Essay: ##Essay: Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activitati …

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 9 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 5, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • ##Essay: Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activitati ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2656 words. Download the full version above.

NOTIUNI DE LOGISTICA INDUSTRIALA

Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activitati ocazionate de transferul bunurilor intre nivelurile canalelor de marketing si din infrastructura necesara desfasurarii acestor activitati. La nivelul unei intreprinderi, sistemul logistic include 3 componente majore: aprovizionarea, acitivtatile de sustinere a productiei si distributia fizica.
Sistemele logistice apar si in metasistemele de productie neindustriale, cum ar fi agricultura, serviciile, comertul.
Circuitul bunurilor materiale de la locul de productie la locul de consum reprezinta un proces cu atat mai complex cu cat bunurile sunt mai diversificate, destinate unui numar cat mai mare de utilizatori sau distribuite pe o suprafata mare. Ca orice alt proces economic, circuitul bunurilor materiale trebuie imbunatatit si organizat astfel incat sa necesite costuri si durate minime.
Logistica este o parte importanta din lantul de aprovizionare. Dupa Svensson, logistica consta in partea din lantul de aprovizionare care se concentreaza pe planificarea, implementarea si controlul fluxului efectiv si al depozitarii de bunuri, servicii si informatii de la inceput la sfarsit. Rezultatul final trebuie sa satisfaca nevoile clientului.
Se apreciaza ca cerintele cu privire la cresterea productivitatii muncii vor impune ca in cadrul actiunilor de retehnologizare a inteprinderilor sa se puna un accent deosebit pe mecanizarea si automatizarea operatiilor logistice. Eficienta unor astfel de masuri reiese dintr-o analiza efectuata in cateva fabrici din SUA, in care s-a constatat ca, din timpul de parcurgere al unui produs – deci timpul care se scurge de la extragerea materiei prime, materialelor, semifabricatelor din depozit si pana la expedierea produsului, operatii de prelucrare reprezinta 2%, in timp ce operatiile logistice reprezinta 98% (extragerea, introducerea in depozite, transport, asteptare etc.).
Prin definitie, logistica industriala constituie ansamblul activitatilor ce au drept scop fluidizarea, in conditiile unor costuri minime a cantitatilor dintr-o anumita categorie de bunuri materiale la locul si timpul unde exista la un moment dat o cerere motivata. Aceasta disciplina urmareste fluxul bunurilor materiale, incepand de la iesirea din linia de fabricatie, pana la locul de utilizare sau consum, incluzand si fluxul materiilor prime de la sursa de aprovizionare pana la intrarea in procesul de fabricatie.

Principalele activitati din sfera logisticii industriale, precum si corelatia dintre acestea sunt prezentate in Figura 1.

