Essay: Essay: De vergrijzing. Dat houdt in dat er toename in het aantal …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 12, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: De vergrijzing. Dat houdt in dat er toename in het aantal ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1482 words. Download the full version above.

Wat is het probleem?
De vergrijzing. Dat houdt in dat er toename in het aantal ouderen is op de totale bevolking. Dat heeft gevolgen op sociaal economisch gebied. Nederland is namelijk een verzorgingsstaat en verzorgen dan ook o.a. Ouderen. In Nederland wordt de sociale zekerheid geregeld door middel van de AOW. De AOW houdt in dat de pensioengerechtigde (65+)een uitkering krijgen, de hoogte van de uitkering word bepaald door verschillende factoren bijvoorbeeld: je gezinssituatie en het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond. De AOW wordt gefinancierd d.m.v. het omslagstelsel. Het omslagstelsel is een financieringsvorm waarbij de werkenden premies betalen, waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden worden betaald. Als er dan een (relatieve) toename aan ouderen is, zal er meer belastinggeld binnen moeten komen om het omslagstelsel te financieren. De premies zullen dus gaan stijgen. Niet alleen de AOW zal moeilijk te financieren worden maar ook andere doeleinden van de belasting. Als er namelijk een stijging is in het aantal relatieve ouderen dan zal er logischerwijs een relatief kleinere groep werkenden zijn. En minder werkenden betekent minder belasting. Iets wat je niet kan hebben als een welvarende handelsstaat, en al helemaal niet als verzorgingsstaat.

De verwachte vergrijzing in 2025 in Nederland

18 – 20% ‘
20 – 22% ‘
22 ‘ 24% ‘
24% of meer ‘

Wie of welke groepen zijn erbij betrokken?

De overheid
De overheid moet ervoor zorgen dat elke oudere de zorg krijgt die hij nodig heeft zoals o.a. een AOW krijgt. Als verzorgingsstaat is dit een plicht die ze de burger moeten kunnen geven. Maar met de toenemende ouderen moet de overheid met oplossingen komen om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg betaalbaar blijft. Een van de toekomstige plannen is bijvoorbeeld het verhogen van de AOW leeftijd van 65 naar 67.

De toekomstige ouderen
De toekomstige ouderen zullen langer door moeten werken want de pensioengerechtigde leeftijd is op 1 januari 2014 plots verhoogd naar 67. De AOW leeftijd wordt in 2023 ook 67, dit wordt geleidelijk opgebouwd waarbij om het jaar de AOW leeftijd met drie maanden word verhoogd tot aan 67.

De ouderen
Met het toenemende aantal ouderen is er een kans dat de zorg onbetaalbaar word. De ouderen krijgen misschien niet de juiste zorg die ze nodig hebben.

Belastingbetalers
Omdat de ouderenzorg steeds duurder word vanwege het toenemende aantal ouderen zal de belasting per persoon duurder worden. In het ergste geval zal het hele gezin hier onder kunnen lijden.

De pensioenfondsen
De pensioenen worden geregeld door het kapitaaldekkingsstelsel. Dat houdt in dat premies gereserveerd worden voor toekomstige uitkeringen, je spaart dus voor je eigen pensioen. Vervolgens beleggen de pensioenfondsen in aandelen en obligaties. Als het aantal ouderen groeit dan moeten de pensioenfondsen meer pensioenen uitkeren waardoor ook de premies duurder worden. Soms kan het pensioen zelfs niet volledig worden uitgekeerd.

Welke waarden, normen en belangen hebben deze mensen?
De overheid: ‘
Welke waarden, normen en belangen botsen met elkaar?

Wat zijn de oorzaken van het probleem?

Babyboomgeneratie
Na de tweede wereldoorlog ontstond een grote geboortegolf dit resulteerde in een groot aantal jongeren. In de jaren 60 en 70 – na de geboortegolf ‘ stagneerde juist het geboortecijfer.
Zo schommelt het aantal geborenen in Nederland ronde de 160’000 ‘ 210’000. Vlak na de tweede wereldoorlog was er een grote uitzondering. In 1946 werden maar liefst 284’000 baby’s geboren. Dit is het topjaar van de Nederlandse Babyboom generatie.

Verhoogde levensverwachting
Een andere oorzaak van de vergrijzing is de stijging in de levensverwachting wat weer grotendeels het resultaat is van verbeteringen in volksgezondheid, geneeskunde en voeding. De gemiddelde levensduur van een man is tussen 1950 en 2002 toegenomen van 70,4 jaar tot 76,0 jaar. Voor vrouwen nam de gemiddelde levensduur in dezelfde periode toe van 72,7 jaar tot 80,7 jaar. De verwachting is dat deze stijging van de levensduur ook in de toekomst doorzet. Dit heeft tot gevolg dat ook na 2030 er verhoudingsgewijs meer ouderen zullen zijn dan nu.


Was het probleem er vroeger ook, en hoe zit het met andere landen?
In Nederland is er geen eerder vergrijzing voorgekomen. Het kan best zijn dat de bevolking al in eerdere eeuwen is vergrijst, maar toen der tijd werd dat niet bijgehouden. Echter is de vergrijzing wel te zien in veel andere landen. Elk zal namelijk ooit de vergrijzing moeten ondergaan. De zwaarst vergrijzende landen zijn: Japan, Duitsland en Itali??. In 2020 zal Nederland bij de zwaarst vergrijzende landen horen. Verder is China het snelst vergrijzende land.

