Verandering jeugdcriminaliteit in de loop van de jaren - Essay Marketplace

Verandering jeugdcriminaliteit in de loop van de jaren

De afgelopen jaren is de jeugdcriminaliteit verminderd in Nederland. Het CBS heeft hier eerder onderzoek naar gedaan, en dit is uitgewerkt in een tabel. (Zie tabel 1). Het gaat hier om een steekproef, dus de cijfers zijn niet precies, maar dit geeft wel een indicatie van de afname van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Zij hebben hier de vergelijking 2005-2010 gemaakt, en de leeftijdscategorie 12-17 jaar gebruikt.

Om de vermindering van de jeugdcriminaliteit te verklaren, gebruiken wij vier kenmerken: sociale en demografische kenmerken, economische kenmerken, kenmerken van rechtshandhaving en kenmerken tot betrekking tot beleid.

Sociale en demografische kenmerken

Met sociale en demografische kenmerken bedoelen we de samenstelling van de bevolking volgens leeftijd, geslacht, nationaliteit, enzovoort. Wij gebruiken voor jeugdcriminaliteit twee leeftijdsgroepen: 12 tot en met 17 jarigen en 18 tot en met 24 jarigen.

Opvallend is dat eenoudergezinnen samenhangt met de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Hoe minder eenoudergezinnen, hoe minder geregistreerde jeugdcriminaliteit.

Ook heeft de schoolgrote grote invloed op de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Hoe groter de school, hoe meer geregistreerde jeugdcriminaliteit, en andersom ook, hoe kleiner de school, hoe minder geregistreerde jeugdcriminaliteit.

Wat niet positief samenhangt met de geregistreerde jeugdcriminaliteit is het aantal niet-westerse jongeren. Hoe meer niet-westerse jongeren, hoe minder geregistreerde jeugdcriminaliteit.

Economische kenmerken

Door de jeugdwerkloosheid van de 15- tot en met 25-jarigen kunnen we de economische kenmerken zien. De jeugdwerkloosheid nam van 2005 tot en met 2008 af, en vervolgens nam die van 2009 tot 2012 weer toe. We hebben de hele tijd cijfers van de leeftijdscategorie 12 tot en met 24, maar als wij nu deze leeftijdscategorie gebruiken, zijn de cijfers niet geheel betrouwbaar omdat scholieren van 12 tot en met 14 nog op school werken en nog geen vaste baan hebben. Vanaf 15 jaar is het legaal om te werken en dus zijn deze gegevens wel betrouwbaar en bruikbaar. Van de gegevens van 15 tot en met 25 jaar heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier onderzoek gedaan, en de gegevens staan hieronder verwerkt in tabel 2.

We kunnen hier dus uit concluderen dat jeugdwerkloosheid nauwelijks invloed heeft op de jeugdcriminaliteit. De daling van de jeugdcriminaliteit van de afgelopen jaren kunnen we niet verklaren aan de hand van de jeugdwerkloosheid.

Kenmerken rechtshandhaving

De rechtshandhaving kunnen we onderscheiden in drie kenmerken: de operationele sterke van de politie, het aantal wijkagenten die werkzaam zijn bij de politie en de aangiftebereidheid. Als er een stijging van deze drie kenmerken is, hangt dit samen met de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit.

Jeugdcriminaliteit kunnen we in drie groepen verdelen: vermogen, geweld en vernieling. Nu zijn de kenmerken van de rechtshandhaving algemeen genomen, en kunnen we dus per groep van de jeugdcriminaliteit kijken of de rechtshandhaving echt een positief effect heeft.

Vermogen

Bij vermogen hangt er een negatieve samenhang. Dit betekent dat in beide leeftijdscategorieën de geregistreerde jeugdcriminaliteit afneemt wanneer het aantal wijkagenten, de politiesterkte en de aangiftebereidheid toeneemt.

Geweld

De toename van de politiesterke heeft zeker effect op de daling van de geregistreerde geweldcriminaliteit in de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jarigen, dit kunnen we helaas niet zeggen onder de 18 tot en met 24 jarigen.

Over het aantal wijkagenten kunnen we gelukkig zeggen dat het zeker een positief effect heeft. Het aantal wijkagenten gaat gepaard met een daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Dit geldt voor beide leeftijdscategorieën.

Vernieling

Er hangt een negatieve samenhang tussen de politiesterkte en het aantal wijkagenten. Dit is dus zeer positief. Dit geldt voor de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jarigen. Voor de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 is er een negatief effect. Het aantal wijkagenten, politiesterkte of aangiftebereidheid heeft geen effect op veranderingen van de jeugdcriminaliteit.

Kenmerken beleid

Om jeugdcriminaliteit tegen te gaan en het liefst te voorkomen zijn er beleidsmaatregelen ingesteld. Wij gebruiken de meest betrouwbare gegevens van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier om te kijken of dit effect had op de daling van de jeugdcriminaliteit.

Vroege schoolverlaters

De vroegtijdige schoolverlaters in beide leeftijdscategorieën zien dat er een daling is. Wel worden de vroegtijdige schoolverlaters gebruikt als verklaring dat er überhaupt jeugdcriminaliteit is. In de leeftijdscategorie van 12 tot en met 17 jarigen zien we dat er een positief effect is tussen de vroegtijdige schoolverlaters en de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Anders gezegd, als de vroegtijdige schoolverlaters toeneemt, neemt ook de jeugdcriminaliteit toe.

Kick-off programma

Op 21 mei 2008 deed staatssecretaris van Justitie een toespraak over de afsluiting van het kick-off programma Aanpak jeugdcriminaliteit. Dit programma is opgezet omdat jeugdcriminaliteit in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Hier worden de stappen beschreven die werden genomen om de jeugdcriminaliteit te verminderen.

Eerder ingrijpen

De staatssecretaris wilde dat er eerder werd ingegrepen bij jongeren die met de politie in aanmerking komen. Als de politie eerde ter plaatse is, kan de politie voorkomen dat het delict escaleert. Ook heeft het eerder ingrijpen voordele voor het verdere onderzoek, omdat er niet alleen naar de strafbare feiten hoeft worden gekeken, er kan dan ook naar de waarnemingen van de politie worden gekeken. De staatssecretaris verwacht veel van dit plan. Haar plan heeft uiteindelijk bijgedragen aan de vermindering van de jeugdcriminaliteit.

Het doorpakken

Omdat jeugdcriminaliteit in Nederland een groot maatschappelijk probleem is, zijn hiervoor al vele plannen opgezet. Men kan weer nieuwe plannen bedenken om criminaliteit onder jongeren tegen te gaan, maar er al plannen in het verleden zijn gemaakt en door redenen zijn gestagneerd, kunnen we deze plannen net zo goed oppakken en weer in gang zetten.

Gezamenlijke aanpak

Als er een goede samenwerking is tussen gemeenten, onderwijs, zorg en onderwijs bereik je meer. Jeugdcriminaliteit is een maatschappelijk probleem en dat houd in dat verschillende sectoren er last van hebben. Als deze samenwerken is van miscommunicatie geen sprake en is er al een hindernis minder. Dit moet als gevolg hebben dat jeugdcriminaliteit afneemt.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.