Essay: Vergrijzing

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Vergrijzing
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1125 words. Download the full version above.

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen in Nederland neemt nog steeds toe als gevolg van de geboortegolf van 1946-1970.(1) Tevens spelen de verbeterde hygiënische omstandigheden, verbeterde gezondheidszorg en snelle ontwikkelingen op medisch gebied een rol.(2) In Nederland zijn er momenteel 3,0 miljoen ouderen van 65 jaar of ouder die 17,8% van de totale Nederlandse bevolking uit maken. Volgens prognoses zal dit percentage ouderen stijgen tot 26% in 2060.(3) Mensen mogen dan wel ouder worden, vaak gaat dit wel gepaard met chronische ziekten en comorbiditeit en hiermee veel medicijnengebruik.(4,5) Het voorschrijven van potentieel ongeschikte geneesmiddelen en optreden van interacties tussen medicijnen dan wel ziektebeelden en medicijnen is dan ook zeker niet onwaarschijnlijk./ Het is dan ook niet ondenkbaar dat er potentieel ongeschikte geneesmiddelen worden voorgeschreven en er is een groter risico op het optreden van interacties tussen medicijnen dan wel tussen ziektebeelden en medicijnen. Het samenspel van verminderde zelfredzaamheid, lichamelijk, psychisch en sociaal wankel evenwicht en de complexiteit van medicijngebruik maakt ouderen tot een zeer kwetsbare groep en de meest kwetsbare ouderen worden doorgaans in verpleeghuizen opgenomen.(6-8)

Polyfarmacie en ongeschikt medicijngebruik

Polyfarmacie, het chronisch gebruik van vijf of meer geneesmiddelen uit verschillende therapeutische groepen of subgroepen, is een veelvoorkomend fenomeen bij verpleeghuisbewoners.(4) Deze polyfarmacie kan leiden tot onnodig en ongeschikt medicijngebruik, wat weer kan leiden tot bijwerkingen, verhoogd valrisico, ziekenhuisopnames, verminderde kwaliteit van leven, cognitieve achteruitgang en een verhoogde morbiditeit en mortaliteit en mogelijk ook meer gezondheidszorgkosten.(6,9-14) Volgens onderzoek zou 40% van de voorgeschreven medicijnen in verpleeghuizen ongeschikt of suboptimaal zijn.(4) Ongeschikte medicatie wordt hierbij gedefinieerd als het gebruik van medicijnen zonder duidelijke indicatie, met een verhoogd risico op bijwerkingen als er een vergelijkbaar dan wel beter alternatief met minder bijwerkingen beschikbaar is. Maar ook interacties tussen geneesmiddelen, tussen ziektebeelden en geneesmiddelen of juist onderbehandeling zijn vormen van ongeschikt medicijngebruik.(4) Bovendien maakt de veranderde farmacodynamiek- en kinetiek en hogere gevoeligheid voor bepaalde medicijnen het medicatiegebruik bij ouderen nog complexer. (Hiermee moet dan ook rekening worden gehouden bij de prescriptie van medicijnen.) De bij ouderen frequent/veelvuldig voorgeschreven benzodiazepinen bijvoorbeeld hebben al een sederend effect bij lagere doseringen en lagere plasmaconcentraties dan bij jongere/lagere leeftijden/jongere mensen/volwassenen?. (4,15).

Het is dus noodzakelijk om het voorschrijven van medicatie te optimaliseren en waar mogelijk terug te dringen.

Dementie

Een groot deel van de verpleeghuisbewoners lijdt aan een vorm van dementie. Dit gaat veelal gepaard met neuropsychiatrische symptomen (NPS) waarvoor vaak psychofarmaca worden voorgeschreven. NPS variëren bij mensen met dementie en de prevalentie van de symptomen verschilt afhankelijk van de vorm en ernst van dementie. NPS hebben belangrijke klinische gevolgen zoals een verminderde kwaliteit van leven voor de bewoner, fysieke beperkingen en verwondingen aan de bewoner zelf of aan personeel, verhoogde belasting voor personeel en daarmee verhoogde werkgerelateerde stress.(16)

Eerste keuze behandeling voor NPS zijn niet-farmacologische interventies, maar bij onvoldoende effect heirvan en persisteren van de sypomen zijn farmacologische behandelingen, middels psychofarmaca, veelal aangewezen.

Psychofarmaca worden echter geassocieerd met een verhoogde valrisico, cognitieve achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verhoogde mortaliteit.(17) Het is daarom van belang het onnodig voorschijven van deze middelen te reduceren.

