Essay: 'De behoefte van mediators' - Essay Marketplace

Essay: ‘De behoefte van mediators’

De behoefte van mediators ten aanzien van een netwerk of organisatie

1. Inleiding
Op maandag 13 januari 2014 verstuurde ik een sollicitatie naar het e-mailadres van Miranda, de algemene mail van ScheidingsWijze[n]. Die woensdag werd ik gebeld door Marieke. Ze klonk erg enthousiast en vroeg me op gesprek te komen. De maandag erop zat ik bij Marieke op kantoor te bespreken welke werkzaamheden ik zou kunnen vervullen bij Eqinox. Ik was aangenomen.
Eqinox is een eenmanszaak die op naam staat van Marieke van Namen. Met haar praktijk is zij lid van het netwerk ScheidingsWijze[n], dat in 2011 is opgericht door Miranda Boerkamp. Dit heeft zij gedaan nadat zij aangesloten is geweest bij een franchiseorganisatie die niet voldeed aan haar verwachtingen.
‘Wat ik doe, wil ik namelijk goed doen. Ik ga voor de volle 100% en bij voorkeur voor zaken die me aan het hart gaan, dus ik dacht dat kan anders en beter: ScheidingsWijze[n].’ Aldus Miranda.
Miranda’s idee is niet ontstaan uit een commercieel oogpunt, het gaat haar niet om de aantallen. Ze gelooft in kwaliteit in plaats van kwantiteit en een leven lang (samen) leren. Leren is meer te weten komen over je eigen aandeel in bepaalde situaties. Hiervoor moet je openstaan voor nieuwe informatie en het je eigen maken. Door vergroting van inzicht in situaties en je eigen handelen, is het heerlijk en handig om dan samen te mogen werken met gelijkgestemden.
In de eerste stageperiode heb ik me vooral kunnen ori??nteren bij Eqinox. Marieke heeft me wegwijs gemaakt met de aspecten die aan bod komen bij de begeleiding van een (echt)-scheiding en alles daaromheen. Steeds meer besef ik dat je als scheidingsspecialist niet genoeg kennis kan hebben over alles wat met het Nederlands- maar soms ook het buitenlandsrecht- te maken heeft. Ik leerde checklijsten bij te werken en vermogensoverzichten op te stellen. Ik paste overeenkomsten aan en voerde marketingactiviteiten uit.
In het laatste gedeelte van mijn stage heb ik de kans gekregen om mijn steentje bij te dragen aan de groei van het netwerk ScheidingsWijze[n]. Vanuit school kreeg ik de opdracht een onderzoek uit te voeren op mijn stageadres. Bij de laatste vergadering die in mijn eerste stageperiode viel, heb ik het met Petra, Miranda en Marieke hierover gehad. Zij lieten weten graag mediators te vinden die zich bij hen aan zouden willen sluiten. Maar willen mediators zich wel aansluiten bij een netwerk? En zo ja, wat zoeken mediators dan precies in een netwerk? Waar ligt de behoefte van mediators ten aanzien van een netwerk? En als er mediators zijn die de behoefte voelen om zich aan te sluiten bij een soort gelijk netwerk als dat van ScheidingsWijze[n], waar vinden wij hen dan?

2. Theorie
Het aansluiten van leden bij het netwerk ScheidingsWijze[n] is er met name op gericht om het team van ScheidingsWijze[n] te versterken, om de krachten te bundelen en kennis en kunde te delen. Ieder lid heeft zijn eigen scheidingspraktijk en eigen unieke kwaliteiten. Op dit moment bevinden deze leden zich in Hengelo, Groningen, Twello en Gorinchem. Het zou fantastisch zijn om deze krachten te kunnen versterken met mediators die scheidingen begeleiden in andere delen van Nederland. Om op die manier het regionale netwerk uit te breiden naar een landelijk netwerk, waarbij de aangesloten mediators vanuit dezelfde visie mensen begeleiden bij de financi??le en emotionele aspecten van hun scheidingsproces.
Helaas is het voor ons onduidelijk waar precies de behoeftes liggen bij andere mediators. Hebben veel van hen ??berhaupt wel behoefte aan samenwerking? En zo ja, op welke manier zouden zij dit het prettigst vinden? Willen mediators graag zelf invloed uitoefenen op alles wat zich afspeelt in en rondom hun scheidingspraktijk of zijn ze wel bereid zich aan te passen aan een bestaande lay-out en website?
Het werd vrijwel direct duidelijk dat deze vragen voorgelegd zouden moeten worden aan mediators buiten het netwerk van ScheidingsWijze[n] om ze te kunnen beantwoorden. Tijdens een vergadering in Apeldoorn is er besproken welke oplossing het meest effici??nt zal zijn. Er werd een grove planning gemaakt waarin het samenstellen van de doelgroep, het opstellen van vragenlijsten, het verzamelen van gegevens bij instituten en vervolgens het interviewen van mediators centraal staan.
2.1 Inhoudelijk kopje

2.2 Onderzoeksvraag
HOOFDVRAAG
Waar ligt de behoefte van mediators/ scheidingsspecialisten ten aanzien van een netwerk op het gebied van scheiden in Nederland?
SUBVRAAG
Hoe kan ScheidingsWijze[n] zich daarop aanpassen en wil zij dat?
SUBVRAAG
Hoe bereikt ScheidingsWijze[n] de mediators/ scheidingsspecialisten die de behoefte voelen zich aan te sluiten bij een soort gelijk netwerk.

