Essay: Milieu

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 9 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 29, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Milieu
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2576 words. Download the full version above.

Het klimaat is aan het veranderen en met het milieu gaat het niet goed. De temperatuur en het zeeniveau blijven stijgen ondanks de vele maatregelen die men treft. Soms schaden we het milieu onbewust mee. We kunnen allemaal iets doen voor een beter milieu. Tegenwoordig zijn er al vele soorten van milieuvervuiling en doordat de bevolking blijft stijgen en wereldwijde industrialisatie steeds meer toeneemt. Beseffen we soms niet hoeveel we het milieu schaden.

Luchtvervuiling

Je kan spreken van luchtvervuiling wanneer de lucht die door ons omringende lucht wordt verontreinigd wordt door stoffen die daar normaal niet thuishoren. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen, maar meestal speelt de mens hierin een grote rol.

Door industrie en verkeer komen er veel schadelijke stoffen vrij waardoor de lucht zeer verontreinigd raakt. In westerse landen worden de milieuregels steeds strenger, waardoor vervuilende werkzaamheden steeds vaker worden verplaatst naar derdewereldlanden. Hierdoor neemt in die landen de luchtvervuiling meer toe en dit is ook niet goed voor de gezondheid van de mensen die daar wonen. In deze derdewereldlanden is de gezondheidszorg ook niet zo goed al bij ons. Veel mensen weten ook niet dat kunstmest de lucht kan vervuilen. Met kunstmest komen bepaalde gassen vrij die je kan ruiken en een te hoge concentratie van deze gassen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Wanneer deze gassen opgelost worden in regenwolken en dan terug met neerslag op de aarde komen, krijg je zure regen. Dit kan dan weer zorgen voor bodemvervuiling.

Een andere vorm van luchtvervuiling is smog. De naam smog is een samenstelling van de Engelse woorden smoke en fog. Dit betekend rook en mist. Als het warm is en er geen of amper wind is dan zie je vaak boven grote steden een soort mist hangen, dit is smog. Smog komt dus het meest voor in de zomer. Dit is zeer schadelijk voor de gezondheid, vooral voor die van de luchtwegen. Mensen die een luchtwegaandoening hebben zullen hier dus ook last van hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onderzocht hoeveel procent van de wereldbevolking deze vuile lucht inademt dit zou 92 procent van de wereldbevolking zijn. WHO-directrice Maria Neira zegt dat Ontwikkelingslanden en opkomende landen het meeste last hebben van de lucht vervuiling maar dat elk land eronder lijdt. Zij zegt dat dit een noodsituatie is omdat er jaarlijks 6,5 miljoen mensen voortijdig sterven aan ziektes die door luchtvervuiling worden veroorzaakt.

De verontreiniging van de lucht is het zwaarst in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Overal heeft men last van deze verontreiniging zo zitten 60% van de Europese steden boven de limiet.

In Parijs heeft het stadsbestuur in september beslist dat er geen auto’s meer mogen rijden op een 3 km lang stuk op de rechteroever van de Seine. In Brussel dienden in september ook nog vijf Brusselaars die gesteund worden door Client Earth een klacht in bij de rechtbank. Ze willen het Gewest verplichten om een plan op te stellen waarbij men verdere luchtverontreiniging kan voorkomen.

Dit zijn de gemeten fijnstofwaarden van De Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij leggen de maximumgrens op 10 microgram per kubieke meter. © WHO.

“Luchtverontreiniging eist een tol op de gezondheid van de kwetsbaarste groepen van de bevolking: kinderen, vrouwen en ouderen”, aldus Flavia Bustreo, assistent-directeur-generaal van de WHO. Hij zegt ook dat je van je eerste tot je laatste adem gezonde lucht zou moeten inademen als je gezond wilt zijn.

Door blootstelling met verontreinigde buitenlucht zijn er elk jaar ongeveer 3 miljoen doden. Luchtvervuiling binnenskamers nochtans even dodelijk. Zo werden er in 2012 ongeveer 6,5 miljoen overlijdens in verband gebracht met de slechte buiten- en binnenlucht.

Een studie heeft aangetoond dat dieselmotoren de grootste oorzaak van luchtvervuiling zijn. Zij zijn een van de factoren die ervoor zorgde dat stikstofoxide toenam in Europa. Vooral kleine stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer, die de longblaasjes kunnen bereiken bij inademing zijn riskant zijn voor de menselijke gezondheid. Dat fijn stof verhoogt het risico op een beroerte, hartziekten, longkanker en ademhalingsziekten zoals astma.

