Essay: E-Book veiligheidsvelden Steenwijkerland

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 22 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 24, 2020
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • E-Book veiligheidsvelden Steenwijkerland
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 6574 words. Download the full version above.

Inleiding

De veiligheid in de gemeente is een erg belangrijk onderwerp. In de gemeente wordt er dagelijks gesproken en vergaderd over veiligheidsvraagstukken. Bij dit onderwerp zijn niet alleen de gemeente maar ook al zijn inwoners betrokken en bij sommige gevallen ook de overheid. Dat veiligheid een van de belangrijkste onderwerpen is voor de gemeente is dus een op zichzelf staand iets. Veiligheid is ook een breed aspect wat zich op vele terreinen bevindt. Binnen de gemeente bevindt het zich bijvoorbeeld op verkeersveiligheid, brandveiligheid en criminaliteit.
Gemeentes hebben vaak een integraal veiligheidsplan opgesteld voor hun gemeente. Het probleem wat er meestal is met deze plannen is dat het alleen voor de desbetreffende gemeente geldt. Er wordt over het algemeen niet gekeken naar samenwerking in veiligheidsregio’s en/of overheid. Als je de veiligheid van een gemeente goed in kaart wilt brengen is deze samenwerking ook van belang.
Ook wordt er in deze plannen niet goed ingedoken op de actoren die meespelen bij deze problemen. Er wordt in de plannen vermeld wie er meespeelt in het probleem, alleen gebeurd dit zonder achtergrondinformatie.
Dit E-Book is geschreven voor de gemeente Steenwijkerland. Het boek wil vooral de veiligheidsmaatregelen van de gemeente verduidelijken en de bovenstaande problemen verbeteren. Het boek zal een weergave geven van de maatregelen van de gemeente in samenhang met wetgeving, andere actoren, overheid en het gemeentelijke plan.
Het doel van het boek is voornamelijk om alles duidelijker in kaart te brengen. Een duidelijke samenhang van de veiligheidsmaatregelen binnen de gemeente en tussen de overheid. Het moet de lezers van dit boek een meteen duidelijk inzicht geven in wat de gemeente Steenwijkerland doet en hoe het dit doet. Dit wordt bewerkstelligd door de informatie te vermelden in het boek maar ook doormiddel van links naar andere websites. Deze links naar andere websites moeten vooral aanvullende informatie geven op het boek.
In het boek zal er allereerst worden ingegaan op de taken en bevoegdheden van de gemeente Steenwijkerland. Welke taken hebben zij meegekregen van de overheid en welke bevoegdheden hebben zij om deze taken uit te voeren? Hierna wordt het thema ‘jeugd en veiligheid’ besproken. Hierin wordt behandeld wat precies overlast gevende jeugd is en hoe de gemeente het aanpakt maar ook de overheid. Ook wordt er in dit hoofdstuk besproken wat de gemeente doet voor de veiligheid van de jeugd op meerdere gebieden.
Hierna wordt het thema ‘integriteit en veiligheid’ van de gemeente behandeld. Hoe beschermd de gemeente zichzelf tegen corruptie of inmenging van criminelen binnen het gemeentelijke bestuur. Daarna wordt het thema ‘fysieke veiligheid’ behandeld. Hoe zijn burgers van de gemeente beschermd tegen rampen en crisissen? Als laatst komt het thema ‘bedrijvigheid en veiligheid’ aan bod. Hierin wordt behandeld hoe de gemeente de bedrijvigheid bevorderd maar ook tegelijkertijd de veiligheid binnen en buiten bedrijven aanpakt.

TVB Gemeente

De gemeente is één van de drie bestuurslagen die wij in Nederland kennen. De gemeente is de kleinste van deze drie en staat dus ook het dichts bij de burger. De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn bij wet geregeld. Deze zijn te vinden in artikel 124 Grondwet en artikel 108 gemeentewet. Artikel 124 van de Grondwet luidt “1. Voor provincies en gemeente wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten. 2. Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeente worden gevorderd bij of krachtends de wet.”. In lid 1 wordt beschreven dat de gemeente bevoegd is zelf beleid te maken en uit te voeren op hun grondgebied. In lid 2 wordt beschreven dat de gemeente taken van het rijk kan uitvoeren met goedkeuring van het rijk. De gemeente wet is te vinden via de volgende link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-09-19.

Wanneer de gemeente een wet maakt wordt dit een verordening genoemd. Deze verordeningen gelden alleen op het grondgebied van de desbetreffende gemeente. De verordeningen die gemaakt worden zijn te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Via de volgende link komt u terecht bij de APV van de gemeente Steenwijkerland: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/CVDR63065/CVDR63065_14.html.

Op deze afbeelding is te zien hoe de gemeente Steenwijkerland er uit ziet en wat er allemaal binnen valt.

Ook voert de gemeente bepaalde taken van het rijk uit. Soms kan een gemeente een taak beter uitvoeren omdat de gemeente dichter bij de burger staat dan het rijk. Over de taken van gemeente is meer te lezen via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente.

