Essay: Kwaliteitsbeheersing voor de bouw - Essay Marketplace

Essay: Kwaliteitsbeheersing voor de bouw

Samenvatting

Hier komt de samenvatting te staan voor dit afstudeerrapport.’
Inhoudsopgave
Documentbeheer 3
Verspreiding 3
Accordering 3
Samenvatting 4
1. Inleiding 6
2. Context en achtergrond 7
2.1. Probleemstelling 7
3. Doelstelling opdracht 9
4. Opdrachtbeschrijving 9


1. Inleiding

Maxedy B.V. is een bedrijf dat zich bezighoudt met bouwplaats-automatisering. Bij Maxedy staat het verbinden van partijen op de bouwplaats centraal: de uitvoerder, het kantoor, de onderaannemer, de leverancier, de werknemers en de klant. Maxedy ontwikkelt dus producten die administratieve processen op de bouwplaats kunnen automatiseren. Site Assist is het flagship product van Maxedy.

Door Wesley Kappen, afstudeerder van de Hanze Hogeschool Groningen is gedurende 17 weken gewerkt aan het project ‘Kwaliteitsbeheersing voor de bouw’. Het project is een onderzoek en het ontwikkelen van een nieuwe module van Site Assist.

2. Context en achtergrond

Dit hoofdstuk beschrijft de definitie en achtergrond van het project ‘Kwaliteitsbeheersing voor de bouw’. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de context van het op te zetten onderzoek is en waarom het onderzoek en project plaatsvindt.

Site Assist is een standaard oplossing dat ontwikkeld is door Maxedy. Site Assist automatiseert veel administratieve processen op de bouwplaats. Enkele van deze processen zijn: Onderaanneming, Inkoop, Urenregistratie, Dagrapporten, Bestanden en nu als nieuwe module: Kwaliteit.

Deze processen zijn ontwikkeld op verschillende platformen. De web interface van Salesforce wordt gebruikt om de processen te automatiseren voor het kantoor van het bouwbedrijf. Hier kunnen de medewerkers van het kantoor inloggen via een browser en via daar alle processen gebruiken. De uitvoerder kan gebruik maken van een iPad (iOS) met de Site Assist app die daarop ge??nstalleerd is. Medewerkers van het bouwbedrijf kunnen via een mobiele applicatie op een iPhone of Android Phone met daarop de Site Assist app hun uren boeken.

Site Assist kan ook gekoppeld worden aan een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Deze koppeling werkt door de communicatie tussen Site Assist en een extern ERP systeem te laten verlopen via een Enterprise Service Bus (ESB).

Momenteel is er alleen een standardkoppeling voor het ERP systeem Metacom. Metacom is ontwikkeld door Van Meijel B.V. in Emmeloord. Van Meijel is tevens het moederbedrijf van Maxedy.
2.1. Probleemstelling

Momenteel hebben veel bedrijven in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Burgelijke & Utiliteitsbouw (B&U) nog ‘ouderwetse’ papieren administratieve processen. Door de economische crisis hebben veel bouwbedrijven te maken met vraaguitval. Kwaliteitsbeheersing, en daarmee de reductie van faalkosten, wordt daardoor steeds belangrijker. Bij het opleveren van projecten kan er wel eens iets misgaan. De meest voorkomende oorzaak van deze fouten is miscommunicatie. Miscommunicatie kost veel extra tijd en geld. Het registreren van deze opleverpunten gaat heden ten dage vaak door middel van papieren processen. Om de opleverpunten goed te kunnen oppakken en oplossen is goede communicatie tussen de opdrachtgever (klant), het bouwbedrijf en onderaannemer cruciaal. Het laat het ‘ouderwetse’ papieren proces nog wel eens steken vallen.

Daarnaast is het cruciaal dat alle punten die contractueel afgesproken zijn nageleefd worden. Deze punten zijn vastgelegd in de inkoopordes en onderaannemingscontracten. Wanneer er iets bij de oplevering niet in orde is kan hiervan een opleverpunt worden gemaakt (zie hierboven). Ook kan het gebeuren dat er goederen worden geleverd die beschadigd zijn of helemaal niet besteld zijn.

Een voorbeeld hiervan is:
‘Een B&U bedrijf moet een woningbouwproject uitvoeren. Hiervoor moeten 20 woningen gebouwd worden. Hiervoor zijn verschillende onderaannemers aan het werk. En elke woning heeft een andere klant. Elke klant kan zijn eigen wensen hebben. Het kan voorkomen dat het toilet of de verkeerde plaats gemonteerd is (dit is vastgelegd in het contract). Of dat er een bad in plaats van douche geplaatst is. Wanneer de oplevering plaatsvindt zal de klant merken dat er fouten zijn gemaakt tijdens de uitvoering. De uitvoerder zal hiervan aantekeningen moeten maken en dit weer terug communiceren met de betrokken aannemer en klant. Dit vergt veel papierwerk en is foutgevoelig. Dit wil Maxedy aan de hand van het proces kwaliteitsbeheersing binnen Site Assist gaan automatiseren (iPad en Salesforce)’. De uitvoerder zal een iPad tot zijn/haar beschikking hebben waarop het proces kwaliteit staat. Hier kunnen de opleverpunten en/of klachten geregistreerd worden. Ook moet het mogelijk zijn om on-the-fly gegevens in te zien of te muteren.’