China
China heeft een snel groeiende bevolking, en als deze bevolking zo snel zal doorgroeien raakt het al snel overbevolkt. Om daar iets aan te doen heeft de regering van China in 1979 de eenkindpolitiek ingevoerd. Waarbij ouders maar ‘?n kind mogen hebben. De gevolgen van de eenkindpolitiek was dat er een grote demografische last ontstond. China heeft hierdoor namelijk te maken met een enorme vergrijzende druk. Voor nu is de regering vooral bezig om de eenkindpolitiek te versoepelen zodat er meer jongeren komen.

Japan
In Japan is de vergrijzing ontstaan omdat de Japanners niet snel liefdevolle relaties aangaan. Er is een hoog aantal ongehuwden en hierdoor krimpt de bevolking snel. In 2060 zal de bevolking namelijk gekrompen zijn van de oorspronkelijke 128 miljoen inwoners naar 87 miljoen inwoners. Veertig procent zal daarvan 65+ zijn. Dat is nu al met 23 procent het hoofst aantal ouderen ter wereld. Japan doet verder vrij weinig aan de vergrijzing omdat de verouderde politici de bevolking moeilijk kan stimuleren voor voortplanting.

Duitsland
De gemiddelde Duitser wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Dit zijn de twee voornaamste redenen waardoor de bevolking snel vergrijst. Duitsland probeert het probleem te verhelpen d.m.v. voortplanting te stimuleren. Ook wordt er gedacht aan hervormingen binnen de pensioenregeling

Itali??
Itali?? is het sterkst vergrijzende land binnen Europa. Itali?? is erg afhankelijk van migratie, want anders zou de bevolking krimpen. De gemiddelde vrouw in Itali?? krijgt namelijk 1,33 kinderen. Met de sluitende grenzen van de EU neemt het aantal migranten af en daarmee ook de bevolking.
Wat kan de overheid aan het probleem doen?
Om de vergrijzing op te lossen kan je zowel de oorzaken als de gevolgen voorkomen.

Voorkomen van de oorzaak
Om de oorzaak te voorkomen heb je een grote groene druk nodig die de grijze druk kan dragen. Oftewel je hebt een grote werkende bevolking nodig die de zorg van de ouderen moet kunnen betalen. Dit kan door natuurlijke bevolkingsgroei of door onnatuurlijke bevolkingsgroei. Bij natuurlijke bevolkingsgroei spreken we van geboorte. De regering kan voortplanting stimuleren door bijvoorbeeld d.m.v. aftrekposten voor de belasting als je kinderen hebt. De regering kan ook jongeren aantrekken d.m.v. onnatuurlijke bevolkingsgroei, dan spreken we van migratie. De regering kan het financieel aantrekkelijk maken voor migranten. Een andere veel gebruikte methode is het verhogen van de AOW-leeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd waardoor de werkende bevolkingsgroep ouder word.

Voorkomen van de gevolgen
De gevolgen kan je voorkomen door hervormingen in te voeren binnen de politiek. Door andere manieren te zoeken om de zorg te financieren. Dan denk je bijvoorbeeld aan pensioenhervormingen en de AOW-regeling aan te passen. Dat kan door bijvoorbeeld de belastingen te verhogen of van een omslagstelsel naar een kapitaaldekkingsstelsel te gaan om de AOW te financieren.


Wat kunnen de andere betrokkenen en jijzelf aan het probleem doen?

Ouderen
Er zijn geen ethische oplossingen die de ouderen zelf kunnen doen om de vergijzing te voorkomen.

Pensioenfondsen
Net zoals de regering kunnen de pensioenfondsen ook kijken naar andere mogelijkheden om de pensioenen te financieren. Door bijvoorbeeld donaties open te stellen of meer te beleggen in aandelen dan in obligaties.

Belastingbetalers & toekomstige ouderen
De belastingbetalers en de toekomstige ouderen kunnen ervoor zorgen dat ze zichzelf voortplanten met gemiddeld 2 kinderen, zodat de groene druk in stand blijft. Ook kunnen ze zichzelf als vrijwilliger stellen bij het ouderenfonds.

Ikzelf
Ik zelf kan net zoals de belastingbetalers en toekomstige ouderen bijvoorbeeld vrijwilliger bij het ouderenfonds. Verder kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf voortplant met minstens 2 kinderen.

Wat is volgens jou de beste oplossing en waarom?
In mijn optiek bestaat de beste oplossing gewoon weg niet. De beste oplossing zou namelijk zijn als de gemiddelde 67+ zichzelf van kant maakt op bijvoorbeeld een leeftijd van 80. Omdat dit echter zeer onethisch is zal dit nooit worden overwogen. De beste oplossing is een mix van verschillende oplossingen. Door zowel de oorzaak als de gevolgen aan te pakken. Geen enkele oplossing heeft namelijk een 100% kans van slagen. Het is als het ware net zoals seksuele intimiteit, je gebruikt de pil en de condoom omdat er bij beide altijd nog een kans is dat die niet werkt. Met meerdere oplossingen voorkom je het dus helemaal.Bronnenlijst

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing
http://www.mistermoney.nl/wat-is-aow.html
http://www.encyclo.nl/begrip/omslagstelsel
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
http://fd.nl/economie-politiek/887322/moodys-vergrijzing-drukt-zwaar-op-groei
http://www.kennislink.nl/publicaties/vergrijzing
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3155600/2012/02/04/Vergrijzing-is-een-ware-ramp-voor-Japan.dhtml
http://www.belpaese.nl/B2SMAADL.HTML
http://duitslandinstituut.nl/artikel/4007/het-antwoord-van-de-politiek

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De vergrijzing. Dat houdt in dat er toename in het aantal …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-vergrijzing-dat-houdt-in-dat-er-toename-in-het-aantal/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.