 

TVB Matrix

TVB-Gemeente Gemeenteraad Burgemeester College van Burgemeester en Wethouders
Kaders voor het beleid stellen Taak – –
Het dagelijks bestuur – – Verantwoordelijkheid
Uitvoeren van beleid – – Taak
Toezich houden op de uitvoering van beleid Taak – –
De openbare orde en veiligheid – Verantwoordelijkheid –
Volksvertegenwoordiging Taak – –
Begroting opstellen Verantwoordelijkheid – –
Benoemen wethouders Taak – –
Voorbereiden beleid – – Verantwoordelijkheid
Noodverordening – Bevoegdheid –
Voorzitter gemeenteraad – Taak –
Landelijk beleid uitvoeren – – Taak
Pand sluiten – Bevoegdheid –
Beediging van raadsleden – Taak –

 

 

 

 

Thema jeugd en veiligheid Steenwijkerland

Het onderwerp jeugd en veiligheid kan in meerdere dingen worden onderscheiden. Er kan gekeken worden naar hoe hangjongeren en overlast gevende jongeren worden aangepakt in de gemeente en hoe hun overlast word aangepakt. Daarnaast is er ook nog het punt over de veiligheid van de jeugd zelf, kunnen zij veilig naar school en zijn zij veilig in het verkeer.
In dit hoofdstuk word eerst de overlast van de jeugd belicht en hoe dit in de gemeente aangepakt wordt. Daarna word er in dit hoofdstuk besproken wat de gemeente doet op het gebied van veiligheid voor de jeugd op school en in het verkeer.
Overlast gevende jeugd
Het integrale veiligheidsplan van de gemeente Steenwijkerland (2015 – 2018) stelt dat er in de gemeente meerdere groepen zijn die voor overlast zorgen in de wijken door rondhangen. De gemeente en politie willen deze groepen goed in kaart brengen door ze te monitoren. Hierbij word onderscheid gemaakt tussen drie verschillende jeugdgroepen, overlast gevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen. Op de site van wegwijzer staat goed omschreven wat de jeugdgroepen precies inhouden: https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/jeugdgroepen/
In Steenwijkerland zijn er volgens de laatste bronnen vijf hinderlijke jeugdgroepen in de gemeente. Deze zorgen voor overlast doordat zij bijvoorbeeld rondhangen, openbaar drinken en geluidsoverlast veroorzaken. Daarnaast plegen ze enkele criminele feiten zoals vernielingen. Voor de gemeente is dit erg belangrijk omdat dit onder de bewoners een onveilig gevoel veroorzaakt. Dit blijkt allemaal uit een artikel van de Steenwijker courant (https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijk/4308/steenwijk-telt-vijf-criminele-jeugdgroepen.html)
De volgende tabel laat cijfers zien van jeugdgroepen van de jaren 2011 tot en met 2014. Er word hier gekeken naar de overlast in het algemeen wat gemeld is, het aantal groepen en de overlast van de groepen uit verschillende bronnen.