Kooldioxide/CO2/

Wanneer er teveel CO2 uitgestoten wordt gaat de aarde sneller opwarmen. Met als gevolg dat de zeespiegel zal stijgen en extreme weersomstandigheden zich zullen voordoen . CO2 komt in de natuur door de verbranding van bijvoorbeeld kolen en olie.

Koolstofmonoxide/CO/

Koolstofmonoxide is een zeer giftig en gevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding. Het gas is geurloos, kleurloos en smaakloos. Wanneer je het inademt kan je snel bewusteloos raken. Ze noemen het ook wel de sluipmoordenaar of stille moordenaar.

Bodemvervuiling

Omdat we tegenwoordig zo veel giftig afval produceren dat door de natuur niet meer af te breken is, is het gewoon veel te veel. Het plastic of plastic bekertje die sommige onder ons op de grond gooien zal nooit afgebroken worden en blijft altijd liggen. Er zijn ook ander soorten van bodemverontreiniging. Zoals giffen uit fabrieken die in de bodem trekken. Zo vergiftigen we weer planten en dieren die hun voedsel uit de bodem halen.

Bodemverontreiniging wordt vooral veroorzaakt door de onzorgvuldige omgang met stoffen en het legaal of soms zelfs illegaal storten van afval. Eeuwen geleden waren we ook al niet de properste want er zijn huizen die tegenwoordig staan op een stadslaag. Dit is soms een metershoge laag waar oud afval in ligt. In die laag kan je huisvuil, bouwresten van huizen, en ook afval van kleine vervuilende industrieën. De grond rond oude gasfabrieken is vaak ernstig vervuild. Deze oude fabrieken liggen vaak buiten oude stadskernen op locaties die tegenwoordig vaak gebruikt worden voor woningbouw of recreatie. In de jaren 1970 zijn soms hele woonwijken op zo een verontreinigde grond gezet. Op sommige vuilnisbelten waar die al bestaan sinds 1980 zijn op grote schaal giftige en soms zelfs radioactieve stoffen illegaal gestort geweest.

Er zijn ook al toestanden geweest waarbij de bodem onbewust of per ongeluk is verontreinigd. Als een vrachtwagen die chemicaliën met zich meevoert een ongeval krijgt heeft dit een gevolg voor de bodem. Er zin jammer genoeg ook bewuste verontreinigingen. Zo zijn er mensen die hun afval ergens dumpen of fabrieken die hun afval in een rivier loost. Er zijn gigantisch veel manieren waarop we de bodem kunnen verontreinigen met giftige stoffen of zware metalen.

In Nederland begon de overheid zicht pas druk te maken in bodemverontreiniging in de jaren 80. Dat was omdat ze toen een schokkende ontdekking deden. In Lekkerkerke in Nederland waren meer dan 300 woningen gebouwd op een héél verontreinigde grond. Men is hier achter gekomen toen men een nieuwe waterleidingbuis moest plaatsen. Toen ze de oude vervingen zagen ze dat deze was aangetast door agressieve zwaar chemische stoffen. De kosten om de grond in Lekkerkerke te laten reinigen liepen op tot bijna 200 miljoen euro. Hierna kwamen andere gifschandalen aan het ligt, zoals de verontreiniging van de Coupépolder in Alphen aan den Rijn en de bodemvervuiling in Griftpark in het Utrechtse Kralingen. De Nederlandse overheid verstrengde de wet en lieten de bedrijven opdraaien voor alle kosten.

In Nederland zijn er weinig voorbeeld van mensen die ernstig ziek werden door bodemverontreiniging. Toch probeert overheid om zoveel mogelijk van de vervuiling op te ruimen. De belangrijkste plekken moeten tegen het jaar 2030 gereinigd zijn door te saneren. Saneren is het terug gezond maken van de grond. Dit saneren veel geld daarom kan men niet alles tegelijkertijd doen. De grond moet stapje voor stapje worden gesaneerd. Men kan nu vaak de bedrijven niet meer laten opdraaien voor de kosten omdat de meeste bedrijven verdwenen zijn of failliet zijn gegaan. Hierdoor komen de kosten vaak terecht bij de gemeente of provincie. Zij proberen die extra kosten wel een deel weer door te rekenen aan de koper van de grond. Ze kunnen wel niet te veel vragen aan de koper anders wordt de grond niet gekocht.

