleegd. Youssef kan een behandeling in een van de klinieken krijgen. Als hij zo’n behandeling niet zou krijgen, dan zou zijn situatie misschien wel kunnen verergeren, waardoor hij misschien wel in de hogere groepen terecht zou kunnen komen.

9. De gemeente richt zich op allerlei zaken die zich in de directe buurt afspelen. Hierbij kan je denken aan het afval dat wordt opgeruimd, want dat regelt de gemeente. De gemeente behartigt het belang van de burgers. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners en probeert zo de veiligheid te verbeteren in de gemeente. Ze richt zich dan vooral op preventie. Het doel hiervan is het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast.

Een belangrijke zaak die speelt in de casus van Youssef, is dat de gemeente bepaalt wat wel en niet mag in de openbare orde. Hierbij kan je denken aan de wetten die Youssef overtreedt in de openbare orde. De gemeente zal daarnaast voor Youssef een bijstandsuitkering kunnen regelen, wanneer Youssef onvoldoende geld heeft. Hierdoor zou Youssef niet meer hoeven te stelen. Zonder de gemeente zou er geen gemeenteraad zijn. Er zou ook geen burgemeester zijn. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare orde. Zonder de gemeente zou de openbare orde dus onveilig zijn. Wat dit voor Youssef betekent, is dat hij dan door kan gaan met zijn criminele gedrag en er geen consequenties tegenover staan.

Er zijn ook een paar actoren die wel voorkomen in het veiligheidshuis, maar die geen rol spelen in de casus van Youssef. Deze actoren worden hieronder toegelicht. De raad voor kinderbescherming, Den Hey-Acker en bureau jeugdzorg hebben geen betrekking tot de casus van Youssef, omdat Youssef een volwassene is. Hierdoor hebben deze actoren geen inbreng in de casus van Youssef.

10. Raad voor kinderbescherming komt op voor de rechten van kinderen (tot achttien jaar). Het is vooral voor de kinderen van wie de opvoeding en ontwikkeling wordt bedreigd. Hierbij schept de raad plannen om die bedreiging te verminderen of te voorkomen. De raad onderzoekt de situatie rondom het kind en kan in juridische procedures adviseren, waarbij ze maatregelen en sancties kunnen eisen.

11. Den Hey-Acker, Justitiële jeugdinrichting valt onder de justitiële jeugdinrichtingen. Hier zijn jongens en meisjes aanwezig tussen de twaalf en vierentwintig jaar. Er zijn aparte groepen. In de ene groep zitten jongeren met ernstig seksuele problematiek en in de andere groep zitten jongeren die een individueel behandeltraject volgen. In Den Hey-Acker zijn 78 jongeren aanwezig. De jongeren zijn door strafrechtelijke redenen opgenomen. Zij zitten hier op basis van een preventie, nachtdetentie en jeugddetentie.

12. Bureau Jeugdzorg komt op voor kinderen die bedreigd worden om stil te vallen in zijn of haar ontwikkeling. Bureau Jeugdzorg zorgt ervoor dat de kinderen in een veilige leefomgeving terechtkomen en daarbij de juiste zorg krijgen. Bureau Jeugdzorg heeft in iedere provincie meerdere vestigingen. Elke dag gaan de medewerkers aan de slag. Bij Bureau Jeugdzorg staat de cliënt centraal. Door een cliëntenraad verbetert Bureau Jeugdzorg haar werktaken.

13. Brabant Wonen is een sociale verhuurder en heeft een maatschappelijke functie. Doordat Brabant Wonen een maatschappelijke functie heeft, voeren andere woningcorporaties een woningbeheerbeleid uit, dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid dicht bij huis. Hieronder vallen zowel de technische als de sociale aspecten.

Brabant Wonen is dan wel een actor in het veiligheidshuis, maar heeft geen invloed op de casus van Youssef. Dit komt doordat er geen informatie is over de woonsituatie van Youssef zelf. Vanuit de casus van Youssef werd er geen verband gelegd met zijn thuissituatie, waardoor Brabant Wonen geen rol heeft in zijn proces.

14. Essent is een elektriciteitsmaatschappij dat gas en elektriciteit distribueert. Zij zorgen ervoor dat dit veilig gebeurd. Essent gaat diefstal van gas en of elektriciteit tegen en biedt voor burgers ook voorlichting over gas en elektriciteit en over hoe ze goedkoper en comfortabeler kunnen leven. Ze leveren aan de burgers concrete oplossingen voor het energieverbruik van de burgers.

Essent heeft geen invloed op de casus van Youssef.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, In het veiligheidshuis zijn verschillende actoren aanwezig….. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/in-het-veiligheidshuis-zijn-verschillende-actoren-aanwezig-die-actoren-werken-samen-om-een-complexe-situatie-goed-te-kunnen-berechten-youssef-zijn-situatie-is-zeer-complex-en-de-volgende-actoren-moe/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.