Essay: Essay: Criminalitatea Informatica

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 9, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Criminalitatea Informatica
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1215 words. Download the full version above.

Intinderea practice nelimitata a internetului, a pus bazele de-a lungul timpului unui nou tip de infractiune, si a creeat un mediu extreme de favorabil pentru infractori.

Acest lucru aduce 3 mari avantaje pentru infractori: inlaturarea distantelor, costuri minime si o fatada anonima, dar si un dezavantaj urias pentru legiuitor : investigatiile in acest domeniu sunt mult mai greu de finalizat. De aceea este foarte important ca investigatorii din diferite tari sa colaboreze ??n pofida diferen??elor legislative ??i procedurale, prin formarea unor puncte de contact ??n r??ndul for??elor de poli??ie competente ??n domeniu.

1. Obiectul Infractiunii:

Aceste activitati vizeaza in esenta urmarirea unor foloase patrimoniale in mod ilegal sau perturbarea functionarii unor sisteme, site-uri sau baze de date.(furt informatic, fals informatic, sabotaj informatic, spionaj informatic, accesul neautorizat la informatii, interceptarea neautorizata de informatii, alterarea neautorizata a datelor, falsificarea instrumentelor de plata electronica, Detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, Falsul in declaratii in vederea emiterii sau utilizarii instrumentelor de plata electronica etc.).
A) Obiectul juridic special al acestei infrac??iuni ??l constituie rela??iile sociale care vizeaz?? securitatea sistemului informatic, inviolabilitatea acestuia ??i care sunt de natur?? a garanta confiden??ialitatea ??i integritatea at??t a datelor c??t ??i a sistemelor informatice.
B) Obiectul material const’?n anumite entit’?i materiale cum ar fi sistemele sau re??elele informatice ( hardware- cabluri, servere etc.), asupra c??rora se ??ndreapt?? fapta de a accesa f??r?? drept un sistem informatic.

2. Subiect al Infractiunii poate fi orice persoana.
A) Subiectul activ poate fi orice persoan?? fizic??, legea necer??nd nicio condi??ie special??. ??n concret, de fiecare dat?? cel care va comite aceast?? infrac??iune va fi o persoan?? cu aptitudini ??n domeniul utiliz??rii unui sistem informatic sau chiar angajat ??ntr-o firm?? cu profil informatic ori un func??ionar public ori func??ionar care lucreaz’?n acest domeniu. Aceste din urm?? calit’?i pot fi avute ??n vedere ca circumstan??e agravante judiciare.

B) Subiectul pasiv este persoana fizic?? sau juridic?? al c??rei sistem informatic a fost accesat f??r?? drept. De regul??, cel care se va afla ??n aceast?? pozi??ie va fi de??in??torul sistemului informatic al c??rei accesare s-a f??cut f??r?? drept, dar poate fi ??i o alt?? persoan?? fizic?? ori juridic?? c??reia i se aduce atingere prin accesarea datelor care prezint?? interes pentru infractor.
3. Continutul Constitutiv al Infractiunii:
Latura obiectiv??
A) Elementul material al infrac??iunii const’?n actul de conduit?? interzis, care, ??n cazul infrac??iunilor informatice se poate realiza numai printr-o ac??iune. ??n cazul acestei infrac??iuni, elementul material este reprezentat de accesarea propriu-zis?? f??r’?ns?? ca subiectul activ s?? fie autorizat. Astfel o cerin’? esen??ial?? a acestei infrac??iuni este ca fapta s?? fie s??v??r??it?? f??r?? drept. Accesul f??r?? drept la un sistem informatic presupune, potrivit art. 35 alin. 2 din legea 161/2003, c?? persoana respectiv?? se afl’?n una din urm??toarele situa??ii:
‘ Nu este autorizat??, ??n temeiul legii sau al unui contract.
‘ Dep’?e??te limitele autoriz??rii.
‘ Nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, s?? o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic, ori de a desf’?ura cercet??ri ??tin??ifice sau de a efectua orice alt?? opera??iune ??ntr-un sistem informatic.
B) Urmarea imediat?? const’?n punerea ??n pericol a confiden??ialit’?ii ??i integrit’?ii datelor pe care le con??ine un sistem informatic.

C) Leg??tura de cauzalitate rezult?? din simpla comitere a elementului material al infrac??iunii.

B Latura subiectiv??.

