Essay: De eerste factor die behandeld gaat worden…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De eerste factor die behandeld gaat worden...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 410 words. Download the full version above.

De eerste factor die behandeld gaat worden is de mate van diversiteit binnen het team. Diversiteit zal in dit onderzoek gedefinieerd worden als het verschil tussen teamleden waarbij het gaat om demografische kenmerken, culturele kenmerken, leeftijd, geslacht, en karaktereigenschappen (Schippers, 2014). Uit een onderzoek van Jackson, Brett, Sessa, Cooper en Julin (1993) komt naar voren dat er ongewenste subgroepsvorming plaatsvindt en dat er meer conflicten ontstaan naarmate de diversiteit hoger wordt binnen een virtueel team. Ongewenste subgroepen zullen ontstaan doordat mensen uit dezelfde cultuur meer naar elkaar toe trekken (Mesmer-Magnus, et al., 2011). Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de mensen uit de subgroep alleen nog maar met elkaar willen samenwerken en niet meer met het hele team (Phillips, Mannix, Neale en Gruenfeld, 2004). Dit zou betekenen dat er minder met elkaar gecommuniceerd wordt, wat de effectiviteit van het virtuele team be??nvloedt (Crisp, Stone en Hall, 2006). Een ander effect van een hoge diversiteit binnen het team is dat vertrouwen moeilijk kan worden opgebouwd. Dit komt doordat mensen met verschillende culturen informatie anders kunnen interpreteren, waardoor er communicatiefouten ontstaan (Dub?? en Par??, 2002). Ook kan het moeilijker zijn te onderhandelen en om verschillende visies samen te voegen (Dub??, et al., 2002). Ook hierdoor zou de effectiviteit van het virtuele innovatieteam lang niet optimaal zijn.

Een andere factor die de effectiviteit be??nvloedt is de omvang van het team. Hiermee wordt de grootte van het aantal mensen in een team bedoeld. Staats, Milkman en Fox (2012) beschrijven dat de co??rdinatie wordt bemoeilijkt en dat de motivatie afneemt, wanneer de omvang van het team groter wordt. Doordat het aantal mensen in het team stijgt, zal ook het aantal communicatielinks stijgen. De co??rdinatie zal hierdoor complexer worden en zal meer tijd in beslag nemen. Dit gaat gepaard met een grotere kans op miscommunicatie, wat de effectiviteit zal verlagen (Dub??, et al., 2002). Het effect dat de motivatie van de werknemers zal afnemen komt door het meeliftgedrag (Staats, et al., 2012). Volgens Alnuaimi, Robert en Maruping (2010) is dit de geneigdheid van individuen om minder inspanning uit te oefenen wanneer er in teams wordt gewerkt. Dit zorgt ervoor dat teamleden een minder sterke band met elkaar opbouwen, waardoor teamleden minder met elkaar communiceren en elkaar minder vertrouwen en begrijpen (Staats, et al., 2012). Doordat de communicatie niet optimaal is, zal de effectiviteit van de virtuele teams dus ook niet optimaal zijn.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De eerste factor die behandeld gaat worden…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-eerste-factor/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.