Essay: Hotel “Cerbul de Aur”

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 11 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 9, 2018
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Hotel “Cerbul de Aur”
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3380 words. Download the full version above.

“PREAMBUL

“Tema propusă, privind problematica Punerii în siguranță, Consolidările fundațiilor, pereților, arcelor și bolților este familiară studenților la Masterul “RESTAURARE ȘI REGENERARE PATRIMONIALĂ”, fie din activitatea profesională curentă, fie din tematica cursurilor parcurse în cele 3 semestre de până acum, fiind una dintre preocupările societății și a profesioniștilor, de a salva construcțiile cu valoare artistică-istorică-memorială. Tematica apare menționată în Carta restauratorilor de la Atena în 1931, în Carta de la Atena, din 1933 cât și mai ales, în noua cartă de la Atena din 2003”.

Punerea în siguranță, Consolidările fundațiilor, pereților, arcelor și bolților, sunt componente ale principiilor și tehnologiilor de consolidare, care au la bază:

Principiile ICOMOS, International Council on Monuments ans Sites, singura organizație non-guvernamentală care se ocupă de conservarea și protejarea patrimoniului istoric mondial, respectiv Recomandările privind analiza, conservarea și restaurarea structurală a patrimoniului istoric, promovează aplicarea teoriilor de conservare; dezvoltarea metodologiilor de evaluare a patrimoniului istoric și utilizarea unor metode de conservare/consolidare adecvate.

Precum și ISCARSAH, International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage, care este comisia științifică internațională creată pentru analiza și restaurarea patrimoniului architectural, fondată în 1996 ca o rețea pentru ingineri implicați în activități de restaurare și protejarea patrimoniului istoric.

Standardele uzuale pentru structurile istorice sunt:

 ISO 13822 ISO 13822: 2010, Baze pentru proiectarea structurilor – Evaluarea structurilor existente. Acest standard a fost revizuit și confirmat ultima dată în 2016. Prin urmare, această versiune rămâne actuală;

 Codul italian pentru proiectarea, evaluarea și modernizarea seismică a clădirilor, capitolul 11 – 2003;

 Standardul european EN 1998-3 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremure – Partea 3: Evaluarea și modernizarea clădirilor – iunie 2005;

Iar instrucțiunile principale rezultă din:

 Recomandările pentru analiză, conservare și restructurarea structurală a patrimoniului arhitectural;

 Instrucțiunile italiene pentru evaluarea și reducerea riscului seismic al patrimoniului cultural.

CUPRINS

I. Context și motivație – obiectivul referatului 2

II. Punerea în siguranță și consolidarea fundațiilor, pereților, arcelor și bolților. 2

a. Punerea în siguranță 2

b. Consolidari arce, bolti si pereti 5

c. Consolidari fundatii 7

III. Sursele documentării prealabile 8

IV. Conservarea in interactiune cu comportamentul structural al cladirii. 9

V. Concluzii 10

VI. Bibliografie 10

VII. Încheiere 11

As. dr. arh. Bogdan DEMETRESCU, Hotel ****, Imagine sugestivă 2016, Prezentare – proiect arhitectură, propunere reinformare – zona Cetate, Timișoara, 2016.  

I. Context și motivație – obiectivul referatului

Fără a avea pretenția că lucrarea de față are un caracter științific complex, dar respectând rigorile cerințelor de științificitate, voi prezenta sintetic, în cele ce urmează, câteva contribuții personale privind modul în care Reabilitarea zonelor istorice, respectiv principiile și tehnologiile de consolidare – punerea în siguranță, consolidările fundațiilor, pereților, arcelor și bolților, sunt părți integrante ale PRINCIPIILOR ȘI TEHNOLOGIILOR DE CONSOLIDARE.

Punerea în valoare a zonelor/construcțiilor protejate, contribuie la cunoașterea istoriei, bazată pe dovezi palpabile și realități trecute, în strânsă corelație cu dovezile scoase la lumină în urma săpăturilor și cercetării arheologice, managementul lucrărilor de Restaurare si Regenerare Patrimoniala, precum și a interpretărilor bazate pe acestea.

