Essay: Essay: Een multifunctioneel zandlichaam ten behoeve van een vliegveld en haven

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 15, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Een multifunctioneel zandlichaam ten behoeve van een vliegveld en haven
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 868 words. Download the full version above.

Verwant: Thesis: Het creëren van een multifunctioneel zandlichaam ten behoeve van een vliegveld met haven 

De projectopdracht bestaat uit het ontwerpen van een multifunctioneel zandlichaam ten behoeve van een vliegveld en haven. Met dit vliegveld kan Nederland ook na 2025, als het huidige Schiphol haar maximum capaciteit zal hebben bereikt, zijn belangrijke positie als ‘Gateway to Europe’ verder uitbouwen.
Dit rapport zal zicht verder richten op de volgende onderdelen van dit proces om te beginnen met het programma van eisen, dat onderverdeeld is in: eisen van de opdrachtgever, de eisen van de omgeving, eisen t.b.v. terreinindeling en technische eisen. Uiteindelijk vormen deze verschillende eisen de leidraad van het ontwerp proces.
Vervolgens is gekeken naar de gebiedskeuze, waarin drie mogelijk locaties zijn onderzocht, De Noordzee, het IJsselmeer en Het Markermeer uiteindelijk is gekozen voor een locatie in Noordzee i.v.m. de volgende positieve aspecten: goede bereikbaarheid scheepvaart, minder (geluids-)overlast, verbeterde veiligheid, genoeg ruimte voor eventuele uitbreiding en optimale zandwinlocaties (qua afstand).

De volgende stap in het proces bestaat uit het nader bepalen van een locatie in de Noordzee, hiervoor is gekozen om drie varianten/locaties met elkaar te vergelijken. De locaties van meest noordelijk naar meest zuidelijke, variant 1 Callantsoog, variant 2 Zandvoort en variant 3 Katwijk. Uiteindelijk is op basis van een Multicriteria-analyse locatie 1 als beste of meest geschikte variant aangewezen, nabij Callantsoog. Hierbij zijn de volgende toetsingscriteria gebruikt: Ontsluiting naar vasteland, hinder scheepvaartinfrastructuur, hinder marine-ecologisch systeem, hinder kabels en leidingen, gemiddelde waterdiepte, hinder defensie, realiseren ontsluiting haven en afstand tot het zandwingebied.

Na het vaststellen van de definitieve locatie start het ontwerpproces om dit proces te stroomlijnen is ervoor gekozen om drie varianten te schetsen/tekenen door deze gedetailleerde opzet kan een wel overwogen keuze worden gemaakt. De drie varianten verschillen in vorm, lengte (harde) kustlijn, ligging, opbouw en aansluiting met het vasteland. Op basis van deze verschillen is ook de keus gemaakt voor variant 3.
Nu de basis contouren van het multifunctioneel zandlichaam tot stand zijn gekomen is een verdere detailuitwerking gemaakt van o.a. de industriehaven met vaargeul, constructief ontwerp van een golfbreker, ontwerp voor de harde kustbescherming, ontwerp van de luchthaven en infrastructuur.
In deze studie is ook speelde ook nog andere zaken een belangrijke rol deze hebben voornamelijk betrekking op de ecologie op en rondom het te cre??ren eiland. Mede om het marine- ecologische systeem te waarborgen zijn daarom een aantal maatregelen bedacht die het concept’ Building with Nature’ uitdragen, te beginnen met Oester als kustbescherming, zoutmoeras in combinatie met een duin/dijk, helofytenfilter, eco-beton, rijke dijken, natuur- of eco-gevel, wadi’s en de zandmotor. Verder worden deze concepten beschreven en beoordeelt op hun toepasbaarheid. Om het huidige systeem nog beter te waardborgen op bijvoorbeeld de zandwinlocaties is gekozen om een aantal sleutelsoorten te kiezen, die na de aanleg nog steeds aanwezig moeten zijn om zo te kunnen bepalen of het ecosysteem in de Noordzee hersteld is.
Daarnaast is om de mogelijke effecten van de zandwinning en het dumpen goed in kaart te brengen een zogenaamde vertroebelinganalyse opgezet waaruit een concentratie zand per liter zeewater uit komt, deze zogenaamde vertroebeling kan zorgen voor nadelige effecten. In de Noordzee is al sprake van een ‘natuurlijke’ vertroebeling deze bedraagt 25mg/L de maximale overschrijding mag niet meer dan 25mg/L bedragen, uiteindelijk is gebleken dat wanneer deze grens niet overschreden mag worden de productie zal teruglopen, waardoor de kosten toenemen. In dit rapport is daarom ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘normaal’ baggeren en ‘ecologisch vriendelijke’ baggeren.
De laatste fases bestaan uit het uitvoeringsplan en de realisatie kosten. Het uitvoeringsplan is voor aanvang van de werkzaamheden opgesteld om het uitvoeringsproces in goede banen te leiden. In het uitvoeringsplan zijn de project specificaties, projectorganisatie, werkzaamheden, uitvoeringswijze en planning & inzet opgenomen. Het realiseren van het multifunctioneel zandlichaam zal 17 jaar in beslag nemen. In totaal wordt 1,4 miljard m3 zand verwerkt dat d.m.v. 8 grote en 6 kleine baggerschepen zullen dit zand op de juiste plek brengen.
Een realisatie van een dusdanig groot project gaat altijd gepaard met een kostenraming deze raming is opgenomen in het hoofdstuk realisatie kosten. Uiteindelijk wordt door middel van een prijs per eenheid, de totale prijs van de realisatie berekend. In dit project zijn er twee opties, het cre??ren van het zandlichaam door ‘normaal’ te baggeren en een variant waarin rekening wordt gehouden met de ecologische grenzen. Door de lagere productie die ontstaat bij het ecologisch vriendelijke baggeren zal de prijs per eenheid toenemen. Dit is indirect gerelateerd aan de toename van de brandstofprijs en de productie, het uiteindelijk verschil is 5.852.798.025,39 op het totale project van bijna zes miljard euro, hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat indexatie van de eenheidsprijs niet is meegenomen. Uiteindelijk is ‘ecologisch vriendelijker ‘ baggeren 8,84 % duurder dan ‘normaal’ baggeren tevens neemt de realisatie van het project ook meer tijd in beslag namelijk 67 weken.
Ondanks de meerprijs en de langere realisatie periode zal er gekozen worden om zoveel mogelijk de ecologische waarden te handhaven en continueren, mede doordat het project erg groot is en veel tijd vergt is het onverantwoord om alle ecologische aspecten achterwege te laten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Een multifunctioneel zandlichaam ten behoeve van een vliegveld en haven. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-een-multifunctioneel-zandlichaam-ten-behoeve-van-een-vliegveld-en-haven/> [Accessed 02-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.