Titel verslag: Grond fysische analyse melkvee bedrijf 'van Roomen' - Essay Marketplace

Titel verslag: Grond fysische analyse melkvee bedrijf ‘van Roomen’

 

Nadat je je verslag/rapport hebt gecontroleerd met behulp van deze checklist, voeg je deze toe als bijlage. Zonder de checklist vindt er geen beoordeling plaats.
De beoordelingscriteria die met een * zijn aangegeven, zijn de zogenaamde ‘killing points’. Indien de assessor meer dan vijf ‘killing points’ heeft aangekruist, dien je het rapport/verslag op alle onvoldoende onderdelen te verbeteren. Voor de herbeoordeling moet je ook de oude versie inleveren. In het afstudeerwerkstuk zijn geen ‘killing points’ toegestaan! AANVINKEN WAT NIET IN ORDE IS!

1. Het taalgebruik:
‘ Bevat niet meer dan drie grammaticale, spel- en typefouten per duizend woorden*
Bij meer dan drie fouten per duizend woorden is
het rapport/verslag afgekeurd!
‘ Heeft een adequate interpunctie*
‘ Is afgestemd op de gekozen doelgroep (juiste stijl)*
‘ Laat een zakelijke en actieve schrijfstijl zien*
‘ Bevat geen persoonlijke voornaamwoorden*

2. Het rapport/verslag:
‘ Is ingebonden (hard copy)*
‘ Is vrij van plagiaat* (zie examenreglement)

3. De omslag:
‘ Bevat de titel
‘ Vermeldt de auteur(s)

4. De titelpagina/het titelblad:
‘ Heeft een specifieke titel*
‘ Vermeldt de auteur(s)*
‘ Vermeldt de plaats en de datum*
‘ Vermeldt de opdrachtgever(s)*

5. Het voorwoord:
‘ Bevat de persoonlijke aanleiding tot het schrijven van het rapport/verslag
‘ Bevat persoonlijke bedankjes (persoonlijke voornaamwoorden toegestaan)

6. De inhoudsopgave:
‘ Vermeldt alle genummerde onderdelen van het rapport/verslag*
‘ Vermeldt de samenvatting en de bijlage(n)
‘ Is overzichtelijk
‘ Heeft een correcte paginaverwijzing

7. De samenvatting:
‘ Is een verkorte versie van het gehele rapport/verslag
‘ Bevat conclusies
‘ Bevat geen persoonlijke mening
‘ Is gestructureerd
‘ Is zakelijk geschreven
‘ Staat direct na de inhoudsopgave

8. De inleiding:
‘ Is hoofdstuk 1*
‘ Nodigt uit tot lezen
‘ Beschrijft het onderzoekskader*
‘ Beschrijft de probleemstelling*
‘ Vermeldt het doel*

‘ Geeft informatie over de gevolgde onderzoeksmethode*
‘ Geeft kort de inhoud per hoofdstuk van het rapport/verslag weer* (zie intranet)

9. De (opmaak van de) kern:
‘ Bestaat uit genummerde hoofdstukken en (sub)paragrafen (maximaal drie niveaus)*
‘ Deze zijn verschillend in opmaak*
‘ De hoofdstukken en (sub)paragrafen hebben een passende titel
‘ Een hoofdstuk beslaat ten minste ‘?n pagina
‘ Een nieuw hoofdstuk begint op een nieuwe pagina
‘ De zinnen lopen door (geen ‘enter’ binnen een alinea gebruiken)
‘ De figuren zijn (door)genummerd en hebben een passende titel (onder de figuur)*
‘ De tabellen zijn (door) genummerd en hebben een passende titel (boven de tabel)*
‘ In de tekst zijn er verwijzingen naar figuren en/of tabellen*
‘ De tekst bevat verwijzing naar de desbetreffende bijlage(n)
‘ De pagina’s zijn genummerd*
‘ De pagina’s hebben een aantrekkelijke opmaak

10. De discussie:
‘ Bevat een vergelijking met relevante literatuur
‘ Geeft de valide argumentatie weer
‘ Bevat een kritische reflectie op de eigen bevindingen (zie intranet)

11. De conclusies en aanbevelingen:
‘ De conclusies zijn gebaseerd op relevante feiten
‘ De aanbevelingen zijn gebaseerd op relevante feiten
‘ Bevatten geen nieuwe informatie*

12. De bronvermelding:
‘ In de tekst is conform de geldende APA-normen* (zie intranet)

13. De literatuurlijst:
‘ Is opgesteld conform de geldende APA-normen* (zie intranet)

14. De bijlagen:
‘ Zijn genummerd
‘ Zijn voorzien van een passende titel
‘ Bevatten geen eigen analyse

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.