Fac precizarea că, pe întreaga perioadă de timp de la începerea lucrărilor și până la începutul anului 2017, când lucrările au fost suspendate temporar, din considerente de ordin juridic, independente de modul de desfășurare al lucrărilor, am îndeplinit în baza unui contract de management de proiect, rolul de Manager de Proiect, pentru edificarea unui Hotel de 4 stele, în zona Cetate din Municipiul Timisoara, care proiect, face obiectul prezentului referat, prin punerea în valoare a proiectului din zona Cetate, îndeosebi a provocarilor profesionale ocazionate de acest proiect “Reabilitare şi refuncţionalizare imobil pentru comerţ şi servicii în regim de înălţime S+P+4E+M/S+P+2E+M, Piaţa Sfântul GHEORGHE nr. 2‐3”, Timişoara, jud. Timiş – ETAPA I, pe parcursul anului 2016. Voi trata pe scurt, PRINCIPIILE ȘI TEHNOLOGIILE DE CONSOLIDARE, din perspectiva punerii în siguranță, precum și a consolidării fundațiilor, pereților, arcelor și bolților.

Obiectivul referatului, este în primul rând unul didactic, dar totodată și unul pragmatic, de a pune la dispoziția specialiștilor din domeniul restaurării Cetății Aradului, experiența acumulată pe parcursul acestui proiect. Astfel, mă voi rezuma în a prezenta, cât mai multe date, culese într-un interval de timp rezonabil, verificate și prezentate ca experiență utilă, în Restaurarea Cetății Aradului.

II. Punerea în siguranță și consolidarea fundațiilor, pereților, arcelor și bolților.

a. Punerea în siguranță

Ansamblul de clădiri care face obiectul acestei lucrari, este situat în Timișoara P-ța Sfântul GHEORGHE nr. 2, 3, 4 (parțial).

Perimetrul afectat de construcțiile, din cadrul proiectului “Lucrări de reabilitare și refuncționalizare, extindere imobile în regim de înalțime s+p+2e+m / s+p+4e+m”, se află în complexul de clădiri, existent înaintea demarării proiectului, mărginit la vest de Str. Florimund MERCY, la sud de Str. Proclamaţia de la Timişoara pe de-o parte şi P-ţa Sfântul GHEORGHE, pe de altă parte, la est de Str. Martir Episcop Augustin PACHA, latura nordică fiind mărginită de Str. Eugeniu de SAVOYA. Frontul stradal principal al clădirilor cuprinse în proiect, se află în piața Sfântul GHEORGHE (prelungirea Străzii Proclamaţia de la Timişoara, învecinându-se cu sediul Agenţiei Judeţeane pentru Prestaţii Sociale Timiş şi sediile unor societăţi comerciale sau ale altor persoane juridice.

Fig. 1. P-ța Sfântul GHEORGHE Zona afectata de proiect, Google earth 2016,

Datele topometrice în sistem Stereo 1970 a zonei afectată de lucrări de cercetare arheologică sunt următoarele:

Nume Nr. punct X(m) Y(m)

Imobilele cuprinse în proiectul

P-ța. Sfântul Gheorghe 2-3-4 1 479843.400 206861.561

5 479886.800 206907.072

6 479882.014 206906.366

9 479883.727 206884.428

10 479852.446 206880.339

12 479856.042 206855.117

Imobilele aferente proiectului de mai sus din Piața Sfântul GHEORGHE nr. 2-3-4, fac parte dintr-o zonă istorică protejată, parte a sitului urban: Cartierul Cetatea Timișoarei, înscris ca atare la poziția 60 în Lista monumentelor istorice 2010, emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România. Pentru acest proiect s-au obținut toate aprobările avizele necesare, avand girul și fiind sub monitorizarea Direcției de Cultură a jud. Timiș.