Zoals eerder genoemd is polyparmacie, en daarmee de kans op ongeschikt medicijngebruik, geassocieerd met verslechering in de klinische uitmostmaten als kwaliteit van leven, cognitie en neursychiatrische symptomen. Er is tot dusver echter nog weinig onderoek gedaan naar het effect van discontnueren van ongeschikte medicjnen, midddels mediatiereviews, op deze klinisch uitkomstmaten. Aanmelijk is dat er een verbetering plaats ind in de kwlaitei van leven en de cognitie en dta het aantal vallen terug gdrongen wordt.

Interventies optimaliseren medicatieprescriptie

Er zijn verschillende interventies ontwikkeld en onderzocht, met name medicatiereviews, die het doel hebben het voorschrijven van medicatie te optimaliseren. (18-23)

In de literatuur zijn tegenstrijdige uitkomsten met betrekking tot de effectiviteit van deze medicatiereviews. Enkele onderzoeken suggereren dat medicatiereviews mogelijk een positieve invloed hebben op het stoppen en voorschrijven van medicatie.(19-21) Andere studies laten daarentegen geen of weinig effect van de medicatiereviews zien.(18,23) De meeste studie hadden echter methodologische beperkingen en waren van suboptimale wetenschappelijke kwaliteit.(21-23) Dit maakt het lastig om uitspraken te doen over het daadwerkelijk effect van medicatiereviews.

In Nederland adviseert de multidisciplinaire richtlijn ‘’Polyfarmacie bij ouderen’’ een jaarlijkse medicatiebeoordeling bij patienten van 65 jaar en ouder met polyfarmacie (het chronisch gebruik van ≥ 5 geneesmiddelen) en ten minste een andere risicofactor (zie tabel).

In Nederland adviseert de Inspectie van de Volksgezondheid twee keer per jaar een medicatiebeoordeling voor de verpleeghuizen vanwege het hoge aantal medicatiewijzigingen.

Concluderend is er een kennislacune wat betreft de effectiviteit en kosteneffectiviteit van systemische medicatiereviews, en dan in het bijzonder in verpleeghuizen. De DIM-NHR-studie stelt zich daarom ten doel om het effect en de kosteneffectiviteit van multidisciplinaire systematische medicatiereviews in verpleeghuizen te onderzoeken om daarmee ongeschikt of onnodig medicijngebruik te stoppen en het voorschrijven van medicatie te optimaliseren.

Binnen deze onderzoekslijn zal dit deelonderzoek zich specifiek richten op het operationaliseren van de primaire uitkomstmaat van de DIM-NHR-studie, het succesvol discontinueren van geneesmiddelen bij verpleeghuisbewoners. Tevens zal er gekeken worden naar de interbeoordelaarsbetrouwdbaarheid van de beoordeling over succesvol stoppen van medicatie.

Doel van de studie

Het doel van de Discontinuing Inappropriate Medication in Nursing Home Residents (DIM-NHR) studie is om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van systematische medicatie reviews te onderzoeken die erop gericht zijn het voorschrijven van medicijnen te optimaliseren.(24) Het primaire is om de effectiviteit van systematische medicatiereviews op het succesvol discontinueren van ongewenste medicijnen te onderzoeken. Deze systematische reviews worden uitgevoerd door een specialist ouderengeneeskunde en apotheker. Succesvol stoppen wordt als volgt gedefinieerd: nadat een medicijn gestopt is, wordt er niet gestart met medicijnen uit dezelfde Anatomical Therapeutic Chemical classification (ATC)-groep of met medicijnen voor dezelfde indicatie binnen vier maanden follow-up. Tevens mag er geen sprake zijn relaps, die het starten van hetzelfde of een soortgelijk geneesmiddel noodzakelijk maakt en er mogen geen ernstige ontwenningsverschijnselen optreden.

De volgende secundaire onderzoeksparameters worden onderzocht: het voorschrijven van ontbrekende medicatie, presriptievan anticholinerge en sederende middelen, kwaliteit van leven, cognitie, NPS.

Deze interimanalyse van de DIMNHR Studie deproportie discontinueren van ongeschikte medicijen in zowel de interventiegroep als controlegroep te onderzoeken, en het effect van dit succesvol discontinueren op de klinische uitomstmaten cognitie, kwaliteit van leven, VAS en NPS. Het was vanwege het in stand houden van de randomisatie en he blind blijven voor de interventie niet mogelijk verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep te onderzoeken en zodoende naar naar de effectiviteit van de medictiereviews zelfs te kijken

Samengevat zijn de doelen van dit onderzoek 1) onderzoeken of medicatie reviews effectief zijn in het succesvol discontinueren van ongeschikte medicatie, 2) of dit ook leidt tot betere gezondheidsuitkomsten (kwaliteit van leven, cognitie en NPS) voor verpleeghuisbewoners en 3) en of er hierin een verschil is tussen somatische en psychogeriatrische verpleeghuisbewoners.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Vergrijzing. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/vergrijzing/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.