(https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Veiligheid/Veiligheidsbeleid/Integraal_veiligheidsplan_2015_2018_gemeente_Steenwijkerland , 2015.)
Voor een effectieve aanpak van de overlast die de groepen veroorzaken stelt de gemeente dat het belangrijk is dat zij goed gemonitord worden. Zodra deze jongeren goed in beeld zijn kan er een betere aanpak voor de overlast gemaakt worden. In eerste instantie ligt de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen bij Timpaan welzijn. Zij gaan met hun partners proberen een oplossing te zoeken. Timpaan word in dit proces ook bijgestaan door de politie om zo de jeugdgroepen aan te kunnen pakken.
Het integrale veiligheidsplan van de gemeente (2015-2018) heeft een aantal pijlers opgesteld over wat zij gaan doen om de overlast gevende jeugdgroepen aan te kunnen pakken. Het eerste wat de gemeente Steenwijkerland doet is een groepsgerichte aanpak opzetten in de vorm van een JOS overleg (Jongeren op straat). In dit overleg werkt de gemeente samen met verschillende partijen waaronder:
Timpaan Welzijn
Tactus verslavingszorg
Politie
Team Toezicht & Handhaving:
Beleidsmedewerker jongerenwerk:
Beleidsmedewerker OOV
Een goed voorbeeld van het JOS is terug te vinden in dit artikel uit 2013:
https://www.destentor.nl/steenwijkerland/groot-overleg-om-vandalisme-tegen-te-gaan~ac46a803/
Hierin word beschreven hoe de gemeente Steenwijkerland overlast van hangjongeren aanpakte doormiddel van een overleg in de JOS vorm. Het artikel stelt veder dat zij het overleg eerder hadden uitgeprobeerd in Giethoorn waar ook veel overlast was op een bepaalde plek. Na dit overleg en een goed aanpak van het probleem was de overlast niet verdwenen maar wel verminderd.
Het JOS is dus een overleg tussen meerdere partijen die met elkaar samenwerken. Het doel van al deze instanties is dus op de overlast gevende groepen aan te pakken. Zij willen dit doen door te handhaven maar ook willen zij kijken naar een oplossing. Bij deze oplossing worden ook de ouders van de jongeren ingelicht zodat ook zij kunnen meehelpen.
De gemeente Steenwijkerland maakt ook gebruik van fysieke aanpassingen van de omgeving deze staan aangegeven in het woonbeleid: https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/bouwen_en_wonen/Woonbeleid
Hierin staat omschreven wat de gemeente doet om het wonen in de gemeente te verbeteren. Dit sluit ook goed aan op de fysieke omgevingsaanpassingen die zij willen doen om de kwaliteit van wonen te verbeteren maar voornamelijk om de omgeving er zo goed mogelijk uit te laten zien en zo onaantrekkelijk mogelijk voor hangjeugd.
Criminele Jeugd
Er bestaat een duidelijk verschil tussen criminele en overlast gevende jeugdgroepen. Criminele groepen zijn bijvoorbeeld veel vaker in aanraking met politie en plegen ook (ernstig) strafbare feiten. Het OM stelt dus ook dat de aanpak van deze groepen de prioriteit heeft. Op hun site geven zij dit ook duidelijk aan: https://www.om.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/.
Ook heeft de gemeente Steenwijkerland heeft last van jeugdbendes zo blijkt uit een artikel van de Steenwijker courant (https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/325722/e-n-jeugdbende-actief-in-steenwijkerland.html) het gaat hier om een enkel geval. Toch heeft dit bij de gemeente een hoge prioriteit omdat deze groepen veel overlast veroorzaken en ook criminele activiteiten hebben.
Omdat jeugdgroepen zich vaker bezig houden met criminele activiteiten en overlast veroorzaken heeft de gemeente ook een andere aanpak voor deze groepen. Volgens het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente worden in deze gevallen eerder de politie erbij geschakeld(https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Veiligheid/Veiligheidsbeleid/Integraal_veiligheidsplan_2015_2018_gemeente_Steenwijkerland).
Op de site van handhavingsacademie Nederland (https://handhavingsacademie.info/aanpak-criminele-jeugdgroepen/) is te vinden hoe deze criminele jeugdgroepen worden aangepakt. Aangezien de aanpak overal in Nederland geldt kan deze ook voor de gemeente Steenwijkerland gebruikt worden. Handhavingsacademie stelt dat voor alle jeugdgroepen het ministerie van veiligheid en justitie de hoofdopdrachtgever is. Op de site van de overheid is dan ook te vinden wat zij doen aan de aanpak van jeugdgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/aanpak-jeugdcriminaliteit
De aanpak van criminele jeugdgroepen is dus vrijwel hetzelfde in het hele land. Het ministerie van veiligheid en justitie stelt zo ook dat voor de aanpak van deze groepen twee dingen gedaan moeten worden. Eerst moeten de groepen goed in kaart worden gebracht, dit gebeurd meestal door een BOA (Buitensporig opsporing ambtenaar). Daarna werkt de gemeente, die de leiding heeft binnen haar gemeente in proces, samen met het OM, politie en ministerie van veiligheid en justitie om herhaling van jeugdige criminelen te voorkomen. Het voorkomen doen zij doormiddel van drie stappen:
1: Een persoonsgerichte aanpak. Omdat alle jongeren van elkaar verschillen worden zij individueel bekeken. Jongeren met gedragsproblemen kunnen een gedrag beïnvloedende maatregel krijgen.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit/documenten/brochures/2009/11/11/brochure-gedragsbeinvloedende-maatregel)
2: Na een strafperiode moeten jongeren weer terug komen in de maatschappij. Dit word door de een speciaal programma genaamd STP’s (Scholings en training programma) gedaan. (https://www.dji.nl/404.aspx?aspxerrorpath=/justitiabelen/jongeren-in-detentie/samenwerking-met-ketenpartnersr-esocialisatie-en-nazorg/resocialisatie-en-nazorg/index.aspx)
Aan het eind van een strafperiode word een STP al ingezet. Deze programma’s worden dus gebruikt om de jongeren weer zo goed mogelijk in de maatschappij te krijgen en ervoor te zorgen dat zij niet weer op het oude pad belanden.
3: Om ervoor te zorgen dat jongeren ook na hun strafperiode op het goede pad blijven zorgen justitiële jeugdinrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en gemeenten ervoor dat er goede nazorg word geleverd. Zo regelen zij na de vrijlating voor onderdak, inkomen, scholing en/of werk voor de jongeren. Alle actoren werken samen in één team. Hoe zij dit doen staat op deze site omschreven: http://www.veiligheidshuisijsselland.nl/docs/Netwerk-%20en%20trajectberaad.pdf.
Voor kinderen onder de twaalf jaar kan er geen strafrechtelijke procedure worden gestart. Hierdoor worden deze jongeren doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg. Hun zorgen ervoor dat de kinderen onder de twaalf jaar goed worden begeleid en ook weer goed terug komen. Meer informatie over jeugdzorg is te vinden op hun website: https://www.jeugdzorgnederland.nl/meer-weten/algemeen/.
Wetgeving
Voor het gehele thema van jeugdgroepen zijn een aantal artikelen van de wet van toepassing. Deze wetten gelden in heel Nederland en de gemeente gebruikt deze vanzelfsprekend ook.
Een artikel wat goed van toepassing is, is artikel 172a en 172b. Hierin worden de bevoegdheden van de burgermeester uitgelegd. Hierin staat vermeld wat de burgermeester voor bevoegdheden heeft. Deze artikelen hebben voornamelijk betrekking op het samenscholingsverbod, gebiedsverbod en wat er met kinderen onder de twaalf jaar kan gebeuren en wat voor bevoegdheden de burgermeester hiervoor heeft. (https://maxius.nl/gemeentewet/artikel172a)
Daarnaast is er ook een verband met de wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast. Hiermee wordt geregeld dat de burgermeester de bevoegdheid heeft om bepaalde groepen of personen een gebiedsverbod of meldingsplicht kan opleggen. Deze wet is opgezet voornamelijk om voetbalvandalisme en overlast te verminderen maar kan door burgermeester ook worden gebruikt om overlast van jeugdgroepen te verminderen. (https://hetccv.nl/onderwerpen/wet-bestrijding-voetbalvandalisme-enoverlast/)
Veiligheid voor de jeugd
Binnen dit hoofdstuk wordt er onderscheid gemaakt tussen twee thema’s. Wat doet de gemeente voor veiligheid van de jeugd in het verkeer? En wat doet de gemeente aan de veiligheid van kinderen op school. In het hoofdstuk zal er eerst een blik worden geworpen op de verkeersveiligheid en daarna de veiligheid op school.
Verkeersveiligheid
Onder het thema verkeersveiligheid valt volgens het integrale veiligheidsplan van de gemeente Steenwijkerland vooral de verkeersveiligheid rondom scholen. Het veiligheidsplan stelt dat om de verkeersveiligheid te verhogen er samengewerkt wordt met twee partijen, VeiligverkeerNederland (https://vvn.nl/) en de ouders van de kinderen op de school. Het is vooral belangrijk dat de ouders veilig rijden en een goed voorbeeld laten zien aan hun kinderen. Omdat kinderen nog jong zijn en nog veel moeten leren is het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven. Daarnaast word er samen met VeiligverkeerNederland nog veder gekeken naar de verkeersveiligheid rondom de school. Dit doen zij met name door de verkeerssituatie te controleren en eventueel verbeteren. En door ervoor te zorgen dat de fietsen van de kinderen ook in orde zijn door deze soms te controleren.

