Essay: Internationalisering

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 7 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 29, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Internationalisering
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1937 words. Download the full version above.

Opdracht A.

Voor deze opdracht hebben we gekozen voor de volgende drie landen:

o Zwitserland

o Griekenland

o Nederland

Wij denken dat deze landen qua gezondheidszorg veel van elkaar verschillen. Zwitserland staat echt bekend om de goede kwaliteit van zorg die geleverd wordt. Wij denken zelf dat Griekenland juist mindere kwaliteit biedt aan de patiënt. Wij schatten dat Nederland er tussenin zit.

Hieronder een tabel met een aantal gegevens over de verschillende landen om een beeld te schetsen over de verschillen.

Gegevens Zwitserland Griekenland Nederland

Taal Veelal Duits Veelal Grieks Veelal Nederlands

Regeringsvorm Directoriale republiek Republiek

Parlementaire democratie Constitutionele monarchie met een parlementair stelsel

Religie Meerderheid christelijk Meerderheid christelijk Meerderheid niet behorend tot een godsdienstige groepering

Oppervlakte 41.285 km² 131.957 km² 41.543 km²

Inwoners 8.121.830 (2015) 10.775.643 (2015) 16.947.904 (2015)

{Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland / https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland / https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland}

Opdracht B.

Gezondheidszorg in Zwitserland

De zorg die geleverd wordt door Zwitserland, wordt met kwaliteit geleverd. Er is in Zwitserland een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen en dokters, wachtlijsten voor behandelingen bestaan er bijna niet, en medische faciliteiten hebben de nieuwste technologie.

De patiënten hebben de vrijheid om een keuze te maken naar welke arts ze gaan, en er is een ongelimiteerde directe toegang tot specialisten.

In Zwitserland moet je eerst een doorverwijzing hebben van de huisarts, voordat er een bezoek wordt gebracht in het ziekenhuis.

Ziekenhuizen in Zwitserland zijn niet goedkoop. Alle rekeningen worden betaald, of door jouw verzekeringsmaatschappij of door jezelf.

Medische zorg aan huis, wordt de laatste jaren in Zwitserland belangrijker. Dit wordt binnen bepaalde grenzen gedekt in de basis ziektekostenverzekering.

In Zwitserland staat de gezondheidszorg erg hoog. Ze leveren kwaliteit. Het is belangrijk dat je goed verzekerd ben, voordat je in aanmerking moet komen met een gezondheidszorg. Omdat de zorg erg duur is.

In het artikel “Dokters, tandartsen en ziekenhuizen” staat dat het Zwitserse systeem voor de gezondheidszorg als één van de beste ter wereld bekend staat.

{Bron: https://www.justlanded.com/nederlands/Zwitserland/Zwitserland-Gids/Gezondheid/Introductie}

Gezondheidszorg in Griekenland

In een artikel in “de Verdieping Trouw” wordt beschreven hoe de gezondheidszorg er in een Grieks ziekenhuis uitziet. De titel van het artikel is “Derdewereldtoestanden in Griekse ziekenhuizen”. Uit dit artikel blijkt wel dat de zorg in Griekenland slecht geregeld is en dat er geen kwalitatieve zorg geboden wordt aan de burgers. Het artikel vangt aan met:

“Grieks ziekenhuispersoneel heeft vandaag weer een werkonderbreking gehouden, en dat was bepaald niet voor het eerst. In het ernstig in geldnood zittende Griekenland zijn de werkomstandigheden in de staatsgezondheidszorg slecht en de salarissen laag. Als er al wordt uitbetaald. Ook correspondent Thijs Kettenis in Athene maakte kennis met de staatszorg en het dure alternatief: de privékliniek”

{Bron:http://www.trouw.nl/tr/nl/34121/Standplaats/article/detail/3979558/2015/04/24/Derdewereldtoestanden-in-Griekse-ziekenhuizen.dhtml}

In het artikel “De nationale gezondheidszorg; gezondheidszorg in Griekenland” staat het volgende over de zorg in Griekenland:

“De kwaliteit van de gezondheidszorg en gezondheidszorg faciliteiten in Griekenland laten, hoewel deze aan het verbeteren zijn, veel te wensen over.” En ook:

“Ondanks dat de medische scholing van hoog niveau is, is de gezondheidszorg één van de slechtste in Europa, voornamelijk wegens te weinig financiering.”