3. Methode
Vanaf half oktober heb ik onderzoek gedaan naar de behoefte van mediators ten aanzien van een netwerk op het gebied van scheiden in Nederland. Om erachter te komen waar die ligt, heb ik vragenlijsten opgesteld. Deze vragenlijsten zijn ingevuld door zowel mediators die niet zijn aangesloten bij een netwerk of organisatie, als mediators die dat wel zijn. Op die manier heb ik een zo volledig mogelijk antwoord kunnen krijgen op de onderzoeksvraag.

3.1 Vooronderzoek
Om tot de juiste doelgroep te komen, was besloten dat deze samengesteld moest worden aan de hand van het MfN-register. Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Bij ScheidingsWijze[n] staat het bieden van kwaliteit aan cli??nten voorop.
Als MfN-registermediator ben je nog niet bekwaam om mensen te begeleiden bij hun scheiding. Daar is nog een specialisatieopleiding voor nodig. Omdat we onze doelgroep zo specifiek mogelijk wilde samenstellen, hebben we ervoor gekozen opleidingsinstituten te verzamelen die geaccrediteerd zijn door de MfN. Op een aantal websites van deze opleidingen waren kandidaten te vinden die recent zijn geslaagd voor de opleiding familiemediator. Deze kandidaten zijn o.a. gebruikt om de lijst koude netwerkcontacten samen te stellen.
Daarnaast hebben Miranda, Petra en Marieke gekeken tussen hun netwerkcontacten welke gebruikt konden worden als potenti??le doelgroep. Daarnaast moest er ook gekeken worden of deze (familie)mediators zich (nog) wel met scheidingen bezig hielden.
Uit bovenstaande punten zijn uiteindelijk een koude- en warme lijst aan netwerkcontacten ontstaan.
Om het aanbod aan netwerken en organisaties op het gebied van scheiden in Nederland te kunnen vergelijken met elkaar, heb ik via de Nationale Franchisegids informatiepakketten aangevraagd. Uiteindelijk heeft maar ‘?n netwerk een informatiepakket toegestuurd. Deze verzamelde gegevens zijn te weinig om correcte vergelijkingen te maken. Via internet waren meer gegevens te achterhalen als het ging om de werkwijze en visie van andere netwerken. Dit kan niet gezien worden als bruikbaar materiaal, aangezien dit er in de praktijk nog al eens anders aan toegaat.
Op een enkeling na, zijn alle netwerken en organisaties franchiseondernemingen. Dit is juist hetgeen waarin ScheidingsWijze[n] zich onderscheidt van de rest. Maar hebben mediators wel behoefte aan die ondernemingsvrijheid of willen zij juist graag deel uitmaken van een franchiseorganisatie?

3.2 Instrument
Het meetinstrument wat gebruikt is om een zo volledig mogelijk antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag, is een vragenlijst. Er zijn twee vragenlijsten opgesteld. Een vragenlijst voor mediators die zijn aangesloten bij een netwerk of organisatie, en een vragenlijst voor mediators die dat niet zijn.
Aanvankelijk was nog niet zeker hoe deze vragenlijst voorgelegd zou worden aan de mediators. Het eerste idee was om hen telefonisch te benaderen met de vraag of zij een paar minuten tijd hadden om mee te werken aan een onderzoek. Later werd besloten dat het beleefder over zou komen om de mediators eerst via een mail te vragen om hun medewerking en ze een keuzemogelijkheid te geven in het telefonisch afnemen van de vragenlijst of deze te ontvangen in de vorm van een invulbare-PDF.
De vragenlijsten verschillen in vragen van elkaar. Zo wordt mediators die lid zijn van een netwerk of organisatie gevraagd welke redenen hebben meegespeeld in het besluit om zich aan te sluiten bij hun huidige netwerk of organisatie. En wordt de andere groep mediators gevraagd wat voor hen een reden zou zijn om zich aan te sluiten bij een netwerk of organisatie en waarom zij dit (nog) niet gedaan hebben.
Vragen als wat het werkgebied van de mediator is in Nederland, hoelang zij werkzaam zijn als mediator en bij welk opleidingsinstituut zij de basis- en specialisatieopleiding (familie)mediator hebben gevolgd, komen in beide vragenlijsten terug.
Het voornaamste verschil in de vragenlijsten, zit hem

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.