 

 

 

(Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-en-veiligheid/)
In de bovenstaande bron is te zien dat in de gemeente Steenwijkerland de laatste twee jaar minder verkeersongevallen geregistreerd zijn dan gemiddeld in Nederland. Alleen in 2014 was het gemiddelde van de gemeente hoger dan het landelijke gemiddelde. Wat wel opvallend is aan de bron dat de laatste twee jaar de lijnen parallel aan elkaar bewegen maar dat de gemeente Steenwijkerland toch onder het gemiddelde blijft.

 

Veilig op school
De gemeente Steenwijkerland vindt het erg belangrijk dat er op school een veilige leeromgeving is. De gemeente zelf doet hier vrij weinig aan maar legt de taak juist meer bij de scholen zelf neer. De scholen hebben meestal zelf programma’s opgezet. Deze programma’s verschillen per school, zo bestaan er programma’s tegen pesten of dat kinderen gezonder moeten eten. De gemeente heeft dus qua handhaving geen belangrijke taak voor de veiligheid op scholen. Natuurlijk moet zij er wel op toezien dat het veilig is. Zodra een school onveilig is zal de gemeente actie ondernemen door bijvoorbeeld met de school in gesprek te gaan.
Een taak die de gemeente wel heeft is het handhaven van de leerplicht. De leerplicht houdt in dat alle kinderen van 5 tot 18 jaar verplicht naar school gaan. Zodra dit niet gebeurd zal de gemeente de leerplichtambtenaar inschakelen. Naast het alleen toezien van de leerplicht en ingrijpen als deze plicht niet word nageleefd, zorgt de leerplicht ambtenaar er ook voor dat er hulp komt. Als het kind bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie heeft kan er hulp van andere instanties worden ingeschakeld om het kind zo langzaam naar school te krijgen. Op de volgende sites kan meer informatie over dit onderwerp worden gevonden:
Gemeente Steenwijkerland over leerplicht
Leerplichtwet
Leerplichtambtenaar
(Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening/)
In de bron is te zien dat in de gemeente Steenwijkerland in totaal het school verzuim lager ligt dan de rest van Nederland. Terwijl in relatief opzicht het verzuim in de gemeente een stuk hoger ligt dan het gemiddelde in Nederland.
Wetgeving
Een wet die betrekking heeft tot het verkeer is de verkeerswet van 1994. In deze wet staat alles van het verkeer in Nederland geregeld. Zo staat in artikel 2a van de verkeerswet 1994 dat de gemeente verordeningen en regels kan opstellen met betrekking tot deze wet. En zo staan in hoofdstuk II artikel 5 de gedragsregels voor mensen in het verkeer geregeld. Wetgeving met betrekking tot verkeer en specifiek jeugd in het verkeer is voor de gemeente niet specifiek geregeld. In de wet staat vastgesteld dat gemeente bepaalde regels mogen toepassen binnen hun gezag terrein, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de regels. De wetgeving met betrekking tot verkeer is dus vooral gericht op de overheid die vanuit Rijkswaterstaat de zorg over de Nederlandse wegen regelt.
De veilheid op school staat ook in de wetgeving geregeld. Sinds 2015 is de wet sociale veiligheid op school in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een veilig sociale leeromgeving. Dit word gewaarborgd door de school van het kind zelf. Bij problematiek schrijft de wet voor dat er een brede aanpak moet zijn. Betrokkenen bij deze aanpak zijn pedagogen, de school en andere programma’s. De gemeente komt hiervoor in opspraak als dat ook echt nodig is en de school hierom roept.

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid wordt volgens het basisboek integrale veiligheid derde druk Stol (2016) gedefinieerd als de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil van niet-menselijke oorsprong. Hierbij moet u denken aan brand, verkeer en rampen.

Verkeersveiligheid
In het integraal veiligheidsplan 2015-2018 van de gemeente Steenwijkerland wordt er onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende gebieden op het gebied van verkeersveiligheid. De twee gebieden die worden genoemd zijn de verkeersveiligheid in de wijken en de verkeersveiligheid in het landelijk gebied. (link integraal veiligheidsplan steenwijkerland). Tijdens wijkavonden is er ook gesproken over de verkeersveiligheid in de wijken. Een ieder gaf tijdens deze avonden aan het er mee eens te zijn dat de verkeersveiligheid in de wijken beter moet. De verkeersveiligheid in de landelijke gebieden bleek ook een probleem te zijn, dit kwam naar voren tijdens meerdere bijeenkomsten. Het probleem dat als het grootst wordt ervaren ongeacht het gebied is zijn hardrijders.