Sub aspect subiectiv, infrac??iunea de accesare neautorizat?? se poate comite cu inten??ie direct?? sau indirect??. Simplul acces neautorizat la sisteme informatice este, ??n principal, fapta unor hackeri tineri (elevi ??i studen??i), care au motiva??ii diverse: ei pot c??uta doar s?? sfideze sistemul de securitate informatic?? al unei ??ntreprinderi sau firme, s-o fac?? din pl??cerea de a se infiltra ??n b??ncile de date sau s?? se laude ??n fa??a prietenilor ori a presei.

4.Forme. Modalit’?i. Sanc??iuni.
Actele de preg??tire, de??i posibile, nu se pedepsesc. Tentativa, potrivit prevederilor art. 47 se pedepse??te.
Consumarea acestei infrac??iuni se realizeaz’?n momentul ob??inerii propriu-zise a accesului la sistemul informatic atacat, indiferent de consecin??ele accesului asupra sistemului informatic ??i a datelor ob??inute de acesta. Momentul concret al accesului poate fi determinat prin mijloace specifice (fi??iere jurnal, etc.). infrac??iunea este susceptibil?? de epuizare put??ndu-se s??v??r??i ??i ??n forma continuat?? atunci c??nd subiectul activ acceseaz’?n mod repetat acela??i sistem informatic sau mai multe.
Conform alin. 2 al art. 42, fapta este mai grav?? dac?? se comite ??n scopul ob??inerii de date informatice. ??n acest caz se observ?? exisen??a unui scop special, forma de vinov’?ie fiind inten??ia direct??, calificat?? tocmai prin acest scop. Nu este necesar s?? se ob??in?? acele date, din acest punct de vedere infrac??iunea fiind una de pericol.
Potrivit alin. 3 fapta este ??i mai grav?? dac?? accesul la un sistem informatic s-a f??cut cu ??nc??lcarea m??surilor de securitate. Aceasta ??nseamn?? c?? autorul folose??te anumite programe specializate prin care sisitemele de securitate sunt ??nl??turate, mai exact programe de ‘spargere a parolelor’. ??n condi??iile alin. 3 f??ptuitorul ac??ioneaz?? asupra sistemului informatic prin for??area acestor protec??ii prin parole.
Pericolul cel mai mare al acestui tip de infrac??iune ??l constituie caracterul ei transfrontalier. Dac?? devin publice aceste acte pot fi utile pentru detectarea unor caren??e ??n securitatea sistemelor informatice. Pentru asemenea cazuri, computerul este programat cu un sistem de codificare, a c??rui func??ie este de a preveni accesarea neautorizat?? a sa sau a unui sistem informatic. Parolele sunt g??ndite a fi dispozitive de protec??ie ??mpotriva accesului neautorizat. ??n realitate, hackerul poate dep’?i u??or orice dificultate recurg??nd la metode banale. Ele reprezint?? veriga slab’?n multe sisteme, pentru c?? oamenii creeaz?? parole pe care s’?i le poate aminti cu u??urin’?. De obicei, utilizatorii stabilesc ca parole nume ale unor rude apropiate, ale animalelor de cas??, zile de na??tere sau numere cum ar fi num??rul carnetului de asigur??ri sociale. Uneori uilizatorii, consider??nd c?? asfel sporesc gradul de securitate a parolei, combin??, repet?? sau scriu de la sf??r??it spre ??nceput aceste elemente. Orice infractor poate descoperi o bun?? parte din aceste informa??ii cu u??urin’?, put??nd accesa ??n acest fel sistemul respectiv. Unele parole includ ceea ce pare o ??n??iruire de litere alese la ??nt??mplare, dar de fapt acestea formeaz?? o anumit?? form?? sau o anumit?? ordine pe tastatur??. De exemplu, ‘yhuji’poate p??rea o ??n??iruire de litere f??r?? sens, cu excep??ia situa??iei ??n care observ??m ordinea tastelor care corespund literelor respective, pe o tastatur?? standard.
Potrivit art. 42[20] alin. 1 autorul se sanc??ioneaz?? cu pedeapsa cu ??nchisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amend??. Potrivit alin. 2 pedeapsa este ??nchisoarea de la 6 luni la 5 ani, iar potrivit alin. 3 pedeapsa este ??nchisoarea de la 3 la 12 ani.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Criminalitatea Informatica. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/essay-criminalitatea-informatica/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.