Essay: 3.1 PLAN VAN AANPAK

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 12 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • 3.1 PLAN VAN AANPAK
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3386 words. Download the full version above.

Het plan van aanpak bestaat uit meerdere subactiviteiten in de vorm van het opstellen van het plan, het maken van het onderzoeksmodel, het conceptueel model en het plan vertalen naar een concept inhoudsopgave en inleiding voor het eindverslag. Naast deze gegevens dient er ook een onderzoeksverantwoording te worden toegevoegd aan dit plan. Het plan zelf is een geordende verzameling van gegevens, welke weergeven wat de stagiair gaat doen gedurende deze stage. Daarnaast functioneert dit plan ook als kader voor de uitvoering van de stage. Hulpmiddelen voor de uitvoering zijn de planning, randvoorwaarden, conceptueel model en het onderzoeksmodel.

Onderzoeksmodel

Het onderzoeksmodel wordt opgesteld op basis van de deelvragen die in een eerdere fase zijn opgesteld voor de stageaanvraag. In paragraaf 2.3 is een toelichting gegeven van het onderzoeksmodel.

Conceptueel model

Het conceptueel wordt opgesteld op basis van de hoofd en deelvragen die in een eerdere fase zijn opgesteld en met het gebruik van literatuur. In paragraaf 2.2 is een toelichting gegeven van het conceptueel model.

Onderzoeksverantwoording

In de onderzoeksverantwoording wordt toegelicht hoe iedere deelvraag wordt aangepakt. Bijvoorbeeld met behulp van een literatuurstudie of door een proces uit te werken en de resultaten hiervan te formuleren. Tevens wordt gebruikt gemaakt van modellen en wetenschappelijke literatuur. Bij elke deelvraag wordt geformuleerd welke bronnen minimaal gebruikt gaan worden. Om de vraag te beantwoorden.

Concept inhoudsopgave

In de concept inhoudsopgave wordt neergezet uit welke paragrafen en bijlagen het verslag gaat bestaan. Deze inhoudsopgave wordt opgesteld aan de hand van de hoofd/deelvragen, het conceptueel model en het onderzoeksmodel. De concept inhoudsopgave is opgenomen in bijlage 2.

Concept inleiding

In de conceptinleiding wordt de inleiding voor het definitieve verslag beschreven. De inleiding bestaat uit de aanleiding, doelstelling, probleemstelling(en), hoofd/deelvragen, leeswijzer. Daarnaast worden de materialen en methoden die worden gebruikt om het verslag te schrijven toegelicht in een goed lopende tekst. Om de inleiding op te stellen wordt het complete plan van aanpak geraadpleegd en vertaald naar een goedlopen verhaal. De concept inleiding is opgenomen in bijlage 3.

3.2 EMVI PLAN

Voordat de stagiair een EMVI plan (deels) op gaat zetten dient deze zich gedurende de inventarisatiefase te verdiepen in wat een EMVI plan inhoudt en hoe een aanbesteding in zijn werk gaat. Vervolgens dient de stagiair EMVI plannen deels te schrijven. Daarnaast dien ik het volledige planproces van een EMVI procedure bij KWS te ontleden om een goed beeld te krijgen van het proces.

Literatuurstudie EMVI plan en het aanbestedingsproces

Om een beter beeld te krijgen van wat een EMVI plan inhoudt en waar dit plan zich bevind in het aanbestedingsproces wordt hier een literatuurstudie voor verricht. Waarbij vooral gebruikt wordt gemaakt van het CROW, alsmede websites als pianoo.nl.

