2 Het omgaan met het ouderen worden - Essay Marketplace

2 Het omgaan met het ouderen worden

2.1 Het sociaal contact bij ouderen

2.1.1 Soorten sociaal contact (Lotte Willemsens)

De verschillende soorten van sociale contacten kunnen worden onderverdeeld in de sterkte van hun band. We kunnen deze sociale contacten opdelen in drie soorten banden. We hebben de sterke, zwakke en vluchtige of afwezige banden. Onder de sterke banden verstaan we de vrienden en de familie. Dit zijn diepgaande en vaak ook duurzame contacten die zich meestal situeren binnen een groep van gelijken. Onder de zwakke banden verstaan we de kennissen. Dit zijn meer oppervlakkige relaties. Dit wil zeggen dat de personen die een zwakkere band met elkaar hebben, minder vaak contact hebben dan met personen die een sterke band met elkaar hebben. En tot slot hebben we ook nog de vluchtige of afwezige banden. Onder deze soort van banden verstaan we onbekenden of vreemden. Deze soort band is een band zonder enige sociale betekenis. Dit wil zeggen dat er maar kort contact met elkaar is en dat het vaak geen vorm van enige betekenis heeft. Een voorbeeld hiervan is dat je goedendag zegt tegen iemand in jouw buurt die je eigenlijk helemaal niet kent of je begint te praten tegen een vreemde die je tegenkomt bij bijvoorbeeld de bakker.

In de sociale omgeving bestaan er verschillende soorten van sociaal contact. Zo heb je de partner, familie, vrienden, kennissen en de buren. Deze spelen allemaal een belangrijke rol in de sociale omgeving van ouderen.

Kinderen en kleinkinderen vormen een belangrijk deel van de sociale omgeving van de jong bejaarden. Vaak helpen de kinderen hen met bepaalde klussen zoals boodschappen doen, het doen van de administratie of zorgen voor het vervoer. De ouderen vinden het leuk om af en toe op de kleinkinderen te passen. Al zijn ze liever geen vaste oppas. Als de kinderen en de kleinkinderen verder weg gaan wonen, is het contact tussen hen en de ouderen heel anders, ook al komen ze nog regelmatig langs en houden ze regelmatig contact, ze hebben ook hun eigen leven. De jong bejaarden vinden het wel belangrijk om hun kinderen niet te dwingen om langs te komen, het moet voor hen geen verplichting zijn. Toch vinden ze het fijn als er regelmatig contact is met hun familieleden.

Ouderen leren vaak ook nog andere mensen kennen bij gezamenlijke hobby’s of activiteiten. Specifieke hobby’s en activiteiten zoals handwerkgroepen, een schildercursus, naar een optreden gaan van een bekende artiest enz., maken ook een belangrijk deel uit van de sociale omgeving van de ouderen. Ook zijn ze vaak betrokken als vrijwilliger bij verschillende verenigingen. Zo doen ze vrijwilligerswerk bij een basisschool, een verzorgingstehuis, enz. Vrijwilligerswerk doen wordt ook gezien als een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Het zorgt ervoor dat de jong bejaarde zich betrokken voelt bij de samenleving om zich heen en het geeft hen ook een goed gevoel.

Een goed contact met de buren kan enkele voordelen opleveren voor de ouderen. Zo is er bijvoorbeeld altijd iemand in de buurt om hen te helpen bij kleine klusjes zoals het gras maaien, een lamp vervangen enz. Ook wordt een goed contact met de buren als heel prettig ervaren door de ouderen.

Er bestaat een verschil tussen ouderen die voor een lange tijd al in dezelfde buurt wonen en ouderen die pas zijn verhuisd. Ouderen die al voor een langere tijd in dezelfde buurt wonen, hebben vaak ongeveer dezelfde levensloop meegemaakt als die van hun buren. Hierdoor kunnen ze dan praten over dezelfde dingen die ze hebben meegemaakt bijvoorbeeld in een nieuwe woning komen wonen, kinderen die naar dezelfde school gaan en zelfs eventueel het verlies van hun partner. Jong bejaarden die pas verhuisd zijn, zijn vooral actief bezig met het opdoen van nieuwe contacten in hun nieuwe omgeving. Dit doen ze dan vooral door lid te worden van een vereniging, vrijwilligerswerk te gaan doen of door in het bestuur te gaan.

De mobiliteit van de ouderen speelt een grote rol bij de sociale contacten van de jong bejaarden. Vele ouderen hebben een rijbewijs of een partner met een rijbewijs. Als de oudere om één of andere reden niet meer met de auto kan rijden, wordt het sociaal contact verminderd doordat ze niet meer bij hun familieleden, vrienden, enz. geraken. Hierdoor wordt hun sociale kring kleiner en hebben ze minder contact met hen. Naast de auto wordt er door de jong bejaarde ook vaak de fiets gebruikt of soms gaat men ook te voet. Als ze dit om één of andere reden niet meer goed kunnen dan zal ook hierdoor hun sociale kring kleiner worden. Door vermindering van hun mobiliteit wordt contact in de buurt belangrijker.

2.1.2 Verandering (Lotte Willemsens)

In het leven van een jong bejaarde verandert er op sociaal vlak heel wat. In dit deel gaan we drie verandering bespreken. Het lege nest syndroom, het grootouderschap en het verliezen van een naaste. In dit deel bespreken we wat dit precies is, hoe ouderen hier mee omgaan, wat de eventuele gevolgen zijn, enzovoort.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.