In het integraal veiligheidsplan 2015-2018 van de gemeente Steenwijkerland staat vermeldt dat de gemeente verschillende maatregelen treft om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het plaatsen van snelheidsremmende maatreglen is één van de voornaamste stappen die de gemeente Steenwijkerland neemt om verkeerveilgheid te vergroten. Deze maatregel is bedoeld om de subjectieve- en objectieve veiligheid te vergroten. Deze maatregel kan worden getroffen op verzoek van omwonenden. Aan deze maatregel zitten echter ook nadelen. Zo ondervinden de hulpdiensten ook hinder hier van, dit heeft ook weer invloed op de aanrijtijden. Voor de wetgebruikers die zich wel aan de snelheid houden wordt het rijden minder comfortabel.
Om mensen te ontmoedigen hard te gaan rijden hanteert de gemeente binnen de bebouwede kom een maximum snelheid van 30 kilometer per uur op bijna alle wegen.
Voorlichting en educatie is ook een middel dat de gemeente gebruikt om het verkeer veiliger te maken. Zo wordt er aandacht besteedt aan voorlichten van jongeren over het veilig deelnemen aan het verkeer.
Over de voorlichting van jongeren is meer te lezen via de volgende link: https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Verkeer_en_vervoer/Verkeersveiligheid/Verkeersveiligheid_op_scholen.
Ook wordt er ingezet op het feit dat de bewoners van een wijk ook samen zorgen voor de veiligheid van hun buurt indien nodig met hulp van de gemeente. Hier over is meer te vinden via de volgende link: https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Verkeer_en_vervoer/Verkeersveiligheid/Verkeersveiligheid_in_de_buurt.
Voor de klacht omtrent verkeersveiligheid is geen apart meldpunt. De klachten die binnenkomen zijn vaak divers en worden serieus genomen. Mocht het nodig zijn dan worden de klachten doorgespeeld naar de politie. En als er meerdere klachten komen over een situatie dan zal deze een grotere prioriteit krijgen.

Als het gaat om te zorgen voor verkeersveiligheid binnen de gemeente heeft de gemeente zelf de regie. De gemeente maakt en handhaavd beleid op lokaal gebied en zorgt voor er ook voor dat de wetten die gemaakt zijn door het rijk worden gehandhaavd. Om meer te lezen over de taken van de gemeente kunt u via de volgende link verder lezen: https://hetccv.nl/onderwerpen/integraal-veiligheidsbeleid/.
Het controleren of de verkeersregels worden nageleefd wordt gedaan door de politie. Verder besechikt de gemeente ook nog over de mogelijkheid om BOA’s en gemeentelijke toezichthouders in te zetten.
De cijfers van de ongevallen in de gemeente Steenwijkerland laten een dalende trent zien in het aantal slachtoffers in het verkeer. De gegens zijn afkomstig uit de databank van de provincie Overijssel.
https://overijssel.databank.nl/Quickstep/QsReportContents.ashx?report=gemrapport&geoitem=1708&geocompare=overijssel&rnd=635301435844236190.

In de tabel hierboven zien we in het paars het aantal geregistreerde ongevallen en in het blauw het aantal slachtoffers. Deze gegevens zijn van de gemeente Steenwijkerland

In de grafiek hierboven zien we de ontwikkeling van het aantal ongevallen per tienduizend inwoners. De paarse lijn is de gemeente Steenwijkerland en de blauwe de provincie Overijssel. Deze gegevens zijn afkomstig van de Dienst Verkeer en Scheepvaart.

In de grafiek hierboven is de ontwikkeling van het aantal slachtoffers te zien. De paarse lijn is de gemeente Steenwijkerland en de blauwe de provincie Overijssel. Deze grafiek is afkomstig van de Dienst verkeer en Scheepvaart.

Wetgeving is één van de middelen die de gemeente gebruikt om het verkeer veiliger te maken. Dit doen ze door maximum snelheden aan te passen. Zo heeft gemeente Steenwijkerland zoals wordt benoemd in het integraal veiligheidsplan 2015-2018 in het kader van Duurzaam Veilig binnen de bebouwde kom op bijna alle wegen de maximum snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Verder is er natuurlijk ook landelijke wetgeving van toepassing binnen de gemeente. De belangerijkste landelijke wetgeving op het gebied van verkeer is de Wegenverkeerswet. Over deze wet is meer te vinden via de volgende link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28.

Brandveiligheid
In het integraal veiligheidsplan 2015-2018 van de gemeente Steenwijkerland worden 5 strategische doelen van de brandweer genoemd. Deze doelen zijn: 1. We werken samen met onze omgeving zodat inwoners, bedrijven en instellingen weten wat ze zelf kunnen doen voor, tijdens en na brand. 2. We werken vanuit de posten, dichtbij en met inwoners, bedrijven en instellingen zodat we actief en zichtbaar zijn geworteld in de lokale samenleving. Zo zijn we bijvoorbeeld voornemens om onze kazernes multifunctioneel te gebruiken, waardoor we duurzaam omgaan met maatschappelijk vastgoed én verbinding tot stand brengen. 3. We hebben verbinding gemaakt met vrijwilligersorganisaties op het gebied van veiligheid zodat we deze kennen, versterken en helpen bij hun werk. 4. We hebben gezorgd voor een professionele uitvoering van vergunningverlening, toezicht en brandbestrijding zodat we veilig, effectief en efficiënt te werk kunnen gaan. 5. We gaan, in samenwerking met partners, realistisch om met risico’s. Als we afwijken van wettelijke opkomsttijden gaan we met die doelgroep in gesprek over veiligheidsmaatregelen. Het integraal veiligheidsplan is te vinden via de volgende link https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Veiligheid/Veiligheidsbeleid/Integraal_veiligheidsplan_2015_2018_gemeente_Steenwijkerland.pdf.
Verder zijn er ook nog twee aandachtspunten opgenomen in het integraal veililgheidsplan. Dit zijn de aanrijdtijden en de verminderde zelfredzaamheid bij bepaalde groepen.
De aanrijdtijden voldoen in de gemeente Steenwijkerland niet aan de landelijke eis. De aanrijdtijden in de gemeente Steenwijkerland zijn gemiddeld negen minuten, landelijk is dit 7 minuten en 53 seconden.
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/285219/gemeente-is-trots-op-aanrijtijden-brandweer.html. Dat de aanrijdtijden in Steenwijkerland boven het landelijk gemiddelde liggen heeft meerdere oorzaken. Zo is Steenwijkerland een vrij uitgestrekte gemeente met moeilijk bereikbare gebieden. Dit komt ondere andere omdat in Steenwijkerland het Nationaal Park Weerribben-Wieden ligt. Dit is een relatief groot natuurgebied met veel waterwegen. In en om dit natuurgebied wordt ook in bepaalde tijden van het jaar riet gebrand.
Wat ook meespeelt is dat de branweer in de gemeente Steenwijkerland voornamelijk bestaat uit vrijwilligers. Zij zijn dus soms aan het werk als zij worden opgeroepen waardoor de aanrijdtijden ook langer zijn.
Ook is er in Steenwijkerland een steeds groter wordende groep minder zelfredzamen. Dit zijn voornamelijk zelfstandig wonende ouderen die door de steeds beter worden de zorg langer op zichzelf blijven wonen.