Imobilele din perimetrul prezentat în fig. 1, sunt grupate în interiorul unui pătrat. Imobilele par alipite unele de altele, dar, în realitate, între ele există o distanță variabilă, având fundații proprii, conform studiului de expertiză care face parte integrantă din documentația care a stat la baza Autorizaţiei de Construire. Starea de degradare a ansamblului imobiliar al clădirilor perimetrului proiectului a fost una dramatică.

Ansamblul imobiliar datează istoric din anii 1800, cu completări de construcție ulterioare, a căror vechime și stare de neîntreținere cronică, au dus la degradări masive, cu afectări care includ structura de rezistență a imobilelor, dovadă în acest sens sunt expertizele în construcții realizate în vederea reabilitării clădirilor. Riscul seismic de gradul I, în cazul clădirilor supuse intervenției care, potrivit Normativului P100-92, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București, aprobat de MLPAT – DGRAT, prin Ordinul 71/N din 07.10.1996, corespunde ,,construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure, având intensitățile corespunzătoare zonelor seismice de calcul”, a impus consolidarea de urgență a acestora.

La data redactării acestei documentări, lucrările din șantier au fost reluate după o perioada de cca. 11 luni, în care au fost suspendate, iar în acest moment, după reluarea lucrărilor, se desfășoară lucrări de realizare a radierului central și în paralel, lucrări de cercetare arheologică, pe suprafața rămasă încă necercetată a proiectului, precum și elaborarea Raportului final de Descărcare Arheologică a sitului.

Proiectul a fost elaborat astfel încât, edificarea imobilului cu destinația de hotel să nu pericliteze siguranța și stabilitatea clădirilor învecinate precum și de a prelua prin edificarea structurii noului imobil, a eforturilor din zona clădirilor vechi și noi a imobilele învecinate mai sus menționate. Având în vedere complexitatea dar și riscurile generate de degradarea clădirilor, au fost elaborate Planurile de SSM , iar șantierul a fost supus regulat controalelor tuturor autorităților statului.

Fig. 2. Corpul de cladire P-ța. Sfântul GHEORGHE Nr. 2

Lucrările de execuție au fost demarate, prin realizarea acccesului în șantier și punerea în siguranță a clădirilor existente în vederea realizării lucrărilor de construcție. Măsurile de intervenție prevăzute în proiect, nu au necesitat intervenții la clădirile învecinate, însă au fost necesare măsuri de monitorizare permanentă la intervale regulate de timp a comportamentului clădirilor învecinate și totodată s-a urmărit transmiterea eforturilor cât mai departe de zonele cladirilor învecinate, spre curtea interioară a clădirilor existente, în conformitate cu etapizarea lucrărilor și nu s-au realizat desfaceri de ziduri, înainte de desfacerea peretelui de pe limitele de proprietate care delimita complexul de clădiri identificat ca Sfântul GHEORGHE 2-3.

Monitorizarea s-a realizat cu martori etalonati din import Germania

Fig. 3. Monitorizare fisuri pereți

Lucrările de execuție au început de la clădirea amplasată pe strada Sfântul GHEORGHE nr. 2, prin desfacerea planșeelor de lemn și a zidăriei de la suprastructură. Apoi s-au realizat sprijiniri pe întreaga suprafață de lucru până la nivelele superioare ale clădirilor care, s-au demontat pe masură ce lucrările au avansat spre nivelele inferioare.

Fig. 4. Sprijiniri planșee și pereți

b. Consolidări arce, bolți și pereți

Lucrările de consolidare au fost demarate cu consolidarea planșeelor din bolți de căramidă prin dispunerea de structură metalică și a unei plase sudate la partea superioară și beton torcretat. Pereții de la subsol, au fost consolidați cu plase din polipropilenă Rinforzo ARV 100 1x25m/tek și bare elicoidale inoxidabile Steel Helibar 6 spiral 7m/tek, respectiv conectori Geosteel injector&Connector 40db/csom, toate din sistemele patentate pentru consolidări în restaurare, din fabricația Kerakoll Italia.