Deels schrijven EMVI plan

Wanneer kenbaar is gemaakt wat een EMVI plan is kan de stagiair delen hiervan zelf opstellen, bespreken en andere EMVI plannen reviewen om inzicht te krijgen in de methodiek. EMVI criteria, waaraan de stagiair invulling heeft gegeven worden vervolgens verwerkt als beroepsproducten om aan te tonen dat de competenties zijn voltooid. Een EMVI plan bestaat uit voor het grootste deel uit een begroting, een plan voor de voldoening aan de EMVI criteria, daarnaast wordt ook de werkwijze beschreven. De invulling van de EMVI criteria (waaronder het communicatieplan) en de begroting tezamen beoordelen of een inschrijving wel of niet de opdracht krijgt. Voor het EMVI plan schrijf ik minimaal een criteria en stel ik een communicatieplan op, alsmede help ik bij risicoanalyses en het plan van aanpak zelf.

Ontleden EMVI plan

Naast het omschrijven van het aanbestedingsproces en het gedeeltelijk opstellen van elementen uit EMVI plannen, ontleed de stagiair het planproces van KWS Infra. Zodat de stagiair meer inzicht krijgt in de praktische kant van het planproces. Hiervan maakt de stagiair vervolgens verslag, wat als hoofdstuk in het uiteindelijke stageverslag wordt geplaatst. Dit hoofdstuk biedt een sleutelrol voor het beantwoorden van deelvraag 6, de duurzaamheidvisie.

3.3 STAGEVERSLAG EN REFLECTIEVERSLAG

In het stageverslag worden de deelvragen beantwoord en dient de laatste paragraaf als het functionele resultaat van de stage. De antwoorden op de deelvragen worden verwerkt in paragraaf 6. Deze worden ook gebruikt in de duurzaamheidvisie. Naast de duurzaamheidvisie wordt er ook een doelgroep communicatieplan opgesteld dit plan heeft als doel inzichtelijk te maken hoe er met welke actor gecommuniceerd dient te worden. Tot slot wordt er een reflectieverslag opgesteld waarin de stagiair het totale proces evalueert in kader van zelfontwikkeling.

Stageverslag

Het stageverslag dient een samenhangend geheel te worden, welke de gestelde deelvragen beantwoord en in de discussie wordt deze beantwoording kritisch geanalyseerd. Vanuit de discussie en resultaten volgen aanbevelingen. Het stageverslag bestaat uit de volgende fasen inventarisatie, analyse en plan.

Reflectieverslag

Het reflectieverslag is een kort verslag over het functioneren van de stagiair vanuit het oogpunt van de stagiair. Daarnaast worden vragen over de inpassing van duurzaamheid en biobased economy binnen het bedrijf toegelicht.

Duurzaamheidvisie

Na een omschrijving van de werking en de uitvoering van een EMVI plan (deelvraag) kan worden begonnen aan de duurzaamheidvisie. Deze visie wordt samengesteld met de in de rapportage beschikbare informatie. Hieronder valt informatie over het aanbestedingsproces (deelvraag 1), de duurzame trends op gebied van Infrastructuur (deelvraag 2) en hoe KWS Infra een EMVI plan schrijft (deelvraag 4). Op grond van deze informatie en eventueel aanvullende informatie uit de literatuur kan een duurzaamheidvisie voor KWS worden geschreven aangaande het duurzamer maken van hun planproces. De duurzaamheidvisie vertaald zich in een visueel stappenplan dat eenvoudig is te gebruiken voor KWS.

Doelgroep communicatieplan

Het doelgroep communicatieplan is een plan dat weergeeft bij welk soort actor welke communicatietechniek het beste werkt in een sociaalruimtelijk gebied. Daarnaast bevat het plan een evaluatie enquête die kan worden uitgedeeld bij de oplevering van het project om meer informatie op te doen over de communicatiewijze. Dit plan vertaalt zich ook in een visueel stappenplan.

3.4 ONDERZOEKVERANTWOORDING

In dit deel van het plan wordt de onderzoeksverantwoording per onderdeel verantwoord, hierbij wordt de onderzoekmethode en welke literatuur voor welke onderzoeksvraag wordt toegepast.