De gemeente probeert via het integraal veiligheidsplan met 5 strategische doelen een zo effectief mogelijk brandweerkorps te ontwikkelen. De 5 strategische doelen die ik eerder al vermeld heb zijn ook te vinden in het integraal veiligheidsplan 2015-2018. https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Veiligheid/Veiligheidsbeleid/Integraal_veiligheidsplan_2015_2018_gemeente_Steenwijkerland.pdf.
In Steenwijkerland hebben wij zoals eerder vermeld een relatief groot natuurgebied. Sommige delen van dit natuur gebied zijn per auto moeilijk of zelfs niet bereikbaar. Om er voor te zorgen dat de brandweer deze plekken toch kan bereiken beschikt de post Giethoorn over een moderne blusboot. Zo kan de brandweer via de vele waterwegen tot diep in het natuurgebied zijn werk doen.
Om dit natuurgebeid te beschermen in tijden van droogte legt de gemeente soms ook tijdelijke ristriscties op het verbranden van riet en maaiafval.

Zie hierboven de moderne blusboot van de post Giethoorn.
Als het gaat om brandveiligheid is van alle actoren de brandweer natuurlijk de belangerijkste. Zij spelen niet alleen in het bestrijden van branden een rol, maar ook in het voorkomen van branden. Verder speelt de gemeente ook een rol in het afgeven van vergunning of het opleggen van restriscties.

In het integraal veiligheidsplan 2015-2018 van de gemeente Steenwijkerland staan cijfers over het uitrukken van de brandweer en wat voor soort branden er plaats vonden. https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Veiligheid/Veiligheidsbeleid/Integraal_veiligheidsplan_2015_2018_gemeente_Steenwijkerland.pdf.

In de bovenste tabel is te zien hoe vaak de brandweer per post moest uitrukken en waarvoor.
In de onderste tabel is te zien hoe vaak de brandweer in Steenwijkerland moest uitrukken per soort brand.

Om gebouwen brandveilig te maken zijn er wettelijke eisen waar aan een gebouw moet voldoen. Deze eisen zijn afhankelijk van de bestemming van een gebouw. Deze eisen zijn te vinden via de volgende link: https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/6/6.5.
Om de natuurbranden te voorkomen is het volgens de APV verboden om te roken in natuurgebieden.
De APV van gemeente Steenwijkerland is te vinden via de volgende link: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/CVDR63065/CVDR63065_14.html.

Externe veiligheid
In 2014 heeft de gemeente een extern veiligheidsbeleid vastgesteld. In dit extern veiligheidsbeleid worden de risco’s in Steenwijkerland vastgesteld en wordt ook benoemd wat de gemeente er aan doet om deze risico’s zo laag mogelijk te houden.

Om de externe veiligheid zo goed mogelijk te maken heeft de gemeente beleid gemaakt op dit gebied. Over dit beleid is meer te lezen in het exteren veiligheidsbeleid 2015-2018. Via de volgende link kunt u meer lezen over dit beleid: https://www.steenwijkerland.nl/dsresource?objectid=ca4ac5bc-9c12-4401-b7c2-df71692822a7&type=PDF.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Op 1 Januari 2014 is dit een taak van de veiligheidsregio geworden. De veiligheidsregio is een verplichte samenwerking tussen bepaalde gemeentes. In Nederland hebben we 25 Veiligheidsregio’s. Gemeente Steenwijkerland maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio IJsselland. De taken van de veiligheidsregio zijn bij wet geregeld. De wet op de veiligheidsregio is te vinden via de volgende link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2018-09-19.

Op deze afbeelding is de indeling van de veiligheisregio’s te zien. Nummer 4 is de veiligheidsregio
IJsselland, de veiligheidsregio waar de gemeente Steenwijkerland onderdeel van uitmaakt.

 

 

 

 

Veilige woon- en leefomgeving
Het veiligheidsveld “veilige woon- leefomgeving” focust zich op het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat hier dan om de sociale veiligheid met de aspecten: criminaliteit, overlast en verloedering. Betreft de fysieke veiligheid heeft de fysieke veiligheid alleen een oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid.

Sociale kwaliteit woon- en leefomgeving
De sociale kwaliteit van een buurt, wijk kern heeft betrekking op de “intermenselijke relaties” (als iets te maken heeft met de onderlinge relatie tussen mensen) in een buurt: tussen mensen onderling. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door bijvoorbeeld: overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drank en drugs, prositutie en overlast van zwervers burengerucht en Multi probleemgezinnen/-huishoudens. (https://vng.nl/files/vng/format_veiligheidsanalyserapportage.doc)
Het beleid van de gemeente is het besef zo groot mogelijk te maken en veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is dit is allemaal terug te lezen in het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland. De thema’s veiligheidsbewustzijn/ zelfredzaamheid zijn een zeer belangrijke rol hierin. Dit doet de gemeente door de samenleving te betrekken bij veiligheidsonderwerpen die spelen in de gemeente. Handvatten bieden door tips & preventie rondom onderwerpen als woninginbraken en voorzorgsmaatregelen tegen brand en crisis te delen.
Duidelijk communiceren met burgers waardoor er gewezen op wordt wat hij of zij zelf kan doen om de veiligheid in eigen omgeving/ gemeente te verbeteren.
De gemeente heeft bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners om grip te krijgen op problemen in de gemeente en daaruit kwam voort dat er veel problemen zijn in betrekking tot de onderwerpen verkeersveiligheid en overlast door jeugd en drugs. Er zijn verschillende plannen uitgevoerd door de gemeente zoals het AED-project waardoor inwoners in geval van nood zelf eerste hulp kunnen bieden wat zorgt voor een betere zelfredzaamheid. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland

Actoren
De verschillende actoren zijn de inwoners, omdat daarvan wordt verwacht dat ze zelfredzaam zijn en veiligheidsbewust.
De politie aangezien die tips moeten geven om het veiligheidsbewustzijn te vergroten door voorlichtingen te geven aan de inwoners om woninginbraken te kunnen voorkomen.
De gemeente aangezien zij naar de inwoners kunnen luisteren met bijeenkomsten om oplossingen te bieden voor problemen waardoor de samenleving steeds meer betrokken wordt.

(Misdaad)cijfers van gemeente Steenwijkerland uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland

Dit zijn misdaadcijfers van de gemeente Steenwijkerland van de periode 2011 tot en met 2014. Uit de cijfers blijkt dat de cijfers in ieder geval niet verder stijgen

Burgerparticipatie is in de gemeente Steenwijkerland belangrijk. In de tabel hieronder is te zien dat de gemeente Steenwijkerland de maatschappelijke participatie hoger ligt dan het gemiddelde van Nederland.

Fysieke kwaliteit woon- leefomgeving
De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving: in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Het gaat er met dit thema vooral om met hoe staat de openbare ruimte erbij. Hoe prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Verschillende aspecten zijn dan het onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting en etc. inbreuk op de fysieke kwaliteit maken onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. (https://vng.nl/files/vng/format_veiligheidsanalyserapportage.doc)
Vernielingen/ baldadigheid tegen goederen
In de gemeente Steenwijkerland vinden regelmatig vernielingen plaats. Een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld de vernieling van een winkelruit, onrustige nacht tijdens stappen met verschillende vernielingen en nog verschillende vernielingen en diefstallen. De voorbeelden komen allemaal uit de Steenwijkercourant

De gemeente probeert dit probleem terug te dringen door wanneer er last is van een reeks vernielingen wordt er extra ingezet door team Toezicht & Handhaving en politie. Omdat de meeste vernielingen plaats vinden tijdens het uitgaan wordt er ook extra politie ingezet tijdens het uitgaan die het uitgaansgebied in de gaten houdt. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland

Uit de cijfers hierboven is af te lezen dat de aantasting van openbare orde en ruimte na de daling van 2012 naar 2013 er nu weer een stijgende lijn is. De gemeente probeert dankzij het beleid tegen vernielingen de cijfers niet verder te laten stijgen en uit eindelijk laten dalen. Deze cijfers komen uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland
De gemeente, politie en handhaving hebben de voornaamste rol tegen het bestrijden van vernielingen. De burgers hebben een eventuele rol voor het melden van dit soort vernielingen.

Artikel 2:48 verboden drankgebruik en glasoverlast APV Steenwijkerland in dit artikel wordt beschreven dat glas op straat verboden is en dat er dus geen drinkglazen of glazen flessen naar buiten mogen, omdat het op straat kapot wordt gegooid en risico’s met zich meebrengt en soms als steekwapen wordt gebruikt.
Rommel op straat
Er ligt erg veel afval op straat en in parken in de gemeente Steenwijkerland. Mensen ruimen geen hondenpoep op van hun honden en/ of dumpen erg veel afval op straat. De gemeente probeert hier een einde aan te maken door meer controles uit te voeren met het team Toezicht & Handhaving. De gemeente moet hierbij wel rekening houden met het budget wat ze hebben en waar mogelijk is pilot verlichtingpslan in werking laten treden. Dit beleid is erg belangrijk, want mocht er een openbare ruimte er verwaarloosd uit zien kan dat een onveilig gevoel geven. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland
Iets wat de gemeente hieraan deed was een actie met een groep jongeren, die moesten dan drie middagen afval prikken en konden dan uiteindelijk een bioscoopkaartje krijgen over een kaartje voor het zwembad. Zo worden de straten netter en stimule
er je jongeren geen rommel op straat achter te laten. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland

De gemeente en toezicht & handhaving spelen hier vooral een controlerende rol en de burgers voor het melden wanneer een openbare ruimte er verwaarloost uit ziet. Jongeren spelen een rol met het vrijwilligers werk, omdat zij diegene waren die drie middagen gingen afval prikken.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik en glasoverlast APV Steenwijkerland. Dit artikel heeft betrekking bij de rommel op straat, omdat dit artikel ervoor zorgt dat er geen glaswerk meer naar buiten kan tijdens het uitgaan met als doel dat er minder glas kapot wordt gegooid waardoor er ook minder rommel op straat ligt