Watervervuiling

Ook watervervuiling komt vaak voor omdat fabrieken giftige stoffen in onze waterlopen laten uitkomen. Maar wat doen wij in het dagelijkse leven dat onze waterlopen vervuild? We spoelen vaak dingen door in de gootsteen of wc die niet in onze waterlopen terecht mogen komen. Nu hebben wij hier een waterzuiveringssysteem maar voeger was dat niet zo en toen werden er vaak mensen ziek door vuil water. In derde wereldlanden zijn er spijtig genoeg nog geen zuiveringssystemen.

Regenwater wordt voor het grootste deel afgevoerd via de riolering, maar als het te hard regent en de riolen kunnen de hoeveelheid water niet meer verwerken dan wordt een deel van dit water overgestroomd naar sloten en zeewateren wordt een deel van de rioolinhoud overgestort naar sloten en zeewater. Hierover protesteren boeren al jaren omdat hun vee drinkt van de sloten en na een overstroming vaak ziek is. Doordat de capaciteit van ons rioleringsstelsel zo krap is gaat de kwaliteit van ons zeewater achteruit. Met als gevolg dat veel badplaatsen geen blauwe vlag krijgen. Deze blauwe vlag staat voor veilig zwemwater.

Bestrijdingsmiddelen

Door landbouw komt er mest en de uitstoot van veel bestrijdingsmiddelen terecht in onze waterlopen. Als het regent spoelen deze giftige stoffen van het veld af en komen ze uit in onze sloten of rivieren, waar deze stoffen veel schade aanrichten. Ze zijn giftig voor waterplanten, waterinsecten en bedreigen de drinkwaterwinning.

Industrie

een van de belangrijke vervuilers is de industrie. Bij veel industriële processen wordt water gebruikt. Wanneer men klaar is met dit water wordt het terug geloosd in rivieren of sloten maar nu zitten er zware metalen zoals koper en zink mee in. Veel fabrieken zijn aan het water gelegen dus wanneer er ooit iets misloopt is de kan groot dat er veel giftige stoffen in onze waterwegen komen. Soms gebruikt men water voor de koeling van warme machines maar wanneer dit water terug geloosd wordt in onze rivieren is het vaak nog warm wat ook niet goed is voor het milieu.

Transport

Onze water lopen dienen ook als transportmiddel, maar wanneer er een ongeval gebeurd kunnen er weer giftige stoffen vrijkomen. Hier gebeuren ook regelmatig ongelukken.

Gevolgen van water vervuiling

Het dierlijk leven

Wanneer vissen of waterdieren in contact komen met de giftige stoffen in het zeewater kunnen deze stoffen zich beginnen op hopen in hun lichaam. Sommige vissen hebben plastic in hun lichaam. Deze plastic deeltje zijn te klein om te zien met het blote oog en zo gaan ze steeds verder in onze voedselketen waardoor wij soms vis met microplastic eten.

In zoet waterzeen wordt het water proper gehouden door kleine waterplantjes. Deze plantjes sterven af wanneer ze in contact komen met zware metalen wat vaak voorkomt.

Andere effecten

De vervuiling daalt naar de bodem van het water of gaat zich hechten aan slibdeeltjes omdat de waterflora en waterfauna dit niet kunnen verwerken. De schadelijke stoffen verplaatsen zich vaak in langzaam stromende modder. Hierdoor verspreid de vervuiling zich oven een groot oppervlak en gaat het de bodem steeds meer aantasten. Ook dringt dit vervuilde water door naar het grondwater en uiteindelijk naar landbouwgronden.

Volksgezondheid

De volksgezondheid loopt geen gevaar omdat ons drinkwater goed gefilterd wordt. Dit filteren kost wel veel geld, maar de zuivering van ons water blijft heel belangrijk. Als je vervuild water drinkt kan je te maken krijgen met groeiafwijkingen, een verminderde vruchtbaarheid en een verslechterde weerstand

De gevolgen van milieuvervuiling

Het broeikaseffect!

De aarde blijft opwarmen en de gemiddelde temperatuur blijft ook stijgen. Hierdoor zijn de Noordpool en de Zuidpool steeds meer aan het smelten, waardoor de zeespiegel stijgt. Voor landen die onder de zeespiegel liggen heeft dit ernstige gevolgen. Nederland is hier een voorbeeld van. Ze liggen gedeeltelijk onder de zeespiegel en wanneer deze stijgt zullen ze steeds verder naar het zuiden moeten wonen. Steeds meer gebieden op aarde zullen subtropisch worden en dus ook vochtiger.

