Essay: In dit onderdeel van het onderzoeksrapport wordt er uitleg gegeven over... - Essay Marketplace

Essay: In dit onderdeel van het onderzoeksrapport wordt er uitleg gegeven over…

In dit onderdeel van het onderzoeksrapport wordt er uitleg gegeven over onderzoekstype, onderzoeksontwerp, onderzoekseenheden en respondenten. Er wordt verantwoord voor welk soort steekproef er wordt gekozen en ook wordt er gekeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.
3.1 Soort onderzoek
Dit onderzoek is een verkennend kwalitatief onderzoek dat doel heeft gedragingen, ervaringen, belevingen en ‘producten’ van de betrokkenen te beschrijven, te interpreteren en te verklaren in de context van een georganiseerd sociale werkelijkheid vol met betekenissen (Boeije, ‘t Hart, & Hox, 2009). Dit wordt ook wel de interpretatieve variant van kwalitatief onderzoek genoemd, waarbinnen de ‘case study’ aanpak in dit onderzoek wordt gehanteerd. Voorafgaand aan het onderzoek was er nog geen theorie gevormd over een mogelijke versnelling voor de inburgeringsprocedure. Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, omdat er onderzoek gedaan wordt naar welke factoren de maatschappelijke integratie be??nvloeden. Het onderzoek is kleinschalig, omdat er twee groepen van zes personen ge??nterviewd zullen worden. Hierin zal worden gevraagd naar de ervaringen en behoefte van de medewerkers, maar ook van de cli??nten. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat niet veel onderzoekseenheden worden onderzocht, maar wel dat er veel kenmerken of aspecten van die eenheden worden bestudeerd (Boeije, ‘t Hart en Hox, 2009). De onderzoeker gaat hierbij uit van het ’emic perspective’, waarbij de onderzoeker zich inleeft in de situatie van de onderzochte mensen, hun gewoontes wil leren kennen, gedrag te observeren en probeert naar de omgeving te kijken zoals de personen die worden onderzocht dat doen (Boeije, ‘t Hart en Hox, 2009).

3.2 Onderzoekstype
Volgens Baarda wordt beschrijvend onderzoek gekenmerkt, dat achter de meningen en ervaringen van mensen wil komen. Dit onderzoek is te kwalificeren als een beschrijvend onderzoek (Baarda, 2013), omdat het meningen en ervaringen van de zes vluchtelingen onderzoekt. Het onderzoeken van ervaringen of belevingen van personen hoort bij de eigenschappen waaraan een kwalitatief onderzoek voldoet (Baarda, 2013).
3.3 Onderzoeksontwerp
Dit onderzoek is te kwalificeren als kwalitatief surveyonderzoek, omdat de onderzoeker achter de ervaringen en meningen van hervestigde vluchtelingen wilt komen. Volgens Baarda houdt een kwalitatieve survey in dat er een situatie in beeld wordt gebracht door de informatie te verzamelen, aan de hand van het stellen van open vragen (Baarda, 2013). Aan de hand van de antwoorden die worden gegeven op de open vragen, wordt er tot een antwoord gekomen op de centrale vraag.
Het onderzoek betreft een ‘multiple case study’ met meerdere informanten uit verschillende units (Piekkari, Welch, & Paavilainen, 2009). Een dergelijk onderzoek ontwerp is geschikt, omdat het doel van de studie is om het fenomeen ‘sociaal-maatschappelijke integratie’ grondig te verkennen en de contextuele omstandigheden waarin integratie van hervestigde vluchtelingen in de Nederlandse samenleving plaatsvindt, die relevant zijn voor het begrijpen van dit fenomeen (Yin, 2003). Het onderzoek wordt gehouden onder zes hervestigde vluchtelingen die door de gemeente zijn uitgenodigd om naar Nederland te komen en pas zijn gehuisvest in de gemeente Goes. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de ervaring die de hervestigde vluchteling heeft opgedaan. Het onderzoek betreft een klein aantal (minimaal 6) vluchtelingen uit de gemeente Goes en een zes maatschappelijk begeleiders die werkzaam zijn binnen Vluchtelingenwerk Goes.

