Guide: Essay: Arbeidssatisfactie

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: April 2, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Arbeidssatisfactie
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 375 words. Download the full version above.

Op basis van empirisch onderzoek worden er verschillende factoren genoemd die van invloed zijn op de arbeidssatisfactie. Veelgenoemde werkaspecten die als belangrijk worden gezien zijn erkenning, beloning, promotie- en doorgroeimogelijkheden, relaties met collega’s, inspraak en begeleiding.
(Van der Ploeg & Scholte, 2003). Er is door Voion onderzoek gedaan onder bijna twee??neenhalf duizend personeelsleden in het VO naar hun tevredenheid op het werk. Uit dit onderzoek blijkt dat het personeel minder tevreden is met de organisatie dan met de baan die ze in deze organisatie hebben. Ook volgde uit dit onderzoek dat de baanaspecten werk, mensen op het werk en werkomstandigheden het belangrijkst worden geacht. (Zie figuur 1).

Het gaat dan vooral om werkdruk, hoeveelheid werk en mentale belasting, maar ook om de wijze waarop de leidinggevende leiding geeft. (www.Voion.nl, 2013)

De meest relevante theorie voor dit onderzoeksvoorstel is de theorie van Herzberg (1959), een van de uitwerkingen van de welbekende piramide van Maslow (1954), waarin verschillende behoeften van mensen hi??rarchisch geordend zijn. De twee- factor theorie kan echter directer toegepast worden op de arbeidssituatie dan de theorie van Maslow en vormt daardoor een goed uitgangspunt voor dit onderzoek. Herzberg maakt een onderscheid tussen twee verschillende typen factoren die beide een eigen rol spelen bij het bepalen van de tevredenheid en ontevredenheid in het werk. Aan de ene kant beschrijft hij de ‘satisfiers’ of ‘motivatoren’, die vooral betrekking hebben op de aard van het werk en daarom in de literatuur aangeduid worden als werkintrinsieke motieven. Aan de andere kant beschrijft hij de ‘dissatisfiers’ of ‘hygi??nefactoren’ die vooral te maken hebben met de werkomgeving en ook wel aangeduid worden als werkextrinsieke motieven.

Het merkwaardige aan deze theorie is dat wanneer er factoren van de dissatisfiers ontbreken er ontevredenheid zal ontstaan, maar wanneer deze factoren wel aanwezig zijn zal er in plaats van tevredenheid een neutrale toestand ontstaan. Echter de aanwezigheid van satisfiers zal uiteindelijk wel leiden tot arbeidstevredenheid. (Mullins, 1995)

Satisfiers of motivatoren

– Persoonlijke groei en het behalen van succes
– Gevoel van erkenning
– Werk zelf
– Verantwoordelijkheid
– Positieverbetering

Dissatisfiers of hygi??nefactoren

– Bestuur en beleid
– Zekerheid van een baan
– Niveau en kwaliteit van leiderschap
– Interpersoonlijke relaties
– Werkomstandigheden
– Salaris

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Arbeidssatisfactie. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-arbeidssatisfactie/> [Accessed 03-07-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.