Essay: Planul de idei al lucrarii - Essay Marketplace

Essay: Planul de idei al lucrarii

I. Conceptul de brownfield

Termenul Brownfield este folosit pentru a desemna o anumita realitate teritoriala la nivel de structur?? urbana unde anumite terenuri nu sunt valorificate la potentialul maxim, fiind spatii abandonate care si-au pierdut functionalitatea sau sunt subutilizate.

Tot mai multe orase post-industriale se confrunta in prezent cu probleme la nivel de structura urbana datorita existentei in interiorul lor, sau in imediata apropiere, a unor terenuri care si-au pierdut functionalitatea.
Stabilirea caracteristicilor fiecarui tip de brownfield va reprezenta baza viitoarelor proiecte de reintegrarea acestora in viata orasului.

II. Brownfield la nivel de ora??
Modul in care diferitele componente ale structurii urbane se relationeaza si interactioneaza cu cei care le parcurg determina o anumita perceptie a imaginii orasului.
Zonele puternic individualizate datorita unei anumite functiuni (spre exemplu cea industriala) au un caracter puternic in memoria colectiva, iar degradarea lor atrage dupa sine o lipsa de coerenta a intregii zone in care se insereaza. In functie de caracteristicile sitului, proiectele propuse vor putea exploata potentialul de dezvoltare in raport cu orasul al acestor terenuri.

III. Tipuri de interven??ie in cadrul unui brownfield
Prealabil initierii de proiecte in cadrul unui brownfiled, va fi necesara realizarea unor analize care sa determine cea mai buna modalitate de interventie. Existenta a numerosi factori (economici. sociali, juridici) de care este necesar sa se tina cont, face ca aceste tipuri de interventie sa devina operatiuni complexe la nivel de oras.
In functie de tipologia sitului, se pot stabili moduri diferite de abordare a proiectelor, precum si tipul de relatie ce se va crea cu restul cadrului urban.

IV. Studii de caz
Prin studierea unor astfel de proiecte de interventie, se poate determina modul in care acestea au exploatat valorile contextului in care se insereaza si particularitatile sitului, precum si care este noua relatie care se creaza intre acesta din urma si oras.

V. Caz particular ‘ situl ales pentru proiectul de diplom??
In urma analizei conceptului de browfiled si a modului in care acesta se realationeaza cu restul cadrului urban, se pot determina care sunt caracteristicile particulare ale sitului si felul in care, prin proiectul propus, acestea pot fi valorificate pentru o rezolvare optima a problemelor din zona.

Cuprins
Motivatia lucrarii
Definirea ipotezelor si conceptelor lucrarii
Metodologia de abordare a lucrarii

Capitolul I ‘ Conceptul de brownfield
1. Brownfiled ‘ scurt istoric
2. Problematica fostelor zone industriale la nivel de oras
3. Clasificari ale zonelor de brownfield
4. Valorile patrimoniului industrial
Capitolul II ‘ Brownfield la nivel de oras
1. Structura morfologica a cadrului urban
2. Rolul unei structure urbane coerente la nivel de percetie a imaginii orasului
3. Siturile brownfield in memoria colectiva
4. Perceptia asupra structurii urbane in cazul in care aceasta cuprinde un sit de tip brownfield
5. Potentialul de dezvoltare al unui brownfield
Capitolul III ‘ Tipuri de interventii in cadrul unui brownfield
1. Operatiuni urbanistice in cadrul orasului
2. Modalitati de generare a proiectelor
3. Realizarea interventiilor in functie de tipul de brownfield
4. Caz particular : brownfield aflat in apropierea unui element natural; posibilitati de interventie
Capitolul IV ‘ Studii de caz
1. Green Incubator, South Shields, UK;
2. MUSE Museum of Science, Trento, Italia;
3. Parcul cultural Westergasfabriek, Amsterdam, Olanda;
Capitolul V ‘ Caz particular ‘ situl ales pentru proiectul de diplom??
1. Particularitatile zonei in raport cu orasul
2. Particularitatile sitului in raport cu zona
3. Elementul natural
4. Potentialul sitului
5. Relatia propunere – cadru urban