Inventarisatiefase

Deelvraag 1

Wat is een EMVI plan, welke plaats heeft het plan in het aanbestedingsproces en in hoeverre wijkt deze af van een inschrijving op de laagste prijs?

Voor algemene informatie over het EMVI plan dient de praktijkgids aanbesteden voor professionals van het CROW geraadpleegd te worden. Voor de verschillende varianten van EMVI plannen dient de bron EMVI en duurzaamheid van de stichting research rationalisatie bouw geraadpleegd te worden. Daarnaast bevind de stagiair zich op een werkplek waar veel ervaring is met het schrijven van EMVI plannen. Hier kunnen inhoudelijke en vakkundige vragen gesteld worden voor verdere verdieping.

Bronnen:

 (Stichting research rationalisatie bouw);

 (CROW, 2015);

 (CROW, 2005).

Deelvraag 2

Wat houdt het begrip duurzaamheid in en wat verstaat men onder de life cycle assesment, welke (duurzame) trends volgt men binnen de infrastructurele wereld?

Om duurzame trends aan te kunnen wijzen binnen de infrastructurele wereld, die mogelijk in nieuwe inschrijvingen kunnen worden gebruikt als onderscheidend punt tegenover de concurrentie. Dient eerst een objectief beeld geschetst te worden van het containerbegrip duurzaamheid. Hiervoor ligt de focus vooral op de productcyclus van een weg of fietspad of andere vorm van infrastructuur uiteindelijk is. Wegen en andere vormen van infrastructuur zijn producten die gemaakt dienen te worden van grondstoffen wat energie kost en uiteindelijk een beperkte levensduur heeft.

Om het begrip duurzaamheid inzichtelijk te krijgen wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk literatuurstuk over de definitie van duurzaamheid en de life cycle assesment van producten. Aan de life cycle assesment kan de duurzaamheid getoetst worden. KWS is de grootste speler op het gebied van infrastructuur in Nederland en ontwikkeld veel duurzame soorten wegverharding. Enkele vormen worden behandeld in het stageverslag.

Bronnen

 (Stichting research rationalisatie bouw);

 (Planbureau voor de leefomgeving, 2014);

 (Carlo & Ezio, 2008);

 (Bindu & Beena, 2010).

Deelvraag 3

Welke communicatiemiddelen zijn er beschikbaar om ruimtelijke ingrepen aan te kaarten en wat zijn de respectievelijke voor en nadelen van deze middelen?

Communicatie is essentieel voor bijna alle werkvormen, werken op projectbasis vormt hier allerminst een uitzondering op. Echter ontstaat er te vaak ontevredenheden door slechte of onduidelijke communicatie met actoren. Met behulp van literatuur studie en de ervaring van de planschrijvers wil ik de beschikbare communicatiemiddelen omschrijven en de respectievelijke voor en nadelen opsommen verwerken in een SWOT tabel.

Bronnen:

 (Gillard & Johanson, Project management communications: a systems approach, 2004)

 (Howell, Argentina, & Beck, 2005)

 Praktijkervaring KWS Infra

Analysefase

Deelvraag 4

Welke stappen moeten worden ondernomen bij het opstellen van een EMVI plan?

Deze vraag wil de stagiair beantwoorden door de aanpak van KWS Infra te omschrijven en te visualiseren en door vragen te stelen aan de EMVI planopsteller en deze zelf te maken. Met behulp van deze informatie kan worden aangegeven, waar ruimte voor duurzaamheid en innovatie ligt.

Bronnen

 (Stichting research rationalisatie bouw);

 (kws-intranet);

 Praktijkervaring KWS Infra

Deelvraag 5

Hoe achterhaal je efficiënt de wensen van de actoren die betrokken zijn bij het project en hoe houd je rekening met wensen gedurende de planvorming?

