Essay: Heeft de EU al gemeenschappelijke mensenrechten... - Essay Marketplace

Essay: Heeft de EU al gemeenschappelijke mensenrechten…

Heeft de EU al gemeenschappelijke mensenrechten en/of zijn er al discussies gaande over gemeenschappelijke mensenrechten?

Europese Unie en mensenrechten beleid
De Europese Unie is opgericht voor vrijheid, democratie, mensenrechten en ander soort vrijheden. De beginnende mensenrechten die in de Universele Verklaring van de rechten van de mens zijn vastgelegd behoren tot de belangrijkste dingen die medebepalend zijn voor het optreden van de Unie.
In 1998 hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, met als aanleiding het 50-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de rechten van de mens. plechtig bevestigd zich te zullen blijven inzetten voor de mensenrechten, en besloten sterkere maatregelen te treffen voor het bemiddelen van de Europese Unie op dit gebied.
Mensenrechten zijn, ongeacht verschillen in cultuur, sociale achtergrond, ontwikkelingsniveau en geografische ligging, voor iedereen hetzelfde. Het blijven bestaan van mensenrechten is iets dat moet worden doorgegeven aan de volgende generaties. Op basis van de verklaring die tijdens de Wereldconferentie over de mensenrechten (Wenen, 1993) is aangenomen, beschouwt de EU de bevordering en bescherming van de mensenrechten in de wereld als een recht als een internationale bemoeienis. De EU heeft bedacht Europees te blijven werken aan een betere toepassing van de start van een goed mensenrechtenbeleid. Dit wordt beschreven in de Universele verklaring van de universele rechten van de mens.
In deze verklaring staat dat alle mensenrechten, of het nu burgerrechten en politieke rechten of economische, sociale en culturele rechten zijn gelijk zijn, maar ook onschendbaarzijn. Hiermee wordt bedoelt dat economische, sociale en culturele rechten geen voorwaarde mogen zijn voor het uitvoeren van burgerrechten en politieke rechten.
Ten slotte geeft Europese Unie prioriteit aan de samenwerking om vooruitgang te boeken.

Jaarverlag EU mensenrechten

In het jaarverslag van de Europese Unie over de mensenrechten staat onder het kopje mensenrechten in de EU het volgende: ‘Het is niet de bedoeling in dit hoofdstuk de situatie in de afzonderlijke lidstaten te behandelen. Het biedt een overzicht van het beleid en de activiteiten van de EU op het gebied van een aantal mensenrechtenvraagstukken in de EU, en informatie over recente ontwikkelingen (het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de uitbreiding).’
Hiermee wordt bedoelt dat ze de mensen rechten niet afzonderlijk van elk land laten zien maar dat er informatie wordt gegeven als ‘?n gezamenlijke staat.

Hierin wordt verteld dat iedere inwoner die in een land dat lid is van de Europese Unie hetzelfde recht heeft qua vrijheid, bescherming tegen discriminatie en rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld staat er iets uitgelegd over de gevolgen bij discriminatie, er wordt gezegt dat ongeacht de redenen van je racistische daden, racisme, rassendiscriminatie en vreemdelingenhaat je dan tegen het recht tegen discriminatie bent en dat je de mensenrechten aantast. De daders moeten worden veroordeeld en de slachtoffers een passende schadeloosstelling krijgen.

Verder wordt er ook nog verteld over de gemeenschappelijke optredens tegen de overtredingen van de mensenrechten. Gemeenschappelijke optredens zijn bedoeld voor specifieke situaties waarin een optreden van de Europese Unie nodig is. Zij bepalen de straf van de persoon(en). Gemeenschappelijke optredens binden de lidstaten bij het innemen van standpunten en bij hun verdere optreden. Voor de geloofwaardigheid van het mensenrechtenbeleid van de EU is het van niet weg te denken dat de behandeling van mensen, die in landen waar de Europese Unie lid van is, wonen of daar toegang toe vragen, voldoet aan internationale mensenrechtennormen. De bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat is een belangrijk onderdeel van de behoorlijke behandeling tegen mensen uit de derde wereld.

Op basis van deze informatie kan er gezegt worden dat er een groot deel van de mensenrechten gemeenschappelijk is en dat als de regels overtreden worden er ook eenzelfde sanctie opgelegt wordt. Verder is er ook nog een Universele verklaring getekent waarin staat dat de burgerrechten gelijk zijn en dat die zonder enige uitzondering altijd uitgevoerd moeten worden. En is de Europese Unie van mening om prioriteit te geven aan de samenwerking om vooruitgang te boeken.

http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ip9ct6cqq

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.