Operatiile in cadrul sistemului logistic se pot grupa in:
Operatii de manipulare, care cuprind totalitatea miscarilor care se executa asupra marfurilor (prelucrare, asezare, incarcare-descarcare, transbordare, stivuire);
Operatii de depozitare, prin care se asigura corelarea in timp intre existentul de marfuri in stoc si cererile diversilor beneficiari;
Operatii de fractionare sau grupare, care permit trecerea de la un lot de o anumita dimensiune la un lot de o alta dimensiune, dar constituit din marfuri identice;
Operatii de pregatire a sortimentului comercial, adica trecerea de la unul sau mai multe loturi, cuprinzand un anumit numar de articole diferite, la un lot cuprinzand o alta gama si o alta cantitate de marfuri, in functie de cerintele beneficiarilor;
Operatii de transport, prin care se realizeaza deplasare marfurilor fie in loturi complete, de la un singur expeditor la un singur destinatar, fie prin gruparea mai multor trimiteri avand destinatari diferiti.
Sistemul de transport reprezinta totalitatea mijloacelor si instalatiilor de transport, grupate dupa anumite criteriu, cum ar fi:
– Criteriul tehnic – Prin sistem tehnic de transport se intelege totalitatea mijloacelor de transport propriu-zise, a instalatiilor si constructiilor aferente, definit prin folosirea unei anumite tehnici de efectuare a deplasarii (sistem rutier, pe calea ferata, de navigatie maritima sau fluviala, aerian, prin conducte).
– Criteriul geografic – Prin sistem georgrafic se intelege toatlitatea mijloacelor si instalatiilor de transport care actioneaza pe un teritoriu dat (ex. uzinal sau intern; urban sau interurban de calatori/marfuri; national sau international de calatori//marfuri)
– Criteriul administrativ-organizatoric – prin sistem organizatoric se intelege totalitatea mijloacelor de transport aflate sub o tutela administrativ organizatorica bine definita.
– Criteriul obiectului transportului
– Criteriul integrarii cu procesul de productie
In func??ie de locul unde se desf’?oar?? activitatea de transport, deosebim:
transport extern ‘ care are ca scop aprovizionarea ??ntreprinderii cu diferite materii prime, materiale, combustibil etc., precum ??i expedierea produselor finite
transport intern ‘ care se desf’?oar?? doar pe teritoriul ??ntreprinderii, ??n vederea deplas??rii diferitelor resurse materiale, produse finite ??n cadrul sec??iilor, atelierelor, locurilor de munc?? etc.
Sistemul logistic extern cuprinde mijloace de transport extern, containere si accesoriile lor, precum si terminalele de container cu utilaje specifice acestora.
In industria de automobile, exista diferite retele de transport:
Livrare directa – materialele componente sunt transportate direct de la vanzator la cumparator.
Doc incrucisat ‘ produsele sunt transportate de la vanzator catre un centru de distributie de unde vor fi apoi transferate mai departe, alaturi de alte produse si materiale catre aceeasi destinatie.
Retele personalizate ‘ reprezinta o combinatie a celor doua sisteme mentionate mai sus. In cazul unor camioane incarcate complet, face sens utilizarea livrarii directe in timp ce pentru loturi mici de produse, ce nu ocupa densitatea unui camion, reteaua va fi flexibila, cu scopul de a utiliza eficient spatiul din camion.
Milkrun ‘ este un sistem de transport ciclic care este operat manual si transporta materialele si produsele pe baza utilizarii unor programe si rute fixe. Intr-o ruta de milkrun exista cel putin 2 furnizori, iar traseul se finalizeaza la uzina unde masinile sunt fabricate.
Functiunile sistemului logistic extern sunt identificate ca fiind urmatoarele:
Manipularea si transportul de la furnizori sau de la terminalele sistemelor de transport marfa nationale si internationale (gari, porturi, aeroporturi) la intreprindere a materiei prime, materialelor, subansamblelor, semifabricatelor, componentelor necesare procesului de fabricatie care actioneaza prin cumparare:
Manipularea si transportul de la furnizori la intreprindere a aburului tehnologic, caldurii, pieselor de schimb necesare pentru producerea energiei;
Manipularea si transpotul de la intreprindere la beneficiari a produselor finite;
Manipularea si transportul deseurilor de la intreprindere la locul de reciclare.