Deze vraag wil de stagiair beantwoorden door vragen te stellen aan de omgevingsmanager en het communicatieproces van KWS te omschrijven. Alsmede stelt de stagiair een communicatieplan op voor een project wat als leidraad voor deze paragraaf wordt gebruikt. Op basis van het antwoord op deze paragraaf wordt het doelgroep communicatieplan opgesteld. Welke als bijlage bij het uiteindelijke verslag wordt toegevoegd.

Bronnen:

 (Howell, Argentina, & Beck, 2005);

Planfase

Deelvraag 6

Welke stappen/aspecten kunnen worden verbeterd aan het planvormingsproces van een EMVI plan, voornamelijk gerelateerd aan de aspecten duurzaamheid en communicatie?

Dit aspect wordt behandeld op basis van de ervaring die de stagiair opdoet gedurende de stage. Door het beantwoorden van de overige deelvragen. Hieruit komen meerdere zo objectief mogelijk beargumenteerde verbetervoorstellen uit voor inpassing van duurzame trends. Deze trends worden vervolgens getoetst met behulp van een SWOT om tot een in redelijke mate objectief advies te komen. In kader van communicatie worden de verbeteropstellen zowel in schrift als in presentatievorm overgebracht aan KWS Infra.

Voor het aspect duurzaamheid zijn er veel trends die als duurzaam beschouwd kunnen worden. Met behulp van de opgedane kennis over de life cycle assesment kan een adviesplan geschreven worden over welk duurzame trend voor welk project het meest duurzaam is. Met de kennis over het aanbestedingsproces en de contractvormen kan worden gesteld bij welke contractvorm een trend het best toepasbaar is, mocht duurzaamheid een EMVI criteria zijn. Daarnaast wordt in deze paragraaf toegelicht welke knelpunten het aanbestedingsproces kent, waardoor duurzame initiatieven niet altijd worden toegepast.

Methode

Inventarisatie van duurzame trends binnen en buiten KWS Infra

Analyse van het planvormingproces door hieraan actief deel te nemen.

Gebruik (wetenschappelijke) bronnen en verslag om tot beargumenteerde argumenten te kunnen komen.

3.5 BIBLIOGRAFIE

Bindu, C. S., & Beena, K. S. (2010). Waste plastic as a stabalizing addivitive in stone mastic asphalt. International Journal of Engineering and Technology , 2 (6), 379-387.

Carlo, V., & Ezio, M. h. (2008). Design for Environmental Sustainability.

CROW. (2015). Praktijkgids aanbesteden voor professionals.

CROW. (2005). UAV-GC 2005 (1ste ed.). Ede: van Grinsven drukkers Venlo bv.

Gillard, S., & Johanson, J. (2004). Project management comminucations: a systems approach. Journal of information science , 30 (1), 23-29.

Howell, P. A., Argentina, P. A., & Beck, K. A. (2005). The strategic communication imperative. MITSloan Managementreview , 46 (03), 83-89.

kws-intranet. (sd). Opgeroepen op 09 01, 2015, van http://kws-intranet/Vestiging/Duurzaamheid-CO2/Paginas/Duurzaamheid.aspx

Planbureau voor de leefomgeving. (2014). Mobiliteit en bereikbaarheid.

Ragusa, A. (2010). Internal Communication Management, Individual and organizational outcomes. Ventus publishing ApS.

Stichting research rationalisatie bouw. EMVI & Duurzaamheid, een richtwijzer voor EMVI aanbestedingen.

Bronnen in de tekst

(Bindu & Beena, 2010)

(Carlo & Ezio, 2008, pp. 3-13)

(Carlo & Ezio, 2008, pp. 53-71)

(Gillard & Johanson, Project management communications: a systems approach, 2004)

(Howell, Argentina, & Beck, 2005)

(KWS-intranet)

(Planbureau voor de leefomgeving, 2014)

(Ragusa, 2010)

(Stichting research rationalisatie bouw)  

4 PROJECTGRENZEN

In deze paragraaf wordt de scope van het project behandeld, tevens worden de randvoorwaarden, waaronder de afbakening in tijd namelijk start en einddatum van het project weergegeven. De invulling van die periode samen met de deadlines worden weergegeven in paragraaf 8.