{Bron: https://www.justlanded.com/nederlands/Griekenland/Griekenland-Gids/Gezondheid/De-nationale-gezondheidsdienst}

Op de site “de wereld morgen be” staat er een artikel met de titel “Faculteiten Geneeskunde en Dokters van de Wereld slaan alarm over Griekse gezondheidszorg”. Hierin wordt het volgende genoemd over de crisis en besparingsbeleid en wat dit voor impact heeft op de gezondheidszorg:

“De impact van de crisis en het besparingsbeleid heeft Griekenland tot de zieke onderbuik van Europa gemaakt. Vorig jaar berekende de OESO dat sinds de crisis en bezuinigingsmaatregelen een derde van de Griekse bevolking niet langer een ziekteverzekering heeft(3). Stapels wetenschappelijk onderzoek tonen intussen aan dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het eerst werden getroffen door deze bezuinigingsmaatregelen(4).”

Door bovenstaande citaten krijg je een indruk van de situatie in Griekenland met betrekking tot de gezondheidszorg. Uit de verschillende artikelen blijkt dat de gezondheidszorg, met name door te weinig financiering, niet goed geboden kan worden. In het hierboven genoemde artikel staat zelfs dat Griekenland met betrekking tot de gezondheidszorg als één van de slechtste bekend staat.

Gezondheidszorg in Nederland

In het artikel ‘‘De kwaliteit van onze gezondheidszorg’’ kunnen we vernemen dat het Nederlandse gezondheidssysteem wordt kenmerkt dat de patiënt doorgaans de zorg niet zelf betaald, maar dat de zorgverzekeraars dat doen.

Eén van de belangrijkste punten voor de gezondheidszorg in Nederland is dat de kwaliteit van prestaties voorop staan, de prijs is secundair. Hierbij zie je dat, in Nederland, de kwaliteit belangrijker is dan de kosten. Dit wil niet zeggen dat de kosten niet onbelangrijk zijn, maar dat ze niet op de eerste plaats komen. ‘Patiënten zijn dankbaar wanneer ze een kwalitatief goede behandeling krijgen van tevreden personeel.’ Aldus het artikel ‘’De kwaliteit van onze gezondheidszorg.’’

{Bron: http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/138783-de-kwaliteit-van-onze-gezondheidszorg.html}

Opdracht C

We willen verder toespitsen op het onderwerp abortus. We willen dit onderwerp vergelijken in de drie verschillende landen en kijken wat er precies goed gaat en wat juist niet.

Gezondheidszorg in Zwitserland

Het Zwitserse parlement heeft in 2001 gestemd voor een wettelijke regeling om abortus toe te staan binnen een bepaald tijdsbestek. Er is besloten dat een abortus mag plaatsvinden in de eerste twaalf weken van de zwangerschap. {Bron:http://www.digibron.nl/search/detail/a883cb9aa1558467852f386880dc1339/ook-voorbehoedsmiddel-bedreigt-pril-leven}

Wanneer de mentale of fysieke gezondheidstoestand van de moeder wordt bedreigt wordt er ook een uitzondering gemaakt.

{Bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/zwitserland-legaliseert-abortus/volledig}

Wat betreft deze nieuwe wetgeving zijn er dus duidelijke regels gemaakt die voor iedereen helder zijn. Dit is dus goed vastgesteld in de wet.

De verhouding in het Zwitserse parlement zijn niet gunstig. Er is een duidelijke tegenstelling zichtbaar tussen voorstanders en tegenstanders van de abortuswet. Voorstanders noemden de wet “een grote overwinning voor de vrouw”. Ook artsenorganisaties waren erg voor het legaliseren van abortus.

Het conservatievere deel van het volk was juist erg tegen deze legalisering. Ook de abortusgroeperingen geven flink protest tegen de nieuwe wet. Zij vonden namelijk dat de bescherming van het ongeboren kind, door het goedkeuren van abortus, volledig wegvalt en dat de moeder in deze moeilijke periode er alleen voorstaat.

Uit de informatie blijkt dus dat er een grote tegenstelling van meningen rondom deze wet was en dat men het totaal niet met elkaar eens was wat betreft het legaliseren van de abortuspraktijk. Dit is minder goed gegaan in Zwitserland.

{Bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/zwitserland-legaliseert-abortus/volledig}

Gezondheidszorg in Griekenland

De voorwaarden voor abortus zijn in Griekenland vastgelegd in het wetboek van strafrecht. In Griekenland zijn er een aantal omstandigheden waarbij er toestemming wordt gegeven tot het aborteren:

o In alle gevallen van abortus moet het voor de twaalfde week van de zwangerschap plaatsvinden;

o De abortus moet plaatsvinden voor de negentiende week als de zwangerschap ontstaan is door seksueel geweld;

o De abortus moet plaatsvinden voor de vierentwintigste week wanneer men door middel van testen uit kan wijzen dat de foetus een ernstige aandoening/afwijking heeft;

o De abortus kan altijd plaatsvinden wanneer er een ernstig risico is voor de (geestelijke) gezondheid van de moeder.