S-au realizat consolidări cu plasa Kerakoll și tencuialș de mortar Biocalce Rinzaffo, pe bază de var natural pur NHL 3,5 conform normei EN 459-1, produs atestat în Restaurări Istorice, pe toată înalțimea pereților de pe limita de proprietate și la intersecția pereților perpendiculari pe o lungime de 1,40m.

Deși inițial soluția proiectantului a fost ca după realizarea radierului din beton armat să se execute confecția metalică de rezemare a fațadei de la clădirea Sfântul GHEORGHE nr. 3, în urma analizării comportării corpului de cladire ca un tot unitar și pentru a evita orice risc cu privire la transmiterea eforturilor la clădirea învecinată de la nr. 4, s-a decis ca sa se consolideze de la nivelul subsolului până la nivelul 2 inclusiv, întreg acest corp de clădire.

Ca atare în baza unor Dispoziții de Șantier, s-au efectuat lucrări de consolidare a fundațiilor, pereților, planșeelor, bolților și nu în cele din urmă a arcelor, care au fost consolidate prin inserarea unor elemente metalice (profile I și bare filetate – contravântuiri) care au preluat încărcările permitând păstrarea acestui corp de cladire în siguranță.

În acest timp, pentru optimizarea lucrărilor, s-au început lucrările de desfacere a planșeelor și zidăriilor din curte de la clădirea Sfântul GHEORGHE nr. 2, fără a fi afectați pereții de pe limitele de proprietate ax 1 pe o lungime de 1,80 m.

Fig. 5. Consolidări planșee și bolți

În urma executării consolidărilor la planșee și bolți, s-au executat și lucrările de consolidare a arcelor și montarea unui cadru de structura metalică cu contravântuiri pentru consolidarea pereților dinspre clădirea vecină de la nr. 4.

Fig. 6. Consolidari pereti si arce

După realizarea radierului propus la corpul de clădire S+P+4E+M se va monta structura metalică până la etajul 2 între axele 2-11 și A’- E’ .

c. Consolidări fundații

Pentru stabilizarea fundațiilor perimetrale dar și pentru punerea în siguranță a clădirilor învecinate pe cele trei laturi interioare ale perimetrului zonei de intervenție s-a realizat un ecran de piloți de protecție din beton armat a fundațiilor clădirii de la Sfântul GHEORGHE 4 și o incintaă de piloți în axul 1 și apoi se vor continua lucrările la fundațiile extinderii clădirii propuse.

Lucrările de execuție între axele 1′ – 2” și F-J, la clădirea Sfântul GHEORGHE nr. 4, se vor demara după realizarea unei incinte din piloți din beton armat până la cota terenului sistematizat. După realizarea piloților, se vor realiza săpăturile și radierul viitoarei clădiri.

Pentru proiectarea și execuția piloților, s-a contractat societatea specializată în astfel de lucrări având sediul central în UE Franța: SBR Soletanche Bachy SRL.

Dupa ce SBR Soletanche Bachy SRL a întocmit documentația de proiectare a piloților, proiectul a fost prezentat Proiectantului general de structură, care în urma consultărilor și a verificării soluției propuse, cât și a detaliilor de execuție a avizat favorabil proiectul, inclusiv detaliile de execuție, în cele din urmă, proiectul a fost executat, iar fundațiile învecinate puse în siguranță.

Fig. 6. Executarea piloților la o adâncime de 9 m

Tehnologia utilizată de către SBR Soletanche Bachy SRL, a fost următoarea: după executarea forajelor de probă cca. 8 minute / 9-10 m. adâncime și analizarea straturilor geologice, respectiv compararea acestora cu concluziile studiului geo tehnic, s-au forat un numar de 183 piloți, iar etapele de realizare a fiecarui pilot în parte au constat din executarea forajului, introducerea armăturii prefabricate în puțul forat, concomitent cu turnarea betonului și vibrarea acestuia. Întreg procesul, a fost monitorizat computerizat de către utilajul specializat aflat în patrimoniul SBR Soletanche Bachy SRL. Operațiunile de realizare a piloților au necesitat între 18 si 24 minute pentru fiecare pilot în parte, funcție de localizarea acestora, respectiv de natura particulară a terenului.