Scopebepaling

De scope is de omvang van je project, er vallen activiteiten binnen de scope en buiten de scope. Alles wat buiten de scope valt is relatief makkelijk, namelijk alles wat geen invloed heeft op het beantwoorden van de deelvragen. Hieronder valt bijvoorbeeld het aanwezig zijn bij risicoanalyses, kick-offs en andere zaken die na meer dan eenmalig uitvoeren geen bijdrage meer leveren aan het beantwoorden van de deelvragen. Typische stagiairtaken als koffie halen, koffiezetten, opruimen, uitzoekwerk en dergelijke maken geen deel uit van de scope.

De onderdelen die wel uitmaken van de scope zijn, het schrijven van dit plan van aanpak, het stageverslag, het schrijven van EMVI plannen en het proces ontleden. Het inlezen en het opzoeken van extra bronnen maakt ook onderdeel uit van de scope. Doordat dit invloed heeft op het beantwoorden van de deelvragen, alsmede het meelopen met actoren analyses. Qua omvang moet geen boekwerk van 30 pagina’s aan adviezen worden verlangt, echter worden de belangrijkste duurzaam technische of contracttechnische trends vertaald naar inpassingadviezen, zodat KWS voor sommige projecten deze adviezen kan meenemen in het planvormingproces, waardoor ze een streep voor hebben op de concurrentie.

Randvoorwaarden

Aan de stage worden door de opdrachtgever meerdere randvoorwaarden gesteld:

 De stagiair voert voor minimaal 70% van de tijd activiteiten uit die binnen de scope vallen.

 Voor het onderzoek worden minimaal 4 wetenschappelijke of buitenlandse bronnen gebruikt.

 De stage loopt van 31-08-2015 tot 29-01-2016, voor de invulling van die tijdseenheid zie paragraaf 8

 De stagiair levert een compleet verslag op met 3 bijlagen en zorgt dat hij de verplichte competenties behaald.

 De stagiair zijn aanwezigheid wordt verwacht op beide terugkomdagen.

 De stagiair betrekt de bedrijfsbegeleider bij het opstellen van de stukken.

 De stagiair maakt volle werkweken en loopt minimaal 20 weken stage

 De stagiair levert de producten op aan de Hogeschool Inholland op de gevraagde tijdstippen

 De stagiair levert geen bedrijfsgevoelige informatie of adviezen uit aan derde partijen behalve de docentbegeleider.

 De docentbegeleider geeft feedback in de daarvoor gestelde termijn.

 De docentbegeleider bezoekt het stageadres minimaal 1 keer.

 De bedrijfsbegeleider beoordeeld de student zijn presentatie.

 De bedrijfsbegeleider beoordeelt de student zijn functioneren gedurende het bezoek van de docentbegeleider en aan het eind van de stage.

 De bedrijfsbegeleider geeft de student de mogelijkheid de competenties te halen.

 De docentbegeleider evalueert het proces met de stagiair.

 Indien de stagiair een onvoldoende heeft voor een of meerdere bedrijfsproducten dienen deze binnen een week te worden verbeterd.

5 PRODUCTEN

In deze paragraaf worden de voorkomende producten uit dit project beschreven, alsmede het soort product (eind of tussen). De producten voortkomend uit deze stage zijn:

 Het projectkader; (Tussen)

 Presentatie aanpak stage; (Tussen)

 Het plan van aanpak concept; (Tussen)

 Het plan van aanpak definitief (Eind)

 Het concept stageverslag; (Tussen)

 Het definitief stageverslag; (Eind)

 Het reflectieverslag; (Eind)

 De presentatie; (Eind)

 De concept duurzaamheidvisie; (Tussen)

 De definitieve duurzaamheidvisie; (Eind)

 Concept doelgroep communicatieplan; (Tussen)

 Definitief doelgroep communicatieplan. (Eind)

Het projectkader

Het projectkader bestaat uit de, doelstelling, probleemstelling, aanleiding, hoofdvraag en deelvragen, onderzoeksmodel en het conceptueel model van het project.