Het ozongat!

Boven de zuidpool bevindt zich een ozongat waardoor de bescherming tegen de zon er niet meer is. Hoe meer luchtvervuiling, hoe groter het gat en hoe groter het gat wordt hoe meer de temperatuur op aarde zal stijgen.

.

Ecosystemen verdwijnen!

Mensen, dieren en planten die in een bepaald gebied leven en op de een of andere manier van elkaar afhankelijk zijn worden een ecosysteem genoemd. Als je een tuin hebt kan je dit een klein ecosysteem noemen. Je hebt echter ook grote ecosystemen zoals een woud, als deze grote ecosystemen laat verdwijnen door bijvoorbeeld het regenwoud om te kappen dan heeft dit grote gevolgen. Als jouw tuintje verdwijnt is dit niet zo een grote ramp. Ecosystemen bestaan uit verschillende factoren zoals lucht, water, bodem, voedingsstoffen, en organismen. Een ecosysteem blijft bestaan doordat er een bepaald evenwicht is, roofdieren eten hun prooi, de prooidieren hebben planten gegeten, en die planten hebben voedingsstoffen uit de bodem gehaald. Dieren kunnen weer leven doordat planten lucht uitademen die dieren weer inademen. Als er een schakel uit deze keten verdwijnt dan is het evenwicht verstoord.

Dit zijn een aantal tips die iedereen kan toepassen om de opwarming van de aarde tegen te houden.

.1) Isoleer uw woning

De verwarming van een huis neemt het grootste deel van uw energierekening in beslag. Daarom is isoleren een van de meest belangrijke en rendabele tip om je CO2-uitstoot te beperken. Een goed geïsoleerd dak is het belangrijkste en goedkoopste. Daarna kan je verder gaan met je muren en ramen.

2) Zet de verwarming ’s nachts uit

’s Nachts een verwarming laten opstaan heeft niet veel nut. Je kan warmere slaap kledij aandoen of een dikker deken gebruiken. Door ’s nachts je verwarming niet op te zetten bespaar je 9% van het bedrag dat je jaarlijks betaald voor energie. Wat mooi meegenomen is.

3) Kies een douche boven een bad

Als je een douche neemt van een vijftal minuten dan verbruik je ongeveer 55 à 60 liter water, met een bad gemiddeld 110 liter. Voor een douche verbruik je dus ongeveer de helft minder energie dan voor een bad. Als je iemand bent die snel lang onder de douche staat ge je misschien beter voor een bad.

4) Kies voor verse producten

Diepvriesproducten verbruiken erg veel energie. Niet alleen voor de productie maar ook om ze te bewaren verbruiken ze veel energie. De gassen die worden gebruikt om de koude te produceren, hebben een heel hoog opwarmend vermogen.

5) Eet minder vlees

Veeteelt veroorzaakt een zeer hoge uitstoot van broeikasgassen en heeft een grote impact op het milieu. Koeien, geiten en schapen stoten methaan uit tijdens hun vertering. Methaan is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van het huidige broeikaseffect. Daarom is het belangrijk om af en toe vlees vervangende producten te eten zoals granen, peulgewassen en groenten die rijk zijn aan plantaardige eiwitten. Als iedereen een keer per week vegetarisch zou eten dan zou er al veel minder vlees overproductie zijn.

6) Doof de lichten wanneer je de kamer verlaat

Ook al beweert men vaak het tegenovergestelde als je een ruimte kort verlaat dan doof je best je lichten dit kost geen extra energie. Dat geldt ook voor spaarlampen en TL-buizen. Het is een fout dat men zegt dat TL-lampen snel slijten en veel energie verbruiken bij het opstarten. Voeger was dat zo, maar ondertussen zijn de lampen veel beter geworden.

7) Ga te voet of gebruik de fiets voor kleine verplaatsingen

Korte ritten met de auto zijn schaden het milieu het meest. Omdat de motor nog niet opgewarmd is stoot deze veel uit. Als je een korte afstand moet afleggen is het nog altijd beter om de fiets te nemen of te voet te gaan. Je kan ook altijd het openbaar vervoer nemen.

Dit zijn kleine dingen die niet veel moeite kosten maar als iedereen dit zou doen dan zou onze aardbol veel langer meegaan.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Milieu. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/milieu/> [Accessed 03-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.