Essay: De huisarts krijgt vaak vragen over het gedrag van... - Essay Marketplace

Essay: De huisarts krijgt vaak vragen over het gedrag van…

Samenvatting NHG Standaard ADHD bij Kinderen

De huisarts krijgt vaak vragen over het gedrag van kinderen die wijzen in de richting van ADHD. Met de nieuwe richtlijn van de NHG kunnen huisartsen bepalen of er bij een kind aanleiding is om nader onderzoek in te zetten.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft de huisarts handvatten voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen tot 18 jaar.

Ook geeft zij aanbevelingen wanneer naar welke behandelaar verwezen moet worden (GBGGZ, SGGZ, Kinderarts), waarbij samenwerking en afstemming met andere behandelaren van essentieel belang zijn.

De standaard is ontwikkeld in samenspraak met andere relevante beroepsgroepen: jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. Zij is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn voor ADHD en op de richtlijn ADHD in de Jeugdgezondheidszorg.

De diagnose ADHD is van toepassing bij kinderen die overmatig druk, impulsief of onoplettend zijn en bij wie dit gedrag leidt tot duidelijke beperkingen in het functioneren op meerdere gebieden. Diagnostiek en begeleiding van kinderen met ADHD kan plaatsvinden in een huisartsenpraktijk vanaf de leeftijd van 6 jaar. Diagnostiek is zinvol wanneer het gedrag leidt tot duidelijke beperkingen op meerdere gebieden. Huisartsen kunnen ook de diagnose ADHD stellen, mits zij voldoende kennis en expertise in huis hebben en er goede samenwerkingsafspraken zijn met andere zorg- en hulpverleners op gebied van ADHD. De NHG stelt als voorwaarde dat er geen sprake is van comborbide psychiatrische problematiek.

Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kan Methylfenidaat voorgeschreven worden in overleg met ouders, kind en andere behandelaren. De NHG stelt nadrukkelijk dat medicatie ondersteunend is en nooit de enige vorm van behandeling.

De standaard adviseert een duidelijk stappenplan van voorlichting, ouder- en en leerkrachtbegeleiding en eventueel gedragstherapie voor het kind. In de standaard worden ook opvoedingsadviezen gegeven, zoals grenzen stellen, begrenzen en belonen van gedrag. De huisarts kan belangrijke websites aanbevelen, zoals http://www.thuisarts.nl, http://www.kenniscentrum-kjp.nl, http://www.brainwiki.nl en http://www.balansdigitaal.nl en http://www.balansbabbels.nl

De huisarts controleert de kinderen met medicatie twee keer per jaar om de medicatie te evalueren en zo nodig te continueren.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.