Motiva??ia lucr??rii

Cadrul urban reprezint?? mediul suport at??t pentru activit’?ile cotidiene ale locuitorilor s??i c??t ??i pentru arhitectura ??n care acestea se desfasoar??. ??n numeroase cazuri ale ora??elor contemporane obiectul architectural este privit singular, iar rela??ia sa cu restul elementelor care ??l ??nconjoar?? este neglijat??. ??n??elegerea modului ??n care structura urban?? determin?? o anumit?? percep??ie din partea obervatorilor s??i poate conduce la crearea unei arhitecturi care s?? pun’?n valoare locul ??n care se insereaz’?i care s?? r??spund?? mai bine nevoilor ora??ului.
??n cazul opera??iilor de revitalizare a fostelor situri industriale este foarte important?? rela??ia dintre ele ??i restul elementelor urbane, ??ntruc??t prin dec??derea func??iunii pe care o ad??posteau, acestea au creat zone f??r?? activitate, care astfel devin rupturi ??n ??esutul ora??ului. Lucrul acesta are implica??ii majore ??n primul r??nd la nivel social, datorit?? infrac??ionalit’?ii care poate ap??rea ??n respectivele zone, dar ??i ??n ceea ce prive??te restul elementelor care compun zona, acestea pierz??ndu-??i din calitate ??i poten??ial.
Problematica ce poate s?? apar’?n cadrul unor astfel de opera??iuni la nivelul ora??ului vizeaz?? o serie de aspecte legate de func??iunile ce se pot propune ??i prin care spa??iul respectiv devine apt s?? reintre ??n circuitul urban. Poate nu trebuie ignorat faptul c?? de cele mai multe ori respectivele zone au un anume poten??ial de simbol, ??ntruc??t aria definit?? de ele este, ??n memoria colectiv?? a ora??ului, foarte str??ns legat?? de o anumit?? func??iune.
??n acest sens, lucrarea de fa”??i dore??te s?? analizeze ??i s?? aprofundeze existen??a particularit’?ilor diferitelor tipuri de situri industriale, s?? dezvolte consecin??ele apari??iei lor la nivelul ??esutului urban ??i s?? identifice posibilele modalit’?i de interven??ie asupra lor ??n plan arhitectural, cu referire la rela??ia ce se creaz’?ntre astfel de situri ??i cadrul urban ??i, nu ??n ultimul r??nd, la impactul social pe care astfel de interven??ii ??l genereaz??.
Studierea unor cazuri de astfel de proiecte realizate ??i a modului ??n care acestea au reu??it s?? transforme zonele pe care le aveau ??n vedere, va conduce la justificarea solu??iei aleas?? pentru a pune cel mai bine ??n valoare terenul pentru care s-a f??cut propunerea ??n proiectul de prediplom??.

Definirea ipotezelor lucrarii

1. Existen??a la nivel mondial a unei preocup??ri pentru reintegragrea ??n via??a ora??elor a a??a numitelor ‘brownfields’.
In cadrul unei abordari sustenabile a dezvoltarii cadrului urban, aceste terenuri reprezinte o valoarea importanta la nivel de oras, iar elementele construite ce pot fi prezente in cadrul lor pot reprezenta obiectul unor operatiuni de conversie.
2. Poten??ialul de simbol al fostelor arii industriale, ce poate fi folosit pentru realizarea unor leg??turi cu alte zone de importan’? major’?n cadrul ora??elor.
Datorita caracteristicilor lor bine definite, aceste terenuri pot avea un loc important in memoria colectiva. Proiectele realizate in cadrul lor se pot constitui ca noi noduri in interiorul tesutului, a caror influenta este posibil sa structureze o zona intreaga a orasului.
3. Brownfields aflate ??n apropierea unui element natural ‘ ??ntrep??trundere a texturilor urbane – puncte cu o multitudine de rela??ii ??i conexiuni.
In cazul acestui tip de teren, este important ca in cadrul proiectului sa se tina seama de multitudinea de relatii care se stabilesc intre caracteristicile sitului, ale zonei si ale elementului natural. Din intrepatrunderea acestora, noua functiune poate beneficia de o serie de atribute care sa o puna in valoare. De asemenea ea trebuie sa reprezinte punctul de legatura intre aceste zone diferite.
4. Posibilit’?i de reintegrare ??i modul ??n care ora??ul – ca sistem- beneficiaz?? de acestea.
In functie de caracteristicile sitului, se va alege cel mai bun mod de interventie pentru ca terenul sa fie apt sa reintre in viata urbana. Pentru acest lucru este necesar sa se creeze legaturi la nivel functional sau de imagine cu alte elemente ce intra in structura morfologica a orasului.
5. Revitalizarea fostelor situri industriale ‘ prin func??iuni care s?? genereze ??n jurul lor spa??ii publice.
Lipsa de atentie acordata spatiilor ce raman in fara cladirilor, le-a transformat pe acestea in locuri in general neatractive pentru cei care le parcurg. Datorita potentialui de simbol al sitului tip brownfield, proiectele propuse in cadrul acestor pot pune accentul pe crearea de spatii publice, in relatie cu restul functiunilor de pe sit, de care o cat mai mare parte a populatiei orasului sa beneficieze.

Definirea conceptelor lucrarii

1. ‘brownfield’
Termenul a intrat in vocabularul de specialitate la ??nceputul anilor ’90, ca modalitate de a defini zone, de cele mai multe ori extinse, din cadrul ora??elor cu func??iuni ce ??in de industrie ??i produc??ie. Odat?? cu dec??derea anumitor ramuri ale industriei aceste zone au ramas abandonate, f??r?? utilitate, cu poten??ial de sporire ??i dezvoltare a elementului infrac??ional urban, iar imaginea lor este de natur?? s?? aduc?? prejudicii fie imaginii de ansamblu a ora??ului fie doar anumitor p??r??i ale sale.

Am ales definirea acestui termen datorita prezentei sale frecvente in lucrarile de specialitatea, inlocuind in cele mai multe cazuri alte moduri de referire la aceasta tipologie particulara de sit.

2. reintegrare urban??
Define??te la nivel principial modalitatea de reg??ndire a anumitor p??r??i de ??esut urban, astfel ??nc??t s?? func??ioneze ??n rela??ie cu ora??ul, analiz??ndu-se ??n prealabil ??i modul ??n care aceste leg??turi se vor dezvolta ??n timp ??i vor reu??i s?? se integreze ??n ceea ce se nume??te memoria colectiv?? a ora??ului.

In lucrarea de fata, termenul se foloseste pentru a face referire la principalul scop al proiectelor propuse in cadrul fostelor situri industriale, facandu-se distinctia dintre acesta si termenii care descriu operatiunile urbanistice prin care se poate realiza reintegrarea in cadrul orasului: restructurare, revitalizare, conversie.

text in here…

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.