Urmează ca în perioada urmatoare de timp să se realizeze grinda de coronament, care va fi ultima etapă a consolidării fundațiilor perimetrale ale proiectului.

III. Sursele documentării prealabile

Sursele documentării acestui proiect sunt surse primare cu precădere, extrase de Carte Funciară în Extenso, cărți istorice documentare, hărți istorice, rapoarte și studii, articole de presă, precum cele menționate în Bibliografie, precum și:

 Rapoarte, privind cronica cercetărilor arheologice, desene și poze realizate în timpul derulării cercetării arheologice in situ;

 Menționez că, până la data redactării documentării de față, nu s-au obținut încă, de la Arhivele Statului, informații suplimentare solicitate de către beneficiar, despre originea clădirilor existente la momentul demarării lucrărilor, date despre comanditarii originari, proiectele care au stat la baza edificării clădirilor, respectiv date despre execuția lucrărilor de construire se cunosc însă, din surse primare documentare certe ale zonei de studiu;

 Extrase de Carte Funciară în extenso:

 Extras CF extenso 29.09.2016 Sfântul GHEORGHE 2, (format pdf), care conține informații începând cu data de 25.06.1921;

 Extras CF extenso 29.09.2016 Sfântul GHEORGHE 3, (format pdf), care conține informații începând cu data de 02.11.1940;

 Extras CF extenso 29.09.2016 Sfântul GHEORGHE 4, (format pdf), care conține informații începând cu anul 1933, (după preluarea clădirii, având destinația inițială de Hotel, de către Societatea anonimă de asigurare generală din Arad, denumită Agronomul, în baza Titlului de Cumpărare Nr. 3368, din 31.03.1933).

IV. Conservarea în interacțiune cu comportamentul structural al clădirii.

a) Pentru întreaga zonă supusă lucrărilor de reabilitate, strategia de cercetare a cuprins următoarele etape: delimitarea suprafeţei care a fost săpată pentru finalizarea descărcării arheologice şi trasarea marginilor acesteia. Această operaţiune a presupus marcarea cu ajutorul staţiei totale a colţurilor suprafeţelor care au fost cercetate. Anvergura acestor suprafeţe a fost determinată de amploarea lucrărilor de excavaţii edilitare, conform proiectului și autorizației de cercetare preventivă. Toate excavaţiile colaterale au fost atent urmărite de specialiştii din echipa de arheologi, şi pentru finalizarea cercetării pe întreaga suprafață, iar la reluarea lucrărilor de construcții, acestea au fost condiționate de continuarea lucrărilor de cercetare preventivă, cu reluarea etapelor și procedurilor legale, la data acestui studiu, lucrările de cercetare au fost finalizate în proporție de 90 %, acum lucrându-se la definitivarea Raportului final, însă din considerente de conformitate, lucrarea de față se referă strict la Etapa I – pană la finele anului 2016.

b) Demolarea mecanică a părţii supraterane a clădirilor existente. În cadrul acestei operaţiuni s-a folosit un miniexcavator. Această etapă s-a derulat sub supravegherea specialiştilor de la Direcția de Cultură a jud. Timiș. Molozul rezultat a fost evacuat, în afara suprafeţei cercetate, conform cerințelor Direcției de Cultură Timiș, prevăzute în Avizul nr. 171 – Z – 08.07.2015, totodată s-au demontat prin grija și sub supravegherea atentă a proiectantului general D-Proiect SRL, respectiv a d-lui dr. arh. Bogdan DEMETRESCU, ornamentele fațadelor, care s-au depozitat în vederea restaurării acestora, de către d-nul ing. Mihai IATAN specialist MLPAT, în restaurarea monumentelor istorice. Ornamentele se vor reamplasa pe noile fațade ale clădirii reconstruite, aceste operații urmând a face obiectul unui alt studiu de punere în valoare a elementelor decorative originale.