Presentatie aanpak stage

De aanpak van de stage wordt behandeld in een presentatievorm op de Hogeschool Inholland voor lectoren en docenten. De kritiek op het plan en eventuele aanvullingen kunnen worden verwerkt in het definitieve plan van aanpak.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is de leidraad voor de opdracht, in dit plan staan alle te nemen maatregelen om het onderzoek betrouwbaar te maken en volgens de voorafgestelde eisen te laten verlopen. Dit plan is gedurende de uitvoering van het onderzoek een vinger aan de pols om te controleren of alles verloopt zoals eerder is bedacht. Tevens is dit plan ook een naslagwerk, mochten er onduidelijkheden zijn.

Het stageverslag

Het stageverslag bevat de uitwerking van de hoofd en deelvragen, alsmede een samenvatting, inleiding, discussie, conclusie en aanbevelingen. Het verslag dient vrij te zijn van plagiaat door gebruik van bronnen. Het plan is opgedeeld in 3 verschillende fasen namelijk de inventarisatiefase, de analysefase en de planfase. Naast het verslag worden er ook bijlagen aan het verslag toegevoegd in de vorm van weekstaten, bedrijfsproducten, de duurzaamheidvisie en het doelgroep communicatieplan.

Het reflectieverslag

Het reflectieverslag geeft een blik op het stageproces bij KWS. Dit reflectieverslag helpt de stagiair zichzelf verder te ontwikkelen. Tevens wordt op grond van dit verslag het persoonlijk ontwikkelingsplan van de stagiair bijgewerkt. Tevens geeft het de school inzicht of het bedrijf goed geschikt is voor stagiairs.

De stagepresentatie

De stagepresentatie legt in circa 10 a 15 minuten uit wat de stagiair heeft gedaan deze stage en hoe de stagiair dit heeft aangepakt. Tevens geeft de student wat inzicht over de organisatie.

Duurzaamheidvisie

In de duurzaamheidvisie voor KWS Infra wordt een plan geschreven hoe KWS bepaalde trends en ontwikkelingen mee kan nemen bij het schrijven van een EMVI plan. Waardoor de plannen een duurzamer karakter krijgen, mits daarom wordt gevraagd bij de opdrachtgever.

Doelgroep communicatieplan

In dit plan wordt per doelgroep of locatie de beste communicatiemethodiek voorgeschreven, gebruikmakend van de bronnen weergegeven in paragraaf 3 en de ervaring van KWS Infra. Alsmede wordt er een standaard reflectie enquête opgesteld.

6 KWALITEIT

Het projectkader

Het projectkader bestaat uit de, doelstelling, probleemstelling, aanleiding, onderzoeksmodel en het conceptueel model. Deze wordt in de conceptfase behandeld met de bedrijfsbegeleider en vervolgens definitief gemaakt.

Presentatie aanpak stage

Voor de presentatie van de aanpak van de stage, wordt de Powerpoint eenmalig doorgenomen met de bedrijfsbegeleider die hier vervolgens een oordeel over geeft. Vervolgens wordt deze op onstage gezet en naar de docentbegeleider gestuurd.

Het plan van aanpak

Het plan van aanpak wordt net als het projectkader in conceptfase opgesteld behandeld met de opdrachtgever en vervolgens definitief gemaakt, opgestuurd naar de docentbegeleider. Vervolgens worden de eventuele opmerkingen verwerkt en wordt de nieuwe definitieve versie doorgenomen met de bedrijfsbegeleider, waarna deze wordt verstuurd naar de docentbegeleider. Het plan dient plagiaatvrij te zijn dat de student controleert met behulp van een plagiaatscanner en Inholland nacontroleert met behulp van Ephorus.