Sistemul logistic intern cuprinde urmatoarele functiuni:
Depozitarea ordonata, regasirea si punerea la dispozitie pentru utilizarea in intreprindere a materiei prime, materialelor, subansamblelor, componentelor achizitionate de la furnizori si care se implementeaza in produsele finite in cadrul procesului de fabricatie;
Depozitarea ordonata, regasirea si punerea la dispozitie a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor, precum si a pieselor de schimb necesare pentru repararea si intretinerea echipamentelor, masinilor, utilajelor si dispozitivelor;
Depozitarea temporara pe parcursul fluxului tehnologic, regasirea si punerea la dispozitie a subansamblelor care urmeaza sa fie inglobate in produse finite;
Depozitarea finala, regasirea si punerea la dispozitie a subansamblelor care urmeaza a fi inglobate in produse finite;
Manipularea si transferul de la depozite de linii, celule de fabricatie sau locuri de munca neincadrate in acestea a materialelor, sculelor, despozitivelor si verificatoarelor, a deseurilor sau a rebuturilor.
Sistemul logistic intern cuprinde depozite, dispozitive de introducere-extragere, dispozitive de transfer lung (transport uzual) si aparate de ridicat.
Activitatea de transport intern din cadrul firmei cuprinde ansamblul activitatilor referitoare la deplasarea diferitelor categorii de incarcatura pe teritoriul firmei.
Pentru organizarea cat mai rationala a procesului de transport intern, trebuie respectate anumite principii de baza:
sa se asigure reducerea la minimum posibil a activitatilor de transport intern
sa se asig`ure un flux al materialelor rectiliniu si cat mai scurt cu deplasari simple fara intoarceri sau incrucisari
folosirea celui mai adecvat sistem de transport intern si alegerea celor mai potrivite forme si mijloace de transport in raport cu domeniul de activitate al firmei
coordonarea transportului intern cu celelalte procese de productie ale intreprinderii, astfel incat procesul sa se desfasoare fara intrerupei sau cu cheltuieli cat mai reduse
evitarea deteriorarilor sau pierderilor in procesul de transport intern.
Importan??a activit’?ii de transport intern deriv?? din faptul c?? acesta contribuie direct la desf’?urarea procesului de produc??ie ??i ocup?? o pondere mare ??n totalul activit’?ilor din cadrul unei ??ntreprinderi. Spre exemplu:
??n industria siderurgic??, pentru ob??inerea unei tone de font?? se transport’?i manipuleaz?? 120-180 t din diverse materii prime ??i materiale;
??n industria textil??, pentru ob??inerea unui kg de ??es??turi, se transport’?i manipuleaz?? 300-350 kg de materii prime ??i materiale;
??n industria extractiv??, a lemnului ??i a materialelor de construc??ii, volumul transporturilor ??i al manipul??rilor reprezint?? peste 50% din totalul volumului de munc??.
Intrucat, in general, in fabricile de productie, liniile de asamblare functioneaza continuu, functiile interne ale logisticii sunt de a asigura distributia cu material. Insa logistica interna este punctul de pornire al procesului de aprovizionare interna ‘ deci daca ceva nu functioneaza corespunzator, acest lucru va afecta toate procesele din aval. Un exemplu este ca linia de asamblare sa ramana fara piese componente, ceea ce va duce la pierderi masive de bani. Astfel, nu este de mirare ca directorii lanturilor de aprovizionare din diverse companii trebuie sa acorde atentie planificarii tuturor pasilor logistici, incepand cu producerea materiei prime pana la livrarea produsului finit catre clienti.
Activitatea de organizare a transportului intern este gestionata ??n cadrul unei ??ntreprinderi de un compartiment specializat, in cadrul caruia se ??ntocme??te planul de transport intern, ??n care sunt prezentate fluxurile de transport (cantitatea de materiale sau produse care se deplaseaz’?ntre dou?? locuri de munc??) ??i circuitele de transport (cantitatea de materiale care se deplaseaz’?ntr-o anumit?? unitate de timp: an, trimestru, lun??).
Obiectivele acestui compartiment sunt urm??toarele:
– asigurarea deplas??rii materialelor ??n interiorul ??ntreprinderii, potrivit cerin??elor de desf’?urare ritmic?? a procesului de produc??ie;
– ??mbun??t’?irea folosirii mijloacelor de transport prin utilizarea unor mijloace de transport de mare randament;
– mic??orarea costurilor legate de activitatea de transport intern prin reducerea consumului de munc??, necesitat de aceast?? activitate, a distan??elor de transport, a consumului de combustibil;
– eliminarea curselor f??r’?nc??rc??tur’?i utilizarea la maximum a capacit’?ii de ??nc??rcare a diferitor mijloace de transport;
– folosirea de mijloace de transport adecvate obiectelor de transport;
– eliminarea transporturilor ??ncruci??ate, evitarea accidentelor ??i bloc??rilor ??n circula??ie, etc.
Sistemele de organizare a activit’?ii de transport intern difer?? dup?? gradul lor de regularitate. Astfel, ??n ??ntreprinderile cu produc??ie de serie mic’?i individual??, fluxurile de transport sunt variabile, iar transportul intern se desf’?oar?? la cerere sau pe baz?? de planuri zilnice.
??n cazul ??ntreprinderilor cu produc??ie de serie mare sau de mas??, fluxurile de transport au un caracter permanent ??i ??n acest caz, organizarea transportului intern se face pe baza unor grafice de transport, ??ntocmite pe perioade mari de timp. ??n aceast?? situa??ie se spune c?? transportul are un caracter regulat ??i este de dou?? feluri:
‘ transport pendular
‘ transport inelar
Conf. dr. Janetta Sirbu de la Universitatea Bogdan Voda Cluj-Napoca, vorbind despre organizarea activitatilor de transport intern, detaliaza sistemele de organizare a activitatii de transport intern.
Transportul pendular are loc atunci c??nd deplasarea materialelor se face ??ntre dou?? puncte constante. Acesta poate fi de trei feluri:
– transport pendular ??ntr-o singur?? direc??ie
– transport pendular ??n dubl?? direc??ie
– transport pendular ??n evantai (simpl’?i dubl?? direc??ie)
Transport pendular ??ntr-o singur?? direc??ie este atunci c??nd mijlocul de transport se deplaseaz’?nc??rcat de la depozit (D) la o sec??ie (S) ??i se ??ntoarce desc??rcat de la sec??ie la depozit (Fig. 2).