3.4 Onderzoekseenheden en respondenten
Bij het onderzoek worden zes hervestigde vluchtelingen betrokken die zijn geselecteerd door COA en die zijn uitgenodigd door de gemeente Goes. In dit onderzoek is er voor gekozen om hervestigde vluchtelingen, omdat zij te maken krijgen met een andere procedure. Zij komen rechtstreeks vanuit hun vluchtland naar Nederland en vallen ook onder de Wet inburgering. Er is gekozen voor deze specifieke groep vluchtelingen, zodat zij een helder beeld kunnen geven in hoe zij de eerste zes maanden na hun aankomst in Nederland hebben ervaren met betrekking op inburgering.
De respondenten van dit onderzoek zijn hervestigde vluchtelingen die in het jaar 2014 zijn uitgenodigd door de gemeente Goes. De respondenten wonen pas ‘?n jaar of korter in Nederland, omdat zij nog weten hoe het hun aankomst verliep en hun inburgering is geregeld. Ook is ervoor gekozen om hervestigde vluchtelingen die in de eindfase zitten van hun inburgeringstraject, zodat er vanuit twee verschillende perspectieven gekeken kan worden en deze naast elkaar kunnen worden gehouden. Omdat er voor een specifieke groep is gekozen die in het jaar 2014 naar Nederland is gekomen en zij in deze korte termijn de taal onvoldoende beheersen wordt er met behulp van een tolk een interview plaatsvinden.

3.5 Onderzoekspopulatie
De populatie van dit onderzoek bestaat uit hervestigde vluchtelingen die in het jaar 2014 zijn uitgenodigd door de gemeente Goes. Drie van de hervestigde vluchtelingen wonen nog niet langer dan ‘?n jaar in Nederland, omdat zij nog weten hoe het hun aankomst en hun inburgering is geregeld. Deze specifieke doelgroep kan op deze manier een recenter beeld schetsen van hoe zij hun beginfase hebben ervaren. De andere drie respondenten zitten in hun eindfase van het integratietraject.
De tweede groep bestaat uit maatschappelijk begeleiders die werkzaam zijn binnen Vluchtelingenwerk Goes. De groep maatschappelijk begeleiders dienen ook daadwerkelijk te werken met hervestigde vluchtelingen

3.6 Steekproef
Het onderzoek vindt plaats binnen de Gemeente Goes waar 27 vluchtelingen zijn gehuisvest sinds 2014. Deze onderzoeksetting biedt een basis voor het verkennen van het fenomeen sociaal maatschappelijke integratie ter vergelijking met andere settings (c.f. ‘pattern matching’ in Yin, 2003). De steekproef bestaat uit zes vluchtelingen die voornamelijk afkomstig zijn uit Syri?? en Eritrea en zes medewerkers van Vluchtelingenwerk. Deze maken deel uit van een doelgerichte steekproef, ook wel beredeneerde genoemd. Dit betekent dat de onderzoeker een zelf beredeneerde selectie maakt uit de onderzoekspopulatie (Bil, 2011). Selectie van te interviewen personen is gebaseerd op de volgende selectiecriteria. Dit houdt in dat de onderzoeker drie hervestigde vluchtelingen heeft geselecteerd die al een driejarig inburgeringsproces hebben doorlopen en drie vluchtelingen die in 2014 zijn hervestigd in Nederland. De hervestigde vluchtelingen dienen de Nederlandse of de Engelse taal dusdanig te beheersen, zodat er een dialoog kan ontstaan tussen de onderzoeker en de respondenten. De meeste vluchtelingen zullen geen van beide talen vloeiend spreken, maar kunnen zichzelf verstaanbaar maken en kunnen de onderzoeker begrijpen zolang deze geen jargon gebruikt.

Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn geselecteerd op basis van het criterium dat zij al minimaal ‘?n jaar sociaal maatschappelijke begeleiding bieden aan hervestigde vluchtelingen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk moeten werkzaam zijn in de Gemeente Goes. Het selecteren van deelnemers is gebaseerd op een iteratief proces, ook wel doelgerichte steekproeftrekking genoemd, dat beoogt de diepte en de rijkdom van de kwalitatieve data te maximaliseren om zodoende de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden (Kuzel, 1999).

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.