Het stageverslag

Het stageverslag wordt snel doorgenomen met de bedrijfsbegeleider bij iedere oplevering van een fase, alsmede bij het bezoek van de bedrijfsbegeleider aan het stagebedrijf, wordt hier naar gekeken. Iedere fase is een apart tussenproduct dat voldoende of onvoldoende wordt geacht door de bedrijfsbegeleider. Alsmede worden er opmerkingen over gegeven van de kwaliteit verder te verbeteren, zodat het product voldoet aan de eisen vanuit Hogeschool Inholland. De rapportage dient plagiaatvrij te zijn dat de student controleert met behulp van een plagiaatscanner en Inholland nacontroleert met behulp van Ephorus.

Het reflectieverslag

Het reflectieverslag wordt niet beoordeeld door de bedrijfsbegeleider, al wordt deze vooraf wel doorgenomen om te voorkomen dat er een verkeerd beeld over het bedrijf ontstaat. Het eindoordeel wordt geveld door de docentbegeleider in de vorm van een voldoende of een onvoldoende.

Presentatie stage

De presentatie wordt gehouden op het bedrijf waar deze voldoende of onvoldoende wordt beoordeeld door de stagebegeleider.

Duurzaamheidvisie

De duurzaamheidvisie wordt nadat deze af is in conceptfase doorgenomen met de docentbegeleider, alsmede met een EMVI planschrijver. Deze kunnen vervolgens op en aanmerkingen geven over de visie alsmede hun oordeel uitspreken over de visie. Deze opmerkingen worden vervolgens verwerkt in de definitieve fase die vervolgens eenmalig wordt doorgenomen de laatste eventuele kritiekpunten worden dan verwerkt en de visie wordt als bijlage bij het stageverslag gestopt.

Doelgroep communicatieplan

Het doelgroep communicatieplan wordt nadat deze af is in conceptfase doorgenomen met de docentbegeleider, alsmede met een EMVI planschrijver. Deze kunnen vervolgens op en aanmerkingen geven over de visie alsmede hun oordeel uitspreken over de visie. Deze opmerkingen worden vervolgens verwerkt in de definitieve fase die vervolgens eenmalig wordt doorgenomen de laatste eventuele kritiekpunten worden dan verwerkt en de visie wordt als bijlage bij het stageverslag gestopt.

Het eindproduct

Het eindproduct is het stageverslag en de bijlagen in de vorm van de weekstaten, duurzaamheidvisie, doelgroep communicatieplan en de beroepsproducten ingebonden op te leveren. Alsmede wordt het totale verslag in een enkele pdf file opgeleverd. Dit verslag wordt in totaliteit nog eenmalig doorgenomen met de bedrijfsbegeleider, waarop er op of aanmerking kunnen worden vermeld, over bijvoorbeeld taalgebruik, lay-out sinds de producten inhoudelijk al zijn beoordeeld. Vervolgens wordt deze versie door de docentbegeleider beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer bepaald of de stage wel of niet voldoende is afgesloten, samen met het plan van aanpak dient de totale score minimaal een 55 te zijn voor beide producten.

Communicatie

Naast dat de eind en tussenproducten worden doorgenomen met de bedrijfsbegeleider wordt er door de student iedere week een logboek opgesteld. Dit logboek wordt iedere 2 weken naar de docentbegeleider opgestuurd met eventuele vragen. Verder wordt contact met de docentbegeleider geminimaliseerd omdat het de bedoeling is dat de student deze stage zelfstandig leert te functioneren. Tussenproducten dienen alleen met de bedrijfsbegeleider behandeld te worden, tenzij de docentbegeleider hiernaar vraagt.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, 3.1 PLAN VAN AANPAK. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/3-1-plan-van-aanpak/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.