Objectieve veiligheid/ veelvoorkomende criminaliteit
Bij dit thema gaat het over verschillende en veelvoorkomende criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. Het gaat hier dan vooral om woninginbraak, overvallen, voertuigcriminaliteit en geweld waaronder ook huiselijk geweld. Er is ook belang bij een eventuele relatie met minder zichtbare vormen van criminaliteit. (https://vng.nl/files/vng/format_veiligheidsanalyserapportage.doc)
Geweldsincidenten
De reden van geweldsincidenten kan heel verschillend zijn aangezien de alcohol gerelateerd kan zijn maar ook op het sportveld kan plaatsvinden. Dit betekent dus wanneer het aantal geweldsincidenten toeneemt er aandacht voor is. Dit heeft daarom ook prioriteit bij de politie. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland
De gemeente doet verschillende dingen om het aantal geweldsincidenten terug te dringen. Aangezien een van de aanleidingen alcohol is heeft de gemeente verschillende maatregelen getroffen om uitgaan veiliger te maken. Door het stimuleren van alcohol matiging probeert de gemeente alcohol gerelateerde geweldsincidenten te verminderen. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland
Uit de cijfers hieronder van waarstaatjegemeente.nl kun je aflezen misdrijven naar type per 1000 inwoners. Steenwijkerland zit onder het gemiddelde van Nederland

Politie speelt de uitvoerende taak. Zij moeten patrouilleren om geweldsincidenten te kunnen voorkomen en wanneer nodig in te grijpen. De gemeente speelt een controlerende rol. Zij maken wetten op voor het APV en controleren of de politie wel hun werk goed doen. De inwoners kunnen de taak hebben voor het melden van geweldsincidenten.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder APV Steenwijkerland. Dit artikel zorgt ervoor dat er toezicht moet worden gehouden in de inrichting waardoor er toezicht wordt gehouden en snel ingegrepen kan worden bij een geweldsincident.

Huiselijk geweld
Wanneer er spraken is van huiselijk geweld wordt de basis een veilig thuis je ontnomen. Dit is een er belangrijk onderwerp dat goed in het vizier gehouden moeten worden. Er moet blijvend ingezet worden en gezorgd worden dat het ook gemeld wordt wanneer er spraken is van huiselijk geweld.
Iets wat de gemeente hieraan doet is een huisverbod om in huiselijk geweld situaties zorg een kans te geven. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland
Er zijn geen cijfers bekent over huiselijk geweld in Steenwijkerland
Veilig thuis is een meldpunt voor huiselijk geweld. Kinderbescherming komt ter sprake wanneer er kinderen zijn betrokken. Politie zorgt ervoor dat er wordt opgetreden tegen huiselijk geweld. Gemeente heeft een controlerende taak. Burgers hebben de rol voor het melden van huiselijk geweld

Artikel 141 wetboek van strafrecht. Dit artikel gaat over geweld en de straffen daarvoor.
Artikel 300 tot en met 302 wetboek van strafrecht. Dit artikel gaat over mishandeling en de straffen daarvoor.

Subjectieve veiligheid
Bij dit thema gaat het vooral over het ‘veiligheidsgevoel’ van bewoners. Punten die daarbij belangrijk zijn: hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt je bepaalde plekken in de gemeente. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel op bepaalde plekken zoals het station, winkelstraat en uitgaansgebied. (https://vng.nl/files/vng/format_veiligheidsanalyserapportage.doc)

Onveiligheidsbeleving
Over het algemeen voelen inwoners van Steenwijkerland zich veilig in eigen buurt en op straat. Dit kan echter veranderen wanneer er spraken is van een conflict of een serie woninginbraken. Het kan ook veranderen door een groep hangjongeren in een buurt die niet worden aangesproken, omdat buurtbewoners te bang zijn. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland

Uit de cijfers hieronder van waarstaatjegemeente.nl is te zien wat de inwoners subjectieve veiligheid is van de gemeente Steenwijkerland.
De gemeente heeft de taak voor het kijken naar verbeter punten om het veiligheidsgevoel te kunnen vergroten. De bewoners heeft de taak om te melden over punten waar zij zich onveilig voelen

Meldingsbereidheid burgers
Over het algemeen wordt er niet snel een melding gedaan door burgers. Dit heeft verschillende factoren. Dit kan te maken hebben met angst voor represailles. Niet wetend wanneer je iets bij de politie kunt melden of men ervaart iets als niet een probleem/storend. Doormiddel communicatie van politie en gemeente kan er zeker worden bijgedragen worden aan het verbeteren van de meldingsbereidheid van de burgers. Dit blijkt uit het integraal veiligheidsplan Steenwijkerland

De gemeente heeft de taak om de meldingsbereidheid te verbeteren. De inwoners hebben de taak om het te melden bij de politie. De politie kan ook helpen bij het verbeteringen van de meldingsbereidheid.

Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid

Volgens het ‘kernbeleid veiligheid’ (BMC Advies, 2017) kun je het veiligheidsveld Integriteit en veiligheid opdelen in vijf thema’s , namelijk polarisatie en radicalisering, georganiseerde/ondermijnde criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Per thema geven we hier weer de definitie, het beleid van de gemeente, de cijfers, wetgeving en de actoren aan.

Polarisatie en radicalisering
Het ‘kernbeleid veiligheid’ (BMC Advies, 2017) geeft aan dat polarisatie en radicalisering om “ideologische groepen/stromingen personen in de samenleving gaat, die dermate zijn geradicaliseerd, dat zij door hun wijze van handelen of door hun uitingen zorgen voor maatschappelijke spanningen.”
De taak van de gemeente op het gebied van polarisatie en radicalisering is volgens het ‘kernbeleid veiligheid’ (BMC Advies, 2017) dat het onder andere preventief moet investeren in sociale cohesie, antidiscriminatie en participatie. Ook is de taak het signaleren van mogelijke gevallen voor radicalisering en deze informatie doorspelen naar desbetreffende partners(OM, politie, jeugdzorg). De gemeente heeft hierom rekening te houden met de wetten ‘Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen’ en de wet ‘TWB’ (Tijdelijke Wet Bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding). Het tegengaan van polarisatie is essentieel als je het radicaliseren in de gemeente wilt voorkomen

 

 

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, E-Book veiligheidsvelden Steenwijkerland. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/e-book-veiligheidsvelden-steenwijkerland/> [Accessed 23-01-22].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.