3. Doelstelling opdracht

Om het project goed af te ronden zijn aan het begin van het project de volgende doelen opgesteld:
‘ Het opstellen van de volgende ontwerpen
o Functioneel ontwerp
o Technisch ontwerp
‘ Het opstellen van een integratie plan voor het ERP systeem Metacom
‘ Onderzoek doen naar het ESB systeem Mule-ESB (Cloud)
‘ Het opstellen van een analyse van het huidige papieren proces
‘ Het houden van interviews met B&U en GWW bedrijven in de MKB sector
‘ Het houden van interviews met eindgebruikers
o Uitvoerders
o Kantoormedewerkers
‘ Samenstellen van een werkgroep/projectgoed om informatie te vergaren en af te stemmen
‘ Ontwikkelen en implementeren van het kwaliteitsproces voor de volgende platformen:
o iOS (Objective-C)
o Salesforce (Apex ‘ Java)
o Android (Java)
4. Opdrachtbeschrijving

Bij het behalen van de bovenstaande doelen zijn de volgende resultaten gedefinieerd:
‘ Onderzoeksrapport naar aanleiding van de verkregen informatie en mogelijkheden
‘ Uitgewerkt functioneel ‘en technisch ontwerpen
‘ Uitgewerkt integratieplan voor het ERP systeem Metacom die samenwerkt met Mule-ESB
‘ Het proces kwaliteit ge??mplementeerd is in Site Assist
‘ Uitgevoerde tests met het kwaliteitsproces om te valideren of de applicatie volgens de wensen functioneert.

Eerder is genoemd dat samengewerkt wordt met het Salesforce platform. De mobiele applicaties zijn losstaande applicaties die gebruik maken van het Salesforce Software Development Kit (SDK). Daarnaast regelt de ESB de communicatie tussen Salesforce en Metacom.

In de onderstaande afbeelding (figuur 1) is de samenwerking tussen de 4 onderdelen te zien. De mobiele applicaties moeten informatie van Site Assist kunnen ontvangen en verzenden. Site Assist moet deze informatie via de ESB naar Metacom kunnen versturen en ontvangen. Er moeten dus requests in beide richtingen kunnen worden uitgevoerd.

{FIGUUR INVOEREN}’
5. Onderzoek en theoretisch kader

Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksmethoden en de literatuur die de uitvoering van het project hebben ondersteund. Tijdens dit onderzoek is er veel gebruik gemaakt van standaad onderzoeksmethoden en referentiekaders.

Het onderstaande tabel geeft per projectactiviteit aan welke literatuur er gebruikt is.

Methoden Bronnen
Het uitwerken van het functioneel ‘en technisch ontwerp M.Kelly, Data Flow Diagrams
C.H.K. Tsang, C.S.W. Lau en Y.K. Leung,
Objectgeori??nteerde technologie
Marktonderzoek
‘ Cloud
‘ Salesforce
‘ iOS
B&U en GWW Behind the Cloud (Marc Benioff ‘ 2009)
The Innovator’s Dilemma (Clayton M Christensen ‘ 2011)
Society 3.0 (Ronald van den Hoff)

Uitvoeren van interviews met eindgebruikers Wisselwerk snel beter schrijven: op HBO-niveau (W.A.C. Verdaasdonk en G.H.J. ten Berge)
Gesprekken in organisaties (Y.Gramsbergen-Hoogland)
Het afronden van het adviesrapport (scriptie) Wisselwerk snel beter schrijven: op HBO-niveau (W.A.C. Verdaasdonk en G.H.J. ten Berge)

Salesforce Development Advanced Apex Programming for Salesforce and Force.com (Dan Appleman, 2013)
Objective-C (iOS) Development Programming in Objective-C (5th Edition) (Developer’s Library) by Stephen G. Kochan


6. Procesomschrijving

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het kwaliteitsproces voor veel bedrijven in de Bouw & Utiliteit en Grond-, weg- en waterbouw er momenteel uitziet.

Om de kwaliteit van het eindproduct en het proces te bewaken en aan te tonen, wordt in bouwprojecten gebruik gemaakt van kwaliteitsbewaking. Dit kan op veel verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van de gekozen contractvorm en de mate van betrokkenheid van de opdrachtgever. Veelal wordt door de opdrachtgever gekeken naar het kwaliteitssysteem van het bouwbedrijf en naar het specifiek voor een project opgestelde kwaliteitsplan.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.