Ornamentele fațadelor, au fost identificate și catalogate astfel:

i. D01 Consolă cornișă, 22 buc., din care 3 buc., s-au spart la desfacere;

ii. D02 Ornament inferior la consolă cornișă, 19 buc., întregi;

iii. D03 Ornament floare, 22 buc., întregi.

iv. D4, D5, D6 si D7 nu au putut fi recuperate, ele fiind inițial executate din caramidă și tencuială, urmând, a se reface conform detaliilor primite prin proiectul de arhitectură a fatadelor și detaliilor acestora.

Fig. 7. D01 Fig. 8. D02 Fig. 9. D03 Fig. 10. D04

Fig. 11. D05, Solbanc fereastră, etaj 2

V. Concluzii

Ansamblul de cladiri “Sfântul GHEORGHE nr. 2-3-4”, se află în zona centrală a municipiului Timișoara, în piața cu același nume, aceasta fiind circumscrisă cartierului Cetate.

Lucrările de reabilitare a celor două clădiri istorice din zonă, precum și de reconstrucția corpului de clădire aferent aliniamentului străzii Martir Episcop Augustin PACHA, parte componentă din ansamblul clădirii din Piața Sfântul GHEORGHE de la numarul 4, care în anul 1990, a colapsat în urma intervențiilor la cladirea nouă învecinată, situată pe str. Martir Episcop Augustin PACHA nr. 3, au fost parte integrantă din proiect având un pronunțat caracter de Regenerare urbană.

Alegerea metodelor de interventie, precum și complexitatea acestora, este rezultatul firesc al expertizei tehnice premergatoare proiectării, dar și al urmăririi, monitorizării și supravegherii lucrărilor in situ.

VI. Bibliografie

VII. 1. lect. univ. dr. RUS, Ioana, Suport de curs Documentare istorică și analiză critică 2016, suport electronic în format ppt, Semestrul I 2016 – 2017, Universitatea Bábes – Bolyai, Cluj – Napoca, ”Master restaurare și regenerare patrimonială”.

VII. 2. Prof. Dr. ing. MOȘOARCĂ Marius, Suport de curs Principii si tehnologii de consolidare, suport electronic în format pdf si ppt, Semestrul I 2017 – 2018, Universitatea Politehnică Timisoara, ”Master restaurare și regenerare patrimonială”.

VII. 3. Conf. Dr. Arh. KISILEWICZ Ileana, consilier superior la Ministerul Culturii, LOCALITĂŢI ISTORICE Reabilitarea zonelor istorice, suport electronic în format pdf si ppt, Semestrul II 2016 – 2017 si Semestrul I 2017 – 2018, Universitatea Politehnică Timisoara, ”Master restaurare și regenerare patrimonială”.

VII. 4. ”Timişoara la 1900”, Hotel ultramodern, cu telefon şi curent electric, 21.01.2017, Articol de presă, https://mercytimisoara.com/2017/01/21/hotelul-ultramodern-cu-telefon-si-curent-electric/, 23.01.2017.

VII. 5. MICLE, Dorel și altii, Proiect de cercetare arheologică preventivă, document elaborat în vederea obținerii Autorizației pentru cercetare arheologică preventivă, 05.04.2016;

VII. 6. https://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/mission-and-vision, principii conservarea și protejarea locurilor de patrimoniu cultural, ian. 2018;

VII. 7. https://iscarsah.org/about/, CARACTERUL ICOMOS – PRINCIPII DE ANALIZĂ, CONSERVARE ȘI RESTRUCTURARE STRUCTURALĂ A HERITAGEI ARHITECTURALE (2003), ian. 2018.

VII. Încheiere

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Hotel “Cerbul de Aur”. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/hotel-cerbul-de-aur/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.