Er zijn dus duidelijke voorwaarden wat betreft abortus. Er is in het wetboek goed vastgelegd in welke situaties en binnen welk tijdsbestek er een abortus mag worden gedaan.

Wat minder goed geregeld is in Griekenland is het geven van seksuele voorlichting voornamelijk onder jongeren en de toegang tot anticonceptiemiddelen. Het VN-Comité heeft inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen zijn zorgen uitgesproken over de geringe toegang tot de anticonceptiemethoden van hoge kwaliteit. Het gevolg hiervan is dat vrouwen die zwanger worden gebruik maken van abortus. Het comité heeft dan ook sterk benadrukt dat de toegang, prijs en de effectiviteit van de anticonceptiemiddelen in Griekenland met onder meer subsidies moet worden verbeterd en vergroot. Ook werd door het comité vastgesteld dat er in Griekenland meer seksuele voorlichting onder jongeren moet gaan plaatsvinden en dat er een grotere beschikbaarheid moet komen van anticonceptiemiddelen.

{Bron:http://www.liberties.eu/nl/campaigns/safe-legal-abortion-campaign}

Gezondheidszorg in Nederland

Sinds 1984 is de ‘Wet Afbreking Zwangerschap’ in werking. Het ziekenhuis of de kliniek, waar abortus wordt uitgevoerd door een arts, moet in het bezit zijn van een speciale vergunning van de Minister van Volksgezondheid.

Vanaf 16 jaar mogen de jongeren zelf beslissen over abortus. Voor jongeren onder de 16 jaar hebben toestemming nodig voor abortus van één van de ouders of van een wettelijke voogd. Daarnaast kan je een verwijsbrief van de huisarts krijgen, waardoor abortus is toegestaan.

{Bron: http://www.abortus.nl/ongewenst-zwanger/wetgeving)

In Nederland is de grens van abortus gelegd op 24 weken zwangerschap. Alleen een arts is bevoegd om een abortus uit te voeren. De vrouw krijgt een wettelijke bedenktijd van vijf dagen. Tot dag vijf mag er geen abortus worden uitgevoerd. Daarnaast moet de abortus worden uitgevoerd door een kliniek die hier een vergunning voor heeft.

In het burgerlijk wetboek, artikel 296 Wetboek van Strafrecht, staat beschreven wanneer men wel of niet een abortus mag uitvoeren. De wet over abortus met de duidelijke uitleg:

1. Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor de zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogte vier jaar en zes maanden of geld boete van de vierde categorie.

2. Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

5. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht.

{Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/52477-abortuswet-in-nederland.html}

In Nederland staat het duidelijk in het burgerlijk wetboek beschreven wanneer men wel of niet een abortus mag uitvoeren. Volgens de gelezen bronnen en het zoeken op sites/artikelen lees je dat het in Nederland de abortuswet duidelijk beschreven staat.

Abortus wordt vergoed vanuit de Kaderwet VWS-subsidies. Als een vrouw, woonachtig is in Nederland, een abortus ondergaat hoeft ze zelfs niets te betalen. Een abortusbehandeling in het ziekenhuis kan alleen worden vergoed door de zorgverzekeraar als het op een medische indicatie wordt uitgevoerd.

{Bron: https://fiom.nl/kenniscollectie/abortus/wet-en-regelgeving}

Hier moet beschreven worden:

Opdracht D

Uit deze onderzoek blijkt dat, tussen de landen Zwitserland, Griekenland en Nederland, de beste kwaliteit van de zorg door Zwitserland geleverd wordt. Griekenland scoort het laagst als het gaat om de kwaliteit van de zorg tussen deze landen.

Daarnaast wat wij zagen hoe de abortus wetgeving in deze drie landen is geregeld, merken wij op dat veel is vastgelegd in het wetboek van strafrecht.

Nederland staat open voor abortus. Alles is wettelijk vastgelegd, eveneens ook in Griekenland. Bij beide landen lees je dat het toegestaan is tot 24 weken te aborteren. Toch zijn er verschillen om welke reden er geaborteerd mag worden tot de 24e zwangerschapsweek.

In Zwitserland is het beleid rondom abortus minder goed vastgelegd.

Logboek

Opdrachten: Wie heeft wat gedaan?

Opdracht A: Jorien & Wendy

Opdracht B:

Zwitserland

Griekenland

Nederland

Wendy

Jorien

Wendy & Jorien

Opdracht C:

Zwitserland

Griekenland

Nederland

Jorien

Jorien

Wendy

Opdracht D

Conclusie

Wendy

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Internationalisering. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/internationalisering/> [Accessed 03-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.