Transport pendular ??n dubl?? direc??ie presupune deplasarea mijlocului de transport ??nc??rcat at??t de la depozit la sec??ie cu materii prime ??i materiale, c??t ??i de la sec??ie la depozit cu produse, semifabricate etc. (Fig. 3).

Transport pendular ??n evantai presupune existen??a unui singur centru de expedi??ie ??i a mai multor centre de destina??ie. ??n func??ie de modul ??n care circul?? mijlocul de transport, acest sistem este ??n simpl?? sau dubl?? destina??ie. Schemele de transport ??n aceste cazuri sunt urm??toarele:

Transportul inelar (circular) se caracterizeaz?? prin aceea c?? mijlocul de transport pleac?? de la un punct de expedi??ie ??i trece pe la mai multe puncte de destina??ie, ??ntorc??ndu-se la punctul de plecare, efectu??nd ??n acest fel un traseu inelar (circular). ??n func??ie de modul ??n care circul?? mijlocul de transport poate fi:
– sistem de transport inelar cu flux aproximativ constant
– sistem de transport inelar cu flux cresc??tor
– sistem de transport inelar cu flux descresc??tor

Sistemul de transport inelar cu flux aproximativ constant presupune faptul c?? mijlocul de transport pleac?? de la punctul de destina??ie ??nc??rcat, pe traseul de transport descarc’?i ??ncarc?? aproximativ aceea??i cantitate de materiile la fiecare punct de destina??ie, ??ntorc??ndu-se cu aproximativ aceea??i cantitate de ??nc??rc??tur?? la punctul de expedi??ie din care a plecat. Schema acestui sistem de transport este urm??toarea:

Sistemul de transport inelar cu flux cresc??tor se caracterizeaz?? prin aceea c?? mijlocul de transport pleac?? gol de la punctul de expedi??ie ??i se ??nc??rc’?n mod succesiv de la fiecare punct de destina??ie cu cantit’?i variabile de materii prime ??i materiale, astfel ??nc??t se ??ntoarce la punctul de expedi??ie plin. Grafic acest sistem se prezint?? astfel:

Sistemul de transport inelar cu flux descresc??tor se caracterizeaz?? prin faptul c?? mijlocul de transport pleac?? de la punctul de destina??ie ??nc??rcat ??i descarc?? pe traseu cantit’?i variabile de materii prime ??i materiale, ajung??nd gol la punctul de plecare. Prezentarea grafic?? este urm??toarea:

Necesarul de mijloace de transport al unei ??ntreprinderi industriale se fundamenteaz?? pentru fiecare categorie de mijloace de transport ??n parte. Rela??ia general?? de calcul a necesarului de mijloace de transport este urm??toarea:

??n care:
Q ‘ cantitatea de materiale transportat??
Nmc ‘ num??rul mediu de cicluri de transport
q ‘ capacitatea unitar?? a mijlocului de transport
K ‘ coeficientul de utilizare a capacit’?ii unitare de transport.
Pentru o perioad?? mai mare de un schimb de lucru, num??rul mediu de cicluri de transport se determin?? dup?? rela??ia:

??n care:
Ft ‘ fondul de timp disponibil al mijlocului de transport, exprimat ??n ore
t_i ‘ timpul de ??nc??rcare, ??n minute
t_d ‘ timpul de desc??rcare, ??n minute
t_c ‘ timpul unei curse a mijlocului de transport, ??n minute
t_a ‘ timpul de a??teptare al mijlocului de transport pe durata efectu??rii unei curse, exprimat ??n minute.
Reducerea cheltuielilor de transport, ca o masura a scaderii costurilor produselor, se poate realiza in doua moduri:
Reducerea volumului activitatilor de transport
Reducerea cheltuielilor de transport
Cantitatile de produse necesar a fi transportate nu pot fi reduse. Astfel rezulta ca va trebui actionat asupra reducerii distantelor de transport. Masurile organizatorice care pot contribui la reducerea distantelor de transport se pot imparti in 3 grupe:
Apropierea locului de productie (hala, sectie) de depozit
Apropierea destinatiei finale a produsului de locul de productie
Alegerea corespunzatoare (optimizarea) itinerariilor de transport.

Functiile unui sistem logistic integrat, precum si relatia logistica ‘ management ‘ marketing sunt ilustrate in fig. 8.

Producatorii isi restructureaza sistemele logistice prin concentrarea capacitatii productiei si a inventarului in locatii restranse ca numar. Concentrarea capacitatii de productie permite companiilor sa isi mareasca scala de economii in productie pe seama transformarii sistemului lor logistic mai intensiv din punct de vedere al transportului si mai indelungat din punct de vedere al timpului de livrare la clienti.
Centralizarea inventarului, care este o tendinta pe termen lung, se intampla in ziua de astazi pe scara geografica mare, in timp ce companiile isi realiniaza lanturile de aprovizionare. In multe sectoare, companiile s-au concentrat pe competentele nucleu, subcontractand celelalte activitati auxiliare unor furnizori externi. Dezintegrarea pe verticala a productiei adauga noi valente lantului de aprovizionare si creste intensitatea transportului pentru procesele de productie.
In acelasi timp, companiile si-au extins, treptat, scara geografica a operatiunilor de distributie. De asemenea, pentru a depasi tensiunea dintre productia centralizata si particularizarea produselor, companiile isi centralizeaza productia de baza a produselor standard, frecvent in tari cu costuri reduse de productie. Numarul unitatilor aflate pe stoc este minimizat pana la punctul de particularizare, astfel minimizand riscul de inventar si costuri, deci reducand si timpii de livrare.
Fluxul de productie in lantul de aprovizionare este din ce in ce mai mult comprimat in timp. Lanturile de aprovizionare indelungate se regasesc sub presiunea reducerii timpilor de livrare pentru a fi mai competitivi pe pietele straine.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, ##Essay: Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activitati …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/essay-sistemul-logistic-este-compus-dintr-un-ansamblu-de-activitati/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.